Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

advertisement
Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
Paweł Klarowicz
(2554/2008)
Wpływ promocji zdrowia na styl życia pracowników
Calypso Fitness Club
Praca licencjacka
napisana pod kierunkiem
Dr Anny Mazur
Warszawa 2011
Wstęp ......................................................................................................................................... 4
Rozdział I. Promocja zdrowia jako element polityki personalnej ....... Error! Bookmark not
defined.
1.1.
Promocja zdrowia ...................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.1.
Istota promocji zdrowia .................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2.
Zdrowie jako dobro publiczne, społeczne i prywatne ..... Error! Bookmark not
defined.
1.1.3.
Założenia i cele promocji zdrowia ................... Error! Bookmark not defined.
1.1.4.
Edukacja zdrowotna ......................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.5.
Korzyści dla organizacji promującej zdrowie personelu Error! Bookmark not
defined.
1.1.6.
1.2.
Koncepcje programów promocji zdrowia ........ Error! Bookmark not defined.
Zakres działań polityki personalnej we współczesnych organizacjach ....... Error!
Bookmark not defined.
1.2.1.
Funkcja zarządzania personelem ...................... Error! Bookmark not defined.
1.2.2.
Zadania i cele polityki personalnej ................... Error! Bookmark not defined.
1.3.
Charakterystyka programów promocji zdrowia .... Error! Bookmark not defined.
1.3.1.
Programy promocji zdrowia w Unii Europejskiej ........... Error! Bookmark not
defined.
1.3.2.
Projekt LEECH ................................................ Error! Bookmark not defined.
1.3.3.
Program Mental Hands Promotion Handbooks Error! Bookmark not defined.
1.3.4.
Programy promocji zdrowia w Polsce ............. Error! Bookmark not defined.
1.3.5.
Program ograniczenia palenia w przedsiębiorstwie Danfoss Polska ........ Error!
Bookmark not defined.
1.3.6.
Program Zadbaj o swój kręgosłup (…zanim będzie za późno) ................ Error!
Bookmark not defined.
Rozdział II. Analiza wpływu programu promocji zdrowia na pracowników Calypso
Fitness Club ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1. Cel pracy .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2 Problematyka badań ........................................................ Error! Bookmark not defined.
2.3 Hipoteza badawcza ........................................................... Error! Bookmark not defined.
2.4 Metoda doboru próby badawczej ................................... Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Charakterystyka Calypso Fitness Club ................... Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Charakterystyka odbiorców programu .................... Error! Bookmark not defined.
2.5 Charakterystyka programu promocji zdrowia w Calypso Fitness Club .......... Error!
Bookmark not defined.
2.5.1 Cel programu ........................................................... Error! Bookmark not defined.
2.5.2 Identyfikacja odbiorców programu ......................... Error! Bookmark not defined.
2.5.3 Działania zaplanowane w ramach programu........... Error! Bookmark not defined.
2.6. Charakterystyka stylu życia pracowników Calypso Fitness Club.. Error! Bookmark
not defined.
2.6.1. Aktywność ruchowa pracowników ........................ Error! Bookmark not defined.
2.6.2. Stosowana dieta przez pracowników ..................... Error! Bookmark not defined.
2.6.3. Konsumpcja alkoholu i palenie papierosów ........... Error! Bookmark not defined.
2.6.4. Opieka zdrowotna pracowników ............................ Error! Bookmark not defined.
2.7 Określenie wpływu programu promocji zdrowia w Calypso Fitness Club ...... Error!
Bookmark not defined.
2.8 Wnioski z badań empirycznych ...................................... Error! Bookmark not defined.
Rozdział III. Autorski projekt promocji zdrowia w Calypso Fitness Club ................ Error!
Bookmark not defined.
3.1. Określenie celów promocji zdrowia w Calypso Fitness Club ... Error! Bookmark not
defined.
3.2. Identyfikacja odpiorców programu promocji zdrowia Error! Bookmark not defined.
3.3. Założenia nowego programu promocji zdrowia w Calypso Fitness Club........ Error!
Bookmark not defined.
3.4 Zadania porgramu promocji zdrowia ............................ Error! Bookmark not defined.
3.5 Analiza przebiegu programu promocji zdrowia ........... Error! Bookmark not defined.
3.6 Ocena efektów proponowanych działań ......................... Error! Bookmark not defined.
3.7 Podsumowanie .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Spis tabel ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Bibliografia ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Strony internetowe ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Załączniki ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Wstęp
Wszystkie procesy odnoszące się do zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak np.
rekrutacja i selekcja pracowników, motywowanie czy szkolenia, odgrywają bardzo ważną
rolę w prawidłowym funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Odpowiednio stworzony
zespół pracowniczy, umiejętnie kierowany i zarządzany, stanowi trzon organizacji. Bardzo
ważnym elementem, niestety dosyć często ignorowanym w realizacji założeń zarządzania
kapitałem ludzkimi, jest promocja zdrowia pracowników w ich miejscu pracy. Na przestrzeni
lat proces ten bardzo mocno się rozwinął. Swoim zasięgiem zaczął otaczać nie tylko miejsca
pracy, w których jest wdrażany i realizowany, lecz także nasze prywatne życie.
Tematem mojej pracy jest zbadanie wpływu programu promocji zdrowia na
pracowników Calypso fitness club. Badania przeprowadzono metodą ankiety. Respondentami
byli uczestnicy programu aktywności fizycznej w dwóch fitness klubach, należących do tej
samej sieci Calypso. Tematem badań jest zmiana stylu życia pracowników przed i po
przystąpieniu do programu promocji zdrowia.
Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy zatytułowany „Promocja zdrowia jako
element polityki personalnej”, opisuje istotę i założenia promocji zdrowia w kontekście
funkcji personalnych, zawiera informacje odnoszące się do założeń systemu promowania
zdrowia, tłumaczy podstawowe pojęcia i terminy.
Rozdział drugi zatytułowany „Analiza wpływu programu promocji zdrowia na
pracowników Calypso Fitness Club”, opisuje wyniki badań programu promocji zdrowia,
obejmującego aktywność fizyczna w Calypso fitness club. Jego celem jest zbadanie stopnia
uczestnictwa w tego typu programach. Ma za zadanie zbadać wpływ promocji zdrowia w
zmianie stylu życia uczestników.
Rozdział trzeci zatytułowany „Autorski projekt promocji zdrowia w Calypso Fitness
Club”, to przedstawienie specjalnie przygotowanego projektu promocji zdrowia, który ma
pokazać najlepsze rozwiązania dla pracowników, dbających o swoje zdrowie i samopoczucie.
Praca powstała na podstawie pozycji źródłowych dotyczących promocji zdrowia oraz
opierając się na literaturze z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Wszystkie części pracy
są ze sobą powiązane i dotyczą bardzo istotnego problemu promocji zdrowia w miejscu
pracy. Należy zaznaczyć, że promocja zdrowia w miejscu pracy jest niezwykle ważna,
ponieważ realizacja zadań wchodzących w jej zakres pozwala na uniknięcie bardzo wielu
problemów dotyczących działalności organizacji. Mam nadzieje że moja praca będzie
usystematyzowanym zbiorem najważniejszych faktów odnoszących się do procesu
promowania zdrowia w miejscu pracy.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards