HISTORIA MEDYCYNY

advertisement
Regulamin wewnętrzny obwiązuje od 01 października 2014 roku
w roku akademickim
2014 / 2015
HISTORIA EKSPERYMENTU
dla studentów I roku studiów I° Wydziału Lekarsko – Biotechnologicznego i
Medycyny Laboratoryjnej
kierunek: Biotechnologia
specjalność: Biotechnologia medyczna
ZAKŁAD HISTORII MEDYCYNY I ETYKI LEKARSKIEJ
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
[email protected]
Kierownik: dr hab. n. med. Aleksandra Kładna
LICZBA GODZIN: wykłady – 30 godz.
ECTS: 2
Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:
dr hab. n. med. Aleksandra Kładna
Adiunkt dydaktyczny dr n. med. Joanna Nieznanowska,
kontakt: tel. 509 401 720 , e-mail: [email protected]
TEMATY WYKŁADÓW :
1. Wprowadzenie do historii eksperymentu. Źródła historyczne.(2h)
2. Okres najdawniejszych cywilizacji. Medycyna grecka i rzymska ( lekarze: Hipokrates,
A.C.Celsus, Galen. Szkoły: w Knidos, Kos, Aleksandrii i Pergamonie). (2h)
3. Okres średniowiecza ( zakony: benedyktyńskie, cysterskie. Zakony szpitalne: kawalerowie
maltańscy i templariusze. Lekarze: Rhazes, Awicenna, Majmonides. (2h)
4. Szkoły medyczne: w Salerno, Montpellier, Paryżu, Bolonii , Padwie . (2h)
5. Okres odrodzenia (Paracelsus, A.Parè, Fabricius, A.Vesalius itp.) (4h)
6. Eksperyment Williama Harveya. System klasyfikacji chorób Th.Sydenhama .Chinina.
Mikroskop. (2h)
7. Oświecenie (badania nad glikozydami. E.Jenner- badania nad odpornością organizmu
ludzkiego). (4h)
8. Rozwój nauk eksperymentalnych w XIX wieku z uwzględnieniem najwybitniejszych
naukowców. (2h)
9. Medycyna
współczesna
XX
wieku
(odkrycie
antybiotyków,
zastosowanie
chemioterapeutyków, zastosowanie szczepionek, środków znieczulających i dezynfekujących,
odkrycie grup krwi, enzymy, hormony, witaminy itp.). (4h)
10. Eksperymenty medyczne lekarzy niemieckich i japońskich w obozach koncentracyjnych i
jenieckich podczas II wojny światowej. (4h)
11. Pozamedyczne czynniki wpływające na rozwój eksperymentów na przestrzeni wieków.
Pozytywne i negatywne eksperymenty lecznicze i badawcze w dziejach medycyny i w
naukach przyrodniczych. Zaliczenie. (2h)
REGULAMIN ZAJĘĆ:
1. HISTORIA EKSPERYMENTU
jest dla studentów I roku Wydziału LekarskoBiotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej, kierunku Biotechnologia, przedmiotem
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
obowiązkowym o łącznym wymiarze 30 godzin dydaktycznych wykładów, kończącym się
egzaminem. Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym.
Wykłady odbywają się w Zakładzie Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej przy ul. Rybackiej
1, w sali 304. Udział w wykładach jest obowiązkowy.
Tematyka i terminy zajęć, jak również zakres obowiązującej wiedzy i lista lektur, podane są
do wiadomości studentów w gablocie Zakładu Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej..
Wszystkie zajęcia rozpoczynają się punktualnie, co jest w równej mierze obowiązkiem
prowadzących i studentów. Osoby spóźnione, względnie przybywające na zajęcia w
okryciach wierzchnich (które należy pozostawić w szatni mieszczącej się na parterze
budynku), nie będą dopuszczone do udziału w zajęciach.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na wykładzie można go odrobić z inną grupą,
za uprzednią zgodą nauczyciela prowadzącego, względnie, w wyjątkowych przypadkach,
zaliczyć temat u nauczyciela prowadzącego, w ciągu 2 tygodni od daty opuszczonych zajęć,
ale przed datą końcowego sprawdzianu pisemnego.
Opuszczenie zajęć 3-krotnie bez usprawiedliwienia lub odrobienia będzie skutkowało nie
zaliczeniem przedmiotu.
Kierownik Zakładu może odstąpić od punktu 6 w wyjątkowych udokumentowanych
sytuacjach losowych studenta.
