Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

advertisement
Radom, dnia 28.12.2016 r.
Znak sprawy: 7/2016/ZP
WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Usługa służby
ratowniczej na krytych pływalniach Orka, Delfin, Neptun w Radomiu”.
Zamawiający, tj. MOSiR Sp. z o.o. w Radomiu, otrzymał w dn. 22 grudnia 2016r. zapytania
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.
Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań zachowując jego oryginalną pisownię.
Zapytanie z dn. 22.12.2016r.:
Dzień dobry, w rozdziale III SIWZ błędnie podaliście Państwo daty realizacji Zamówienia na
poszczególnych obiektach.
W rozdziale III, w pkt 8 i 8 a) piszecie Państwo: Zamawiający działając na podstawie z art. 29
ust. 3a ustawy, określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi, wymagania
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, z późn zm.).
a) Zamawiający wymaga, by co najmniej dwie osoby wykonujące czynności w zakresie
realizacji usługi objętej przedmiotem zamówienia co najmniej na okres wykonania
niniejszego zamówienia tj. czynności o których mowa w rozdziale III pkt. 3 i 4 (jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy Kodeks Pracy), były przez Wykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Pytanie: możecie Państwo w sposób jednoznaczny określić czy osoby wykonujące
Zamówienie(SIWZ, Rozdz.III, pkt 8 i 8 a) mogą być zatrudnione na umowę-zlecenie, czy wymóg
zatrudnienia na umowę o pracę jest obowiązkowy. Ma to duże znaczenie przy kalkulacji cenowej
Zamówienia i może zapobiec przyszłym sporom dotyczącym rodzaju zatrudnienia pracowników
przez Wykonawcę. Jeśli Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem poniżej uzna że osoby
wykonujące zamówienie mogą być zatrudnione na umowy cywilno-prawne(umowy- zlecenia),
prosimy o zmiany zapisów w SIWZ w przytoczonym punkcie 8 i podpunkcie a) tego punktu.
Uzasadnienie
Wykonywanie czynności ratowniczych nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), gdyż
osoba pełniąca dyżur ratowniczy nie podlega niczyim poleceniom oraz osobiście i samodzielnie
odpowiada za rezultat wykonywanych czynności zaś czas i miejsce ich wykonywania wynika ze
zobowiązań wobec Zamawiającego…
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.
Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Dot. zapytania z dn. 22.12.2016r.
Ad.1
Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści SIWZ, ujednoznaczniając zapisy
dotyczące okresów pełnienia służby ratowniczej na poszczególnych pływalniach określone
w rozdziale III pkt 1 SIWZ, - dostosowując do terminu wykonania zamówienia określonego
w Rozdziale VII SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.
Zamawiający równocześnie modyfikuje zapisy dotyczące wymogu obowiązku
zatrudnienia na umowę o pracę - określone w rozdziale III pkt.8 i 8a SIWZ
Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:
1) w Rozdziale XXI pkt 1 lit. a) SIWZ tekst:
„oferty należy składać do dnia 29.12.2016 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego: Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., ul. Narutowicza 9; 26-600 Radom, sekretariat”
Zastępuje się tekstem:
„oferty należy składać do dnia 03.01.2017 roku do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego: Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., ul. Narutowicza 9; 26-600 Radom, sekretariat”
2) w Rozdziale XXI pkt 2 lit. a) SIWZ tekst:
„jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.12.2016 roku o godz. 1015 w siedzibie
Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., ul. Narutowicza 9,
26-600 Radom, sala konferencyjna”
Zastępuje się tekstem:
„jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.01.2017 roku o godz. 1015 w siedzibie
Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., ul. Narutowicza 9,
26-600 Radom, sala konferencyjna”
3) w Rozdziale XX pkt 12 lit. b) SIWZ tekst:
b) będą posiadać oznaczenia:
„Usługa służby ratowniczej na krytych pływalniach „ORKA”, „DELFIN”, „NEPTUN” w
Radomiu. – Nie otwierać przed 29.12.2016 roku, godz. 1015".
