Komunikacja wewnętrzna

advertisement
MECHANIZM KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
JAKO INTEGRALNY ELEMENT DOSKONALENIA
SYSTEMU ZARZĄDZANIA JEDNOSTKĄ.
DOŚWIADCZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO
W GLIWICACH
Warszawa, 10 czerwca 2014 r.
Kompleksowa i spójna z systemem zarządzania
komunikacja wewnętrzna



wzmacnia identyfikację pracowników z organizacją dla której
pracują i uświadamia odpowiedzialność za zespół
kształtuje postawy etyczne spójne z wartościami organizacji
ogranicza ryzyko luk kompetencyjnych i wzbogaca mechanizmy
podnoszenia kompetencji pracowników

stale motywuje do pracy dobrej jakości

wspiera zarządzanie zmianą

uniezależnia przepływ informacji od hierarchicznej struktury
Komunikacja wewnętrzna – kluczowe czynniki sukcesu

zindywidualizowany zakres i formy przekazywania informacji

wykorzystanie potencjału doświadczonych pracowników




bezpośrednie zaangażowanie prezydenta w komunikowanie
najistotniejszych informacji o misji, priorytetach
i wartościach etycznych
ścisłe powiązanie indywidualnej i zespołowej oceny pracy
z systemem motywacyjnym
zapewnienie szybkiego dostępu do aktualnych informacji
o charakterze formalnym
angażowanie kadry zarządzającej w pozyskiwanie od
pracowników informacji dotyczącej kultury organizacyjnej
i wykorzystywanie tej wiedzy do doskonalenia organizacji
Integracja systemu komunikacji
Służba przygotowawcza
Ślubowanie
Spotkania w sprawie przeglądu
systemu zarządzania
Kultura
organizacji
Wyniki przeglądu systemu
zarządzania
Prezydent Miasta
Środowisko
pracy
Służba przygotowawcza
Jaka wiedza,
umiejętności i postawy
Portal Intranetowy Miasta
są kluczowe dla
osiągnięcia celów?
System szkoleń wewnętrznych
Procesy
Zadowolenie klientów
Wyniki badania satysfakcji klientów
Zadania
i cele
Kwartalne rozliczanie z efektów
pracy
Ocena okresowa pracowników
Ocena pracy wydziałów
System oceny
pracy
System
wynagradzania za
efekty pracy
Wyniki badania satysfakcji
pracowników
Skuteczność i efektywność systemu
Skuteczność i efektywność systemu
Dziękuję za uwagę
Katarzyna Śpiewok
dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach
e-mail: [email protected]
Download