system URZĄD - ZINTEGROWANY SYSTEM

advertisement
system URZĄD - ZINTEGROWANY SYSTEM
DLA URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Zintegrowany system informatyczny wspomagający pracę poszczególnych wydziałów urzędu,
zwłaszcza w zakresie:

planowania i realizacji budżetu, księgowości budżetowej, wymiaru i windykacji podatków i
opłat,

obsługi administracyjnej urzędu,

wspomagania prac Zarządu Miasta/Gminy
Moduły wchodzące w skład system URZĄD posiadają wszystkie wymagane homologacje.
Organizacja danych we wspólnej bazie gwarantuje pełną integrację i stałą aktualność informacji, co
umożliwia efektywne wspomaganie sfery decyzyjnej. Narzędzia użyte do produkcji pozwalają na
szybką modyfikację funkcji systemu, stosowana platforma systemowa i narzędziowa gwarantuje
zachowanie poufności i bezpieczeństwo danych oraz niezawodność pracy. Poszczególne moduły
mogą także pracować niezależnie, co umożliwia etapową realizację wdrożeń.
Moduły wchodzące w skład systemu:

Administrator systemu

Kartoteka Osób Fizycznych i Prawnych

Budżet w układzie wykonawczym

Księgowość Organu Finansowego

Księgowość Jednostek Budżetowych

Kasa

Wymiar Podatku Rolnego

Wymiar Podatku od Nieruchomości

Wymiar Podatku Leśnego

Płace

Eksport danych do Płatnika ZUS
system URZĄD - ADMINISTRATOR SYSTEMU
Administrator systemu URZĄD zawiera dwa moduły: moduł startowy i moduł administratora
systemu.
Moduł startowy ustala dane dotyczące m.in.: użytkowników systemu, drukarek systemu, modułów
systemu (zestawów aplikacji), funkcji (aplikacji) systemu.
Aplikacje dostarczane przez ich producenta posiadają własną bazę danych lub korzystają z danych
umieszczonych w bazie głównej. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku aplikacje mogą
ponadto korzystać w trybie odczytu z baz danych związanych z innymi aplikacjami.
Podstawowe funkcje modułu startowego:

rozpoczęcie sesji z systemem przez podanie nazwy i hasła użytkownika,

dostęp do listy modułów systemu,

dostęp do drukarek systemowych (lub lokalnych),

uruchomienie funkcji (aplikacji) w ramach modułu zgodnie z nadanym
poziomem uprawnień.
Moduł Administratora systemu umożliwia osobie pełniącej funkcje opiekuna i zarządcy systemu
realizację zadań takich jak:

rejestracja i usuwanie użytkowników w systemie, określanie haseł,

określanie dostępu do drukarek systemowych (lub lokalnych) uprzednio zdefiniowanych w
systemie operacyjnym,

określanie listy dostępnych modułów (zestawów aplikacji) w systemie,

określanie poziomu dostępu do każdej aplikacji w obrębie modułu

dopisywanie, usuwanie, aktualizacja modułów w systemie,

konfigurowanie modułów polegające na określaniu zestawu dostępnych
aplikacji w ramach danego modułu,

określanie standardowych (domyślnych) poziomów dostępu do aplikacji
wchodzących w skład modułów,

zapis na zewnętrzny nośnik dziennej zapasowej kopii baz danych w systemie,
wybiórczo lub w całości.
system URZĄD - KARTOTEKA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
Kartoteka osób fizycznych i prawnych jest aplikacją niezbędną dla prawidłowego działania
modułów takich jak:

