Scenariusz lekcji: Atmosfera – współczesne zagrożenia. Efekt

advertisement
Konspekt lekcji geografii:
Atmosfera – współczesne zagrożenia.
Efekt cieplarniany
Autor: Wiesława Kida
listopad 2011
Scenariusz lekcji: Atmosfera – współczesne zagrożenia. Efekt cieplarniany.
Temat przewidziany jest na dwie jednostki lekcyjne (90 min.)
Hasło programowe: Problemy współczesnego świata.
Zakres treści:
Cel ogólny lekcji:
 uświadomienie uczniom, że emisja gazów cieplarnianych naprawdę prowadzi do zmiany
klimatu
 pokazanie skali skutków zmian klimatu i ich wpływ na życie ludzi na całym świecie.
Cele szczegółowe:
 uczeń potrafi opisać własnymi słowami mechanizm efektu cieplarnianego
 wymienia najważniejsze przyczyny i skutki zmian klimatu
 potrafi uzasadnić powiązanie pomiędzy zmianami klimatu i ich bezpośrednimi i pośrednimi
skutkami
 dostrzega powiązanie pomiędzy swoim zachowaniem w codziennym życiu,
 uzmysławia sobie skalę obecnych i prognozowanych skutków zmian klimatu
 uświadamia sobie, że już dziś zmiany klimatu są ogromnym problemem dla ludzi na całym
świecie
 potrafi własnymi słowami wyjaśnić dlaczego klimat się ociepla
 wymienia sytuacje i działania, które niekorzystnie wpływają na klimat
 dostrzega i rozumie wpływ działalności człowieka na środowisko
Postawy:
Kształtowanie świadomości i konieczności ochrony atmosfery i skutków nieprzestrzegania
zasad.
Metody pracy:
 praca z tablica interaktywną, oglądanie filmu, pogadanka, dyskusja, "burza mózgów",
metoda SWOT.
Formy pracy:
 indywidualna i grupowa
Materiały i pomoce:
 film edukacyjny „Pod kloszem czyli prognoza pogody. Katalog nieszczęść” 12 min.
(http://www.zmianyklimatu.pl/news,30,Wersja-S.html)

Schemat działania gazów szklarniowych w atmosferze (rysunek nauczyciela na tablicy
interaktywnej).




