Załącznik nr 2

advertisement
Załącznik nr 1a
OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA PODGiK
1.
Stanowisko
Referent
2.
Krótka charakterystyka i
cel pracy
3.
Zakres obowiązków
Prowadzenie technicznej obsługi Zespołu Uzgodnień Dokumentacji
Projektowej, zakładanie, prowadzenie i uaktualnianie bazy danych
ewidencyjnych powiatu gliwickiego
3.1 Podstawowe
Kontrola dokumentacji i organizowanie prac ZUDP, wprowadzanie
zmian i wydawanie dokumentacji z bazy danych ewidencyjnych
powiatu gliwickiego, obsługa interesantów
3.2 Nieregularne
3.3 Zakres uprawnień
3.4 Znajomość przepisów
prawa
4.
Obsługa administracyjna jednostki
Kontrolowanie dokumentacji złożonej na ZUDP, wprowadzanie
zmian oraz przygotowywanie i wydawanie dokumentów z bazy
danych
KPA, Prawo geodezyjne i kartograficzne + akty wykonawcze
Przełożeni
Kierownik Gospodarstwa, Kierownik Pracowni Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego
5.
Relacje do innych pracowników
5.1 Zastępstwa aktywne
5.2 Zastępstwa pasywne
Pracownicy obsługujący prowadzenie bazy danych ewidencyjnych
Wszyscy pracownicy Gospodarstwa z wyjątkiem kierownika
gospodarstwa, księgowego i czynności dotyczących odrębnych
upoważnień lub uprawnień
5.3 Współpraca z innymi
podmiotami
6.
Maszyny , narzędzia,
materiały
7.
Warunki pracy
W zakresie prowadzonych spraw z odpowiednimi Wydziałami
Starostwa powiatowego w Gliwicach, gminami, firmami
geodezyjnymi i projektowymi
Obsługa komputera, plotera, kserokopiarki
Praca na komputerze
8.
Kryteria oceny wyników
pracy
9.
Mierniki efektywności
pracy
10. Wynagrodzenie i inne
świadczenia
Znajomość przepisów dotyczących ZUDP i właściwe ich stosowanie
w praktyce, znajomość systemu obsługującego bazę danych,
kreatywność, solidność, wydajność
Sprawność i poprawność organizacji pracy ZUDP, ocena
wykorzystania zaproponowanych udogodnień i nowych rozwiązań
przy prowadzeniu pracy zespołu oraz bazy
Wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę na poziomie średnich
zarobków na danym stanowisku w Gospodarstwie Pomocniczym
(ok. 1700 ZŁ brutto).
Załącznik nr 1b
CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ NA STANOWISKU
1.
Wykształcenie
Konieczne: Wyższe dowolne
Pożądane: Wyższe geodezyjne
2.
Praktyka
Konieczna: brak
Pożądana: w administracji lub firmie geodezyjnej
3.
Umiejętności
Konieczne: Dobra znajomość obsługi komputera, znajomość przepisów prawnych w
zakresie administracji publicznej oraz geodezji i kartografii, podstawy informatyki
Pożądane: Znajomość oprogramowania TURBO EWID, znajomość zagadnień
związanych z ZUDP
Cechy osobowości
4.
Konieczne: solidność, obowiązkowość, komunikatywność
Pożądane: kreatywność
Załącznik nr 2
Gospodarstwo Pomocnicze – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach
poszukuje
kandydata na stanowisko
referenta
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
 Prowadzenie technicznej obsługi Zespołu Uzgodnień Dokumentacji projektowej

Kontrola dokumentacji złożonej do uzgodnienia
 Udzielanie informacji o zasobie

Wprowadzanie zmian do bazy danych w zakresie projektowanych przebiegów sieci
 Obsługa interesantów
Wymagane kwalifikacje:
 Wykształcenie wyższe
 Znajomość zagadnień oraz przepisów dotyczących geodezji i kartografii oraz KPA
 Dobra znajomość obsługi komputera
 Podstawowa znajomość oprogramowania TURBO EWID
Mile widziane będą:
 Wykształcenie wyższe geodezyjne
 Doświadczenie w pracy w geodezji i administracji
 Dobraznajomość oprogramowania TURBO EWID
Oferty zawierające własnoręcznie podpisane CV, list motywacyjny, kwestionariusz personalny
oraz niezbędne oświadczenia, a także dokumenty poświadczające wykształcenie i inne dodatkowe
dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach należy dostarczyć osobiście,
w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Gliwicach”, do pokoju 038 budynku Starostwa Powiatowego w
Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17 w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 25.11.2009 r .
Dokumenty, które zostaną dostarczone do Gospodarstwa Pomocniczego – Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Gliwicach w inny
sposób lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowych informacji
udziela Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego tel. (032) 332-66-02.
Pakiet Informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisku
oraz kwestionariusz personalny kandydata oraz wzory wszystkich niezbędnych oświadczeń
dostępne są na stronie BIP: www.bip.powiatgliwicki.finn.pl lub u kierownika gospodarstwa
pomocniczego w pokoju 038 budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta
Starego 17.
Załącznik nr 3
KWESTIONARIUSZ PERSONALNY KANDYDATA
STANOWISKO
I.
INFORMACJE OSOBOWE
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon kontaktowy
II.
WYKSZTAŁCENIE
Nazwa (szkoły, uczelni i/lub studiów podyplomowych, data ukończenia, specjalność, tytuł naukowy/zawodowy):
III.
KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE
Nazwa kursu (miejsce, data ukończenia)
IV.
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
Proszę dokonać samooceny wpisując odpowiednią cyfrę oznaczającą stopień opanowania danej umiejętności: 0-nie
znam, 1-minimalna, 2-podstawowa, 3-średnia, 4-dobra, 5-bardzo dobra
Znajomość obsługi komputera
Obsługa urządzeń biurowych
Znajomość języków obcych (jakie?, w jakim stopniu opanowane?)
V.
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
Nazwa zakładu pracy
Lp.
VI.
Stanowisko
Okres zatrudnienia
PREFERENCJE I OCZEKIWANIA
Jakie są Pana/Pani plany zawodowe na najbliższych pięć lat?
Jaki charakter pracy Panu/Pani najbardziej odpowiada?
Proszę wymienić swoje mocne strony:
Proszę wymienić swoje słabe strony:
Proszę opisać, czym zajmował się Pan/Pani w ostatniej pracy:
Proszę opisać najwyżej cenione zdaniem Pana/Pani cechy u przełożonego:
Forma rozwiązania
umowy o pracę
Jak pojmuje Pan/Pani pojęcie „współpraca”?
Co zdaniem Pana/Pani motywuje pracownika do efektywnego działania?
Co uznałyby Pan/Pani za swój dotychczasowy sukces i porażkę?
Co uważa Pan/Pani za najważniejsze w pracy (pieniądze, satysfakcja, prestiż, pomoc innym itp.)?
Wszelkie dane zawarte w niniejszym kwestionariuszu mogą być udostępniane osobom
trzecim jedynie po uzyskaniu zgody kandydata!
Podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
………..………………………………………
/miejscowość, data i podpis/
Załącznik nr 4
…………………………………….
miejscowość, data
……………………………………………….
imię i nazwisko
Dotyczy naboru na stanowisko:
……………………………………………….
……………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że *……………………... skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
…………………………….
podpis
*należy wpisać powyżej odpowiednie stwierdzenie
- byłam/byłem
- nie byłam/nie byłem
Załącznik nr 5
……………………………………..
miejscowość, data
……………………………………………….
imię i nazwisko
Dotyczy naboru na stanowisko:
……………………………………………….
……………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla
potrzeb
niezbędnych
do
realizacji
procesu
rekrutacji
zgodnie
z
Ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
……………………………..
podpis
Załącznik nr 6
…………………………
miejscowość, data
……………………………………………….
imię i nazwisko
Dotyczy naboru na stanowisko:
……………………………………………….
……………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich
danych
osobowych
zgodnie
z
wymogami
ustawy
z
21
listopada
2008
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 11458).
………………………….
podpis
r.
Download