Podatek od Nieruchomości,

Podatek Rolny,

Podatek od Środków Transportu,

Opłaty za Wieczyste Użytkowanie Gruntów,

Opłaty Dzierżawne,

Ewidencja Działalności Gospodarczej,

Księgowość Podatkowa,

Dodatki Mieszkaniowe,

Mienie Komunalne.
Kartoteka osób fizycznych i prawnych przechowuje dane dotyczące właścicieli gruntów,
władających gruntami oraz podmiotów gospodarczych, którymi mogą być zarówno osoby prawne
jak i fizyczne, nie będące mieszkańcami danej gminy. Dane o mieszkańcach gminy przechowuje
osobno baza danych Systemu Ewidencji Ludności.
Funkcja kartoteka osób fizycznych i prawnych może wchodzić w skład różnych modułów systemu.
Umożliwia ona realizację następujących czynności:

przeglądanie spisu osób fizycznych i prawnych,

dopisywanie nowych osób do kartoteki,

nanoszenie wszelkich zmian w danych o osobach fizycznych i prawnych,

usuwanie danych osoby fizycznej lub prawnej z kartoteki.
system URZĄD – BUDŻET W UKŁADZIE WYKONAWCZYM
Program przeznaczony jest do wspomagania zadań związanych z przygotowaniem planów
finansowych, rejestrowaniem zmian w planach dochodów i wydatków budżetowych oraz
przychodów i rozchodów. Program przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego
działających w oparciu o ustawę o finansach publicznych.
Program pozwala na podział budżetu na kilka odrębnych planów finansowych, np.:
-
plan dochodów i wydatków na zadania własne;
-
plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone;
-
plan dochodów i wydatków na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do
realizacji w drodze umowy lub porozumienia.
Projekt budżetu może być przygotowany na dowolnym z poziomów szczegółowości (działy,
rozdziały, paragrafy, pozycje paragrafów) z uwzględnieniem klasyfikacji finansowania wydatków.
Dla dużych jednostek samorządu terytorialnego projekt budżetu może być przygotowany w oparciu
o projekty budżetów jednostek podległych (jednostki wojewódzkie, powiatowe, gminne). Dla
Urzędu miasta i gminy, starostwa powiatowego oraz sejmiku wojewódzkiego, budżet jednostki
może być przygotowywany w oparciu o budżety dysponentów środków budżetowych (wydziały
Urzędu, jednostki oświatowe).
Podstawowe funkcje programu

baza danych zawierająca pełną treść słowników klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków
oraz przychodów i rozchodów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca
2000r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i
rozchodów (Dz. Nr 59, poz. 688 z dnia 26 lipca 2000 r.);

prowadzenie rejestru jednostek i zakładów budżetowych biorących udział w realizacji budżetu
jednostki samorządu terytorialnego i składających sprawozdania z wykonania budżetu;

prowadzenie rejestru (słownika) planów finansowych;

projektowanie budżetu na rok następny dla każdego dysponenta lub jednostki (zakładu);

jednolita klasyfikacja budżetowa w całym systemie finansowo-księgowym,

automatycznie tworzenie projektu budżetu dla każdej jednostki na podstawie budżetów
dysponentów,
 automatycznie tworzenie projektu budżetów zbiorczych i projektu budżetu miasta na podstawie
budżetów jednostek,
 otwarcie roku (otwarcie budżetu na rok bieżący - utworzenie budżetu roku bieżącego na
podstawie projektu - uchwała pierwotna),
 zatwierdzenie budżetu (kontrola poprawności struktury budżetu i zgodności ze słownikami
klasyfikacji budżetowej),
 rejestracja i księgowanie uchwał budżetowych (każda uchwała może zawierać wiele
załączników, każdy z załączników dotyczy zmiany planu dochodów i wydatków danej jednostki
lub dysponenta),
 wyświetlanie i drukowanie historii zmian planu dochodów i wydatków uwzględniającej źródło
zmiany i uzasadnienie zmiany,
 analiza planu dochodów i wydatków budżetowych dla każdego poziomu szczegółowości: do
działów, do rozdziałów, do paragrafu lub pozycji paragrafów,
 analiza planu wydatków do grup paragrafów wydatków,
 wyświetlanie informacji o wykonaniu budżetu miasta na podstawie programu Księgowość
Organu Finansowego,
 zamknięcie roku i zarchiwizowanie danych,
 przeglądanie archiwum zawierającego plany dochodów i wydatków budżetowych z lat
poprzednich.
Emisja raportów

