Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w

advertisement
Strefa euro
1 stycznia roku 2002 rozpoczął się ostatni ważny etap ustanowionej – na mocy podpisanego 7
lutego 1992 roku traktatu z Maastricht – Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW; ang. Economic and
Monetary Union). W dwunastu państwach członkowskich Unii Europejskiej w powszechnym obiegu
znalazły się banknoty i monety euro, które w niedługim czasie całkowicie zastąpiły dotychczasowe,
narodowe jednostki walutowe.
Powstanie Unii Gospodarczej i Walutowej w Europie to bez wątpienia jedno z najważniejszych
wydarzeń przełomu XX i XXI wieku. Nie bez podstaw uważane jest za „najbardziej ambitne przedsięwzięcie
w procesie integracji europejskiej”. Dwanaście państw Unii Europejskiej – Austria, Belgia, Francja,
Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy zdecydowało się
na rezygnację z walut narodowych (których historia liczona jest w wielu wypadkach w setkach, a nawet –
grecka drachma – w tysiącach lat), przyjęcie jednej, wspólnej waluty euro i tym samym – na próbę trwałego
połączenia w jedną całość gospodarek większości państw Europy Zachodniej. Od początku roku 2007
trzynastym państwem członkowskim UGiW jest Słowenia – pierwszy kraj, który przyjął euro, spośród
państw Europy Środkowej i Wschodniej, które przystąpiły do UE w roku 2004. Natomiast 1 stycznia 2008
euro zastąpiło funt cypryjski i lirę maltańską. Jest pewne, że liczba państw członków UGiW wzrośnie w
przyszłości i tzw. Euroland powiększy się.
Podstawy teoretyczne
Z teoretycznego punktu widzenia decyzja o rezygnacji z własnej waluty i polityki pieniężnej oraz
przystąpienie do unii walutowej jest decyzją strategiczną, która powinna się opierać na ocenie predyspozycji danej
gospodarki do uczestnictwa we wspólnym obszarze walutowym, a także na analizie korzyści i kosztów
związanym z takim posunięciem.
Zgodnie ze sformułowaną w 1961r . Przez Roberta Mundella i rozwijaną następnie przez innych
ekonomistów teorią optymalnego obszaru walutowego, przyłączenie się danego kraju do unii walutowej – a więc
rezygnacja ze stosowania zmiennego kursu walutowego jako instrumentu przywracania równowagi gospodarczej
– jest dla takiego kraju korzystne (lub co najmniej bezpieczne) jeśli są spełnione określone warunki.
Warunki te dotyczą istnienia mechanizmów pozwalających na
samoczynne likwidowanie stanów nierównowagi w gospodarce bez
użycia kursu walutowego. Podstawowymi kryteriami wyznaczenia
optymalnego obszaru walutowego według Mendella są: elastyczność
cen i płac oraz mobilność czynników produkcji, przede wszystkim
siły roboczej. Następcy Mendella dodali jeszcze kilka innych
kryteriów, takich jak otwartość gospodarki (znaczący udział handlu
zagranicznego w produkcie krajowym), stopień sektorowej
różnorodności produkcji eksportowej, konwergencja (spójność)
gospodarek, podobieństwo celów i instrumentów polityki
gospodarczej (pieniężnej i fiskalnej), zbieżność cykli
koniunkturalnych i skutków zakłóceń ekonomicznych oraz stopień
zintegrowania rynku dóbr.