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres
wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia
złożenia oferty.
Zastępuje się tekstem:
„Usługa służby ratowniczej na krytych pływalniach „ORKA”, „DELFIN”, „NEPTUN” w
Radomiu. – Nie otwierać przed 03.01.2017 roku, godz. 1015".
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres
wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia
złożenia oferty.
4) w Rozdziale III pkt. 1 SIWZ tekst:
1. „Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie usługi w zakresie słuzby ratowniczej na:
 krytej pływalni „Delfin” w Radomiu przy ul. Piastowskiej 17,
w orientacyjnym wymiarze 5209 osobo-godzin (w tym 364 godzin na sprzątanie)
w okresie od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r. w której skład wchodzi niecka
basenu pływackiego o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości od 1,35m do 1,8m z
sześcioma torami.
 krytej
pływalni
„Orka”
w
Radomiu
przy
ul. Młynarskiej
17,
w orientacyjnym wymiarze 5209 osobo-godzin (w tym 364 godzin na sprzątanie)
w okresie od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r. w której skład wchodzi niecka
basenu pływackiego o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości od 1,35m do 1,8m z
sześcioma torami.
 krytej pływalni „Neptun” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 49,
w orientacyjnym wymiarze 16694 (w tym 765 godzin na sprzątanie)
|w okresie od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r. w której skład wchodzi niecka
basenu pływackiego o wymiarach 25m x 16m i głębokości od 1,35m do 1,8m z
sześcioma torami, niecka basenu rekreacyjno-szkoleniowego o wymiarach 10m x
12,6m i głębokości od 90cm do 120cm, basen rekreacyjny 168m2 o głębokości od
90 do 120 cm, basen dla dzieci 4m x 12.80m o głębokości 30 cm, 2 zjeżdżalnie
rurowe – ślimakowe o długości zjazdu 72 i 65 metrów oraz jacuzzi.”
Zastępuje się tekstem:
2. „Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie usługi w zakresie słuzby ratowniczej na:
krytej pływalni „Delfin” w Radomiu przy ul. Piastowskiej 17,
w orientacyjnym wymiarze 5209 osobo-godzin w okresie kolejnych 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2017r. w której
skład wchodzi niecka basenu pływackiego o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości
od 1,35m do 1,8m z sześcioma torami.
 krytej
pływalni
„Orka”
w
Radomiu
przy
ul. Młynarskiej
17,
w orientacyjnym wymiarze 5209 osobo-godzin w okresie kolejnych 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2017r. w
której skład wchodzi niecka basenu pływackiego o wymiarach 25m x 12,5m i
głębokości od 1,35m do 1,8m z sześcioma torami.
 krytej pływalni „Neptun” w Radomiu przy ul. Wyścigowej 49,
w orientacyjnym wymiarze 16694 w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia
podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2017r. w której skład
wchodzi niecka basenu pływackiego o wymiarach 25m x 16m i głębokości od
1,35m do 1,8m z sześcioma torami, niecka basenu rekreacyjno-szkoleniowego o
wymiarach 10m x 12,6m i głębokości od 90cm do 120cm, basen rekreacyjny
168m2 o głębokości od 90 do 120 cm, basen dla dzieci 4m x 12.80m o głębokości
30 cm, 2 zjeżdżalnie rurowe – ślimakowe o długości zjazdu 72 i 65 metrów oraz
jacuzzi.”
5) w Rozdziale III pkt. 4 SIWZ tekst:
4.Do obowiązków Wykonawcy należy także:
 zapewnienia utrzymania czystości zgodnie z wymogami Sanepidu hal
basenowych oraz pomieszczeń z których korzysta Zamawiający na krytych
pływalniach w Radomiu: „Delfin” przy ul. Piastowskiej 17, „Orka” przy
ul. Młynarskiej 17 oraz „Neptun” przy ul. Wyścigowej 49, zgodnie z procedurą
mycia ustaloną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez kierownictwo pływalni.