słowniki klasyfikacji budżetowej,

słownik zbiorczych planów budżetowych,

słowniki jednostek i dysponentów,

projekt uchwały budżetowej na rok następny,

plan dochodów i wydatków budżetowych na rok bieżący,

plan dochodów i wydatków budżetowych z lat poprzednich historia zmian planu dochodów i
wydatków.
system URZĄD - KSIĘGOWOŚĆ ORGANU FINANSOWEGO
Program Księgowość Organu Finansowego umożliwia prowadzenie księgowości organu (budżetu
gminy). Jest on ściśle powiązany z programem Budżet i Sprawozdawczością Budżetową.
Podstawowe funkcje

księgowość Urzędu w oparciu o tworzony dynamicznie plan kont,

ewidencja wszelkiego rodzaju dokumentów księgowych

wprowadzanie dowodów dla organu z dekretacją w planie dochodów i wydatków
budżetowych,

drukowanie dziennika,

księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych,

księgowanie wykonania budżetu,

wyświetlanie stanu konta dla roku bieżącego,

wyświetlanie stanu konta analityki budżetowej,

wykonanie budżetu w stosunku do planu dochodów i wydatków budżetowych,

zamknięcie miesiąca i zamknięcie roku,

dostęp do wykonania budżetu z lat ubiegłych,

prowadzenie księgowości dla kilku lat budżetowych.
Emisja raportów

plan kont budżetu gminy,

wyciąg z konta,

zestawienie obrotów i sald, wykonania budżetu,

bilans organu Rb-49.
system URZĄD - KSIĘGOWOŚĆ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
Program ten umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej jednostki urzędu. Jest on ściśle
powiązany z programem Budżet i Sprawozdawczością Budżetową.
Podstawowe funkcje

księgowość Urzędu w oparciu o tworzony dynamicznie plan kont,

ewidencja wszelkiego rodzaju dokumentów księgowych: bilans otwarcia, rachunki, faktury,
raporty kasowe, wyciągi bankowe, zaliczki, rozliczenia zaliczek, listy płac,

wprowadzanie dowodów dla jednostki z dekretacją w planie dochodów i wydatków
budżetowych,

drukowanie dziennika, księgowanie na kontach analitycznych i syntetycznych,

księgowanie wykonania budżetu,

wyświetlanie stanu konta dla roku bieżącego,

wyświetlanie stanu konta analityki budżetowej,

wykonanie budżetu w stosunku do planu dochodów i wydatków budżetowych,

zamknięcie miesiąca i zamknięcie roku,

dostęp do wykonania budżetu z lat ubiegłych,

prowadzenie księgowości dla kilku otwartych lat.
Integracja z pozostałymi programami w systemie URZĄD:
Kasa, Księgowość Podatkowa, Wymiary Podatków, Środki Trwałe, Płace, Rejestr Faktur, Rejestr
Umów, Magazyn
Emisja raportów

plan kont budżetu gminy, jednostki budżetowej, analityki budżetowej,

wyciąg z konta,

zestawienie obrotów i sald, wykonania budżetu,

sprawozdania z wykonania budżetu.
system URZĄD - KASA
Program Obsługi Kasy umożliwia skomputeryzowanie większości prac realizowanych w
kasie urzędu i wspomaga on w znaczący sposób prace nie tylko pracowników obsługujących kasę,
ale także pracowników księgowości dekretujących raporty kasowe i księgujących je na kontach
zgodnie z dekretami.
Program Obsługi Kasy współpracuje z programem Księgowości Budżetowej oraz programem
Księgowości Podatkowej, umożliwiając pobieranie i przesyłanie informacji do w/w programów.
Raz zarejestrowane dokumenty kasowe są przekazywane do dalszego opracowania do księgowości
budżetowej lub podatkowej w zależności od typu dokumentów. Po udostępnieniu tych dokumentów
programom księgującym następują decyzje o wydaniu dziennika, księgowaniu na odpowiednich
kontach oraz o wykonaniu innych operacji zgodnie z dekretacją dokumentów.
Podstawowe funkcje

tworzenie danych zawierających informacje o :

wpłacającym (pobierającym),

bankach i numerach kont bankowych,

rodzaju operacji kasowych (co pozwala na odpowiednie poklasyfikowanie dochodów, kosztów,
wydatków),

kodach dekretacji umożliwiających wstępną dekretację raportów kasowych.

