Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu

advertisement
Syllabus
Wydział / Kierunek / Specjalność
WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU/Pielęgniarstwo
INFORMACJE OGÓLNE
Studia (odpowiednie podkreślić)
I stopnia - stacjonarne
I stopnia - niestacjonarne
I stopnia - pomostowe: poziom AB/ C/ D
II stopnia - stacjonarne
II stopnia - niestacjonarne
Podyplomowe
Profil kształcenia (odpowiednie podkreślić): ogólnoakademicki, praktyczny, praktyczno-ogólnoakademicki
Nazwa przedmiotu (zgodnie z obowiązującym
Pedagogika
standardem kształcenia i/lub programem nauczania
zatwierdzonym przez Radę WNoZ).
NS-P (do uzupełnienia po ustaleniu systemu kodowania)
Kod przedmiotu
Zakład Edukacji Medycznej Coll. Wrzoska, ul. Dąbrowskiego 79, pok. 902
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia
Tel. 61 8546900, [email protected]
Wykaz osób prowadzących
Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących Osoba odpowiedzialna za przedmiot:
Prof.UM dr. hab. n. med. Maciej Wilczak
zajęcia:
przedmiot
Dr Leszek Rębała
Dr Karolina Szczeszek
Mgr Anna Maria Stanek
Przedmioty wprowadzające. Wymagania
wstępne
2
Punkty ECTS
Liczba godzin
Warunki zaliczenia przedmiotu
Forma zaliczenia
Forma zajęć
dydaktycznych
przedmiotu
(odpowiednie
podkreślić)
1. Ogółem
55
Test dydaktyczny
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2. Wykłady
10
Zaliczenie
3. Seminaria
30
4. Ćwiczenia
5. Zajęcia praktyczne
6. Praktyki zawodowe
7. Samokształcenie
15
8. E – learning
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Cele kształcenia przedmiotu (C) wynikowe: wiedza (W), umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS)
Symbol
Cele kształcenia
C(W)1
Poznanie podstawowych pojęć i zagadnień pedagogicznych oraz zadań
C(W)2
C(W)3
C(U)1
C(U)2
C(U)3
C(KS)1
C(KS)2
i funkcji podstawowych dyscyplin pedagogicznych (ze szczególnym
uwzględnieniem pedagogiki zdrowia, edukacji zdrowotnej i pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej).
Przedstawienie głównych kierunków, teorii i strategii wychowawczych
w pedagogice XX/XXI wieku.
Poznanie podstaw teoretycznych procesu wychowania: cechy, mechanizmy,
metody i zasady wychowania.
Rozpoznanie podstawowych cech i mechanizmów wychowania istotnych dla
prawidłowych relacji pielęgniarka –pacjent.
Kształtowanie umiejętności stosowania poznanych metod i form oddziaływań
wychowawczych w działaniach edukacyjnych wobec pacjenta i jego rodziny.
Projektowanie działań prozdrowotnych i konstruowanie programów
edukacyjnych dla różnych grup odbiorców.
Wykazanie zainteresowania pedagogiką jako nauką stosowaną mającą istotny
wpływ na pełnienie ról i funkcji zawodowych współczesnej pielęgniarki.
Rozwijanie umiejętności wykonywania określonych zadań zawodowych o
charakterze edukacyjnym wspólnie z innymi przedstawicielami zawodów
medycznych.
Przewidywane efekty kształcenia studenta w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U), kompetencji społecznych (KS).
Symbol
Przewidywane efekty kształcenia studenta (EK): wiedza (W),
Odniesienie do celów
umiejętności (U), kompetencje społeczne (KS).
kształcenia (symbol)
EK (W)1
Objaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu
C(W)3.
pedagogiki.
EK (W)2
Wykazuje znajomość procesu kształcenia w ujęciu edukacji
C(W)1., C(W)2.
1
zawodowej.
EK (W)3
Zna problematykę metodyki edukacji zdrowotnej w odniesieniu
do dzieci, młodzieży i dorosłych
C(W)3.
EK (W)4
Wyjaśnia założenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model
medycyny rodzinnej, rolę i zadania pielęgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej
Analizuje postawy ludzkie, proces ich kształtowania i zmiany.
C(W)1.
EK (U)1
C(U)1., C(U)2
Kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania się.
EK (U)2
EK (U)3
Wykazuje umiejętność aktywnego słuchania.
