KATARZYNA LISOWSKA Jest biologiem, działaczem społecznym i

advertisement
KATARZYNA LISOWSKA
Jest biologiem, działaczem społecznym i dziennikarzem obywatelskim. Absolwentka
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorat
obroniła przed radą naukową Instytutu Biochemii i Biofizyki w Warszawie (1997; tytuł
doktora nauk biologicznych, specjalność biochemia; tytuł dysertacji: „Klonowanie i analiza
struktury genu szoku termicznego hsp70.1 szczura”, promotor prof. Zdzisław Krawczyk,
recenzenci prof. Ewa Bartnik, prof. Janusz Kaczmarek). Habilitację uzyskała w Centrum
Onkologii w Warszawie (2008, specjalność biologia medyczna, tytuł pracy: „Profil ekspresji
genów w raku jajnika: znaczenie dziedzicznej mutacji genu BRCA1 na tle innych cech
molekularnych i klinicznych guza”). Pracownik naukowy w Zakładzie Biologii Nowotworów
w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Była
laureatką nagrody im. Włodzimierza Mozołowskiego dla młodych naukowców (1993) oraz
stypendystką L'Oréal-UNESCO (2004, stypendium habilitacyjne). W ramach aktywności
obywatelskiej prowadzi działania m.in. na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu oraz
wspiera merytorycznie działania Ogólnopolskiej Koalicji „Polska Wolna od GMO”,
współpracuje także z Instytutem Spraw Obywatelskich. Jest radną Rady Osiedlowej
Śródmieście w Gliwicach, prowadzi działalność społeczną na rzecz ochrony drzewostanów
miejskich i dziedzictwa kulturowego. Jest dziennikarką obywatelską – publikuje w portalach
www.wiadomosci24.pl i www.doorg.info teksty o tematyce społecznej. Ponadto, prowadzi
stronę internetową poświęconą kresowemu miasteczku Komarno.
Download