Unia Europejska

advertisement
Unia Europejska
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
1
Droga do UE


19 wrzesień 1946
Winston Churchil w przemówieniu
wygłoszonym na Uniwersytecie w Zurichu
wzywa do pojednania francusko-niemieckiego i
utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
2
Droga do UE




Trudna sytuacja polityczna i gospodarcza państw
Europy Zachodniej po II wojnie światowej.
Rozwój procesów integracji i współpracy między
państwami Europy Zachodniej.
Koncepcja funkcjonalnej integracji- francuski
ekonomista Jean Monnet.
9 V 1950 r. plan Roberta Schumana
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
3
Wspólnoty europejskie



18 IV 1951 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali
(EWWiS)- Paryż : Belgia, Holandia, Luksemburg,
Francja, RFN, Włochy; traktat wszedł w życie 23 VII
1952 r.
Europejska Wspólnota Gospodarcza
Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA
lub Euratom)
EWG i Euratom zostały powołane na podstawie
traktatów podpisanych przez „szóstkę” 25 III 1957 r. w
Rzymie (Traktat Rzymski), weszły w życie 1 I 1958 r.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
4
Europejska Wspólnota Węgla i Stali
Przyczynia się do szybkiego i zrównoważonego
rozwoju gospodarczego, zwiększenia
zatrudnienia i podnoszenia stopy życiowej przez:
 Utworzenie wspólnego rynku surowców i
produktów przemysłu węglowego i stalowego
państw uczestniczących;
 Nadzorowanie tego rynku i korygowanie
nieprawidłowości występujących w trakcie jego
funkcjonowania

http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
5
Europejska Wspólnota Węgla i Stali




Wysoka Władza- najwyższy organ decyzyjny;
Kompetencje Wysokiej Władzy równe
kompetencjom władz krajowych;
Decyzje prawnie wiążące, podejmowane po
konsultacjach lub za zgodą organu
międzyrządowego (Rady Ministrów)
W praktyce Wysoka Władza z umiarem
korzystała ze swych kompetencji i uzgadniała
decyzje z państwami.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
6
Europejska Wspólnota Gospodarcza



Celem było przyczynianie się do harmonijnego rozwoju
życia gospodarczego, stałego i zrównoważonego
wzrostu gospodarczego, większej stabilności, szybszego
wzrostu poziomu życia i ściślejszych związków między
państwami członkowskimi.
Rozwijanie integracji gospodarczej, utworzenie strefy
wolnego handlu, unii celnej i wspólnego rynku,
ustanowienie wspólnej polityki handlowej, rolnej i
transportowej;
Ochrona wolnej konkurencji;
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
7
Europejska Wspólnota Gospodarcza



Stworzenie mechanizmów koordynacji polityk
gospodarczych państw;
Ujednolicenie ustawodawstwa państw
członkowskich w zakresie niezbędnym do
właściwego funkcjonowania wspólnego rynku;
Utworzenie Europejskiego Funduszu
Socjalnego, mającego na celu wzrost
zatrudnienia i podnoszenia poziomu życia;
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
8
Europejska Wspólnota Gospodarcza


Utworzenie Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, który ma dostarczać środki
finansowe państwom członkowskim;
Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich
w celu zwiększenia wymiany handlowej oraz
stymulowania rozwoju gospodarczego i
społecznego.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
9
Europejska Wspólnota Gospodarcza



Rada Ministrów- główny organ decyzyjny;
Komisja-organ pomocniczy;
Opinie Komisji nie były dla Rady wiążące
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
10
EURATOM




Stwarzanie warunków do powstania i szybkiego
rozwoju przemysłów atomowych w krajach Wspólnoty;
Rozwijanie badań w dziedzinie atomistyki i
rozpowszechnianie ich wyników;
Ustalanie jednolitych norm bezpieczeństwa i kontrolę
ich przestrzegania;
Czuwanie nad prawidłowym zaopatrzeniem wszystkich
użytkowników Wspólnoty w minerały i paliwa jądrowe;
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
11
EURATOM



