na studia magisterskie

advertisement
1. W Łodzi od wielu już lat istnieje możliwość odbywania studiów
teologicznych w systemie niestacjonarnym (zaocznym) w Punkcie
Konsultacyjnym UKSW. Absolwenci uzyskują dyplomy magisterskie
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na mocy
umowy podpisanej z tą Uczelnią. Szczegółowe informacje na temat
uczelni i studiów można uzyskać na stronach: https://uksw.edu.pl.
2. Studia w zakresie teologii ogólnej w Punkcie Konsultacyjnym UKSW
trwają sześć lat. Jednolite studia magisterskie nie zapewniają zdobycia
uprawnień pedagogicznych. Dlatego proponowane są tym, którzy już takie
uprawnienia zdobyli wcześniej lub pragną podnieść swoje dotychczasowe
kwalifikacje. Studia kończą się uzyskaniem stopnia magistra teologii.
3. Od roku akad. 2006/07 wprowadzono obowiązkową Internetową
Rejestrację Kandydatów na studia (IRK). Nie ma innej możliwości jak
tylko elektroniczne rejestrowanie Kandydatów ubiegających się o
przyjęcie na Uczelnię.
4. Podstawą przyjęcia na studia jest świadectwo dojrzałości i pozytywny
wynik rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Instytutu
Teologicznego w Łodzi, ul. Retkińska 127 przy parafii Najświętszego
Serca Jezusowego (kościół dolny). Na w/w rozmowę należy się zgłosić w
sobotę 22 września 2007r. o godz. 1100.
5. Niezależnie od internetowej rejestracji i opłaty rekrutacyjnej, wymagane
dokumenty (wykaz na oddzielnej stronie) należy złożyć w sekretariacie
UKSW ul. ks. I. Skorupki 7.
6. Pierwsze zajęcia w roku akadem. 2007/08 rozpoczną się 6 października
od g. 9.00. Uroczysta inauguracja roku – 13 października o g. 10.00.
7. Studia są odpłatne. Za dobre wyniki w nauce student może otrzymywać
stypendium naukowe. Można także ubiegać się o stypendium socjalne,
gdy są trudne warunki materialne.
INFORMATOR
DLA KANDYDATÓW
NA STUDIA MAGISTERSKIE
(na pierwszy rok) – roku akad. 2007/08
********************************
PUNKT KONSULTACYJNY
w Łodzi
UNIWERSYTETU
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
w Warszawie
90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 7
tel./ fax (42) 637 47 10
Wszystkich pragnących włączyć się we wspólnotę poszukujących i pogłębiających wiedzę religijną
serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.
Wicedyrektor
Dyrektor
ks. dr Marek Marczak
Wolski
Łódź, dnia 18 maja 2007 r.
4
ks. dr Jan
dodatkowych informacji udzielają:
ks. dr Jan Wolski - tel. 042 - 6648710
ks. dr Marek Marczak - tel. 042 - 6648718
REKRUTACJA NA STUDIA (2007/08)
Procedura rekrutacyjna przebiega następująco:
I.
Indywidualna rejestracja Kandydata w Internecie.
II.
Dokonanie wpłaty rekrutacyjnej.
III.
Rozmowa kwalifikacyjna.
IV.
Złożenie wymaganych dokumentów.
Ad I. Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia (IRK).
1) Kandydat indywidualnie dokonuje rejestracji na internetowych stronach Uczelni
UKSW: https://irk.uksw.edu.pl. Jeśli Kandydat nie jest w stanie uczynić tego
samodzielnie, powinien poprosić kogoś o pomoc. W wyjątkowych sytuacjach
można dokonać rejestracji w sekretariacie Punktu Konsultacyjnego.
W sekretariacie można otrzymać szczegółowy „przewodnik” do internetowej
rejestracji. Należy jednak zwrócić baczną uwagę, aby zapisać się do właściwego
ośrodka dydaktycznego - można przez pomyłkę zarejestrować się na inny
uniwersytet lub do innego miasta.
Kolejność czynności rejestracji dla Kandydata:
w OFERCIE DYDAKTYCZNEJ trzeba odszukać KATALOG; następnie KIERUNKI;
następnie z LISTY KIERUNKÓW STUDIÓW wybrać TEOLOGIA(15); w LIŚCIE
STUDIÓW wybrać: TEOLOGIA (grupa łódzka 2) – MAGISTERSKIE, JEDNOLITE,
NIESTACJONARNE.
