Technologia prac w obiektach hotelarskich

advertisement
Spis treści
Rozdział 1 Wiadomości wstępne ............................... Error! Bookmark not defined.
1.1. Podstawowe pojęcia związane z hotelarstwem ............ Error! Bookmark not defined.
1.2. Historia hotelarstwa w Polsce i na świecie .................... Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Najważniejsze daty z historii hotelarstwa polskiego .............Error! Bookmark not
defined.
1.2.2. Najważniejsze daty z historii hotelarstwa światowego .........Error! Bookmark not
defined.
1.3. Prekursorzy współczesnego hotelarstwa ...................... Error! Bookmark not defined.
1.3.1. Cesar Ritz (1850-1919) - prekursor hotelarstwa elitarnego ..Error! Bookmark not
defined.
1.3.2. Conrad Nicholson Hilton (1887-1979) - prekursor hotelarstwa sieciowego . Error!
Bookmark not defined.
1.3.3. Charles Kemmons Wilson (1913-2003) - ojciec nowoczesnego hotelarstwa Error!
Bookmark not defined.
1.4. Polskie i światowe organizacje hotelarskie ................... Error! Bookmark not defined.
1.4.1. Polskie organizacje hotelarskie .............................. Error! Bookmark not defined.
1.4.2. Światowe organizacje hotelarskie .......................... Error! Bookmark not defined.
1.5. Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce.......Error! Bookmark not
defined.
1.5.1. Klasyfikacja zakładów noclegowych w Polsce ........ Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Kategoryzacja zakładów noclegowych w Polsce .... Error! Bookmark not defined.
1.5.3. Inny podział zakładów hotelarskich........................ Error! Bookmark not defined.
Ćwiczenia do rozdziału 1 ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Rozdział 2 Klasyfikacja usług hotelarskich ................. Error! Bookmark not defined.
2.1. Usługi hotelarskie .......................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2. Usługi hotelarskie świadczone w środkach transportu . Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Usługi hotelarskie świadczone w transporcie drogowym .....Error! Bookmark not
defined.
2.2.2. Usługi hotelarskie świadczone w transporcie kolejowym .....Error! Bookmark not
defined.
2.2.3. Usługi hotelarskie świadczone w środkach transportu wodnego Error! Bookmark
not defined.
2.2.4. Usługi hotelarskie świadczone w środkach transportu lotniczego............... Error!
Bookmark not defined.
Ćwiczenia do rozdziału 2 ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Rozdział 3 Wizerunek pracownika pomocniczego obsługi hotelowejError! Bookmark not
defined.
3.1. Komunikacja interpersonalna........................................ Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Elementy i rodzaje komunikacji .............................. Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Bariery w komunikacji ............................................ Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Konflikt – jak go uniknąć? ....................................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Higiena osobista, postawa i wygląd zewnętrzny pracownika pomocniczego obsługi
hotelowej.............................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.3. Etyka zawodowa hotelarza i normy zachowania się ..... Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Podstawowe pojęcia z zakresu etyki ...................... Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Elementy kodeksu etyki hotelarza ......................... Error! Bookmark not defined.
3.4. Zwroty grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania się ....Error! Bookmark not
defined.
Ćwiczenia do rozdziału 3 ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Rozdział 4 Pion pobytowy w obiektach hotelarskich . Error! Bookmark not defined.
4.1. Struktura organizacyjna zakładu hotelarskiego............. Error! Bookmark not defined.
4.2. Dział recepcji.................................................................. Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Zakres działalności i budowa recepcji .................... Error! Bookmark not defined.
4.3. Służba parterowa........................................................... Error! Bookmark not defined.
4.3.1. Struktura organizacyjna i zakres obowiązków pracowników zatrudnionych w
służbie parterowej ............................................................ Error! Bookmark not defined.
4.3.2. Bagażownia i kwit bagażowy .................................. Error! Bookmark not defined.
4.3.3. Opieka bagażowego nad gościem .......................... Error! Bookmark not defined.
4.4. Dział techniczny hotelu.................................................. Error! Bookmark not defined.
4.5. Dział utrzymania czystości i porządku (służba pięter) ... Error! Bookmark not defined.
4.5.1. Struktura organizacyjna i zakres obowiązków pracowników służby pięter .. Error!
Bookmark not defined.
4.6. Dział gastronomiczny w obiekcie hotelowym ............... Error! Bookmark not defined.
4.6.1. Struktura organizacyjna i zakres obowiązków pracowników działu
gastronomicznego ............................................................ Error! Bookmark not defined.
4.6.2. Pojęcia związane z gastronomią hotelową ............. Error! Bookmark not defined.
4.6.3. Oznakowania usług gastronomicznych w hotelarstwie ........Error! Bookmark not
defined.
4.7. Typy, funkcje i wyposażenie jednostek mieszkalnych ... Error! Bookmark not defined.
4.8. Typy i wyposażenie węzłów higieniczno–sanitarnych... Error! Bookmark not defined.
4.9. Pion wielofunkcyjny....................................................... Error! Bookmark not defined.
4.10. Pion związany z zagospodarowaniem czasu wolnego . Error! Bookmark not defined.
4.10.1. Zespół odnowy biologicznej - SPA ........................ Error! Bookmark not defined.
4.10.2. Zewnętrzne zespoły związane z rekreacją i czynnym wypoczynkiem ......... Error!
Bookmark not defined.
4.11. Piktogramy stosowane w hotelarstwie ....................... Error! Bookmark not defined.
4.13. Przystosowanie obiektu noclegowego do potrzeb osób niepełnosprawnych ... Error!
Bookmark not defined.