Wykonywanie przyznanego Wspólnocie prawa
własności w stosunku do specjalnych
materiałów rozszczepialnych;
Stworzenie wspólnego rynku materiałów i
urządzeń wyspecjalizowanych, ułatwienie i
popieranie rozwoju inwestycji jądrowych i inne
działania;
Rada Ministrów- główny organ decyzyjny.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
12
Powstawanie Wspólnot Europejskich

25 III 1957- Traktat Rzymski- utworzenie
Trybunału Sprawiedliwości oraz organu
międzyparlamentarnego- Zgromadzenie (w
1962 r. przyjął nazwę Parlamentu
Europejskiego). Od tej chwili EWWiS, EWG i
Euratom są nazywane Wspólnotami
Europejskimi.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
13
Powstawanie Wspólnot Europejskich



8 IV 1965 r. traktat fuzyjny podpisany przez „szóstkę”
w Brukseli ustanawiający dwa kolejne organy: Komisję
oraz Radę Ministrów.
Każdy z tych organów posiadał odrębne kompetencje
w odniesieniu do każdej ze wspólnot.
Traktat fuzyjny wszedł w życie 1 VII 1967 r. od tego
czasu synonimem nazwy Wspólnoty Europejskie staje
się nazwa Wspólnota Europejska- trzy wspólnoty
posiadające te same główne organy, ale zachowujące
swoją odrębność i prawnomiędzynarodową odrębność.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
14
Powstawanie Wspólnot Europejskich




1977 r. powołano Trybunał Rewidentów
Księgowych (Trybunał Obrachunkowy).
Lata 50-te nieudane próby rozszerzenia integracji o
aspekty polityczno-wojskowe.
1970 r. ministrowie spraw zagranicznych ustalają zakres
i formy współpracy politycznej, nadają jej nazwę
Europejska Współpraca Polityczna.
1974 r. Paryż, konferencja szefów państw i rządów,
ustanowienie Rady Europejskiej- skład: szefowie
państw i rządów oraz ministrowie spraw zagranicznych
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
15
Powstawanie Wspólnot Europejskich



1973 r. przyjęcie Danii, Irlandii i Wielkiej
Brytanii;
1981 r. przyjęcie Grecji;
1986 r. przyjęcie Hiszpanii i Portugalii
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
16
Powstawanie Wspólnot Europejskich





II 1986 r. podpisanie Jednolitego Aktu
Europejskiego:
Za główny cel współpracy i działań przyjmuje się
utworzenie Unii Europejskiej;
Stwarza podstawy prawne dla funkcjonowania Rady
Europejskiej, określa jego skład (szefowie państw i
rządów);
Określa częstotliwość spotkań Rady- 2 razy w roku
Stwarza podstawy prawne do współpracy państw w
sprawach polityki zagranicznej
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
17
Jednolity Akt Europejski





Za główne zadanie przyjmuje utworzenie rynku
wewnętrznego (wspólnego rynku) do końca 1992 r.;
Zapewnienie spójności społecznej i gospodarczej;
Rozszerza kompetencje o sprawy badań naukowych i
technologii oraz ochrony środowiska;
Powołuje Sąd Pierwszej Instancji przy Trybunale
Sprawiedliwości;
Zmienia formalnie nazwę Zgromadzenie na
Parlament Europejski.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
18
Traktat o Unii Europejskiej
Maastricht




7 II 1992 r. w Maastricht w Holandii-Traktat o Unii
Europejskiej;
Utworzenie UE opartej na trzech wspólnotach;
Zmiana nazwy EWG na Wspólnota Europejska (WE),
ponieważ wspólnota posiada również kompetencje
wykraczające poza sferę gospodarczą;
Rozszerzenie kompetencji i zadań Wspólnoty: rozwój
transeuropejskich sieci transportowych,
telekomunikacyjnych i energetycznych, ochrona
zdrowia, ochrona konsumenta, energia, ochrona
obywateli, turystyka i obywatelstwo europejskie.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
19
Traktat o Unii Europejskiej
Maastricht




Utworzenie unii gospodarczej i monetarnej;
Reguluje współpracę w dwóch dziedzinach:
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa;
Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
(nowe dziedziny współpracy);
Ustanowienie obok obywatelstwa państwowego
obywatelstwo UE.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
20
Czym jest obecnie Unia Europejska?

Unia Europejska, European Union, UE, związek 15
państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z
Maastricht przez państwa-członków Wspólnot
Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej), czyli Belgię, Danię,
Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię,
Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy i Wielką
Brytanię (1 stycznia 1995 członkami UE zostały:
Austria, Finlandia i Szwecja).
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
21
Czym jest obecnie Unia Europejska?
Jest to system instytucjonalny, który spina
wszystkie formy i rodzaje współpracy państw
należących do wspólnot europejskich.
Współpraca ta obejmuje:
 Dziedziny wchodzące w zakres trzech
funkcjonujących nadal wspólnot, tj. WE (d.
EWG), EWWiS i Euratom, oraz
 Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa;
 Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
22
Cele UE



Popieranie równomiernego i stałego postępu
gospodarczego, w szczególności poprzez stworzenie
obszaru pozbawionego wewnętrznych granic,
wzmacnianie spójności ekonomicznej i społecznej,
ustanowienie unii gospodarczo-walutowej z jedną
walutą;
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa, włącznie z polityką obronną;
Wzmacnianie ochrony praw i interesów obywateli,
obywatelstwo Unii;
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
23
Cele UE



Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych.
Utrzymanie i rozwijanie dorobku prawnego
Unii;
Zasada subsydiarności.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
24
Kompetencje Wspólnot Europejskich



Uprawnienia do wydawania aktów prawnych, wiążących
państwa i obowiązujących bezpośrednio na ich
terytoriach oraz kontrola ich wypełniania;
Istnienie autonomicznego porządku prawnego
wspólnot, niezależnego od państw. Podlegają mu
organy wspólnot, władze państwowe oraz sądy, osoby
fizyczne oraz prawne na terenie państw członkowskich;
Udział niezależnych organów w stanowieniu prawa
wspólnot.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
25
Unia Obywateli



1979 r. pierwsze wybory bezpośrednie do
Parlamentu Europejskiego.
1985 r. dla obywateli państw członkowskich UE
wprowadzono paszporty europejskie,
ułatwiające przekraczanie granic w obrębie
wspólnot;
1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht
wprowadzono obywatelstwo UE:
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
26
Obywatelstwo UE




Prawo do swobodnego poruszania się i zamieszkania w
każdym państwie UE;
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych
i do Parlamentu Europejskiego w miejscu stałego
zamieszkania w każdym państwie członkowskim;
Prawo do ochrony przez władze dyplomatyczne i
konsularne państwa członkowskiego w przypadku
pobytu w kraju nie będącym członkiem UE, w którym
nie ma przedstawicielstwa własnego państwa;
Prawo wnoszenia petycji do Rzecznika Praw
Obywatelskich.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
27
Filary Unii Europejskiej
I Filar








Wspólnota Europejska- filar gospodarczy i społeczny:
Zapewnienie rozwoju gospodarczego;
Dobrobytu i bezpieczeństwa społecznego;
Utworzenie wspólnego rynku
Unia gospodarczo-walutowa;
1968 r. powołanie Unii Celnej;
1 I 1993 r. otwarcie wspólnego rynku;
Łatwość przepływu towarów, usług, kapitału i ludności
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
28
Filary Unii Europejskiej
I Filar




Prowadzanie wspólnej polityki rolnej (1968 r.),
handlowej (1970 r.) i transportowej;
Niwelowanie różnic gospodarczych i
społecznych;
Zapewnienie ochrony praw niektórych grup
społecznych (dzieci, osoby starsze i
niepełnosprawne)- Karta Podstawowych Praw
Społecznych;
Ochrona środowiska.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
29
Filary Unii Europejskiej
II Filar





Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa-filar
polityczny (aspekty zewnętrzne).
Współpraca odbywa się poza WE na poziomie
międzynarodowym w ramach Rady Europejskiej i Rady
UE;
Ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów
oraz niepodległości Unii;
Umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej państw
członkowskich;
Umacnianie pokoju i bezpieczeństwa
międzynarodowego;
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
30
Filary Unii Europejskiej
II Filar







Popieranie współpracy międzynarodowej
Rozwój i umacnianie demokracji, państwa prawa,
poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód;
Odbywanie konsultacji, wspólnych działań dotyczących:
Polityki rozbrojenia;
Nierozprzestrzeniana broni jądrowej;
Kontrola transferu technologii wojskowych;
Znaczenie UZE.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
31
Filary Unii Europejskiej
III Filar




Współpraca w dziedzinie wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych-filar
polityczny (aspekty wewnętrzne).
Zapewnienie przestrzegania prawa, porządku i
bezpieczeństwa;
Dostęp do terytoriów państw Unii obywateli
państw trzecich (p. azylowa, imigracyjna, zasady
pobytu, zatrudnienie);
Zasady przekraczanie zewnętrznych granic Unii;
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
32
Filary Unii Europejskiej
III Filar




Walka z narkomanią i oszustwem;
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i
karnych;
Współpraca celna;
Współpraca policji w zakresie prewencji i walki z
przestępczością międzynarodową, działalność
Europolu.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
33
Główne Organy UE





Rada Europejska- naczelny organ polityczny;
Szefowie państw i rządów;
Posiedzenia min. 2 razy w roku;
Stymulowanie rozwoju UE i określanie
głównych kierunków jej polityki
consensus
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
34
Główne Organy UE




Rada UE (wcześniej Rada Ministrów- główny
organ decyzyjny, reprezentuje interesy państw;
Ministrowie wszystkich państw, zależnie od
przedmiotu obrad;
Najważniejsze decyzje zwykłą większością
głosów, kwalifikowaną lub jednomyślnie;
Odpowiada za współpracę polityczną.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
35
Główne Organy UE






Komisja Europejska (wcześniej Komisja Wspólnot);
Główny organ wykonawczy reprezentujący interesy UE
jako całości;
Skład- 20 funkcjonariuszy międzynarodowych;
Rada UE wyznacza kandydatów i mianuje po
zatwierdzeniu składu Komisji przez Parlament
Europejski;
Kadencja 5 lat;
Każdy członek ma 1 glos, decyzje większością głosów.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
36
Komisja Europejska-kompetencje



Inicjatywne- zgłasza Radzie UE propozycje aktów
prawnych;
Kontrolne- kontroluje i zapewnia wykonanie prawa
Wspólnoty przez państwa, organy wspólnoty i
przedsiębiorstwa, może stosować sankcje i wnosić
skargi do Trybunału Sprawiedliwości;
Wykonawcze- wydaje akty prawne o charakterze
wykonawczym, zarządza funduszami, zapewnia
wykonanie budżetu.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
37
Parlament Europejski




Reprezentuje interesy społeczeństw;
Deputowani wybrani w wyborach powszechnych
i bezpośrednich przez obywateli UE;
Posiedzenia raz do roku sesja zwyczajna;
Organizacja taka, jak w parlamentach krajowych,
posłowie łączą się w grupy polityczne (partyjne).
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
38
Parlament Europejski-kompetencje




Nie ma uprawnień ustawodawczych-deficyt
legitymizacji demokratycznej;
Kontroluje pracę Komisji;
Dokonuje przeglądu działalności Rady UE;
Kieruje do Rady UE pytania;
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
39
Parlament Europejski-kompetencje




Ocenia współpracę polityczną rządów;
Przyjmuje i odrzuca budżet UE;
Uczestniczy w procesie decyzyjnym w UE
pełniąc funkcje opiniodawcze;
Zatwierdza ważniejsze umowy międzynarodowe
zawarte przez wspólnoty.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
40
Trybunał Sprawiedliwości



Stały organ sądowniczy;
15 sędziów wspieranych przez 9 rzeczników
generalnych, powołanych przez Radę UE, za
zgodą wszystkich państw członkowskich;
Kadencja 6 lat;
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
41
Trybunał Sprawiedliwościkompetencje




Rozstrzyga spory dotyczące interpretacji i stosowania
prawa UE;
Wydaje opinie prawne;
Stroną sporu mogą być: organy UE, państwa UE,
osoby prawne lub fizyczne z państw członkowskich
oraz funkcjonariusze międzynarodowi;
Od 1989 r. przy Trybunale istnieje Sąd Pierwszej
Instancji- rozstrzyga większość sporów, których
stronami są osoby prawne lub fizyczne, od jego decyzji
można odwołać się do Trybunału.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
42
Trybunał Obrachunkowy


Zwany także Trybunałem Rewidentów
Księgowych;
Skład: 15 funkcjonariuszy międzynarodowych,
którzy kontrolują finanse UE.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
43
Organy pomocnicze




Ponad 100
Komitet Gospodarczo-Społeczny- reprezentuje różne
grupy społeczne WE, z którym Rada UE i Komisja
konsultują się w sprawie aktów prawnych. Pełni on
często rolę grupy nacisku na rządy;
Komitet Regionalny- utworzony na mocy Traktatu z
Maastricht- reprezentacja interesów regionalnych;
Rzecznik Praw Obywatelskich- czuwa nad
przestrzeganiem praw człowieka przez instytucje UE.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
44
Budżet UE
Dochody własne:
 Wpływy z opłat nakładanych na produkty rolne
importowane z państw trzecich;
 Wpływy z cel pobieranych na podstawie
wspólnej taryfy celnej od towarów z państw
trzecich;
 Część wpływów z podatku od wartości dodanej
VAT;
 Cześć produktu narodowego brutto.

http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
45
Budżet UE



Budżet UE powiększa się z każdym rokiem wraz
ze wzrostem i rozszerzaniem się działalności
UE.
Np. w 1979 r. wynosił 14,8 mld ECU, w 1988 r.
41,8 mld ECU, w 1995 r, 76 mld ECU;
Zmienia się struktura budżetu (rolnictwo),
wydatki związane z pokrywaniem kosztów
wyrównywania różnic gospodarczych i
społecznych.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
46
Czym jest Euro?

Euro to nowa, wspólna waluta państw Europejskiej
Unii Walutowej (European Monetary Union EMU),
która stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym
w chwili powstania EMU czyli 01.01.1999,
zastępując przy tym ECU w stosunku 1:1. Do 2002
r. euro funkcjonowało wyłącznie w obrocie
bezgotówkowym. Po tej dacie euro weszło do
obrotu gotówkowego. Symbol euro to grecka
litera epsilon przekreślona dwoma równoległymi
liniami (=). 1 euro dzieli się na 100 Eurocentów,
a jego kodem ISO jest EUR.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
47
Kraje "strefy euro"




Członkami Europejskiej Unii Walutowej jest 12 krajów
EU: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy,
Portugalia i Włochy. Aby móc przystąpić do EMU
należało spełnić 5 poniższych warunków (kryteria
konwergencji):
deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB
długoterminowa stopa procentowa nie może
przekroczyć więcej niż 2 punkty procentowe średniego
poziomu stóp procentowych w 3 krajach EU o
najniższej inflacji
dług publiczny nie większy niż 60% PKB
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
48
Kraje "strefy euro"



stopa inflacji nie wyższa niż 1,5 punktu procentowego ponad
średnią stopę inflacji w 3 krajach EU z najniższym poziomem
waluta krajowa musi być uczestnikiem Europejskiego
Mechanizmu Kursów Walutowych, ERM (w okresie ostatnich 2
lat przed przystąpieniem kraju do EMU) oraz nie powinna w tym
okresie podlegać dewaluacji z inicjatywy rządu danego kraju
Grecja nie spełniła kryteriów konwergencji i dołączyła do krajów
EMU (European Monetary Union) później. Wielka Brytania, a w
ślad za nią Dania odmówiły wprowadzenia na ich terytorium
Euro. Szwecja nie należy do Europejskiego Systemu Walutowego
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
49
Euro w Polsce

Euro pojawiło się w obrocie gotówkowym w bankach
oraz kantorach od dnia 01.01.2002. Jeśli Polska wejdzie
do UE w 2004r., a następnie spełni kryteria
konwergencji (patrz wyżej) niezbędne dla
wprowadzenia wspólnej waluty na jej terenie, to ma
szanse wstąpić do Europejskiej Unii Monetarnej
(european Monetary Union EMU) nie wcześniej niż w
2006r. Od tego czasu być może Euro stanie się
środkiem płatniczym w Polsce. W związku z tym NBP
oraz Rada Polityki Pieniężnej utracą większość swych
uprawnień na rzecz Europejskiego Banku Centralnego.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
50
Siedziba, języki i symbole





Siedzibą UE jest Bruksela-Komisja Europejska;
Strasburg- Parlament;
Luksemburg- Sekretariat Parlamentu
Europejskiego;
Sesje plenarne Parlamentu odbywają się w
Strasburgu i Brukseli;
Luksemburg- Trybunał Sprawiedliwości i
Trybunał Obrachunkowy;
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
51
Siedziba, języki i symbole




11 języków oficjalnych;
Godło: wieniec dwunastu żółtych gwiazd na błękitnym
tle, symbolizujących pełnię, doskonałość, harmonię;
„Potem wielki znak się ukazał na niebie.
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie
wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap Św. Jana 12,1)
Hymn: preludium „Ody do radości” z IX Symfonii
Ludwika van Bethovena.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
52
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
53
UE- statystyka

Unia Europejska zrzesza 15 krajów liczących łącznie 376 mln. mieszkańców, co stanowi
51,6% ogółu mieszkańców Europy (cała Europa - 729 mln. mieszkańców).
Unia Europejska zajmuje obszar 3.235 tys. km kw. (cała Europa - 10.000 tys. km kw.)
Kraje UE produkują towary stanowiące 23,4% produkcji światowej.
Eksport Unii Europejskiej stanowi 19,5% produkcji światowej.
W skarbcach krajów Unii Europejskiej znajduje się 34% rezerw walutowych świata.
Unia wydaje 53% światowej pomocy dla krajów Trzeciego Świata.
W Komisji Europejskiej pracuje ok. 17 tys. osób, w tym ponad 2 tysiące tłumaczy.






Unia Europejska przeznacza na wspólną :
Politykę Rolną - 42,2% wydatków,
Politykę Strukturalną - 40,5% wydatków,
Politykę Zagraniczną - 6,4%,
Politykę Wewnętrzną - 4,8%,
Administrację - 4,6%.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
54
Kandydaci z grupy I
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Polska
Republika Czeska
Słowenia
Węgry
Estonia
Cypr
Wyższa Szkoła Celna
55
Kandydaci z grupy II
Litwa
Łotwa
Bułgaria
Rumunia
Turcja
Słowacja
Malta
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
56
Członkostwo Polski w UE

W I etapie następuje przegląd polskiego
ustawodawstwa pod katem jego zgodności z prawem
europejskim. Całość dorobku prawnego Wspólnot
Europejskich została podzielona na 31 obszarów
negocjacyjnych, a przegląd odbywa się w 29
obszarach (dwa obszary "instytucje" oraz "inne" nie
podlegają przeglądowi prawa. W tym etapie po
stronie UE bierze udział Komisja Europejska a po
stronie polskiej Międzyresortowy Zespół do spraw
Przygotowania Negocjacji.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
57
Członkostwo Polski w UE

W II etapie zostają opracowane stanowiska
negocjacyjne. Dla Polski są one opracowywane przez
Zespół Negocjacyjny i po ich akceptacji przez Radę
Ministrów są one przedstawiane stronie unijnej. Na
II etapie ciężar negocjacji spoczywa tu na Radzie
Unii Europejskiej, która opracowuje wspólne
stanowisko po porozumieniu z państwami
członkowskimi na podstawie propozycji Komisji
Europejskiej. Właściwym forum dla tych działań są
spotkania Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
58
Członkostwo Polski w UE

W III etapie odbywają się właściwe negocjacje na podstawie
przedstawionych przez strony stanowisk. Następują tu spotkania
wyjaśniające, wymiana informacji i konsultacje eksperckie. Wynikiem tego
etapu powinno być zbliżenie stanowisk i uzyskanie porozumienia. Dużą
rolę w całym procesie negocjacji ma Pełnomocnik Rządu do Spraw
Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
- prof. Jan Kułakowski. Jest on upoważniony do opiniowania projektów
aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących naszej akcesji a przede
wszystkim to on będzie w imieniu Rządu RP przygotowywał i negocjował
treść Traktatu Akcesyjnego. Odpowiednikiem Zespołu Negocjacyjnego
po stronie unijnej jest Zespół Zadaniowy do Spraw Negocjacji
Akcesyjnych. Głównym Negocjatorem Komisji Europejskiej jest pan
Nicolaus G. Van Der Pas - jest odpowiedzialny za całość negocjacji z
państwami kandydującymi ze strony Komisji, natomiast Głównym
Negocjatorem do Spraw Polski jest pani Francoise Gaudenzi.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
59
Członkostwo Polski w UE

W IV etapie następuje uzgodnienie treści Traktatu
Akcesyjnego. Jest on efektem zebrania całych
negocjacji. Tu sprecyzowane zostają wzajemne
obowiązki stron i kolejne etapy, jeśli takie zostaną
wynegocjowane przyjmowania rozwiązań
obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
60
Członkostwo Polski w UE

W V etapie parlamenty narodowe państw
członkowskich i Parlamentu Europejskiego
ratyfikują (lub odrzucają) Traktat a w Polsce
ratyfikuje go Sejm (lub nie) a następnie będzie on
przedmiotem referendum.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
61
Członkostwo Polski w UE

16 VII 1997 r. Komisja Europejska przedstawiła
opinię o stanie przygotowania europejskich
państw stowarzyszonych do członkostwa w Unii
Europejskiej. Zarekomendowała Radzie UE
rozpoczęcie negocjacji w sprawach przyjęcia do
Unii z sześcioma państwami, wśród których
obok Polski znalazły się: Czechy, Węgry,
Słowenia, Estonia i Cypr.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
62
Członkostwo Polski w UE

12-13 XII 1997 r. Szczyt w Luksemburgu, na
którym Rada Europejska podjęła ostateczną
decyzję, że w końcu marca 1998 roku rozpoczną
się negocjacje akcesyjne z Węgrami, Polską,
Czechami, ze Słowenią, z Estonią oraz Cyprem.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
63
Członkostwo Polski w UE

31 III 1998 r. Bruksela - rozpoczęcie
bilateralnych negocjacji akcesyjnych z sześcioma
krajami: Węgrami, Polską, Czechami, ze
Słowenią, z Estonią oraz Cyprem. Negocjacje te
będą toczyły się w ramach oddzielnych
konferencji międzyrządowych między państwami
UE a poszczególnymi kandydatami do
członkostwa.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
64
Jakie korzyści makroekonomiczne
wynikać będą dla Polski po przystąpieniu
do Unii?




podwyższenie tempa wzrostu PKB o 1,4 punktu
procentowego w latach 2001-2005 oraz o 0,7 punktu w
latach 2006-2010
zwiększenie dynamiki inwestycji i konsumpcji o ok. 2
punktów procentowych w latach 2001-2005
stopniowe zwiększanie dynamiki eksportu (po
początkowym wzroście importu) o ok. 2 punkty
procentowe rocznie w latach 2006-2010
zahamowanie inflacji ( w 2010 ma wynieść ona 4,4% w
porównaniu do 7,8% bez członkostwa).
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
65
DOTACJE

PHARE
ISPA
SAPARD
Fundusze strukturalne
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
66
Rolnictwo
Wspólna polityka rolna (CAP) jest być może najlepiej
znaną gałęzią polityki Unii. Ponieważ stała się jednak ofiarą
własnego sukcesu, w 1992 roku została poddana radykalnej
reformie. Jej celem było doprowadzenie do
sankcjonowania nadprodukcji i do wysunięcia na pierwszy
plan takiej działalności rolnej, jak utrzymanie dawnego
charakteru wsi i ochrona środowiska. Szczególnie popiera
się uprawę ekstensywną i ekologiczną, które zakładają
niższą pod względem ilości, ale jakościowo wyższą,
produkcję.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
67
Środowisko
Ochrona środowiska jest prawdopodobnie tym sektorem polityki Unii,
w którym konieczność wspólnego prowadzenia polityki jest
najwyraźniejsza. Zanieczyszczenie nie zna bowiem granic państwowych.
Unia zdecydowała się raczej na uprzedzanie niż naprawianie szkód.
Inaczej mówiąc, wdrożono programy mające zapobiegać degradacji
środowiska, aby nie trzeba było usuwać strat. Akcent położono na
ciągłość i skuteczność działań. Unia postanowiła na przykład
wprowadzić do 1997 roku całkowity zakaz produkcji i używania CFC
(chlorofluorokarbonatów), przyczyniających się do zmniejszania
warstwy ozonowej, chroniącej ziemię przed promieniami
ultrafioletowymi, które są potencjalną przyczyną chorób skóry. Dzisiaj
produkcja CFC stanowi zaledwie 45% produkcji z 1988 roku, a CFC
rozpylane przez aerozole (najbardziej niebezpieczna kategoria środków
zanieczyszczających) wynoszą 10% swego poziomu z 1987 roku.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
68
Polityka regionalna
Unia postawiła sobie za cel popieranie postępu społecznego i
realizuje je poprzez redukowanie różnic, istniejących między
poszczególnymi regionami Unii. Dochody najbogatszych
regionów czterokrotnie przewyższają dochody najbiedniejszych.
Zadanie zmniejszania tych ogromnych rozbieżności jest tak
istotne, że zostało wpisane w traktaty założycielskie.
Instrumentem najczęściej używanym w celu zapewnienia
mieszkańcom uboższych regionów godnego poziomu życia są
fundusze strukturalne. W 1996 roku 33,7% całkowitych
wydatków finansowych Unii przeznaczono na realizację
projektów regionalnych bądź socjalnych, a procent ten rośnie
każdego roku.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
69
Młodzież
Przyszłość Europy zależy od młodych. Dlatego UE
wdrożyła wiele programów edukacyjnych i pomagających
młodzieży w rozwijaniu swoich możliwości. Program
"Sokrates" służy wymianie studentów szkół wyższych
oraz nauczaniu języków. Inny program, "Leonardo",
pomaga przede wszystkim zdobywać wykształcenie
techniczne i przemysłowe oraz zacieśniać więź między
organizacjami młodzieżowymi różnych krajów
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
70
Społeczeństwo informacji
Systemy multimedialne i nowe technologie zmieniają
charakter miejsca pracy i umożliwiają natychmiastowe
rozprzestrzenianie się informacji na dużych obszarach.
Pojawienie się społeczeństwa informacji stworzyło szybko
rozwijający się rynek, z którym Unia musi się liczyć i
uczestniczyć w nim, jeśli chce zachować swoją
konkurencyjność. Unia postawiła sobie za zadanie otwarcia
sektora telekomunikacji, popierając na przykład rywalizację
i wynalazczość w tej dziedzinie. W Unii wdraża się także na
szeroką skalę nowe technologie sieci ogólnoeuropejskich:
są to projekty w dziedzinie telekomunikacji, energii i
transportu.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
71
Najświeższe wydarzenia

Cimoszewicz/ Wola kompromisu, ale nie w
sprawie głosowania
28.11.2003 Neapol (PAP) - Minister spraw
zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz
powiedział po piątkowej debacie szefów
dyplomacji na temat przyszłej konstytucji Unii
Europejskiej, że widzi wolę kompromisu, ale
jeszcze nie w sprawie głosowania w Radzie UE.
http://tomekbalcerzak.republika.pl
Wyższa Szkoła Celna
72
Download