Korzyści unii walutowej:
• redukcja kosztów transakcyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa i osoby prywatne przy wymianie walut i
zabezpieczaniu się przed ryzykiem kursowym oraz obniżenie kosztów informacyjnych, związanym z
porównaniem cen w różnych walutach, prognozowaniem kursów walutowych, ich przeliczaniem i księgowaniem;
• poprawa efektywności lokowania kapitału i bezpieczeństwa inwestycji dzięki ograniczeniu przepływów
spekulacyjnych;
• zwiększenie dostępności kapitału przez stworzenie większego jednolitego rynku finansowego w ramach
ugrupowania integracyjnego;
• zwiększenie przejrzystości cen – dzięki stosowaniu wspólnej waluty do denominacji cen ułatwione jest
porównanie cen podobnych lub takich samych dóbr i usług w różnych krajach; utrudnia to ich dostawcom
stosowanie strategii różnicowania cen na poszczególnych rynkach oraz przyczynia się do zbliżenia cen w krajach
uczestniczących w unii walutowej;
• zwiększenie stabilności cen na skutek zmniejszenia się presji inflacyjnej, wynikającej z wliczania przez
przedsiębiorstwa premii za ryzyko kursowe w ceny produktów i usług;
• wzmocnienie znaczenia obszaru integracyjnego i jego waluty na rynkach finansowych;
• poprawa wiarygodności władz monetarnych ugrupowania integracyjnego – wspólny bank centralny jako
jednostka niezależna od narodowych władz monetarnych oraz od politycznych wpływów rządów krajów
członkowskich, posiada większy kredyt zaufania rynków finansowych i przypisuje mu się bardziej racjonalne
postępowanie w zakresie formułowania realizowania zadań polityki pieniężnej
Koszty unii walutowej:
• utrata możliwości wykorzystania kursu walutowego jako instrumentu polityki gospodarczej, pozwalającego na
szybką reakcję na zakłócenia ekonomiczne, która ma szczególnie duże znaczenie z powodu charakterystycznej dla
Europy niewielkiej mobilności siły roboczej i związanej z tradycyjnie silną pozycją związków zawodowych
sztywności płac;
• utrata symbolu suwerenności – dla pewnej części społeczeństwa każdego kraju narodowa waluta jest elementem
tradycji oraz symbolem suwerenności i tożsamości, rezygnacja z jej stosowania na rzecz wspólnej waluty powoduje
poczucie utraty tego dobra;
• utrata autonomii polityki pieniężnej – przekazanie wspólnemu bankowi centralnemu pełni kompetencji w zakresie
programowania i realizacji polityki pieniężnej sprawia, że pojedynczy kraj członkowski nie może samodzielnie
stosować narzędzi polityki pieniężnej do łagodzenia skutków cyklu koniunkturalnego (produkt krajowy, bezrobocie);
• ograniczenie autonomii polityki fiskalnej – polityka fiskalna prowadzona przez wspólny bank centralny musi być
spójna z polityką fiskalną (budżetową) stosowaną indywidualnie przez poszczególne rządy narodowe; muszą one
zatem w ramach ustalonego mechanizmu koordynować swoje posunięcia, co w pewnym stopniu ogranicza ich
swobodę w tej dziedzinie;
• pogłębienie stanów nierównowagi ekonomicznej w skali regionalnej – ograniczenie swobody prowadzenia polityki
gospodarczej (pieniężnej i fiskalnej) sprawia, że rządy narodowe mają mniejsze możliwości różnicowania polityki
względem poszczególnych regionów własnego kraju, niezbędnego w sytuacji znacznych rozbieżności w poziomie
rozwoju gospodarczego i sytuacji rynkowej; zwiększenie mobilności kapitału powoduje ponadto niebezpieczeństwo
jego przepływania do regionów wyżej rozwiniętych, zamiast do słabiej rozwiniętych;
• utrata wpływów z emisji pieniądza – każdy kraj emitujący własną walutę uzyskuje z tego przychody, zwane
senioratem; rezygnacja z emisji własnej waluty pozbawia dane państwo tego przychodu, który przysługuje odtąd
wspólnemu bankowi centralnemu;
• koszty konwersji – są to jednorazowe koszty operacyjne związane z przestawieniem całej gospodarki na nową
walutę, ponoszone przede wszystkim przez administrację publiczną, banki i inne przedsiębiorstwa.