tworzenie przez użytkownika dokumentów kasowych.
Opracowanie wzorców dokumentów przez użytkownika skraca czas obsługi klienta, poprzez
ograniczenie do minimum konieczność wprowadzania informacji z klawiatury.

prowadzenie ewidencji i wydruk dokumentów kasowych. Wydruk dokumentów odbywa się na
papierze składanym z wymaganą liczbą kopii.

tworzenie, wydruk i ewidencjonowanie raportów kasowych.

tworzenie, wydruk i ewidencjonowanie druków KP, KW i innych.

możliwość korzystania z wbudowanego kalkulatora.
SYSTEM PODATKOWY
System obejmuje wymiary następujących podatków:
-
podatek od nieruchomości,
-
podatek rolny,
-
podatek leśny,
System został zaprojektowany przy uwzględnieniu następujących założeń:
-
całkowita zgodność z przepisami Ordynacji Podatkowej,
-
elastyczność zapewniająca realizację indywidualnych potrzeb i oczekiwań oraz
własnych (użytkownika) interpretacji przepisów Ordynacji Podatkowej,
-
łatwość zaimplementowania ewentualnych, przyszłych zmian przepisów ( np. podatek
katastralny).
Realizacja tych założeń znajduje swój wyraz w następujących głównych cechach nowego systemu:
1. Wykaz obiektów podatkowych (w każdym z podatków) nie jest w żaden sposób ograniczony i
zależy wyłącznie od użytkownika (modelowanie obiektów w systemie wg aktualnych życzeń i
potrzeb użytkownika).
2. Lista ulg i sposób ich obsługi będą definiowane przez użytkownika:
-
ulgi zarówno w stosunku do podstawy opodatkowania jak i kwoty podatku,
-
ulgi wartościowe i procentowe,
-
ulgi tzw. znoszone,
-
ulgi indywidualne dla obiektu i dla konta podatkowego,
-
ulgi odnoszące się do wybranego rodzaju podatku (nieruchomości, rolny, leśny) w
przypadku łącznego zobowiązania podatkowego,
-
ulgi dla wybranego miasta/gminy/dzielnicy/ulicy.
3. Włączenie do podatku opłat dodatkowych – urządzenie lub modernizacja drogi, budowa
urządzeń:
-
wodociągowych,
-
kanalizacyjnych,
-
ciepłowniczych,
-
elektrycznych,
-
telekomunikacyjnych,
-
melioracyjnych itp.
4. Pełna swoboda w zakresie definiowania i używania formularzy decyzyjnych.
5. Pełna swoboda w zakresie obsługi merytorycznej konta dla dowolnego wskazanego podatku.
6. Możliwość implementacji rygorów związanych z faktem doręczenia decyzji podatkowej
(przesunięcie terminu płatności rat, eksport danych do systemu księgowości podatkowej itp.).
7. Duża swoboda wydruków w zakresie danych dla pojedynczej karty podatkowej.
8. Duża swoboda wydruków typu „lista” obejmujących dane o podatniku, jego należnościach itp.
(np. rejestry wymiarowe).
9. Łatwość uzyskiwania zestawień dla miasta/gminy/dzielnicy/ulicy.
10. System podatkowy gwarantuje, że decyzja podatkowa będzie zgodna z obowiązującymi w tym
względzie wymaganiami co do zawartości merytorycznej:
-
oznaczenie organu podatkowego,
-
datę wydania decyzji,
-
oznaczenie strony (podatnika),
-
powołanie przepisów prawa,
-
rozstrzygnięcie – treść decyzji,
-
uzasadnienie faktyczne i prawne,
-
pouczenie o trybie odwoławczym,
-
podpis osoby upoważnionej z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego.
system URZĄD - WYMIAR PODATKU ROLNEGO
Moduł pozwala na pełną automatyzację pracy urzędu w wydziale finansowym w zakresie
naliczania podatku rolnego. Posiada możliwość integracji z Systemem Ewidencji Ludności SEL
oraz z modułem księgowości podatkowej.
Podstawowe funkcje

