Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

advertisement
Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
Anna Justyna Świderska
(album nr 1953/2009)
ZARZĄDZANIE FUNDRAISINGIEM
Praca magisterska
napisana pod kierunkiem
dr. hab. Adama Grzegorczyka
Warszawa 2011
-1-
SPIS TREŚCI
Wstęp..........................................................................................................................................4
ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI FUNDRAISINGOWYMI ........... Error!
Bookmark not defined.
1.1. FUNDRAISING JAKO DZIEDZINA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ............. Error!
Bookmark not defined.
1.1.1.
Definicja organizacji ........................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2.
Filantropia i wolontariat...................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.3.
Typy organizacji pozarządowych ....................... Error! Bookmark not defined.
1.1.4.
Pojęcie fundraisingu ........................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.5.
Historia fundraisingu .......................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.6. Międzynarodowa Deklaracja Zasad Etycznych w fundraisingu ................. Error!
Bookmark not defined.
1.1.7.
1.2.
1.3.
Fundraising w polskim systemie prawnym ........ Error! Bookmark not defined.
PROCES ZARZĄDZANIA PROJEKTEM................... Error! Bookmark not defined.
1.2.1
Cechy zarządzania projektowego ....................... Error! Bookmark not defined.
1.2.2
Klasyfikacja projektów ....................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.3
Cykl życia projektu ............................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.4
Metody zarządzania projektami .......................... Error! Bookmark not defined.
1.2.5.
Zespół projektowy .............................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.5
Style kierowania zespołem projektowym ........... Error! Bookmark not defined.
FUNDRAISING JAKO PROJEKT ............................... Error! Bookmark not defined.
1.3.1.
Proces fundraisingu jako rodzaj projektu ........... Error! Bookmark not defined.
1.3.2.
Zespół Fundraisingowy....................................... Error! Bookmark not defined.
1.3.3.
Narzędzia i metody fundraisingu ........................ Error! Bookmark not defined.
ROZDZIAŁ II. BADANIE ORAZ ANALIZA WYNIKÓW .. Error! Bookmark not defined.
2.1.
Założenia ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
2.2.
Cel badania .................................................................... Error! Bookmark not defined.
-2-
2.3.
Metoda badawcza .......................................................... Error! Bookmark not defined.
2.4.
Opis narzędzia badawczego ........................................... Error! Bookmark not defined.
2.5.
Opis doboru próby ......................................................... Error! Bookmark not defined.
2.6.
Hipotezy ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.7.
Wyniki badania .............................................................. Error! Bookmark not defined.
2.8.
Weryfikacja hipotez ....................................................... Error! Bookmark not defined.
2.9.
Trudności w realizacji badania ...................................... Error! Bookmark not defined.
ROZDZIAŁ III. MODELOWE UJĘCIE ZARZĄDZANIA FUNDRAISINGIEM ... Error!
Bookmark not defined.
3.1.
Rekrutacja fundraiserów ................................................ Error! Bookmark not defined.
3.2.
Ilość zatrudnionych fundraiserów .................................. Error! Bookmark not defined.
3.3.
Szkolenia fundraiserów.................................................. Error! Bookmark not defined.
3.4.
Systemy motywacyjne fundraiserów ............................. Error! Bookmark not defined.
3.5.
Formy prawne zatrudnienia fundraiserów ..................... Error! Bookmark not defined.
3.6.
Obszary zarządzania w fundrisingu ............................... Error! Bookmark not defined.
3.7.
Kluczowe obszary działania organizacji OPP ............... Error! Bookmark not defined.
3.8.
Zasięg terytorialny działania .......................................... Error! Bookmark not defined.
3.9.
Prognoza ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
ZAKOŃCZENIE ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
BIBLIOGRAFIA ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
SPIS RYSUNKÓW ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
SPIS WYKRESÓW .................................................................... Error! Bookmark not defined.
SPIS TABEL ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANEKS ......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
-3-
Wstęp
„ Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje” Jan Paweł II
Działalność organizacji społecznych wymaga finansowania z różnych źródeł.
Podstawową formą finansowania ich działalności statutowej jest fundraising – gromadzenie
dobrowolnych, bezinteresownych wpłat ze strony osób lub instytucji popierających określony
cel, ideę lub przesłanie. W krajach zachodnich fundraising stał się powszechną praktyką
działalności organizacji społecznych. Prowadzone są w tym zakresie badania, wydawane
książki, na uniwersytetach kształci się specjalistów w tej dziedzinie. W Polsce dotychczas
wiedza na ten temat ma charakter intuicyjny.
Celem pracy jest ukazanie i analiza aktualnej sytuacji fundraisingu w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem w obszarze zarządzania. W realizowanym temacie znajdą się
kluczowe
zagadnienia
takie,
jak:
identyfikacja
elementów
składowych
działań
fundraisingowych, wskazanie obszarów zarządzania-typowych dla specyfiki fundraisingu, w
tym także stylów kierowania oraz opisanie sposobu pozyskiwania, zatrudniania, szkolenia i
motywowania fundraiserów.
W pierwszym rozdziale teoretycznym, zostaną zawarte definicje różnych form
aktywności społecznych. Przedstawione będą między innymi: definicja, historia i typologia
organizacji pozarządowych, pojęcie wolontariatu, teoretyczne ujęcie fundraisingu (definicja,
historia, stosowane działania fundraisingowe, zasady etyki fundraisera) oraz formalno-prawne
aspekty fundraisingu. W zakresie tego rozdziału znajda się również zagadnienia z zakresu:
zarządzania projektowego, metod zarządzania, rekrutacji zespołu, komunikacji oraz stylów
kierowania. Zaprezentowane będą także, wskazane pożądane cechy profesjonalnego
fundraisera, warunki podjęcia pracy w zawodzie, wymagania zdrowotne i psychologiczne
oraz zostaną wyróżnione charakterystyczne profile zawodowe.
W drugim rozdziale zostaną przedstawione główne założenia i cele prowadzonego
badania. W dalszej części umieszczone będą wyniki badań, w formie wykresu oraz opisu, na
podstawie których zweryfikowano hipotezy badawcze.
-4-
Trzeci rozdział to modelowe ujecie zagadnienia „zarządzania fundraisingiem”.
Wskazane będą czynniki współwystępowania pewnych cech, ich zależności wobec siebie,
przyczyny oraz skutki do jakich taka sytuacja może prowadzić.
-5-
Download