C(U)1., C(U)2,
C(U)3
Tworzy warunki do prawidłowej komunikacji pielęgniarkapacjent oraz pielęgniarka-personel medyczny.
C(U)1., C(U)2.
EK (U)4
C(U)2.
Opracowuje projekty pielęgniarskich działań prozdrowotnych w
środowisku zamieszkania, edukacji i pracy
EK (U)5
C(U)3
Szanuje godność osoby ludzkiej w relacji z podopiecznym i
jego rodziną.
EK (U)6
EK (KS)1
C(U)2.
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje
C(KS)1., C(KS)2
umiejętności, dążąc do profesjonalizmu
Treści programowe (TP): opis przedmiotu wynikający z obowiązującego standardu kształcenia i/lub programu nauczania
zatwierdzonego przez Radę WNoZ
TP1. Pedagogika jako nauka: działy pedagogiki, podstawowe dyscypliny pedagogiki.
TP2. Główne kierunki w pedagogice XX i XXI wieku: pedagogika funkcjonalna, socjologizm pedagogiczny, pedagogika
kultury, pedagogika materialistyczna, humanizm chrześcijański, pedagogika krytyczna, antypedagogika, alternatywna
pedagogika humanistyczna, rekonstrukcjonizm, postmodernizm, edukacja globalna.
TP3. Pedagogika zdrowia: podstawowe zadania oraz cele badań pedagogiki zdrowia.
Wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna, edukacja pacjenta, oświata zdrowotna – definicje, cele. Metodyka edukacji
zdrowotnej dzieci i młodzieży.
TP4. Edukacja dorosłych: kształcenie ustawiczne – cechy i cele; formy edukacji zawodowej dorosłych; czynniki wzrostu
popytu na edukację dorosłych. Metodyka edukacji zdrowotnej osób dorosłych.
TP5. Współczesne modele edukacji zdrowotnej: edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę, na czynniki ryzyka, na zdrowie.
Klasyfikacja modeli edukacji zdrowotnej ze względu na podstawowe założenia teoretyczne: model psychologiczny,
poznawczy, socjologiczny, psychospołeczny, zapobiegawczy.
TP6. Zachowania zdrowotne: zachowania prozdrowotne, antyzdrowotne, nawykowe, intencjonalne; zachowania w sytuacji
zdrowia i choroby. Zasady kształtowania i fazy zmiany zachowań zdrowotnych.
TP7. Cechy wychowania: intencjonalność, złożoność, interakcyjność, relatywność, długotrwałość.
TP8. Społeczne mechanizmy wychowania: uleganie, identyfikacja, internalizacja.
TP9. Metody wychowania: metody modelowania, zadaniowe, perswazji, metody nagradzania i karania.
TP10. Zasady wychowania zdrowotnego.
TP11. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza: definicja, przedmiot, funkcje; rodzaje opieki; rodzaje adopcji; placówki
opiekuńczo – wychowawcze.
TP12. Pedagogika specjalna: zadania, funkcje; osoba niepełnosprawna, zasady pracy z dzieckiem z ADHD, objawy autyzmu,
klasyfikacja upośledzeń umysłowych, metoda W. Sherborn.
TP13. Komunikowanie się w sytuacjach dydaktycznych: zadania nauczyciela wspomagające komunikację interpersonalną w
procesie kształcenia; bariery w komunikowaniu się, kanały komunikacyjne; funkcje komunikatów werbalnych wg R.
Jacobson’a.
TP1
Forma realizacji treści kształcenia: np. wykład, seminaria,
ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe,
samokształcenie, E- learning
Wykład
Odniesienie do
efektów kształcenia
(symbol)
EK (W)1
TP2
Wykład/seminarium
EK (W)1
TP3
Wykład
TP4
Wykład
Wykład/seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
Seminarium
EK (W)1, EK (W)2,
EK (W)3, EK (U)5
EK (W)1
EK (W)4, EK (U)5
EK (U)1, EK (U)6
EK (U)5
EK (W)1, EK (U)5
EK (W)1, EK (W)2,
EK (U)6
EK (W)1
EK (W)1, EK(W)3
EK (W)3, EK(U)1,
Symbol
TP5
TP6
TP7
TP8
TP9
TP10
TP11
TP12
Seminarium
Seminarium/samokształcenie
Seminarium/samokształcenie
2
Metody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela,
umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)
EK(KS)1
EK (U)2, EK(U)3,
EK(U)4, EK(U)6,
EK(KS)1
Wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, praca w małych grupach zadaniowych,
nauczanie poprzez rozwiązywanie problemów (PBL)
Środki dydaktyczne wykorzystywane w
procesie kształcenia
Rzutnik multimedialny, materiały dydaktyczne weryfikujące bieżące postępy studentów
(testy, problemy o charakterze edukacyjnym), tablica.