gromadzenie danych dotyczących gospodarstw rolnych, ich powierzchni oraz klas gruntów
składających się na to gospodarstwo (na podstawie danych z ewidencji gruntów lub
niezależnie),

automatyczne aktualizowanie wielkości gospodarstw w hektarach
przeliczeniowych,

tworzenie zestawień zbiorczych dla celów statystycznych,

wysyłanie przypisów do modułu Księgowości Podatkowej,

wspomaganie modelowania stawek podatkowych przez realizację
symulacyjnego przebiegu naliczania sumarycznej kwoty podatków,

możliwość nieograniczonego rozszerzenia zawartości informacyjnej o kartach gospodarstwa i
przedmiotach opodatkowania.
Emisja raportów

decyzje, formularze wpłat,

potwierdzenia odbioru decyzji,

karty gospodarstw będące zestawieniem wszystkich danych o gospodarstwie rolnym mających
wpływ na wysokość podatku,

zestawienie gospodarstw objętych ulgami podatkowymi,

rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego,

statystyka wymiaru dla grup gospodarstw,

statystyka wymiaru dla dzielnic,

statystyka wymiaru z wyszczególnieniem rodzajów podatków,

możliwość definiowania dowolnych wydruków bez potrzeby zmian programu.
system URZĄD - WYMIAR PODATKU LEŚNEGO
Moduł pozwala na pełną automatyzację pracy urzędu w wydziale finansowym w zakresie
naliczania podatku leśnego. Zintegrowany jest z modułem księgowości podatkowej i modułem
podatku rolnego.
Podstawowe funkcje

gromadzenie danych dotyczących lasu, ich powierzchni oraz klas zarówno w ramach łącznego
zobowiązania pieniężnego, jak i podatku leśnego jako oddzielnego zobowiązania pieniężnego.

tworzenie zestawień zbiorczych dla celów statystycznych,

wysyłanie przypisów do modułu Księgowości Podatkowej,

wspomaganie modelowania stawek podatkowych przez realizację symulacyjnego przebiegu
naliczania sumarycznej kwoty podatków,
Emisja raportów

decyzje, formularze wpłat,

potwierdzenia odbioru decyzji,

karty gospodarstw będące zestawieniem wszystkich danych o powierzchniach lasu w ramach
karty gospodarstwa lub karty lasu,

zestawienie kart objętych ulgami podatkowymi,

rejestr wymiarowy

zestawienie rodzajów lasu.
system URZĄD - WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Moduł pozwala na zautomatyzowanie pracy w wydziale finansowym w zakresie pełnej obsługi
podatku od nieruchomości na podległym terenie. Program posiada możliwość integracji z
Systemem Ewidencji Ludności oraz z Podatkiem Rolnym i Księgowością Podatkową.
Podstawowe funkcje

gromadzenie danych dotyczących nieruchomości, ich powierzchni i wszystkich danych
potrzebnych do późniejszej analizy,

tworzenie i aktualizowanie tabeli stawek,

tworzenie kart nieruchomości,

modelowanie stawek podatku,

wyszukiwanie kart nieruchomości wg zadanych kryteriów,

wysyłanie przypisów do modułu Księgowości Podatkowej.
Emisja raportów

decyzje podatkowe wraz z potwierdzeniem odbioru i dowodu wpłaty,

karty nieruchomości będące zestawieniem wszystkich danych o nieruchomości mających
wpływ na wysokość podatku,