Przedstawione wyżej korzyści i koszty mają w przypadku każdego państwa inną wagę. Należy je indywidualnie
zidentyfikować, oszacować i porównać. Niektóre z nich – np..zaoszczędzone koszty transakcyjne i informacyjne czy
utracone wpływy z emisji pieniądza – można przedstawić za pomocą konkretnych liczb (np.. W stosunku do
wytwarzanego produktu krajowego). Inne są mniej uchwytne, ale równie ważne. Tylko kompleksowe potraktowanie
wszystkich elementów pozwala na podjęcie racjonalnej decyzji, czy rezygnacja z własnej waluty na rzeczy waluty
wspólnej jest korzystna.
W trakcie wieloletniej dyskusji nad koncepcją
stworzenia unii walutowej w ramach
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a potem
Unii Europejskiej, wielokrotnie były wymieniane
i ważone argumenty akcentujące korzyści i
koszty takiego posunięcia z punktu widzenia
poszczególnych krajów członkowskich oraz
ugrupowania jako całości. Na poziomie
wspólnotowym zdecydowanie więcej
zwolenników miała teza, że korzyści przeważają
nad kosztami. W poszczególnych krajach ocena
nie była jednorodna, co zaowocowało odmową
uczestnictwa w strefie euro Wielkiej Brytanii i
Danii, a także Szwecji.
Rys historyczny
Plan stworzenia unii walutowej dyskutowany był w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
począwszy od wczesnych lat 60-tych, jednak jego realizacja trwała ponad trzydzieści lat.
W Traktacie Rzymskim, powołującym do życia EWG, nie przewidziano utworzenia unii walutowej.
Artykuły 105-109 Traktatu dotyczyły wyłącznie ogólnych zagadnień współpracy walutowej. Na mocy
Traktatu powołano Komitet Walutowy (Monetary Committee) - ciało doradcze Rady Ministrów i
ówczesnej Komisji Wspólnot Europejskich.
Kraje członkowskie EWG należały wówczas, obok innych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych i
Japonii, do systemu finansowego z Bretton Woods, a ich waluty miały stałe kursy wobec dolara
amerykańskiego, wymienialnego na złoto. Narastające z biegiem czasu zjawiska kryzysowe w
międzynarodowym systemie walutowym wydobyły na światło dzienne potrzebę podjęcia wewnętrznej
współpracy walutowej. Na szczycie EWG w Hadze w grudniu 1969 r. uzgodniono utworzenie w
przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej oraz powołano komitet pod przewodnictwem Pierre'a
Wernera (ówczesnego premiera Luksemburga), celem stworzenia planu dojścia do EMU w okresie do
1980 r.
Grupa Wernera przedstawiła swój raport w październiku 1970 r., proponując dojście do EMU w ciągu
10 lat, w trzech etapach. Ostatecznym celem miało być osiągnięcie pełnej swobody wymiany walut,
swobody przepływu kapitału oraz zablokowanie relacji wymiennych walut państw członkowskich lub
nawet zastąpienie tych walut wspólnym pieniądzem. W raporcie przewidziano powołanie wspólnej
instytucji finansowej, początkowo o charakterze konsultacyjnym, która z czasem miała się ewentualnie
przekształcić we wspólny bank centralny.
Założenia planu Wernera okazały się zbyt optymistyczne, a do tego nie zostały wzmocnione zapisami traktatowymi i
nie miały odpowiednio mocnej podstawy teoretycznej. Dlatego nie sprostały zawirowaniom w gospodarce światowej
początku lat siedemdziesiątych. Plan Wernera był jednak pierwszym wyraźnym wyrazem woli państw członkowskich
EWG dojścia z czasem do wspólnej waluty.
