Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu

advertisement
Numer sprawy Or-VI.2430.2.2016
WARUNKI ZAMÓWIENIA
na świadczenie usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych, okulistycznych,
RTG klatki piersiowej oraz badań specjalistycznych
podstawa prawna: art. 26 i 26a ust Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm )
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Poznań
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań, tel.(061)8785329,
fax (061) 8785366, NIP: 209 000 14 40 REGON: 000514199
e- mail: [email protected]; [email protected]
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań
okulistycznych, laboratoryjnych, RTG klatki piersiowej oraz badań specjalistycznych
(uzupełniających) dla pracowników:
1) Urzędu Miasta Poznania;
2) jednostek organizacyjnych, tj.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Wydawnictwa Miejskiego Posnania,
Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych,
Poznańskiego Chóru Chłopięcego,
Straży Miejskiej Miasta Poznania,
Zarządu Transportu Miejskiego,
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania,
Poznańskiego Centrum Świadczeń.
zgodnie z warunkami określonymi we wzorach umów, tj.:
 wzorem umowy – badania laboratoryjne i okulistyczne – Część I – Załącznik 1A ,
 wzorem umowy – badania RTG – Część II- Załącznik 1B,
 wzorem umowy – badania ( specjalistyczne) – Część III – Załącznik 1C.
2.
Badania będą wykonywane na podstawie skierowań Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Poradni Zakładowej Urzędu Miasta Poznania, zlokalizowanej przy placu
Kolegiackim 12a w Poznaniu.
3.
Zakres usług okulistycznych obejmuje niezbędne badania z zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej związane z pracą przy komputerze oraz dobór soczewek wraz z wypisaniem recepty.
Numer sprawy Or-VI.2430.2.2016
4.
a)
Zakres usług laboratoryjnych obejmuje:
OB,
b) morfologię (rozmaz, płytki),
c) cholesterol całkowity,
d) glukozę,
e) badanie ogólne moczu.
5.
Zakres usług RTG obejmuje wykonanie badań RTG klatki piersiowej wraz z opisem.
6.
Zakres usług uzupełniających ( specjalistycznych) obejmuje:
a) EKG wraz z opisem
b) praca na wysokościach – konsultacja okulistyczna,
c) praca na wysokościach – konsultacja otolaryngologiczna z ocena błędnika,
d) praca na wysokościach – konsultacja neurologiczna,
e) badania kierowców -badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (badanie
psychologiczne),
f)
badanie kierowców kategorii B – Konsultacja neurologiczna,
g) badanie kierowców kategorii B – Konsultacja okulistyczna,
h) badania psychotechniczne dla kierowców
III. INFORMACJE OGÓLNE
1.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj.:
 Część I - świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań okulistycznych
i laboratoryjnych
Składając ofertę na część I zamówienia, Oferent musi świadczyć usługi zarówno w zakresie badań
laboratoryjnych i okulistycznych. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty na tylko jeden typ
badań. Siedziba placówki lub filii świadczącej usługi w zakresie badań okulistycznych
i laboratoryjnych musi znajdować się w Poznaniu w obrębie ulic zaznaczonych - załącznik nr 3.
 Część II- świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań RTG klatki
piersiowej
 Część III -świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań specjalistycznych
(uzupełniających)
2.
Oferent może złożyć oferty na całość zamówienia, lub tylko na jedną z zadeklarowanych części.
3.
Zamawiający podpisze umowy odrębnie na każdą z zaoferowanych części.
4.
Oferty złożone w postępowaniu, będzie rozpatrywała Zespół .
5.
Zespół dokona oceny ofert odrębnie, w zakresie części I , II i III.
Numer sprawy Or-VI.2430.2.2016
6.
W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy oferent przedstawi umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
Ofertę stanowią wszystkie dokumenty i załączniki złożone przez Wykonawcę. Oferta musi być
sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym,
w jednym egzemplarzu i podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami właściwego aktu
rejestracyjnego i wymogami ustawowymi.
2.
Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
3.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
4.
Oferty należy sporządzić na załączonych formularzach (załączniki nr 2A, 2B i 2C
do warunków zamówienia).
5.
Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
6.
Do oferty należy załączyć podpisane przez oferenta oświadczenia i zobowiązania, tj.:
7.
Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu.
8.
Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia.
9.
Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy w zakresie zadeklarowanej części - załącznika
nr 1A, 1B i 1C do warunków zamówienia.
10.
W przypadku wyboru oferty, zobowiązanie do przestrzegania warunków zawartych
w ofercie.
11.
Zobowiązanie się do wykonania przedmiotu zamówienia w zaoferowanym zakresie.
12.
Oświadczenie, że oferent jest w sytuacji finansowej zapewniającej realizację zamówienia.
13.
Zobowiązanie do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14.
Dodatkowo w przypadku złożenia oferty na część II oferent musi złożyć :
15.
Oświadczenie, że warunki lokalowe, aparatura i urządzenia, w których będą przeprowadzane
świadczenia RTG klatki piersiowej spełniają wymogi zawarte w ustawie Prawo atomowe
z dnia 29 listopada 2000 r. (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1512 z późn. zm).
1)
Zezwolenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydane na podstawie ustawy
Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 1512 z późn. zm) na:
a)
b)
uruchomienie pracowni rtg,
stosowanie do celów medycznych promieniowania rentgenowskiego,
Numer sprawy Or-VI.2430.2.2016
2)
aktualny, tj. sporządzony w przeciągu ostatnich 12 miesięcy od daty składania ofert, protokół z
wykonywania testów specjalistycznych przy aparacie rentgenowskim wraz z dokumentem
potwierdzającym wykonanie ewentualnych zaleceń stwierdzonych w tym protokole.
V. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, (w formie pisemnej pod rygorem nieważności)
z adnotacją „OFERTA na wykonanie badań część .....” w sekretariacie Wydziału
Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, pok. nr 129, do
dnia ..............................r. do godz. ......................:00
2.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia .......................... do godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta
Poznania w Wydziale Organizacyjnym, plac Kolegiacki 17, pokój nr 161 .
3.
Informacja o wybranej ofercie zostanie przekazana drogą e-mailową.
VI. CZAS TRWANIA UMOWY
Czas trwania umów od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
Część I
1- Kryteria wyboru oferty dla Część I - świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań
okulistycznych i laboratoryjnych:
A. Cena - 80 %
Cena danej oferty to suma ceny brutto za badania okulistyczne i laboratoryjne
najniższa cena spośród badanych ofert x 80
liczba punktów =---------------------------------------------------------------cena badanej oferty
B. Termin oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych - 10 %
Termin oczekiwania na wyniki to dane z pkt. III c oferty - załącznika nr 2A do warunków
konkursu
najkrótszy termin oczekiwania spośród badanych ofert x 10
liczba punktów =--------------------------------------------------------------------------------okres oczekiwania podany w danej ofercie
Numer sprawy Or-VI.2430.2.2016
C. Liczba godzin w jakich dostępni są lekarze okuliści - 10%
liczba godzin w jakich dostępni są okuliści w skali tygodnia to dane z pkt. II b oferty -załącznika nr
2A do warunków konkursu
liczba godzin podana w danej ofercie x 10
liczba punktów = ---------------------------------------------------------------największa liczby godzin spośród badanych ofert
Najkorzystniejsza oferta w zakresie części I to ta, która otrzyma najwyższy wynik po zsumowaniu wartości
z podpunktów A,B,C.
Część II
2- Kryteria wyboru oferty dla Część II - świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań
RTG klatki piersiowej:
A. Cena brutto danej oferty - 80 %
najniższa cena spośród badanych ofert x 80
liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------cena badanej oferty
B. liczba godzin w jakich można wykonywać badanie RTG - 10%
liczba godzin w których można wykonywać badanie RTG w poszczególnych dniach tygodnia (do oceny będą brane
tylko godziny pracy gabinetów lekarskich zgodne godzinami pracy Urzędu Miasta Poznania).
.
liczba godzin podana w danej ofercie x 10
liczba punktów = -------------------------------------------------------------------------największa liczba godzin spośród badanych ofert
C. Termin sporządzenia wyniku badania - 10%
najkrótszy termin spośród badanych ofert x 10
liczba punktów = -----------------------------------------------------------------------termin sporządzenia wyniku w badanej ofercie
Najkorzystniejsza oferta w części II to ta, która otrzyma najwyższy wynik po zsumowaniu wartości z
podpunktów A, B i C.
Numer sprawy Or-VI.2430.2.2016
Część III
3- Kryteria wyboru oferty dla Część III - świadczenie usług specjalistycznych (uzupełniających)
A. Cena brutto danej oferty - 80 %
najniższa cena spośród badanych ofert x 80
liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------cena badanej oferty
B. Kompleksowość badań - 10%
liczba godzin, w których można wykonywać badania w poszczególnych dniach tygodnia (do oceny będą brane tylko godziny pracy
gabinetów lekarskich zgodne godzinami pracy Urzędu Miasta Poznania).
liczba godzin podana w danej ofercie x 10
liczba punktów =-------------------------------------------------------------------------największa ilość godzin spośród badanych ofert
C. Termin sporządzenia wyniku badania – 10 %
najkrótszy termin spośród badanych ofert x 10
Ilość punktów =------------------------------------------------------------------------termin sporządzenia wyniku w badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w części III to ta, która otrzyma najwyższy wynik po zsumowaniu wartości z
podpunktów A, B i C.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Załączniki do warunków konkursu :

Załącznik 1A - Wzór umowy na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań okulistycznych oraz
badań laboratoryjnych





Załącznik 2A – ( druk) OFERTA - Część I - Badania laboratoryjne i okulistyczne
Załącznik 1B - Wzór umowy na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań RTG klatki piersiowej
Załącznik 2B – ( druk) OFERTA - Część II - Badania RTG klatki piersiowej
Załącznik 1C - Wzór umowy na świadczenie badań specjalistycznych
Załącznik 2C – ( druk) OFERTA - Część III - Badania specjalistyczne ( uzupełniające)
data i podpis osoby zatwierdzającej
Download