Makroekonomia TEST z odpowiedziami 3

advertisement
Test 1. Zgodnie z teorią Keynesa, recesja może być skutkiema) spadku wydatków
inwestycyjnychb) wzrostu wydatków państwowychc) zmniejszenie podatkówd) wzrost
całkowitej podaży dóbr i usług 2. Wzrost skłonności ludności do otrzymania większej
ilości pieniądza w formie gotówki, mniejszej w formie depozytów na żądanie
spowoduje:a) wzrost podaży pieniądzab) wzrost rezerw ponadobowiązkowych
bankówc) zmniejszenie podaży pieniądza,d) wystąpienia każdego z wymienionych
wyżej zjawisk 3. Wzrost poziomu równowagi dochodu może być wywołany przez:a)
przesunięcie w górę funkcji konsumpcjib) przesunięcie w górę funkcji inwestycjic)
przesuniecie w dół funkcji oszczędzaniad) wszystkie powyższe zjawiska 4. Dane
dochody z pracy najemne] lub prowadzenia prywatnego biznesu = 300 bln zł,
dochody z tytułu rent i dywidend = 40 bln zł. podatki od dochodów indywidualnych =
80 bln zł VAT i akcyza 60 bln zł, oszczędności 10 bln zł transfery na rzecz
gospodarstwdomowych = 60 bln zł. Całkowite dochody osobiste wyniosą :a) 300 bln
złb) 100 bln złc) 140 bln złd) 350 bln zł 5. Dane cp=0,5 cb=0,1 podaż pieniądza o
podwyższonej sile = 100 bln zł Wartość podażypieniądza MI wynosi:a) 425 bln złb)
200 bln złc) 250 bln złd) 500 bln zł 6. Które z podanych twierdzeń jest zgodne z
prawem Okuna:a) ograniczenie bezrobocia o 1% wymaga wzrostu PNB o 3,5%b)
ekspansywna polityka fiskalna prowadzi do równych zmian w produkcji, zatrudnieniu
bezrobociuc) naturalna stopa bezrobocia wynika z niedostatku popytu globalnegod)
efekt zniechęconego pracownika zwiększa, rzeczywiste rozmiary bezrobocia. 7.
Inflacja lat 1970 tych, za którą winą obarczano OPEC, jest przykładem:a) inflacji
popytowejb) inflacji kosztowejc) inflacji strukturalnejd) inflacji pchanej przez płace 8.
Przy stopie rezerw obowiązkowych - 15%, nowy $ 10000 depozyt umożliwia
pojedynczemu bankowi udzielanie nowych pożyczek lub dokonywanie inwestycji w
wysokości:a)$ 10000b)$ 8500c)$ 5000d)$ 1500 9. Dane MPS=0,2 r=0,3. Wzrost
wydatków rządowych o 20 bln zł spowoduje zmianępoziomu dochodu równowagi o
:a) 71 bln złb) 20 bln złc) 0 bln złd) 42 bln zł 10. Pułapka, płynności występuje wtedy,
gdy ludzie w pewnych mało prawdopodobnychsytuacjach tezauryzują wszystkie
przyrosty pieniędzy tak, żea) krzywa popytu na pieniądz ma położenie pionoweb)
krzywa podaży pieniądza, ma położenie poziomec) krzywa popytu na pieniądz ma,
położenie poziomed) krzywa podaży pieniądza ma położenie pionowe. ODP: 1A, 2C.
3D. 4C. 5C, 6A. 7B. 8B. 9B. l0C. _________________________________________
Test 1. Zgodnie z teorią Keynesa, recesja może być skutkiema) spadku wydatków
inwestycyjnychb) wzrostu wydatków państwowychc) zmniejszenie podatkówd) wzrost
całkowitej podaży dóbr i usług 2. Wzrost skłonności ludności do otrzymania większej
ilości pieniądza w formie gotówki, mniejszej w formie depozytów na żądanie
spowoduje:a) wzrost podaży pieniądzab) wzrost rezerw ponadobowiązkowych
bankówc) zmniejszenie podaży pieniądza,d) wystąpienia każdego z wymienionych
wyżej zjawisk 3. Wzrost poziomu równowagi dochodu może być wywołany przez:a)
przesunięcie w górę funkcji konsumpcjib) przesunięcie w górę funkcji inwestycjic)
przesuniecie w dół funkcji oszczędzaniad) wszystkie powyższe zjawiska 4. Dane
dochody z pracy najemne] lub prowadzenia prywatnego biznesu = 300 bln zł,
dochody z tytułu rent i dywidend = 40 bln zł. podatki od dochodów indywidualnych =
80 bln zł VAT i akcyza 60 bln zł, oszczędności 10 bln zł transfery na rzecz
gospodarstwdomowych = 60 bln zł. Całkowite dochody osobiste wyniosą :a) 300 bln
złb) 100 bln złc) 140 bln złd) 350 bln zł 5. Dane cp=0,5 cb=0,1 podaż pieniądza o
podwyższonej sile = 100 bln zł Wartość podażypieniądza MI wynosi:a) 425 bln złb)
200 bln złc) 250 bln złd) 500 bln zł 6. Które z podanych twierdzeń jest zgodne z
prawem Okuna:a) ograniczenie bezrobocia o 1% wymaga wzrostu PNB o 3,5%b)
ekspansywna polityka fiskalna prowadzi do równych zmian w produkcji, zatrudnieniu
bezrobociuc) naturalna stopa bezrobocia wynika z niedostatku popytu globalnegod)
efekt zniechęconego pracownika zwiększa, rzeczywiste rozmiary bezrobocia. 7.
Inflacja lat 1970 tych, za którą winą obarczano OPEC, jest przykładem:a) inflacji
popytowejb) inflacji kosztowejc) inflacji strukturalnejd) inflacji pchanej przez płace 8.
Przy stopie rezerw obowiązkowych - 15%, nowy $ 10000 depozyt umożliwia
pojedynczemu bankowi udzielanie nowych pożyczek lub dokonywanie inwestycji w
wysokości:a)$ 10000b)$ 8500c)$ 5000d)$ 1500 9. Dane MPS=0,2 r=0,3. Wzrost
wydatków rządowych o 20 bln zł spowoduje zmianępoziomu dochodu równowagi o
:a) 71 bln złb) 20 bln złc) 0 bln złd) 42 bln zł 10. Pułapka, płynności występuje wtedy,
gdy ludzie w pewnych mało prawdopodobnychsytuacjach tezauryzują wszystkie
przyrosty pieniędzy tak, żea) krzywa popytu na pieniądz ma położenie pionoweb)
krzywa podaży pieniądza, ma położenie poziomec) krzywa popytu na pieniądz ma,
położenie poziomed) krzywa podaży pieniądza ma położenie pionowe. ODP: 1A, 2C.
3D. 4C. 5C, 6A. 7B. 8B. 9B. l0C. _________________________________________
Download