Kolejnym takim krokiem było stworzenie Europejskiego Systemu
Walutowego, zaakceptowanego przez Radę Europejską w
Kopenhadze w kwietniu 1978r. W jego skład wchodziły następujące
elementy:
• wspólna koszykowa jednostka walutowa – ecu (od: European
Currency Unit), której kurs był uzależniony od zmian kursów walut
wszystkich krajów członkowskich (łącznie z funtem brytyjskim,
mimo że Wielka Brytania nie należała do sytemu), przy czym ich
udział w koszyku był ustalany według udziału danego kraju w PKB
Wspólnoty;
• mechanizm kursowy ERM (Exchange Rate Mechanism) ograniczający dopuszczalne pasmo wahań rynkowych
kursów walut uczestniczących krajów względem ecu do +/-2,25% ; w ERM uczestniczyły waluty wszystkich
krajów EWG z wyjątkiem funta brytyjskiego;
• mechanizm wzajemnego krótkookresowego wsparcia kredytowego w celu finansowania skupu walut w ramach
interwencji poszczególnych banków centralnych w obronie ustalonych parytetów i pasm wahań
Europejski System Walutowy zaczął funkcjonować 13 marca 1979r. Jego celem było ustabilizowanie kursów
walutowych w EWG oraz przygotowanie krajów członkowskich do ich usztywnienia i stworzenia unii walutowej.
Nie sprecyzowano jednak konkretnej daty tego wydarzenia, stawiając bardziej na osiągnięcie odpowiedniego stanu
przygotowania i zbieżności (konwergencji) gospodarek niż na dotrzymanie jakiegoś terminu.
W czerwcu 1988r. Rada Europejska powołała tzw. Komitet Delorsa, który miał za zadanie wypracowanie
koncepcji nowego planu dochodzenia do Unii Gospodarczej i Walutowej. Komitet – kierowany przez
ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej J.Delorsa- zaprezentował w kwietniu 1989r. Raport (plan
Delorsa), w którym zaproponowano trzy etapy tworzenia UGiW:
• etap I – rozpoczęty 1 stycznia 1990r. – powiązany był z
tworzeniem Wspólnego Rynku i zakładał: zlikwidowanie
barier przepływu kapitału, uzyskanie pełnej wymienialności
walut, osiągnięcie wysokiego stopnia konwergencji
ekonomicznej wewnątrz Wspólnoty, stworzenie
mechanizmów koordynacji polityki gospodarczej oraz
sformułowanie podstaw traktatowych planu Delorsa
• etap II – miał się rozpocząć po wejściu w życie traktatu
regulującego tworzenie UGiW, czyli Traktatu z Maastricht –
obejmował dalsze zbliżenie i koordynację polityki
gospodarczej pańśtw członkowskich, zmniejszenie pasma
wahań w ramach ERM do +/-1% oraz utworzenie
Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu
Banków Centralnych;
• etap III – o nie ustalonej w planie Delorsa dacie rozpoczęcia- przewidywał nieodwołalne usztywnienie
walut państw członkowskich względem wspólnej waluty oraz przekazanie rezerw walutowych,
uprawnień do emisji pieniądza i do prowadzenia polityki pieniężnej Europejskiemu Bankowi
Centralnemu.
Data rozpoczęcia trzeciego etapu określona została w Traktacie o Unii Europejskiej. Ustalono, że ma
się on rozpocząć najpóźniej 1 stycznia 1999r. Sformułowano w nim również następujące warunki
przystąpienia do UGiW – tzw. Kryteria konwergencji lub zbieżności 9art. 121 (109j) i protokół
dodatkowy nr 21)
Kryteria konwergencji:
* średnią stopę inflacji w ciągu roku poprzedzającego akcesję do UGiW nie wyższą niż 1,5 punktu
procentowego od pułapu wyznaczonego przez średni poziom inflacji obliczony dla trzech państw o
najniższej inflacji w Unii Europejskiej,
* średnią nominalną długoterminową stopę procentową nie wyższą niż 2 punkty procentowe od poziomu
wyznaczonego przez średni poziom odpowiednich stóp procentowych w trzech krajach o najniższej stopie
inflacji w Unii Europejskiej,
* stabilny kurs walutowy w ciągu dwóch lat poprzedzających akcesję kraju do UGiW - oznacza to udział
w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu Walutowego; dokładniej, dany kraj powinien
przestrzegać normalnego przedziału wahań (+/- 15%) swojej waluty w ramach ogólnounijnego systemu
ERM II, nie może również w tym czasie dokonać samodzielnej dewaluacji własnej waluty wobec waluty
innego kraju Unii Europejskiej. Może natomiast dokonać jej rewaluacji.