zestawienie nieruchomości objętych ulgami,

rejestr wymiaru,

roczne sprawozdania dla poszczególnych grup nieruchomości.
system URZĄD - KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
Moduł przeznaczony jest do obsługi ewidencji opłat i podatków od ludności i
przedsiębiorstw
w
wydziałach
finansowych
urzędów
administracji
samorządowej
oraz
przystosowany do uzupełniania i modyfikowana listy podatków i opłat. Jest w pełni zintegrowany z
bazą Systemu Ewidencji Ludności i modułami wymiarów podatkowych i opłat lokalnych.
Podstawowe funkcje

zakładanie kart kontowych podatników,

ewidencjonowanie zobowiązań podatkowych podatników tzn.:
naliczonych przypisów, sposobu rozłożenia ich na raty, terminów płatności,

ewidencjonowanie wpłat, upomnień i tytułów wykonawczych,

tworzenie list dłużników oraz naliczanie zaległości podatkowych,

wykonywanie zestawień wpływów z poboru podatków,

tworzenie bilansu obrotów i sald,

obsługa kasowa,

obsługa upomnień, opłat prolongacyjnych i tytułów wykonawczych.
Emisja raportów

wykaz pobieranych podatków i opłat,

lista wprowadzonych dowodów przed zaksięgowaniem,

lista dowodów zaksięgowanych wybranych według symbolu podatku lub opłaty,

drukowanie dowodów kasowych,

wykaz podatników z zaległościami podatkowymi i drukowanie upomnień,

rejestracja upomnień i opłat prolongacyjnych i drukowanie ewidencji wysłanych upomnień,

lista podatników, w kartach których wykryto nadpłaty,

bilans obrotów i sald.

rejestracja
i
drukowanie
tytułów
wykonawczych,
drukowanie
ewidencji
tytułów
wykonawczych.
system URZĄD - KADRY
Moduł pozwala na automatyzację zadań realizowanych w wydziałach organizacyjnoosobowych w zakresie ewidencji kadrowej pracowników urzędu i jednostek podległych. Jest
zintegrowany z modułem Płace.
Podstawowe funkcje

obsługa słowników pojęć w systemie (komórki organizacyjne, grupy zatrudnienia, stanowiska,
sposoby zwolnień, kategorie zaszeregowań, stawki dodatków funkcyjnych i stażowych, rodzaje
nieobecności, szkolenia, adnotacje, wykaz dni wolnych od pracy w roku),

gromadzenie podstawowych danych o pracownikach takich jak:
dane personalne i adresowe, o rodzinie, wykształceniu, wykonywanym i wyuczonym zawodzie,
znajomości języków obcych, służbie wojskowej, odznaczeniach, przynależności do organizacji,
przebiegu pracy zawodowej, badaniach lekarskich, adnotacjach służbowych, kursach i
szkoleniach,

gromadzenie danych o zatrudnieniu pracowników (dane o umowach o pracę, o zmianach
warunków pracy i płacy, o absencjach wraz z automatyczną obsługą rocznej kartoteki absencji,
o stanach urlopów wypoczynkowych, o aktualnych stażach - automatycznie),

gromadzenie danych archiwalnych,

obsługa przyjęcia i zwolnienia pracownika,

wyszukiwanie
danych
o
pracownikach
wg definiowanych
kryteriów
selekcji
oraz
porządkowanie wybieranych danych,
Emisja raportów

wydruki dokumentów (umowy o pracę, angażu, świadectwa pracy, zaświadczenia o absencji,
dowolnego zaświadczenia dla pracownika),

wydruki zestawień informacji o pracownikach (wg rodzajów informacji o pracownikach wraz
ze zdefiniowaniem warunków selekcji i uporządkowania informacji na wydruku),

wydruki o zbliżających się terminach (zmian angaży, kursów, stażach pracy, badań lekarskich),

wydruk zestawienia Z-01.
system URZĄD - PŁACE
Moduł umożliwia pełną automatyzację zadań realizowanych w wydziałach finansowych
urzędów administracji publicznej w zakresie ewidencji danych płacowych jak również naliczania
płac dla pracowników urzędu. Jest zintegrowany z modułem Kadry. Posiada możliwość eksportu
danych do Płatnika ZUS.
Podstawowe funkcje

