istotne warunki zamówienia - BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej

advertisement
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
dotyczy: świadczenia usługi noclegowej dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
Zamawiający: Śląski Oddział Straży Granicznej
47 - 400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2
REGON 273159157
NIP 639-17-03-653
www.bip.slaski.strazgraniczna.pl
tel.: (0-32) 414 41 54; 797 337 884 faks: (0-32) 414 47 08
e-mail: [email protected]
Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.).
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem
dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na zasadach określonych w Załączniku nr 2 – szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”.
Inne istotne informacje:
- Wykonawca zapewni bazę noclegową, szkoleniową i wyżywienie w ramach jednego obiektu,
- Wykonawca przez cały okres trwania zlecenia zapewni zakwaterowanym bezpłatny parking dla
samochodów,
- termin płatności: do 30 dni od daty potwierdzenia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego,
- cena w okresie obowiązywania jest stała i nie może ulec zmianie
- za zgoda stron może ulec zmianie termin realizacji zamówienia, bez możliwości zmiany
wynagrodzenia z tej przyczyny,
Wykonawca nie może być powiązany osobowo ani kapitałowo ze Śląskim Oddziałem Straży
Granicznej w Raciborzu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania
między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem
procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.
Warunki udziału w postepowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
- usługa świadczona w hotelu, motelu lub pensjonacie o kategorii min. *** zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ,
- lokalizacja obiektu- powiat raciborski i rybnicki
Zamawiający oceni spełnianie warunku metodą spełnia / nie spełnia.
Kryterium oceny ofert: cena – 100%
Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej
przez Wykonawców wg poniższego wzoru:
Ilość punktów w kryterium cena = (cena najniższa : cena badana) x 100 x 100 % (waga kryterium)
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
Termin składania ofert: do dnia 28.04.2017 r. do godziny 10:00 w kancelarii jawnej Śląskiego
Oddziału Straży Granicznej ul. Dąbrowskiego 2 lub na adres: 47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „usługa hotelowa”. Za datę złożenia oferty będzie uznawana data
wpływu oferty do zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 28.04.2017 r. godz. 10:30 w Komendzie Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu
przy ul. Dąbrowskiego 2 pok. 321.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Termin realizacji umowy: 22-27 maja 2017r. oraz 26-29 czerwca 2017 r.
Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji umowy za zgodą stron- bez możliwości zmiany
wynagrodzenia.
Wymagane dokumenty: Formularz oferty - zgodnie ze wzorem, załącznik nr 1.
Wyłonionego Wykonawcę prosimy o załączenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru
działalności gospodarczej lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nie starszego niż sprzed sześciu
miesięcy od terminu składania ofert .
Wszystkie złożone dokumenty powinny być podpisane przez osobę do tego uprawnioną zgodnie ze
sposobem reprezentacji wskazanym w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do rejestru działalności
gospodarczej.
Zgodnie z Art. 703. § 1. K.c. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana
inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje w zakresie przedmiotu zamówienia –
p. Izabela Gwiazdowicz (032) 414-41 54
Racibórz, dnia 19 kwietnia 2017 r.
…………..…………………………………
Zamawiający
Załączniki:



Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – wzór umowy
Download