W trakcie realizacji tematów każdy student jest zobowiązany do przygotowania krótkiego
referatu lub prezentacji na temat związany z danym wykładem i wskazany przez
nauczyciela. Temat pracy jest podany do wiadomości studenta z tygodniowym
wyprzedzeniem. Nauczyciel służy pomocą konsultując dobór źródeł potrzebnych do
przygotowania pracy.
Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest spełnienie warunków podanych powyżej oraz
uzyskanie od nauczyciela prowadzącego grupę wpisu o zaliczenie przedmiotu. Studenci,
którzy spełnili wszystkie warunki wymagane do zaliczenia przedmiotu, dokonują wpisu do
indeksu w sposób następujący:
Przedmiot:
Historia
Eksperymentu
Kierownik:
dr hab. n. med.
Aleksandra Kładna
Liczba
godzin
wykładów:
30
Liczba godzin ćwiczeń /
seminariów:
-
10. Zgodnie z Regulaminem Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i za zgodą
Kierownika Zakładu, studenci powtarzający I rok studiów, którzy w ciągu ostatnich dwóch
lat zdali egzamin lub uzyskali zaliczenie z Historii eksperymentu z wynikiem dobrym lub
lepszym mogą być zwolnieni z obowiązku powtarzania przedmiotu. W tym celu
obowiązkiem studenta jest zgłoszenie się do Kierownika Zakładu w pierwszym tygodniu
zajęć. Z chwilą uzyskania zgody Kierownika Zakładu, studenci spełniający powyższy
warunek są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w dalszych zajęciach.
11. Egzamin ustny z przedmiotu odbywa się po zakończeniu wykładów w dniach
wyznaczonych przez Kierownika Zakładu i podanych do wiadomości Państwa
studentów. Zapisy na konkretne terminy odbywają się w Sekretariacie Zakładu.
12. Studenci, którzy w trakcie realizacji programu zajęć uzyskali średnią ocen za sprawdziany i
prezentacje ocenę 4.5 i wyższą, mogą zdawać egzamin końcowy w terminie zerowym.
Średnia jest wyciągana ze wszystkich ocen uzyskanych przez studenta, jednak aby student
kwalifikował się do egzaminu w terminie zerowym, ocen cząstkowych nie może być mniej
niż cztery (w tym min. jedna ocena za prezentację). Datę egzaminu w terminie zerowym
ustala się z Kierownikiem Zakładu po zakończonych seminariach.
13. Egzaminy w pierwszym terminie winny zakończyć się nie później jak do dnia 30
czerwca w danym roku akademickim, kolejne terminy wyznacza się we wrześniu
danego roku akademickiego, w sesji poprawkowej.
14. Zgodnie z zarządzeniem Nr 71 i Nr 72 /2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku J. M. Rektora
wprowadza się zakaz posiadania podczas egzaminów i zaliczeń urządzeń
elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość w
celu uzyskania pomocy w napisaniu egzaminu lub zaliczenia oraz o konsekwencjach
podejrzenia posiadania takich urządzeń podczas egzaminu lub zaliczenia.
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Szumowski W.: Historia medycyny. PZWL,Warszawa 1961
2. Seyda B.: Dzieje medycyny w zarysie część I i II. PZWL, Warszawa 1962
3. Gutt R.W.: Wybrane zagadnienia z dziejów nauki o chorobie.Wyd.PAN,1986
4. Lyons A.S., Petrucelii R.J.: Ilustrowana historia medycyny. Penta, Warszawa 1996
5. Brzeziński T.(red.).:Historia medycyny (wyd. IV). PZWL, Warszawa 2004
6. Supady J.: Historia dentystyki. Wydawnictwo Adi, Łódź,2007
7. Olejnik S.: Etyka lekarska, Katowice, 1995
8. Gubiński A.: Kodeks etyki lekarskiej .Komentarz. Warszawa ,1995
9. Liszewska A.: Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej. Zakamycze, 1998
10. Nestorowicz M.: Prawo medyczne.Toruń,2000
11. Brzeziński T.: Etyka lekarska. PZWL, Warszawa,2002
12. T. Ślipko S.J.: Bioetyka. Najważniejsze problemy.Petrus.Kraków,2009
13.Periodyki naukowe poświęcone historii medycyny (Archiwum Historii i Filozofii
Medycyny, Medycyna Nowożytna, Vesalius, np.Gutt R. Rozważania o historii, filozofii i
socjologii medycyny. Arch. Hist. i Fil. Med.1981
14.Studenci zachęcani są do korzystania z innych źródeł (monografie, wydawnictwa
popularnonaukowe, periodyki,)
Download