2) Przy internetowej rejestracji należy mieć przy sobie: dowód osobisty, maturę i
książeczkę wojskową. Konieczny jest także adres e-mail. Jeśli takiego się nie
posiada, konieczne będzie jego założenie lub podanie adresu osoby znajomej (za
jej zgodą!) - nie może to być jednak adres sekretariatu uczelni. Adres e-mail jest
potrzebny do przesyłania odpowiednich dokumentów i danych przez UKSW w
Warszawie.
3) Przy rejestracji będzie generowane indywidualne konto Kandydata. Należy
dobrze zapisać (lub zapamiętać) login i hasło dostępu.
4) Rejestracja dokonywana jest tylko w wyznaczonym terminie:
od 14 lipca do 6 września 2007 roku. Poza tym terminem rejestrowanie nie
jest możliwe.
5) Uwaga! Fałszowanie danych powoduje dyskwalifikację Kandydata.
Ad II. Opłata rekrutacyjna
Po rejestracji należy bezzwłoczne uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł
(wyłącznie: przelew bankowy, pocztowy lub internetowy). Numer konta wpłaty
zostanie podany podczas elektronicznej rejestracji.
2
Ad III. Rozmowa kwalifikacyjna
Zakres merytoryczny rozmowy kwalifikacyjnej dołączony jest na oddzielnej
stronie (także na stronie: www.teologia.uksw.edu.pl).
Sumaryczny wynik postępowania kwalifikacyjnego składa się z sumy wyników:
a) 50% z punktacji świadectwa maturalnego;
b) 50% z punktacji rozmowy kwalifikacyjnej.
Na rozmowę kwalifikacyjną Kandydat przynosi ze sobą:
1) Dowód osobisty.
2) Podanie–kwestionariusz wydrukowany ze strony internetowej (IRK).
[Będą już tam dane Kandydata]. Najlepiej kwestionariusz ten przekazać
wcześniej do sekretariatu na ul. Skorupki).
3) Bankowy, pocztowy lub internetowy dowód wpłaty rekrutacyjnej.
4) Świadectwo dojrzałości (w przypadku starej matury i jeśli wcześniej nie
zostało złożone w sekretariacie).
Ad IV. Wymagane dokumenty
Bezwzględnie należy złożyć wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz wydrukowany ze strony internetowej (IRK).
2. Podanie-kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie).
3. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis).
4. Opinia księdza proboszcza z parafii (osoby zakonne – pozwolenie wyższych
przełożonych).
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.
6. Cztery zdjęcia legitymacyjne.
7. Kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona).
8. Mężczyźni: kserokopię książeczki wojskowej (1, 2 i 7 strona).
9. Skrócony formularz danych osobowych (do pobrania w sekretariacie).
Dokumenty składamy w sekretariacie (ul. ks. Skorupki 7) najpóźniej 8 września.
**********
PUNKT KONSULTACYJNY czynny w dniach:
wszystkie soboty czerwca; 25 sierpnia; 1 i 8 września
w godzinach 900 - 1300.
tel. (42) 6374710 – czynny w/w soboty.
3
Zakres materiału na rozmowę
kwalifikacyjną dla specjalności:
teologia ogólna obejmuje:
1. Program nauki religii Kościoła Katolic.
dla liceum profilowanego AZ-4-01/1
2. Katechizm Kościoła Katolickiego
Zestaw nr 7:
1. Chrześcijańska koncepcja miłości.
2. Adwent w liturgii i pobożności Kościoła.
3. Trzy ostatnie encykliki Jana Pawła II.
Zestaw nr 8:
1. Życie konsekrowane.
2. Co to jest konkordat?
Zestaw nr 1:
3. Trzy stopnie sakramentu święceń.
1. Ekumenizm w Polsce.
2. Królestwo Boga w Jezusowych przypowieściach.
Zestaw nr 9:
3. W co wierzą muzułmanie?
1. Stwierdzenie nieważności małżeństwa.
2. Niedziela jako dzień święty chrześcijan.
Zestaw nr 2:
3. Reforma Kościoła w duchu Soboru Trydenckiego.
1. Sposoby obecności Chrystusa w Eucharystii.
2. Historyczna wiarygodność Ewangelii.
Zestaw nr 10:
3. Kościół a patriotyzm - dzieło Prymasa Tysiąclecia.
1. Kim są Ojcowie Kościoła?
2. Przykazania kościelne obowiązujące w Polsce.
Zestaw nr 3:
3. Nazwy i liturgia sakramentów uzdrowienia.
1. Grzech ciężki i grzech lekki.
2. Eucharystia jako pamiątka, ofiara, uczta i obecność
Chrystusa.
3. Biblijne pojęcie cudu.
Zestaw nr 4:
1. Wiarygodność i znaczenie Chrystusowego
zmartwychwstania.
