Wstęp

advertisement
Spis treści
Wstęp ..........................................................................................................................................3
Rozdział 1 ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Przyczyny stresu w miejscu pracy. ........................................ Error! Bookmark not defined.
1.Omówienie znaczenia pojęć używanych w pracy. .... Error! Bookmark not defined.
1.1. Stres.................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2. Motywacja.......................................................... Error! Bookmark not defined.
1.3. Konflikt. ............................................................. Error! Bookmark not defined.
1.4. Zagrożenie.......................................................... Error! Bookmark not defined.
2. Przyczyny powstawania stresu. ................................ Error! Bookmark not defined.
2.1. Spostrzeganie społeczne .................................... Error! Bookmark not defined.
2.2. Czynniki związane z wykonywaną pracą. ......... Error! Bookmark not defined.
2.3. Czynniki związane z rolą w organizacji. ........... Error! Bookmark not defined.
2.4. Czynniki odnoszące się do stosunków interpersonalnych. ..... Error! Bookmark
not defined.
2.5. Czynniki wpływające na rozwój zawodowy...... Error! Bookmark not defined.
2.6. Czynniki wynikające ze struktury i klimatu organizacyjnego Error! Bookmark
not defined.
3. Skutki stresu. ............................................................. Error! Bookmark not defined.
3.1. W odniesieniu do zachowania ........................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Psychiczne konsekwencje stresu........................ Error! Bookmark not defined.
3.3. Somatyczne konsekwencje stresu. ..................... Error! Bookmark not defined.
4. Radzenie sobie ze stresem. ....................................... Error! Bookmark not defined.
4.1. Radzenie skoncentrowane na problemie. ........... Error! Bookmark not defined.
4.2. Radzenie skoncentrowane na emocjach............. Error! Bookmark not defined.
4.3. Radzenie skoncentrowane na unikaniu. ............. Error! Bookmark not defined.
4.4. Wsparcie społeczne. ........................................... Error! Bookmark not defined.
5. Opis firmy. ................................................................ Error! Bookmark not defined.
6. Metoda badania. ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Rozdział 2 ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Specyfika doświadczania stresu w firmie MSBM „Patronat 3” ........Error! Bookmark not
defined.
1. Opis otoczenia firmy i krótka charakterystyka rynku lokalnego. ................. Error!
Bookmark not defined.
2. Historia firmy. ....................................................... Error! Bookmark not defined.
3. Uzasadnienie problemu badawczego w kontekście badanej firmy. .............. Error!
Bookmark not defined.
4. Opis metody badania zastosowanej w pracy. ....... Error! Bookmark not defined.
4.1
Opis skonstruowanego narzędzia. ................. Error! Bookmark not defined.
4.2
Wymiary badane przez zastosowane narzędzie. ..........Error! Bookmark not
defined.
5. Opis wyników specyfiki doświadczania stresu przez pracowników MSBM
„Patronat 3”. .................................................................. Error! Bookmark not defined.
5.1
Osoby badane. ............................................... Error! Bookmark not defined.
5.2
Poczucie wpływu na przebieg własnej pracy. ..............Error! Bookmark not
defined.
5.3
Ocena możliwości realizacji własnych ambicji i pracy zawodowej. .... Error!
Bookmark not defined.
2
5.4
Komunikacja pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, bądź bezpośrednim
przełożonym. ............................................................. Error! Bookmark not defined.
5.5
Warunki pracy. .............................................. Error! Bookmark not defined.
5.6
Warunki finansowe. ...................................... Error! Bookmark not defined.
5.7
Klimat organizacyjny. ................................... Error! Bookmark not defined.
5.8
Przejawy doświadczanych konsekwencji stresu ..........Error! Bookmark not
defined.
5.9
Sposoby radzenia sobie ze stresem. .............. Error! Bookmark not defined.
5.10 Sposoby radzenia sobie ze stresem przez pracowników.... Error! Bookmark
not defined.
6. Wnioski z przeprowadzonych badań .................... Error! Bookmark not defined.
Rozdział 3 ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Projekt strategii radzenia sobie ze stresem przez pracowników Młodzieżowej Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat 3”. ............................ Error! Bookmark not defined.