Zakres prac sprzątających obejmuje w szczególności:
- bieżące sprzątanie hali basenowej, klatki schodowej do rur zjazdowych i dyżurki
ratowników,
- codzienne mycie i dezynfekcja stopy mokrej, klatki schodowej do rur zjazdowych
i przelewów basenowych – po zakończeniu pracy basenu,
- gruntowne sprzątanie hali basenowej (czyszczenie i dezynfekcja) – w zależności od
stopnia zanieczyszczenia do 3 razy w tygodniu po zakończeniu pracy basenu,
- czyszczenie obrzeży basenów na linii wody – do 3 razy w tygodniu po zakończeniu
pracy basenu,
- mycie parapetów w hali basenowej - do 3 razy w tygodniu po zakończeniu pracy
basenu,
Zastępuje się tekstem:
4.Do obowiązków Wykonawcy należy także:
 utrzymanie czystości zgodnie z wymogami Sanepidu pomieszczeń z których
korzysta Wykonawca na krytych pływalniach w Radomiu: „Delfin” przy ul.
Piastowskiej 17, „Orka” przy ul. Młynarskiej 17 oraz „Neptun” przy ul.
Wyścigowej 49, zgodnie z procedurą mycia ustaloną przez Wykonawcę i
zaakceptowaną przez kierownictwo pływalni.
Zakres prac dodatkowych obejmuje w szczególności:
- bieżące utrzymanie czystości otoczenia wody, rur zjazdowych i dyżurki ratowników,
- codzienne mycie i dezynfekcja otoczenia wody i przelewów basenowych – po
zakończeniu pracy basenu,
- gruntowne czyszczenie i dezynfekcja przelewów basenowych – w zależności od
stopnia zanieczyszczenia do 3 razy w tygodniu po zakończeniu pracy basenu,
- czyszczenie obrzeży basenów na linii wody – do 3 razy w tygodniu po zakończeniu
pracy basenu,
6) w Rozdziale III pkt. 8 zostaje wykreślony, w konsekwencji pkt. nr. 9 otrzymuje nr. 8
7) w Rozdziale XXIII SIWZ tekst:
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
a) C - „Łączna cena ofertowa brutto”
b) P1- doświadczenie i kompetencje osób ratownik z uprawnieniami w stopniu instruktora.
2.
c) P2- doświadczenie i kompetencje osób ratownik z uprawnieniami od min. 12 m-cy
Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium
Łączna cena ofertowa
brutto
Waga
[%]
Liczba
punktów
Sposób oceny wg wzoru
Cena najtańszej oferty
60%
60
C = ----------------------------------------- x 60pkt
Cena badanej oferty
Zdolność techniczna
i zawodowa:
b) doświadczenie i
kompetencje osób –
ratownik z
uprawnieniami w
stopniu instruktora
(P1)
20%
20
1 instruktor – 5 pkt - max 20
20%
20
2 pkt. za każdą osobę - max 20
100
────────────────────
Zdolność techniczna
i zawodowa:
c) doświadczenie i
kompetencje osób –
ratownik z
uprawnieniami od
min. 12 m-cy (P2)
RAZEM
100%
3.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
L = C + P1 + P2
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
P1, – punkty uzyskane w kryterium - doświadczenie i kompetencje osób ratownik z
uprawnieniami w stopniu instruktora.
P2 – punkty uzyskane w kryterium – doświadczenie i kompetencje osób ratownik z
uprawnieniami od min. 12 m-cy
4.
Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena punktowa w kryterium „doświadczenie i kompetencje osób” dokonana zostanie na
podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik
nr 1 do SIWZ pkt. 2, ppkt. 1) i 2).
UWAGA:
5.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 11
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w
art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
6.
Zastępuje się tekstem:
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
a) C - „Łączna cena ofertowa brutto”
b) P1- doświadczenie i kompetencje osób ratownik z uprawnieniami od min. 12 m-cy
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
1.