* deficyt budżetowy mierzony w roku poprzedzającym ocenę w cenach rynkowych nieprzekraczający
3% PKB danego kraju,
* dług publiczny w roku poprzedzającym ocenę nieprzekraczający 60% PKB danego kraju.
Warunkiem udziału w UGW jest również niezależność banku centralnego.
Źródło: Komisja UE, cytowane za Raportem Euro 1999. 25 marzec 1998. Report on Progress towards convergence and
recommendation with a view to transition to the third stage of economic and monetary union. S. 22
Zgodnie z zapisami planu Delorsa wraz z wejściem w życie Traktatu z Maastricht, tj. 1 stycznia
1994r. Rozpoczął się drugi etap tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. Powołano Europejski Instytut
Walutowy z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, który koordynował politykę gospodarczą państw członkowskich
w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu ich wzajemnej konwergencji ekonomicznej
Instytut przygotował utworzenie UGiW od strony technicznooperacyjnej, uczestniczył też wspólnie z Komisją Europejską w
analizie stopnia spełnienia kryteriów zbieżności przez kraje Unii,
będącej dla Rady UE podstawą do wyłonienia pierwszej grupy
państw dopuszczonych do udziału w UGiW. Od 1 czerwca 1998r.
Instytut przekształcił się w Europejski Bank Centralny, którego
pierwszym prezesem został szef Instytutu, Holender W.Duisenberg.
Wejście w trzeci etap budowy Unii Gospodarczej i Walutowej
nastąpiło w ostatnim przewidzianym traktatowo terminie – 1
stycznia 1999r. Jej utworzenie było posunięciem naturalnym w
świetle teorii integracji ekonomicznej oraz historii integracji
europejskiej. Wspólna waluta była ostatnim brakującym ogniwem
łączącym gospodarki krajów członkowskich Unii Europejskiej,
którego brak powodował niemożność pełnego wykorzystania zalet
Jednolitego Rynku Wewnętrznego.
Siedziba EBC we Frankfurcie
1 stycznia 1999 nastąpiła inauguracja
euro w transakcjach bezgotówkowych,
a od 1 stycznia 2002 wprowadzono tę
walutę w formie gotówkowej w
dwunastu państwach UE (oprócz
Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii). 1
lipca 2002 ostatecznie wycofano z
obiegu waluty narodowe 12 krajów,
które przystąpiły do Strefy euro.
Rozszerzenie Strefy euro nastąpiło 1
stycznia 2007 roku, gdy tolar słoweński
został zastąpiony przez euro, a
następnie 1 stycznia 2008, gdy euro
zastąpiło funt cypryjski i lirę maltańską.
Wprowadzenie do obiegu banknotów i monet euro było największym przedsięwzięciem tego rodzaju w historii. W
jego ramach wyprodukowano ponad 15 miliardów banknotów oraz 51 miliardów monet, które zostały następnie
wymienione na 9 miliardów banknotów oraz 107 miliardów monet starych walut narodowych. Operacja zamiany
walut, która miała miejsce między początkiem września 2001 a końcem lutego 2002, przebiegła sprawnie i
zakończyła się sukcesem. Przyczyniła się do tego ścisła współpraca między Komisją Europejską, Europejskim
Bankiem Centralnym, rządami oraz bankami centralnymi krajów unii monetarnej oraz wieloma podmiotami życia
gospodarczego.
Zamiana starych narodowych banknotów i monet na euro była ogromnym przedsięwzięciem wymagającym
niesamowitego wysiłku organizacyjnego, logistycznego, technicznego oraz ekonomicznego na niespotykaną
wcześniej skalę. Dla jej zobrazowania mogą posłużyć następujące fakty. Łączna masa wprowadzanych do obiegu
monety euro była około 24 razy większa niż ciężar wieży Eiffla. Gdyby monety te miały zostać
przetransportowane w tym samym czasie, w tym celu byłoby potrzeba około pół miliona ciężarówek. Poukładane
w łańcuszek banknoty euro wraz z banknotami starych walut narodowych pokryłyby odległość dziesięć razy
większą od odległości Ziemi od księżyca. Zastąpienie walut narodowych przez euro wymagało dostosowania
około 140 000 bankomatów, 4 milionów terminali do obsługi transakcji bezgotówkowych oraz 7 milionów
automatów. Liczby te pozwalają sobie wyobrazić, jak wielkie wyzwania wprowadzenie euro do obiegu niosło dla
sektora bankowego, sprzedawców detalicznych, przedsiębiorstw obsługujących automaty czy firm
transportowych.
Unia Gospodarcza i Walutowa przez nadanie jej podstaw traktatowych stała się częścią dorobku prawnego UE.
Członkostwo w UGiW jest zatem zarazem prawem i obowiązkiem państw Unii Europejskiej. Jedynie Dania i
Wielka Brytania są zwolnione z tego obowiązku na mocy protokołów dodatkowych do Traktatu z Maastricht,
Kraje, które są członkami Unii Europejskiej, ale jeszcze nie przystąpiły do UGiW, mają obowiązek dążenia do
osiągnięcia ekonomicznej spójności ze strefą euro i spełnienia kryteriów zbieżności, a następnie przyjęcia
wspólnej waluty.
Kryteria te mają na celu zapewnienie, że w UGiW uczestniczyć będą tylko gospodarki dojrzałe,
zdyscyplinowane i możliwie jednorodne w zakresie stabilności cen i sytuacji fiskalnej (budżet,
zadłużenie), co zmniejszy prawdopodobieństwo powstania asymetrycznych szoków ekonomicznych
wewnątrz strefy euro i zapewni przewagę korzyści z integracji walutowej nad jej kosztami.
Polska przystępując do UE uzyskała w odniesieniu do UGiW status Pre-in, czyli kraju nie
należącego do strefy euro, ale przygotowującego się i zobowiązanego do przystąpienia do niej w
przyszłości. W tym celu musi spełnić wszystkie kryteria konwergencji.
Obecnie przeważa pogląd, że Polska powinna dążyć do jak najrychlejszego spełnienia
kryteriów konwergencji i przyjęcia wspólnej waluty. Jednakże choć kryteria monetarne (stopa inflacji i
stopa procentowa ) udało nam się spełnić dużo szybciej, niż przewidywano 3-4 lata temu, to równie
niespodziewanie pogorszyła się sytuacja fiskalna polskiej gospodarki, powodując powstanie nadmiernego
deficytu budżetowego i wystąpienie sporego niebezpieczeństw przekroczenia wartości granicznej
drugiego kryterium fiskalnego – długu publicznego w wysokości 60% PKB. Obecnie najważniejszym
wyzwaniem jest z pewności ograniczenie deficytu budżetowego do poziomu poniżej 3% PKB.
Po wygranych wyborach parlamentarnych w 2007, Platforma Obywatelska zapowiedziała, że
Polska będzie starać się jak najszybciej spełnić kryteria spójności, aby wejść do Strefy euro już w 2012
lub 2013 roku.
Bibliografia:
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, pod red. Ewy Małuszyńskiej, Bohdana Gruchmana, Warszawa 2006
Tomasz Kubin, Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie, Katowice 2007
Bogumiła Mucha-Leszko, Strefa euro : wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Lublin 2007
Internet:
http://www.nbportal.pl/pl/np/euro/euro-w-europie/wprowadzenie-euro-2002/wprowadzenie-banknotow-i-moneteuro-2002-1?pg=100
http://www.exporter.pl/zarzadzanie/patrz_rowniez/unia_3_euro.html
http://www.ecb.int/ecb/history/emu/html/index.pl.html
Przygotował:
Paweł Leszczyński
IE, rok II
Download