4.13.1. Ogólne wymagania stawiane hotelom obsługującym osoby niepełnosprawne
.......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.13.2. Dostosowanie pomieszczeń ogólnodostępnych oraz ciągów komunikacyjnych
dla osób niepełnosprawnych ............................................ Error! Bookmark not defined.
4.13.3. Przystosowanie jednostki mieszkalnej do potrzeb osób niepełnosprawnych
.......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.13.4. Przystosowanie węza higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych
.......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.14. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ..................... Error! Bookmark not defined.
4.14.1. Najważniejsze pojęcia związane z BHP ................. Error! Bookmark not defined.
4.14.2. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP ............... Error! Bookmark not defined.
4.14.3. Prawa i obowiązki pracowników .......................... Error! Bookmark not defined.
4.14.4. Odzież ochronna ................................................... Error! Bookmark not defined.
4.14.5. Przepisy BHP obowiązujące podczas mycia okien Error! Bookmark not defined.
4.14.6. Dopuszczalne normy dźwigania i przenoszenia ciężkich przedmiotów ...... Error!
Bookmark not defined.
4.14.7. Wypadki przy pracy i pierwsza pomoc ................. Error! Bookmark not defined.
4.14.8. Pierwsza pomoc .................................................... Error! Bookmark not defined.
4.14.9. Znaki BHP .............................................................. Error! Bookmark not defined.
4.15. Przepisy ochrony przeciwpożarowej ........................... Error! Bookmark not defined.
4.15.1. Ogólne przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w budynkach ................ Error!
Bookmark not defined.
4.15.2. Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej . Error!
Bookmark not defined.
4.15.3. Rozmieszczenie sprzętu gaśniczego w zakładach hotelarskich oraz podział
gaśnic na grupy ................................................................. Error! Bookmark not defined.
4.15.4. Oznakowania stosowane w ochronie przeciwpożarowej ...Error! Bookmark not
defined.
4.15.5. Postępowanie na wypadek pożaru....................... Error! Bookmark not defined.
4.15.6. Właściwe oznakowanie dróg ewakuacyjnych ...... Error! Bookmark not defined.
4.15.7. Ewakuacja gości hotelowych na wypadek pożaru ..............Error! Bookmark not
defined.
4.16. Ochrona środowiska .................................................... Error! Bookmark not defined.
4.16.1 Akty prawne i przepisy związane z ochroną środowiska ......Error! Bookmark not
defined.
4.16.2. Segregacja odpadów ............................................ Error! Bookmark not defined.
Ćwiczenia do rozdziału 4 ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Rozdział 5 Technika pracy służby pięter w obiektach hotelarskichError! Bookmark not
defined.
5.1. Wymagania sanitarno-higieniczne dla hoteli ................ Error! Bookmark not defined.
5.2. Czynności porządkowe w części noclegowej (rodzaje sprzątania) ..... Error! Bookmark
not defined.
5.3. Technika prac porządkowych (procedury sprzątania jednostek mieszkalnych i
węzłów higieniczno-sanitarnych) ......................................... Error! Bookmark not defined.
5.3.1. Procedura sprzątania pokoju i łazienki po zwolnieniu go przez gościa (czynności
pracownika służby pięter) ................................................ Error! Bookmark not defined.
5.3.2. Utrzymanie w czystości toalet ogólnodostępnych w obiekcie hotelarskim .. Error!
Bookmark not defined.
5.3.2. Utrzymanie w czystości toalet ogólnodostępnych w obiekcie hotelarskim .. Error!
Bookmark not defined.
5.3.3. Procedura sprzątania pokoju i łazienki przy dłuższym pobycie gościa (czynności
pracownika służby pięter) ................................................ Error! Bookmark not defined.
5.3.4. Sposoby utrzymania czystości ................................ Error! Bookmark not defined.
5.3.5. Wyposażenie pokojowej:........................................ Error! Bookmark not defined.
5.4. Sprzęt porządkowy ręczny i zmechanizowany oraz środki czystości . Error! Bookmark
not defined.
5.5. Postępowanie z mieniem pozostawionym przez gości . Error! Bookmark not defined.
Ćwiczenia do rozdziału 5 ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Rozdział 6 Prace gospodarcze w obiektach hotelarskich - działalność pralni hotelowej
................................................................................ Error! Bookmark not defined.
6.1. Proces prania ................................................................. Error! Bookmark not defined.
6.2. Środki piorące ................................................................ Error! Bookmark not defined.
6.3. Higiena procesów prania ............................................... Error! Bookmark not defined.
6.4. Enzymy w proszkach do prania ..................................... Error! Bookmark not defined.
6.5. Rodzaje środków piorących ........................................... Error! Bookmark not defined.
6.6. Oznakowania na metkach ubrań ................................... Error! Bookmark not defined.
6.7. Odplamianie wyrobów włókienniczych ......................... Error! Bookmark not defined.
6.8. Usługi pralnicze w zakładach hotelarskich .................... Error! Bookmark not defined.
6.9. Urządzenia stosowane w pralniach hotelowych ........... Error! Bookmark not defined.
Ćwiczenia do rozdziału 6 ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Rozdział 7 Pielęgnacja roślin pokojowych i terenów zieleniError! Bookmark not defined.
7.1. Metody pielęgnacji roślin doniczkowych (pokojowych) oraz roślin formowanych
.............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
7.2. Nawożenie ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
7.3. Rodzaje terenów zieleni ................................................ Error! Bookmark not defined.
7.4. Narzędzia stosowane w ogrodnictwie ........................... Error! Bookmark not defined.
7.5. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy w ogrodzie ....... Error! Bookmark not defined.
Ćwiczenia do rozdziału 7 ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Bibliografia .............................................................. Error! Bookmark not defined.
Download