Instrukcja obiegu dokumentów na Wydziale Inżynierii Środowiska w

advertisement
Instrukcja obiegu dokumentów na Wydziale Inżynierii Środowiska w procesie
zatrudnienia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim
ETAPY I DOKUMENTY W PROCESIE ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA
I etap - WNIOSEK O ETAT
Kierownik jednostki organizacyjnej Wydziału występuje do Rektora z wnioskiem o
etat na stanowisko nowotworzone lub na stanowisko, na którym powstał wakat w
wyniku rotacji pracowników, z pisemnym uzasadnieniem merytorycznej zasadności
wniosku oraz ze wskazaniem źródła finansowania tego stanowiska (wzór wniosku o
etat ZW 22/2013 zał. nr 2a).
II etap - WNIOSEK O REKRUTACJĘ
Po uzyskaniu zgody Rektora na utworzenie stanowiska, kierownik jednostki
organizacyjnej składa do Dyrektora Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
wniosek o rekrutację pracownika (zał. nr 1a ZW 22/2013) wraz z arkuszem opisu
stanowiska, na które ma być zatrudniony (zał. nr 3 ZW 22/2013). Proces rekrutacji
jest prowadzony z wykorzystaniem strony internetowej Politechniki Wrocławskiej
www.ofertypracy.pwr.wroc.pl oraz może być prowadzony z wykorzystaniem m.in.:
ogłoszeń prasowych, ogłoszeń internetowych. Redagowanie treści ogłoszenia (zał.
nr 4a i 4b ZW 22/2013) należy do zamawiającego rekrutację kierownika jednostki
organizacyjnej, przy wsparciu Sekcji Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych Działu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
III etap - WNIOSEK O ZATRUDNIENIE
Po zakończeniu procesu rekrutacji i ustaleniu warunków zatrudnienia z wybranym
kandydatem,
kierownik
jednostki organizacyjnej,
który będzie bezpośrednim
przełożonym tego pracownika składa do Rektora wniosek o zatrudnienie pracownika
(zał. nr 1a ZW 37/2013) oraz przygotowuje szczegółowy zakres obowiązków dla
pracownika (zał. nr 1 PO 6/2013) wraz z opisem stanowiska pracy (zał. nr 1 ZW
10/2013).
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu kandydata podejmuje Rektor lub osoba przez
Niego upoważniona.
ZASADY OBIEGU DOKUMENTÓW:
Obieg wszystkich dokumentów w procedurze zatrudnienia pracownika niebędącego
nauczycielem akademickim odbywa się przy zachowaniu drogi służbowej, tj. Kierownik
jednostki organizacyjnej – Dziekan – Rektor.
Każdy etap procedury zatrudnienia pracownika odbywa się przy udziale i wsparciu
Zespołu Asystentów ds. Kadr w składzie:

mgr inż. Małgorzata Łątka, tel. 33-76, pok. 212 bud. D-2,

mgr Małgorzata Ciężkowska-Zmarzły, tel. 41-06, pok. 18, bud. C-6.
Wszystkie wymienione w instrukcji wzory dokumentów są dostępne w wersji
elektronicznej na stronie http://intranet.pwr.wroc.pl.
Download