TP13
Wykaz piśmiennictwa dla studenta
Piśmiennictwo podstawowe
do 4 pozycji
Seminarium
Ciechaniewicz W. (red.) Pedagogika. WL PZWL, Warszawa 2008.
Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) Pedagogika. Warszawa 2003.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2005.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania. Impuls. Kraków 2001.
Piśmiennictwo uzupełniające
Melosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne. Poznań 1995.
do 4 pozycji
Sposób oceny pracy studenta
Typ oceny: diagnostyczne (D), formujące (F),
F, P
podsumowujące (P)
Metody oceny np. test wiedzy, test umiejętności,
Test wiedzy
studium przypadku, proces pielęgnowania, projekt
Kryteria oceny
Ocena
Definicja lokalna
Ocena
Definicja ECTS
lokalna
ECTS
5
Bardzo dobry – znakomita wiedza, umiejętności, kompetencje
A
Celujący – wybitne osiągnięcia
4,5
Ponad dobry – bardzo dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
B
Bardzo dobry – powyżej średniego standardu, z
pewnymi błędami
4
Dobry – dobra wiedza, umiejętności, kompetencje
C
Dobry – generalnie solidna praca z szeregiem
zauważalnych błędów
3,5
Dość dobry – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
D
Zadowalający – zadowalający, ale ze znaczącymi
ale ze znacznymi niedociągnięciami
błędami
3
Dostateczny – zadowalająca wiedza, umiejętności, kompetencje,
E
Dostateczny – wyniki spełniają minimalne kryteria
z licznymi błędami (próg 60% opanowania W,U,KS)
2
Niedostateczny – niezadowalająca wiedza, umiejętności,
FX, F
Niedostateczny – podstawowe braki w opanowaniu
kompetencje (poniżej 60% opanowania W,U,KS)
materiału
INFORMACJE DODATKOWE
Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania
Symbol efektu kształcenia dla przedmiotu
Numery symboli treści
Sposoby prowadzenia zajęć
Typy (D,F,P) i metody
kształcenia realizowanych w
umożliwiające osiągnięcie
oceniania stopnia
trakcie zajęć
założonych efektów
osiągnięcia założonego
kształcenia
efektu kształcenia
EK (W)1
T1, T2, T3, T4, T8, T9, T10,
Wykład/Seminarium/Samokszt
F,P
T11
ałcenie
EK (W)2
T3, T9
Wykład /Seminarium
F,P
EK (W)3
T3, T11, T12
Wykład/ Samokształcenie
F,P
EK (W)4
T5
Wykład/Seminarium
F,P
EK (U)1
T6, T12
Seminarium/Samokształcenie
F,P
EK (U)2
T13
Seminarium/Samokształcenie
F,P
EK (U)3
T13
Seminarium
F,P
EK (U)4
T13
Seminarium
F,P
EK (U)5
T3, T5, T7, T8
Wykład/Seminarium
F,P
EK (U)6
T6, T9
Seminarium
F,P
EK (K)1
T12, T13
Seminarium/Samokształcenie
F,P
F,P
Zestawienie przewidywanych efektów kształcenia przedmiotu do efektów kształcenia dla programu studiów tzw. programowych
efektów kształcenia (PEK) oraz efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia (wyłącznie symbolami)
Efekty kształcenia dla przedmiotu (EK)
Przyporządkowanie efektu kształcenia dla
Odniesienie efektu kształcenia dla
przedmiotu do efektów zdefiniowanych dla
przedmiotu do efektów zdefiniowanych
całego programu (PEK)
dla obszaru kształcenia
EK (W)1
K_B.W16.
EK (W)2
K_B.W17.
EK (W)3
K_B.W18.
EK (W)4
K_B.W31.
EK (U)1
K_B.U5.
EK (U)2
K_B.U9.
EK (U)3
K_B.U10.
EK (U)4
K_B.U12.
EK (U)5
K_B.U19.
3
EK(U)6
EK (K)1
K_B.U28.
K_D.K2.
4
Download