Kryterium
Łączna cena ofertowa
brutto
Waga
[%]
Liczba
punktów
Sposób oceny wg wzoru
Cena najtańszej oferty
80%
80
C = ----------------------------------------- x 80pkt
Cena badanej oferty
Zdolność techniczna
i zawodowa:
c) doświadczenie i
kompetencje osób –
ratownik z
uprawnieniami od
min. 12 m-cy (P1)
RAZEM
20%
100%
20
2 pkt. za każdą osobę - max 20
100
────────────────────
3.
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
L = C + P1
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
P1 – punkty uzyskane w kryterium – doświadczenie i kompetencje osób ratownik z
uprawnieniami od min. 12 m-cy
Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i
przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „doświadczenie i kompetencje osób” dokonana zostanie na
podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik
nr 1 do SIWZ pkt. 2).
UWAGA:
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 11
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w
art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
4.
8) w Rozdziale XXXIII SIWZ tekst:
Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:
1)
2)
3)
4)
Wzór druku oferty;
Wzór pełnomocnictwa- wzór załącznika do oferty
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
5) Druk wykazu wykonanych usług – składa tylko Wykonawca którego ofertę uznano za
najkorzystniejszą
6) Wzory oświadczeń dot. grupy kapitałowej,
7) Projekt umowy;
8) Regulamin pracy ratowników (wzór zał. do umowy)
9) Wykaz osób, które będą wykonywały przedmiot Umowy - załącznik nr 2 do Umowy
10) Wykaz pracowników - załącznik nr 3 do Umowy
Zastępuje się tekstem:
1) Wzór druku oferty;
2) Wzór pełnomocnictwa- wzór załącznika do oferty
3) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4) Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
5 )Druk wykazu wykonanych usług – składa tylko Wykonawca którego ofertę uznano za
najkorzystniejszą
6) Wzory oświadczeń dot. grupy kapitałowej,
7) Projekt umowy;
8) Regulamin pracy ratowników (wzór zał. do umowy)- Pływalnie MOSIR w Radomiu
9) Wykaz osób, które będą wykonywały przedmiot Umowy - załącznik nr 2 do Umowy
9) załącznik do
modyfikacji,
SIWZ (OFERTA) otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do
10) załącznik do SIWZ (Umowa-wzór) otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do
modyfikacji ,
11)w załączniku do SIWZ (Regulamin ratowników- załącznik do Umowy) tekst:
B. Czystość:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mycie kratek i przelewów basenowych
Czyszczenie obrzeży basenów na linii styku lustra wody
Mycie i dezynfekcja płytek na hali basenowej
Sprzątanie dyżurki ratowników
Szorowanie płytek na hali basenowej
Bieżące utrzymanie czystości na hali basenowej
Szorowanie płytek w dyżurce ratowników
Czyszczenie obrzeży basenu na linii wody
Klatka schodowa mokra
Zastępuje się tekstem:
B. Czystość:
1. bieżące utrzymanie czystości otoczenia wody, rur zjazdowych i dyżurki
ratowników,
2. codzienne mycie i dezynfekcja otoczenia wody i przelewów basenowych – po
zakończeniu pracy basenu,
3. gruntowne czyszczenie i dezynfekcja przelewów basenowych – w zależności od
stopnia zanieczyszczenia do 3 razy w tygodniu po zakończeniu pracy basenu,
4. czyszczenie obrzeży basenów na linii wody – do 3 razy w tygodniu po
zakończeniu pracy basenu,
12) załącznik nr 10 do SIWZ(Wykaz pracowników)- ulega wykreśleniu.
Uzasadnieniem modyfikacji jest konieczność ujednoznacznienia treści SIWZ oraz
dostosowania poszczególnych zapisów do wymagań Zamawiającego.
Modyfikacja treści SIWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w
konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert), jest zasadna, ponieważ Wykonawcom należy
dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.
W/w wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.
Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany (sprostowania) treści ogłoszenia o
zamówieniu.
Załączniki do wyjaśnień i modyfikacja
1. Zmodyfikowany wzór oferty (zał. do SIWZ).
2. Ujednolicony tekst projektu umowy (zał. do SIWZ).
Kierownik jednostki Zamawiającego
Prezes Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w Radomiu
Download