Rzymski sposób zapisu liczb

advertisement
SCENARIUSZ LEKCJI
1. Informacje wstępne
•
Klasa
IV c – PSP 20 w Opolu
•
Czas trwania zajęć
45 minut
•
Nauczany przedmiot
matematyka
•
Nauczyciel przedmiotu
Małgorzata Jackowska
2. Program nauczania
Matematyka z plusem
3. Temat lekcji
Rzymski sposób zapisu liczb –
ćwiczenia utrwalające.
(podstawa programowa pkt 1. Liczby naturalne
w dziesiątkowym układzie pozycyjnym.. Uczeń
liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie
rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym,
a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia
w systemie rzymskim.).
4. Integracja:
•
wewnątrzprzedmiotowa
Wykonywane zadania doskonalą
rozumienie
czytanych
treści,
odczytywanie i zapisywanie na zegarze
podanej
godziny,
umiejętność
samodzielnej pracy oraz pracy w zespole,.
5. Cele lekcji
•
wiadomości (kategorie A-B)
Uczeń:
•
-
zna cyfry rzymskie A1
-
rozumie rzymski system zapisywania liczb B1
umiejętności (kategorie C-D)
Uczeń potrafi:
-
przedstawiać liczby za pomocą cyfr rzymskich C1
odczytywać liczby zapisane za pomocą cyfr rzymskich C2
w podanym zbiorze znajdować cyfry potrzebne do utworzenia liczby
spełniającej określone warunki D1
•
postawy i zainteresowania
Uczeń potrafi:
-
pracować w sposób kreatywny i samodzielny,
-
dobrze organizować pracę,
-
odpowiedzialnie wywiązywać się z powierzonego zadania.
6. Strategie nauczania
o - operacyjna
7. Metody nauczania
pogadanka, metoda problemowa.
8. Zasady nauczania
zasady wg Kupisiewicza: zasada świadomego
i aktywnego udziału uczniów w procesie
kształcenia, zasady wg Okonia: systemowości,
zasada
przystępności,
zasada
poglądowości
zasady wg Stawińskiego: zasada dydaktycznego
transformowania treści nauczania.
9. Formy pracy uczniów
zbiorowa, indywidualna.
10. Środki dydaktyczne
tablica interaktywna, karta pracy
(część zadań wyświetlane będą na tablicy
interaktywnej), wykałaczki lub zapałki.
11. Wykaz piśmiennictwa:
•
dla nauczyciela
Internet
B. Kiljańska, A. Konstantynowicz, A.
Konstatnynowicz, M. Pająk, G. Ukleja „Ciekawi
świata. Matematyka 4” – zeszyt ćwiczeń, wyd.
Operon
L. Klama, A. Mazera, R. Miłek, M. Pyziak, E.
Szelecka, R. Warzocha „Matematyka z klasą.
Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej”,
oraz „Matematyka z klasą. Zeszyt ćwiczeń dla
klasy 4 szkoły podstawowej” Wydawnictwo
LektorKlett Poznań.
St. Wojan, P. Zarzycki „Zeszyt ćwiczeń dla klasy
4 szkoły podstawowej”, GWO.
12. Organizacja zajęć lekcyjnych (struktura lekcji)
Etapy
i fazy
lekcji
1.faza
wstępna
Zagadnienia,
zadania,
problemy lekcji
Sposoby
realizacji
zagadnień,
zadań,
problemów
Spełnienie
założonych
celów lekcji
Przywitanie
i sprawdzenie obecności
Sprawdzenie pracy domowej
(omówienie problemów, z którymi pogadanka
uczniowie mogli mieć trudności).
Powtórzenie wiadomości na temat cyfr pogadanka
rzymskich.
Uczniowie wymieniają jakie są cyfry
w systemie rzymskim. powtarzają
rozwiązując wspólnie na tablicy
interaktywnej zadanie 1 (zał. 1)
A1
2. faza
Rozwiązywanie zadań 2 i 3 (zał 1.) na pogadanka ,
metoda
realizacy tablicy interaktywnej. Wyznaczeni
jna
przez nauczyciela uczniowie
problemowa
rozwiązują kolejne przykłady, przy
trudnościach omówione zostają zasady
tworzenia danej liczby.
B1, C1, C2
metoda
problemowa
C1, C2, D1
Samodzielne rozwiązywanie przez
uczniów zadań (zał 2. – karta pracy)
Wyniki pracy uczniów omówione są
na forum klasy
3. faza
podsumo
wująca
pracę lub
zaangaż
owanie
Wspólne rozwiązywanie na tablicy metoda
interaktywnej łamigłówki (uczniowie problemowa
do jego rozwiązania potrzebują
wykałaczek lub zapałek) (zał 3.)
Zadanie pracy domowej: ćw. 5 i 6 str.
48
9zeszyt
ćwiczeń
„Liczby
naturalne”, GWO)
B1
Uwagi
o realizacji
Zał 1.
(ćwiczenia do wyświetlenia na tablicy interaktywnej)
Zadanie 1
Rozszyfruj wyrazy, wstawiając zamiast liczb znaki rzymskie.
1000 A 1000 A …………………………………….
KO 50 E 100 …………………………………….
50 O 500 Y…………………………………….
50 I 100 Z B A …………………………………….
500 O 1000 E K …………………………………….
100 A 50 …………………………………….
1000 A G I E 50 …………………………………….
1000 O 500 E 50 …………………………………….
W I 500 E 50 E 100 …………………………………….
Zadanie 2
XV –
Zapisz następujące liczby znakami arabskimi:
XXIX –
XI –
XXXIV –
DLII –
CCLXV –
MMXII –
Zadanie 3 Zapisz następujące liczby znakami rzymskimi:
17 –
24 –
48 222 –
805 –
1928 –
Zał 2.
KARTA PRACY
(do samodzielnego rozwiązania przez uczniów)
Zadanie 1
Zapisz w zeszycie znakami rzymskimi:
a) dzień i miesiąc swoich urodzin,
b) liczbę uczniów w Twojej klasie,
c) obecny miesiąc,
d) Twój numer w dzienniku,
e) liczbę dziewcząt w Twojej klasie,
f) numer Twojego domu lub mieszkania.
Zadanie 2 Jaką najmniejszą i jaką największą liczbę można zbudować ze znaków
C, L, X, V, I? Znaki nie mogą się powtarzać.
Zadanie 3 Uzupełnij:
XXI + 4 =
III + 17 =
VI · 2 =
XII +
= XX
XXVII : 3 =
II · XXX =
Zał 3. (Ćwiczenie na podsumowanie lekcji)
Zadanie 6
Ułóż z patyczków poniższe zapisy, a następnie przełóż jeden patyczek tak, aby
równanie było prawdziwe.
Download