Sprawozdanie z oceny własnej na rzecz działania w zakresie

advertisement
Sprawozdanie z oceny własnej na rzecz działania w zakresie
zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Nauk
Społecznych w roku akademickim 2011/12
I. Informacje wstępne
1. Wydziałowy Zespół ds. SZiDJK powołany został 21 IV 2009 r.(uzupełnienie składu
8 XII 2009).
Skład:
przewodniczący - dr hab. Zbigniew Hojka,
członkowie – dr hab. Irma Kozina, dr hab. Zbigniew Oniszczuk, dr Mariola
Sułkowska-Janowska, dr Barbara Filipczyk-Halladin, dr Ewa Leśniak-Berek, dr
Bernard Grzonka, dr Lech Krzyżanowski, , mgr Monika Szpoczek, Przemysław
Grzonka.
Z dniem 1 X 2012 r. w związku rezygnacją dr hab. Zbigniewa Hojka nowym
przewodniczącym Zespołu Wydziałowego SZDiJK został dr hab. Lech
Krzyżanowski
Przyjęcie przez Radę Wydziału Zasad i Procedur zapewniania i doskonalenia
jakości kształcenia na WNS nastąpiło 23 II 2010 r.
3. Akredytacje w roku 2012:
-Akredytacja Instytucjonalna WNS V 2012 r.
2.
II. Działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia
1. Ocena, modyfikacja planów i programów nauczania
1. Nowe specjalności:
Instytut Historii –Dokumentacja dziedzictwa kulturowego (studia II stopnia, nie
zostały jeszcze uruchomione)
2. Wydziałowa Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacyjnych została powołana 17
XI 2011 r. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje prodziekan ds. kształcenia
prof. UŚ dr hab. Marek Jachimowski. Skład Komisji:
przewodniczący - prof. zw. dr. hab. Ryszard Kaczmarek
członkowie-dr. hab. Barbara Szczypka–Gwiazda, dr Barbara Filipczyk-Halladin,
dr Mariola Sułkowska-Janowska, dr Mirosław Czerwiński, dr Bernard Grzonka
Powołano zespoły w poszczególnych Instytutach:
-Instytut Historii. Skład: prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dr Maciej Fic, mgr
Piotr Rygus, mgr Damian Halmer
-Instytut Socjologii. Skład: dr Barbara Filipczyk-Halladin, dr Ewa Leśniak
Berek, dr Agata Zygmunt, dr Daniela Dzienniak-Pulina, dr Witold Mandrysz.
-Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
-Instytut Filozofii. Skład: dr Mariola Sułkowska- Janowska, prof. dr hab.
Dariusz Kubok, dr hab. Krzysztof Szymanek, dr Agniszka Woszczyk.
Zakład Historii Sztuki. Skład: dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda, dr hab. Irma
Kozina, dr Aneta Borowik, dr Mirosława Sobczyńska, mgr Ryszard Szopa.
3. Zespoły ukonstytuowały się, rozpoczęły szkolenia oraz podjęły wstępne prace nad
budową nowych planów dostosowanych do wytycznych KRK.
4. Powołanie Instytutowych Zespołów SZDiJK 7 V 2012 r.
Skład:
filozofia- prof. Dariusz Kubok przewodniczący, dr Agnieszka Woszczyk - członek;
historia- dr hab. Lech Krzyżanowski przewodniczący, dr hab. Norbert Rogosz-członek;
nauki polityczne -prof. Marian Gierula przewodniczący, dr Miron Lakomy - członek;
socjologia - dr Małgorzata Tyrybon- przewodnicząca, dr Agata Zygmunt-członek;
historia sztuki: dr Aneta Borowik -przewodnicząca, mgr Ryszrad Szopa-członek
2. Ocena kompetencji nauczających i zapewnienie jakości kadry dydaktycznej.
Komisja ds. oceny okresowej pracowników pracowała w:
-Instytucie Socjologii, przeprowadziła ocenę 4 pracowników.
Brak ocen negatywnych
3. Ocena realizacji planów i programów nauczania i rezultatów kształcenia.
Proces dydaktyczny przebiegał zgodnie z planem i uzyskane zostały zakładane
rezultaty kształcenia.
4. Ocena poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia.
a. Ankietyzacji poddano w poszczególnych jednostkach pracowników:
-Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 49
-Instytut Historii 55
-Instytut Socjologii 57
-Instytut Filozofii 39
-Zakład Historii Sztuki 4
Razem – 158 pracowników, co daje 99%.
b. liczba wypełnionych ankiet – ok. 5700 ,
c. ocena wyników ankiety ze I 2012 r. na Wydziale została przeprowadzona w V 2012
roku
5. Monitorowanie i przegląd stanu bazy dydaktycznej oraz zasobów i środków
wsparcia dla studentów.
Stan bazy dydaktycznej na poziomie średnim.
Inwestycje
- montaż dodatkowej windy z dostępem zewnętrznym ( wykonano w 2012 r./I 2013 r.)
-odświeżenie (malowanie) sal zajęciowych oraz gabinetów pracowników
-stopniowa wymiana mebli w gabinetach pracowników
Postulaty:
-doposażenie w komputery pracowni komputerowych
-uruchomienie tablic interaktywnych i doposażenie w nie kolejnych sal
-przystosowanie kolejnych sal do zajęć laboratoryjnych
-wymiana tablic z czarnych na białe
--remont starej auli
-zakup niezbędnych programów
harmonogramów
komputerowych,
m.
in.
do
układania
- Zapewnianie dostępu do informacji na temat oferowanych programów i ich
efektów.
Programy studiów, sylabusy oraz materiały dydaktyczne znajdują się na stronach
internetowych:
-Instytut Historii: historia.us.edu.pl
-Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: inpidz.us.edu.pl
-Instytut Socjologii: is.wns.us.edu.pl
-Instytut Filozofii: filozofia.us.edu.pl
III.
Wnioski końcowe
Przygotował dr hab. Zbigniew Hojka we
współpracy z Wydziałowym Zespołem ds.
SZiDJK oraz sekretariatem Dziekana
WNS
Download