2. Co to jest historia zbawienia?
3. Rola biskupów w Kościele.
Zestaw nr 5:
1. Kościół jako sakrament zbawienia ludzkości.
2. Wolność w ujęciu Jana Pawła II.
3. Co to jest paruzja?
Zestaw nr 6:
1. Religijność ludowa i jej znaczenie w Kościele.
2. Katolicka koncepcja czyśćca.
3. Prawo stanowione, prawo naturalne, prawo Boże.
Zestaw nr 11:
1. Co to jest prawosławie?
2. Święci patronowie Europy.
3. Katolicka nauka o Opatrzności Bożej.
Zestaw nr 12:
1. Dwie natury Jezusa Chrystusa.
2. Zesłanie Ducha Świętego a Kościół.
3. Kontemplacja Chrystusa w różańcowych
"tajemnicach światła".
Zestaw nr 13:
1. Wiara Ludu Izraela.
2. Określenia i symbole Ducha Świętego.
3. Racje i sposoby obecności Kościoła w życiu
publicznym.
Zestaw nr 14:
1. Liturgia Wigilii Paschalnej.
2. Znaczenie wezwania "Przyjdź Królestwo Twoje" z
Modlitwy Pańskiej.
3. Paschalny sens życia i śmierci chrześcijanina.
Zestaw nr 15:
1. Chrześcijańska koncepcja ludzkiej płciowości.
2. Duchowość Matki Teresy z Kalkuty.
3. Zaangażowanie misyjne Kościoła polskiego.
Zestaw nr 23:
1. Biblia jako księga Objawienia Bożego.
2. Apostolstwo ludzi świeckich.
3. Być dzieckiem Bożym - co to znaczy?
Zestaw nr 16:
1. Sakrament chrztu w życiu chrześcijanina.
2. Dekalog i jego znaczenie dla chrześcijanina.
3. Psałterz jako księga modlitwy chrześcijańskiej.
Zestaw nr 24:
1. Katolickie zasady interpretacji Biblii.
2. Pojęcie, podstawy i skutki zbawienia.
3. Sakramenty - pojęcie, podział, problem ich
skuteczności.
Zestaw nr 17:
1. Co to znaczy, że Biblia jest księgą zbawienia?
2. Elementy religijne we współczesnej kulturze.
3. Sakrament bierzmowania jako sakrament więzi z
Kościołem.
Zestaw nr 18:
1. Rola Biblii w życiu Kościoła.
2. Dlaczego, przez kogo i pod jakimi warunkami mogą
być chrzczone dzieci?
3. Grzech i jego skutki.
Zestaw nr 19:
1. Kościół - jeden, święty, powszechny i apostolski.
2. Polscy święci XIII i XIV wieku.
3. Sakrament pojednania i pokuty w życiu człowieka
wierzącego.
Zestaw nr 20:
1. Biblia o stworzeniu świata i człowieka.
2. Co to znaczy, że Kościół jest Ludem Bożym?
3. Wiara jako odpowiedź na pytanie o sens ludzkiego
życia.
Zestaw nr 21:
1. Sakrament małżeństwa jako dar i zobowiązanie.
2. Ewangelia, Ewangelie, ewangeliści.
3. Hierarchiczny ustrój Kościoła.
Zestaw nr 22:
1. Co to jest parafia?
2. Co to znaczy: "Wierzę w świętych obcowanie"?
3. Katolickie argumenty w dyskusji o aborcji i
eutanazji.
Zestaw nr 25:
1. Co to są sekty?
2. Nazwy i obrazy Kościoła.
3. Chrześcijańskie powołanie do życia świeckiego.
Zestaw nr 26:
1. Jak powstała Biblia?
2. Chrześcijański sens ludzkiego cierpienia.
3. Sumienie i jego rola w ludzkim życiu.
Zestaw nr 27:
1. "Wierzę w ciała zmartwychwstanie" - co to znaczy?
2. Rola papieża w Kościele.
3. Biblia jako księga bosko-ludzka.
Zestaw nr 28:
1. Problem zbawienia ludzi niewierzących w
Chrystusa.
2. Maryja wzorem wiary Ludu Bożego.
3. Katolickie ruchy religijne i ich znaczenie dla
Kościoła.
Zestaw nr 29:
1. Jak pogodzić dobroć Boga z istnieniem zła w
świecie?
2. Symbolika głównych elementów wystroju kościoła.
3. Orędzie Jana Pawła II z trzech ostatnich pielgrzymek
do Ojczyzny.
Zestaw nr 30:
1. Znaczenie Dekalogu dla ludzi niewierzących.
2. Kościół diecezjalny i jego główne instytucje.
3. Sąd szczegółowy i Sąd Ostateczny.
Download