obsługa słownika składników płacowych (definiowanie składników płacowych w podziale na
rodzaje, z możliwością definiowania wzoru dla składnika),

gromadzenie danych o wartościach składników tj: ewidencja składników stałych globalnych i
nie globalnych, składników zmiennych miesięcznie, wynagrodzeń dodatkowych, potrąceń,
zasiłków ZUS i chorobowych,

obsługa kartotek dodatkowych (ewidencja urzędów skarbowych, banków, kont bankowych
pracowników, stażu),

obliczanie głównych i dodatkowych list płac:
- automatyczny dobór procentu podatku oraz procentu stażu,
- możliwość odczytu danych o absencjach z systemu kadrowego,
- pomniejszanie składników nominalnych o nieobecności,

automatyczne przekazywanie danych do rocznej kartoteki wynagrodzeń oraz
kartoteki
podatkowej,

przeglądanie kartotek z możliwością definiowania selekcji i uporządkowania.

wygenerowanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

możliwość eksportu danych do Płatnika ZUS.
Emisja raportów

wydruk listy płac dla pracowników oraz w układzie zbiorowym uwzględniającym podział na
komórki organizacyjne,

wydruk podziału nominałów i dowolnie definiowanej listy składników,

wydruk list kwot przekazywanych na konta bankowe.
system URZĄD - DODATKI MIESZKANIOWE
Moduł pozwala na automatyzację zadań realizowanych przez pracowników urzędów
administracji samorządowej w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych. Podstawowe
dane o wnioskodawcach pobierane są z Ewidencji Ludności.
Podstawowe funkcje

prowadzenie ewidencji wniosków
a). dane wnioskodawcy
b). historia wniosku
c). wykaz przekazanych kwot dodatku
d). zmiana statusu wniosku
e). selekcja wg dowolnie wybranych aspektów

automatyczne naliczanie wysokości dodatku

prowadzenie indywidualnych rozliczeń dla zarządców

miesięczny system rozliczeń przyznanych kwot: rozliczenie miesiąca, zamknięcie miesiąca,
rejestr rozliczeń

ponowne naliczenie dopłat w wyniku zmiany parametrów decydujących o jego wysokości.
Emisja raportów

decyzje*)

