FORMY ORGANIZACJI RYNKU

advertisement
FORMY ORGANIZACJI RYNKU
W teorii ekonomii wyróżnia się 4 rodzaje konkurencji: konkurencja
doskonała, monopol pełny, konkurencja monopolistyczna oraz
oligopol.
Cecha
Doskonała
konkurencja
Monopolistyczna
konkurencja
Oligopol
Monopol
Liczba
firm
Ogromna
ilość
Wielka
Kilka
Jedna
Rodzaj
produktu
Standardowy
Zróżnicowany
Jeden ale
zróżnicowany
Jeden
produkt
(brak
substytutów)
Kontrola
nad ceną
-
Wąska w
pewnym zakresie
Ograniczona
wzajemną
zależnością,
znaczna w
przypadku
zmowy
Znaczna
Warunki
wejścia na
rynek
Bardzo łatwa
Względnie łatwa
Poważne
przeszkody
Zablokowana
Konkurencja
niecenowa
Żadna
Znaczny nacisk
na reklamę,
nazwę, znak
firmowy
Znaczna
związana
zwłaszcza ze
zróżnicowaniem
produktu
Głównie
reklama
Przykład
Pszenica
Odzież
Stal, samochody
Telefony,
usługi
pocztowe,
wodociągi
KONKURENCJA DOSKONAŁA
Teoretyczna konstrukcja modelu konkurencji doskonałej, lub rynku
doskonale konkurencyjnego opiera się na 4 podstawowych
założeniach:
1) założenie jednorodności produktu
Produkty każdego z producentów są identyczne. Każdy z wielu
producentów sprzedaje dokładnie taki sam produkt. Równocześnie
kupujący traktują i oceniają produkty oferowane przez wielu
producentów jako identyczne.
2) założenie pełnej mobilności czynników produkcji
Nie istnieją żadne przeszkody (ekonomiczne, prawne, społeczne)
wchodzenia i wychodzenia przedsiębiorstw do i z danej gałęzi
produkcji. Czynniki produkcji mogą być przesuwane bez przeszkód
między różnymi ich zastosowaniami.
3) duża liczba sprzedających i kupujących
Rynek składa się z wielu producentów (sprzedających) i z wielu
kupujących. Udział każdego producenta w globalnej podaży oraz
udział każdego kupującego w globalnym popycie są stosunkowo
niewielkie.
4) założenie doskonałej informacji o rynku
Wszyscy sprzedający i kupujący posiadają pełną informację o
produkcie i jego cenie, zarówno w danym momencie jak i w
przyszłości. Zgodnie z tym założeniem nie występuje niepewność i
ryzyko odnośnie kształtowania się tych elementów rynku w wyniku
czego producent zawsze może określić rozmiary produkcji
maksymalizujące zysk a kupujący zawsze może określić wielkość
swojego popytu.
CENA RÓWNOWAGI GAŁĘZI PRZEMYSŁU
Biorąc pod uwagę okres rynkowy (b. krótki okres czasu)
podaż gałęzi przemysłu przyjmuje postać pionowej linii
prostej.
W warunkach doskonale sztywnej podaży gałęzi cena
równowagi rynkowej zależy wyłącznie od kształtowania się
popytu.
Cena rynkowa na produkty przedsiębiorstwa działającego w
ramach doskonałej konkurencji jest dana i wynika z
przecięcia podaży globalnej gałęzi z popytem rynkowym.
W warunkach rynku doskonale konkurencyjnego
pojedyncze przedsiębiorstwo musi sprzedawać swoje
produkty po cenie rynkowej. Jeżeli przedsiębiorstwo
zwiększy cenę swoich produktów powyżej Pe wtedy popyt
na jego produkty spadnie do zera. Z drugiej strony
przedsiębiorstwo nigdy nie ustali ceny poniżej Pe bowiem
mogąc sprzedać całą swoja produkcję po cenie Pe nie
osiągałoby wówczas zysku maksymalnego.
Popyt na produkty przedsiębiorstwa doskonale
konkurencyjnego jest doskonale elastyczny (Ep = -∞).
CENA, PRZYCHÓD CAŁKOWITY,
PRZECIĘTNY I MARGINALNY
Dla przedsiębiorstwa znajdującego się na rynku
doskonale konkurencyjnym cena jest równa przychodowi
przeciętnemu oraz przychodowi marginalnemu
CENA = PP = PM
Przychód całkowity przedsiębiorstwa wynosi PCp=P*Q
(cena*ilość sprzedanych produktów), przychód przeciętny
PPp=PC/Q, natomiast przychód marginalny PMp=∆PCp/∆Q.
Między przychodem marginalnym i elastycznością cenową
popytu zachodzi następująca współzależność:
PM p  P(1 1 )
E
P
MAKSYMALIZACJA ZYSKU W KRÓTKIM
OKRESIE CZASU
Celem producenta jest wybór takiego poziomu produkcji który
maksymalizuje zysk z podjętej działalności produkcyjnej. Zysk
przedsiębiorstwa możemy zdefiniować jako różnicę pomiędzy przychodem
całkowitym (PC) i kosztem całkowitym (KC). Porównując PC z KC dla
każdego poziomu produkcji można określić dla jakiej wielkości produkcji
zysk osiąga wielkość maksymalną.