1. Opis procesu stresu w warunkach badanej firmy. Error! Bookmark not defined.
2. Projekt oddziaływań organizacji, których celem jest redukcja stresu
doświadczanego przez pracowników MSBM „Patronat 3”. ........Error! Bookmark not
defined.
3. Strategie indywidualne, których celem jest redukcja stresu doświadczanego przez
pracowników Młodzieżowej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat 3”.
Error! Bookmark not defined.
4. Wnioski ogólne dotyczące sposobu realizacji projektu. ......Error! Bookmark not
defined.
4.1
Koszty /zyski. ................................................ Error! Bookmark not defined.
Zakończenie. ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Bibliografia. ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Aneksy. ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Ilościowe wyniki ankiety......................................................... Error! Bookmark not defined.
Spis rysunków.......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Spis tabel. ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
3
4
Wstęp
Ludzie są na tyle zestresowani,
na ile sami sobie na to pozwalają1.
Ed Boenisch i Michele Haney
Stres towarzyszy każdemu z nas. Stanowi nieodłączny aspekt naszego życia. Jest
zjawiskiem, które ewoluowało w ostatnim stuleciu. Intensywne badania nad stresem
zapoczątkowano w latach trzydziestych poprzedniego stulecia, interesując się jego
naturą, mechanizmami działania i czynnikami, jakie ten stres wywołują.
Hans Selye uważa stres za zjawisko biologiczne, będące niespecyficznym
rodzajem reakcji organizmu na bodźce zewnętrzne zwane stresorami2.
Zdarza się bardzo często, że praca wiąże się z odczuwaniem przykrych
konsekwencji stresu. Bez względu na wielkość organizacji, ilość zatrudnianych osób,
zajmowane stanowisko, stopień odpowiedzialności, stres będzie towarzyszył nam
zawsze. Wyróżnia się wiele rodzajów stresu np.:
 Stres cywilizacyjny
 Stres ekstremalny
 Stres pracy
Każde stanowisko, jakie zajmuje jednostka wymaga ustawicznego reagowania
na zmiany otoczenia, na wymagania stawiane przez inne jednostki, na silną
konkurencję. Pracownicy powinni reagować natychmiast i szybko się adaptować do
1
2
E.Boenisch, M. Haney, Twój stres, GdańskieWydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s.7.
H. Selye, Stres okiełznany, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977, s.15.
5
zmieniających warunków. Żeby skutecznie przeciwdziałać pojawianiu się stresu
należy poznać nie tylko jego symptomy, ale także odkryć jego naturę.
Celem niniejszej pracy jest zapoznanie się z problematyką powstawania stresu
oraz sposobów radzenia sobie z nim na przykładzie pracowników Młodzieżowej
Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „Patronat-3”. W pracy chciałabym pokazać,
w jaki sposób organizacja i jej pracownicy radzą sobie ze stresem.
Praca stanowi próbę pokazania wybranych problemów w odniesieniu do
określonych zagadnień w niej przedstawionych. Praca nie wyczerpuje tematu,
pozostawia jednak wiele miejsca na dociekanie, w jaki sposób można radzić sobie ze
stresem.
Pierwsza część pracy dotyczy problematyki powstawania stresu, motywacji,
konfliktów i zagrożeń. Wyjaśnia też przyczyny powstawania stresu oraz skutki, jakie
on wywołuje. Mówi również o sposobach radzenia sobie ze stresem.
Druga część pracy opisuje specyfikę firmy, w której przeprowadzono badanie,
oraz sposoby radzenia sobie ze stresem stosowane w organizacji. Praca zawiera opis
badania przeprowadzonego za pomocą anonimowej ankiety oraz ilustrację wyników
tych badań.
Trzecia część pracy jest zastosowaniem teorii w praktyce. Przedstawia projekt
oddziaływań
organizacji
mający
na
konsekwencji doświadczanego stresu.
celu
zminimalizowanie
odczuwanych
Zawiera również propozycje strategii
indywidualnych, oraz koszty i zyski z przeprowadzonych projektów.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards