Część trzecia – test z historii

advertisement
Testy
WTOREK, 20 marca 2007
SŁOWO POLSKIE M GAZETA WROCŁAWSKA
Graj o indeks
Część trzecia – test z historii
1 Kampania masowych protestów i obywatelskiego
12 Komitet Obrony Robotników powstał:
22 Największym z podmiotów wchodzących w skład Federacji
nieposłuszeństwa, która w 2003 roku spowodowała obalenie
prezydenta Gruzji Eduarda Szewardnadze i wyniosła
do władzy Micheila Saakaszwili, określana jest jako:
a. Tulipanowa rewolucja
b. Pomarańczowa rewolucja
c. Rewolucja róż
d. Rewolucja goździków
a. W obronie Stoczni Gdańskiej w 1980 roku
b. W obronie internowanych, po wprowadzeniu stanu wojennego
w 1981 roku
c. W obronie osób zwolnionych z pracy po wydarzeniach roku 1968
d. W wyniku wydarzeń w Radomiu w 1976 roku
Rosyjskiej jest:
a. Obwód Kurski
b. Republika Jakucja
c. Obwód Sachaliński
d. Republika Tatarstan
13 System wyborczy obowiązujący w Polsce nazywany
23 Ponoszenie odpowiedzialności politycznej przez ministrów
jest:
a. Elektorskim
b. Proporcjonalnym
c. Mieszanym
d. Większościowym
wyłącznie przed prezydentem jest cechą
charakterystyczną dla państwa demokratycznego
o systemie:
a. Mieszanym
b. Prezydenckim
c. Komitetowym
d. Parlamentarno-gabinetowym
2 Epos sanskrycki, będący jednym z najstarszych zabytków
literatury światowej, nosi tytuł:
a. Kalevala
b. Ramajana
c. Edda Saemunda
d. Edda Młodsza
3 Plan ataku Niemiec na Związek Sowiecki nosił nazwę:
a. Margarita
b. Tausendfuesler
c. Hochdruckpumpe
d. Barbarossa
4 Termin „samizdat” oznacza:
a. Papier ze szmat wytwarzany nielegalnie w celu drukowania pism
opozycyjnych
b. Samouka, człowieka zajmującego bez formalnego wykształcenia
wysokie stanowiska w państwie sowieckim
c. Funkcjonujący nielegalnie w warunkach państwa sowieckiego,
a także innych państw realnego socjalizmu, system reprodukcji
i obiegu tekstów nie akceptowanych przez cenzurę
d. Rodzaj samodzielnie tkanego materiału, będącego rezultatem
braków generowanych przez gospodarkę socjalistyczną
5 Obywatelstwo polskie można utracić:
a. Na swój wniosek zaaprobowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej
b. Na swój wniosek zaaprobowany przez właściwego wojewodę
c. Jedynie na wniosek sądu, w następstwie prawomocnego wyroku
d. Wyłącznie na wniosek najbliższej rodziny
6 Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski odbyła
się w roku:
a. 1989
b. 1979
c. 1978
d. 1981
7 Zakon założony przez Ignacego Loyolę w celu walki
z postępami reformacji nosił nazwę:
a. Świętej Inkwizycji
b. Towarzystwa Jezusowego
c. Szpitalików Maltańskich
d. Towarzystwa Dobrej Śmierci
8 W PRL-u stwierdzenie „problemy z Mysią” oznaczało:
a. Kłopoty z nabyciem środków higieny
b. Problemy twórców z cenzurą
c. Niemożność uzyskania paszportu
d. Inwigilację opozycji politycznej Polski
9 Typowym przykładem systemu prezydenckiego jest ustrój:
a. Austrii
b. Stanów Zjednoczonych
c. Kanady
d. Hiszpanii
14 POLISARIO to skrót nazwy organizacji noszącej pełną
nazwę:
a. Front Wyzwolenia Sakia el Hamra i Rio de Oro
b. Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny
c. Malgaska Liga Równości i Sprawiedliwości
d. Powszechny Ruch Wolności Aczinów
a. Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie
b. Traktat o redukcji rakiet krótkiego i średniego zasięgu
c. Układ o nieproliferacji broni jądrowej
d. Układ bezterminowy o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej
11 Do formalnego rozwiązania ZSRR i powołania w jego
miejsce Wspólnoty Niepodległych Państw doszło w:
a. Grudniu 1991 roku
b. Grudniu 1989 roku
c. Grudniu 1990 roku
d. Grudniu 2000 roku
w Warszawie jest:
a. Asłan Maschadow
b. Doku Umarow
c. Ału Ałchanow
d. Dżohar Dudajew
15 Wielka Brytania to:
a. Elekcyjna monarchia absolutna
b. Dziedziczna monarchia absolutna
c. Elekcyjna monarchia konstytucyjna
d. Dziedziczna monarchia konstytucyjna
16 Ryszard Ochódzki, bohater filmów „Miś” i „Ryś”, był
prezesem klubu sportowego:
a. Tęcza
b. Gwardia
c. Rosa
d. Młodość
17 W 1799 roku Francuzi wydali żołnierzy polskich
zwycięskim wojskom austriackim po:
a. Oblężeniu Mediolanu
b. Oblężeniu Wenecji
c. Szturmie Rzymu
d. Oblężeniu Mantui
18 Do roku 2000 prezesem firmy Microsoft był:
a. Melinda French
b. Paul Allen
c. Steve Ballmer
d. Bill Gates
19 Połączenie dwóch państw wspólną
osobą panującego przy zachowaniu
ich pełnej podmiotowości międzynarodowej
nosi nazwę:
a. Podwójnej monarchii
b. Unii realnej
c. Unii Personalnej
d. Monarchii dualistycznej
20 Kabaret „Zielony Balonik” rozpoczął
działalność w:
a. Kawiarni „Jama Michalikowa”
b. Teatrze Na Targówku
c. Teatrze Starym
d. Piwnicy „Pod Baranami”
21 Państwami federalnymi są:
10 Skrót CFE-1990 oznacza:
24 Przywódcą czeczeńskim upamiętnionym rondem
a. Stany Zjednoczone, Francja,
Meksyk, Rosja, Republika Federalna
Niemiec, Austria
b. Stany Zjednoczone, Brazylia,
Meksyk, Rosja, Republika Federalna
Niemiec, Szwajcaria
c. Republika Czeska, Brazylia,
Meksyk, Rosja, Republika
Federalna Niemiec, Chorwacja
d. Stany Zjednoczone, Brazylia,
Meksyk, Turcja, Norwegia,
Szwajcaria
25 Średniowieczny związek miast handlowych basenu Morza
Bałtyckiego i Północnego nosił nazwę:
a. Ligi Gotlandzkiej
b. Związku Bornholmskiego
c. Ligi Prawa Lubeckiego
d. Związku Hanzeatyckiego
5
Download