Kryterium optymalizacji odnosi się zarówno do maksymalizacji zysku
dodatniego, jak i do minimalizacji zysku ujemnego (straty)
przedsiębiorstwa.
Kształtowanie się zysków w zależności od danych kosztów produkcji oraz
różnych poziomów cen i wielkości przychodów można przedstawić w formie
wykresu:
Krzywe PCp1, PCp2 i PCp3 odpowiadają odpowiednio różnym cenom
rynkowym (np. 600, 400, 300PLN). Zysk przedsiębiorstwa mierzymy jako
odległość pionową między krzywymi PCp i KC. Jeśli linia PCp znajduje się
powyżej krzywej KC to powstaje zysk dodatni. Jeżeli linia PC znajduje się
poniżej krzywej KC, wtedy mamy do czynienia z zyskiem ujemnym lub
stratą.
Zysk osiąga maksimum jeżeli PMp=KM i KM jest rosnący
Zysk osiąga minimum miejscowe, jeżeli PMp=KM i KM jest malejący
RÓWNOWAGA W KRÓTKIM OKRESIE CZASU
Przedsiębiorstwo znajduje się w stanie równowagi, jeśli przy
danych kosztach produkcji i danej cenie rynkowej wytwarza
wielkość produkcji maksymalizującą zysk.
Przedsiębiorstwo dokonuje takiego wyboru rozmiarów produkcji,
dla której zysk jest maksymalny. Warunkiem koniecznym
maksymalizacji zysku jest zrównanie się PMp z KM, natomiast
warunkiem wystarczającym jest to aby KM był rosnący. Wszystkie
trzy punkty E1, E2 i E3 odpowiadające różnym cenom rynkowym
spełniają wymogi maksymalizacji zysku. O ile w przypadku ceny
P1 i P2 przedsiębiorstwo może funkcjonować, o tyle w sytuacji ceny
P3 powinno zaprzestać produkcji w ogóle.
PUNKTY GRANICZNE RENTOWNOŚCI
Biorąc pod uwagę krzywe kosztów przeciętnych i marginalnych
możemy wskazać cenę opłacalności przedsiębiorstwa. Cena ta wraz z
kosztami produkcji wyznaczają graniczny punkt opłacalności,
zwany również punktem niwelacji przedsiębiorstwa. W punkcie
niwelacji następuje zrównanie przychodu całkowitego z kosztem
całkowitym, a zysk przedsiębiorstwa osiąga wartość zero. Dla każdej
ceny wyższej od ceny opłacalności PCp jest większy od KC a zysk
przybiera wartości dodatnie.
W podobny sposób można wskazać cenę i punkt nieopłacalności
produkcji, określany także jako punkt zamknięcia przedsiębiorstwa.
Jeżeli cena rynkowa jest niższa od ceny nieopłacalności, wówczas nie
opłaca się wytwarzać ani jednej jednostki produkcji –
przedsiębiorstwo należy zamknąć.
Graniczny punkt opłacalności charakteryzuje się następującymi
właściwościami KCP=min=P=PMp=KM. Równocześnie jest to
punkt równowagi przedsiębiorstwa, w którym przedsiębiorstwo osiąga
zysk zerowy (PCp=KC).
Punkt zamknięcia przedsiębiorstwa charakteryzuje się tym, że
KZP=min=P=PMp=KM. Równocześnie w punkcie tym PCp=KZC a
strata przedsiębiorstwa równa się KSC.
RÓWNOWAGA RYNKOWA W KRÓTKIM
OKRESIE CZASU
Na rynku doskonale konkurencyjnym cena jest wielkością daną,
zarówno dla producenta jak i dla konsumenta. Cenę równowagi
rynkowej Pe obowiązującą podmioty gospodarcze wyznacza punkt
przecięcia się krzywej popytu rynkowego z krzywą podaży rynkowej.
Punkt przecięcia się obydwu krzywych wyznacza równocześnie
wielkość równowagi Qe.
P
E
Pe
0
Qe
Q
Punkt równowagi rynkowej (punkt E) znajduje się zarówno na
krzywej popytu rynkowego, jak i na krzywej podaży rynkowej, a
wielkość zgłaszanego popytu jest równa wielkości oferowanej
produktu (Qe). W punkcie równowagi następuje maksymalizacja
zadowolenia wszystkich konsumentów oraz maksymalizacja zysków
wszystkich przedsiębiorstw.
RÓWNOWAGA W DŁUGIM OKRESIE CZASU
Gałąź przemysłu znajduje się w punkcie równowagi długookresowej
tylko wówczas, gdy wszystkie przedsiębiorstwa wchodzące w skład
gałęzi osiągają równowagę w długim okresie czasu.
Gałąź przemysłu osiąga równowagę w długim okresie czasu w
punkcie zrównania się ceny rynkowej minimum długookresowej
krzywej KCP.
Równowaga przedsiębiorstw nie jest równoznaczna z równowagą
gałęzi przemysłu. W warunkach rynku doskonale konkurencyjnego
pojedyncze przedsiębiorstwo posiada zbyt małą wagę, aby zmiana
jego rozmiarów mogła wpłynąć na zmianę ceny rynkowej.
W punkcie minimum KCP następuje równocześnie zrównanie się
ceny rynkowej z długookresowym kosztem marginalnym oraz z
krzywymi krótkookresowych kosztów marginalnych i przeciętnych
typowego przedsiębiorstwa gałęzi przemysłu.
Download