Test luk (tablica interaktywna)
Gazy cieplarniane w atmosferze (wykresy i diagramy na komputerze)
Zestaw zdjęć
Karty pracy
I część lekcji 45 min.
Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie.
Uczniowie na podstawie filmu wykonują zadania.
2. Przydzielenie zadań dla grup wcześniej utworzonych, na podstawie filmu znaleźć odpowiedzi
na postawione pytania:
a). Jakie są konsekwencje zmian klimatycznych na świecie (przykłady) zał.1
b). Wymień gazy cieplarniane i ich rolę uzupełnij odpowiedź informacjami
z podanych diagramów i wykresów zał. 2
c). W jaki sposób ludzie walczą z nadmierną emisja do atmosfery gazów cieplarnianych?
Zał.3 - film
d). Jak powstaje efekt cieplarniany – uzupełnij schemat na tablicy interaktywnej),po
obejrzeniu filmu). Zał. 4
3. Obejrzenie filmu „Pod kloszem czyli prognoza pogody. Katalog nieszczęść”
II część lekcji 45 min.
Prezentacja efektów pracy uczniów z I części
4. Budowa atmosfery ziemskiej – narysowanie schematu na tablicy interaktywnej. Wskazanie
warstwy atmosfery, w której występuje warstwa ozonowa.
5. Prezentacja efektów pracy uczniów na tablicy interaktywnej w formie analizy SWOT.
6. Rozwiązywanie krzyżówki do lekcji przy tablicy interaktywnej.
a). Jakie są konsekwencje zmian klimatycznych na świecie (przykłady) zał.1
Wykresy i diagramy
b).
Wymień
gazy
cieplarniane
i
z podanych diagramów i wykresów zał. 2
ich
rolę
uzupełnij
odpowiedź
informacjami
Zrzut na tablicę interaktywną i szkice do uzupełnienia dla uczniów.
d). Jak powstaje efekt cieplarniany – uzupełnij schemat na tablicy interaktywnej),po obejrzeniu
filmu). Zał. 4
Zrzut na tablicę interaktywną i szkice do uzupełnienia dla uczniów.
W puste miejsce wpisz brakujące terminy. W krzyżówce skreśl odgadnięte wyrazy.
Codziennie rano, zanim się ubierzemy, wyglądamy przez okno, żeby zobaczyć jaka dziś jest
…………………. Kiedy ktoś wyjeżdża na wycieczkę do odległego kraju mówi, że tam panuje inny
…………………. Te dwa pojęcia znaczą zupełnie coś innego. Pogoda to zmieniające się z godziny na
godzinę zjawiska takie jak wiatr czy opady, zaś klimat to ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w
okresie wieloletnim. Ziemię otacza ……………………… czyli gazowa powłoka Ziemi
i to ona umożliwia rozwój życia na Ziemi. W skład atmosfery wchodzą …………………
……………………, które zatrzymują promieniowanie cieplne odbite od Ziemi. W ten sposób powstaje
efekt cieplarniany, na Ziemi robi się coraz cieplej, podnosi się średnia ……………………. Z tego powodu
zmienia się życie na ziemi, niedźwiedzie polarne tracą miejsce do życia w wyniku …………………
………………………, podnosi się poziom mórz i wielu terenom grozi zatopienie. Gwałtowne opady
deszczu powodują …………………… na terenach nadrzecznych oraz niżej położonych. Często opadom
towarzyszy bardzo intensywny wiatr czyli …………………… albo trąba powietrzna zwana inaczej
…………………. Z drugiej strony coraz częściej będzie bardzo gorąco, dokuczać nam będzie długotrwały
…………………. Brak opadów i gorąco spowoduje suszę na polach, łąkach i w lasach. Często będą
wybuchały
…………………
w
lasach,
a zmniejszenie plonów rolnych w wielu regionach świata spowoduje ………………i niedożywienie.
T
A
G
Ł
Ó
D
T
D
E
P
A
T
Ż
S
O
E
M
O
Z
P
Ą
U
P
S
P
Ż
Y
O
H
S
N
Z
E
A
G
U
Z
I
C
R
R
C
O
R
A
E
Z
A
N
I
D
A
C
N
E
T
Y
E
A
G
P
I
I
U
*
P
U
A
O
E
A
R
K
L
*
N
W
T
A
L
A
Z
*
Ó
L
M
T
O
R
N
A
D
O
O
Z
I
N
A
*
Ź
D
S
K
L
I
M
A
T
O
F
U
P
A
Ł
O
I
W
E
M
M
N
L
D
E
C
R
I
A
E
E
*
B
A
A
Codziennie rano, zanim się ubierzemy, wyglądamy przez okno, żeby zobaczyć jaka dziś
jest pogoda. Kiedy ktoś wyjeżdża na wycieczkę do odległego kraju mówi, że tam panuje inny
klimat. Te dwa pojęcia znaczą zupełnie coś innego. Pogoda to zmieniające się z godziny na
godzinę zjawiska takie jak wiatr czy opady, zaś klimat to ogół zjawisk pogodowych na danym
obszarze w okresie wieloletnim. Ziemię otacza atmosfera czyli gazowa powłoka i to ona
umożliwia rozwój życia na Ziemi. W skład atmosfery wchodzą gazy cieplarniane, które
zatrzymują promieniowanie słoneczne odbite od Ziemi. W ten sposób powstaje efekt cieplarniany,
na Ziemi robi się coraz cieplej, podnosi się średnia temperatura. Z tego powodu zmienia się życie
na ziemi, niedźwiedzie polarne tracą miejsce do życia w wyniku topnienia lodowca, podnosi się
poziom mórz i wielu terenom grozi zatopienie. Gwałtowne opady deszczu powodują powodzie na
terenach nadrzecznych oraz niżej położonych. Często opadom towarzyszy bardzo intensywny
wiatr czyli huragan albo trąba powietrzna zwana inaczej tornadem. Z drugiej strony coraz
częściej będzie bardzo gorąco, dokuczać nam będzie długotrwały upał. Brak opadów i gorąco
spowoduje suszę na polach, łąkach i w lasach. Często będą wybuchały pożary w lasach, a
zmniejszenie plonów rolnych w wielu regionach świata spowoduje głód i niedożywienie.
Podsumowanie
Analiza SWOT
JAK JEST?
DLACZEGO TAK JEST?
Skutki powstawania efektu cieplarnianego
Przyczyny powstawania efektu cieplarnianego
DLACZEGO NIE JEST TAK JAK BYĆ POWINNO?
JAK TO ZMIENIĆ?
Źródła zanieczyszczeń atmosfery
Co robimy aby ograniczyć zanieczyszczenie atmosfery?
Download