rejestr decyzji obowiązujących w danym miesiącu,

wykaz wypłat dla zarządców w poszczególnych miesiącach,

wykaz kwot dodatków przekazanych zarządcom.
*) Moduł pozwala na samodzielne przygotowanie i modyfikację wzorów wystawianych decyzji.
system URZĄD - MECHANIZM WYDRUKÓW FORMULARZOWYCH
Mechanizm wydruków formularzowych jest integralną częścią Systemu URZĄD służącą
poszczególnym aplikacjom do generowania wydruków o dowolnej postaci zależnej od wymagań
użytkownika końcowego. Mechanizm ten pozwala na stworzenie dowolnej liczby formularzy
wydruków i używanie ich w tych kontekstach, w których aplikacja na to pozwala.
Aplikacja w kontekście konkretnego wydruku daje użytkownikowi dostęp do danych, które
podlegają przetwarzaniu lub znajdują się w bazie danych, a użytkownik tworząc i zapamiętując
odpowiedni formularz - ma wpływ na ich prezentację na wydruku.
Użytkownik w momencie wydruku ogranicza się jedynie do wybrania wcześniej zdefiniowanego
formularza i drukarki docelowej.
Mechanizm pozwala z dużą dowolnością komponować układ danych pobranych z bazy w tym
konkretnym kontekście jak również wysterować wygląd wydruku poprzez możliwość umieszczenia
na nim mnemoników kodów sterujących drukarki (odpowiadających np. za pogrubienie,
pochylenie, centrowanie, rozmiar czcionki, itp.).
Mnemoniki kodów sterujących mogą być z dużą dowolnością zdefiniowane i zapamiętane dla
każdej używanej drukarki osobno. Pozwala to na formatowanie wydruku na sprzętowych
drukarkach igłowych, atramentowych i laserowych.
Zdefiniowane przez użytkownika formularze wydruków oraz opisy kodów sterujących dla drukarek
zapamiętywane są w postaci czytelnych, odpowiednio sformatowanych plików tekstowych ASCII,
co pozwala na łatwą ich edycję także narzędziami spoza Systemu URZĄD.
Mechanizm Wydruków formularzowych został zaimplementowany w większości aplikacji Systemu
URZĄD
SCHEMATY INTEGRACJI
SYSTEMU URZĄD
RIO
Program
„Budżet ST”
Eksport danych
budżetowa
Sprawozdawczość
Klasyfikacja
Plan dochodów i wydatków
BUDŻET
Dane do sprawozdań
Zmiany planu
Rejestracja wykonania
Klasyfikacja bud.
Zmiany planu
Rejestracja wykonania
Klasyfikacja bud.
Kasa
Sprawozdania
Środki
Trwałe
środków trwałych
Dane z ewidencji
Raporty kasowe
budżetowej
jednostki
Księgowość
organu
Księgowość
Schemat ideowy integracji wewnętrznej podsystemu FK
Budżet
Klasyfikacja
Jednostki organizacyjne
Klasyfikacja
Faktury Zobowiązania
Dane do faktury
Dane do faktury
Rejestry VAT
i Fakturowanie
Faktury Realizacja umów
Plan dochodów i wydatków
Rejestr Umów
Zaangażowanie środków
Wieczyste
Użytkowanie
Gruntów
Opłaty
Dzierżawne
Księgowość
Jednostki
Budżetowej
Schemat ideowy integracji podsystemu finansowego
Przypisy
Moduły
Dane osobowe
Przypisy/Wpłaty
(windykacja)
Księgowość podatkowa
Przypisy
transportowy
Podatek
Mieszkańcy
Tablica pośrednia
Ewidencja
ludności
Księgowość
Jednostki
Budżetowej
Wpłaty
Podatki
podatkowych
Osoby prawne
Kasa
Raporty kasowe
Przypisy
(rolny, nieruchomości, leśny, psy)
Zobowiązania
wymiarów
Osoby fizyczne
Schemat ideowy integracji w podsystemie podatkowym
Dane osobowe
Płace
Eksport danych
do „płatnika”
-zgłoszenie
Przelewy
Eksport danych do „płatnika”
- rozliczenie
Rozksięgowane płace
Dane o podstawowych
składnikach płacowych
Księgowość
Jednostki
Budżetowej
Przelewy
elektroniczne
Program płatnika
ZUS
Eksport danych
do „płatnika”
-rozliczenie
umowy - zlecenia
Przelewy
Kadry
Eksport danych do „płatnika”
-zgłoszenie
Integracja w podsystemie kadrowo-płacowym oraz eksport danych do ZUS
Rozksięgowane dane płacowe
podatkowa
Wpłaty
Księgowość
Wieczyste
Użytkowanie
Gruntów
Mieszkańcy
Tablica pośrednia
Ewidencja ludności
Kasa
Przypisy
Przypisy
Dane osobowe
Dzierżawy
Osoby fizyczne
Raporty kasowe
Rejestr Faktur
Faktury
Faktury
Opłaty za
dzierżawę
lokali
Osoby prawne
Księgowość
Jednostki
Budżetowej
Faktury Kontrahenci
Schemat ideowy integracji modułów opłat lokalnych
alkoholu
sprzedaż
Koncesje na
gospodarczej
działalności
Ewidencja
Mieszkańcy
Dane osobowe
Tablica pośrednia
Ewidencja ludności
Mieszkaniowe
Dodatki
Osoby fizyczne
Księgowość
Jednostki
Budżetowej
Magazyn
Osoby prawne
Schemat ideowy integracji pozostałych modułów
Download