1. Cykl koniunkturalny

advertisement
Cykl koniunkturalny:
wprowadzenie




Cykl koniunkturalny: fakty i zachowanie się
podstawowych zmiennych
makroekonomicznych;
Rewolucja keynesowska i cykl
koniunkturalny;
Zmiany w przebiegu cykli koniunkturalnych
w ostatnich dekadach.
Obecny kryzys gospodarczy.
Długookresowe zróżnicowanie stóp wzrostu
PKB
Growth in modern times
Years
1973 - 2001
1950 - 1973
1913 - 1950
1870 - 1913
1820 - 1870

The „neoliberal order”
The „golden age”
War and Depression
The liberal order
The takeoff
ŹródłoŁ M. Maddison, The World
Economy Historical Statistics, OECD
2003
Average annual world
growth (%)
3,05
4,90
1,82
2,11
0,93
Cykl koniunkturalny
Y
ekspansja
recesja ekspansja
T
Zmienne makroekonomiczne i cykl
koniunkturalny:
Wydatki
konsumpcja
inwestycje
budownictwo mieszk.
zapasy
wydatki rządowe
pro-cykliczne
jw.
jw.
jw.
jw.
zbieżna
jw.
wyprzedza
jw.
?
Rynek pracy
zatrudnienie
bezrobocie
wydajność
płace realne
Podaż pieniądza
Inflacja
Ceny akcji
Stopa procentowa nom.
pro-cyklicznie
anty-cyklicznie
pro-cyklicznie
pro-cyklicznie
pro-cyklicznie
pro-cyklicznie
pro-cyklicznie
pro-cyklicznie
zbieżne
?
wyprzedza
?
wyprzedza
opóźniona
wyprzedza
wyprzedza

Źródło: WEO, IMF, September 2011
Gospodarka świata: PKB

Źródło: World Economic Outlook, October 2009;
Fluktuacje PKB w wybranych krajach
(źródło: WDI, World Bank, 2011; opracowanie własne)
Stopa wzrostu PKB na mieszkańca w wybranyck krajach w latach
1972 - 2010 (w % , ceny stałe).
8
6
4
2
0
-2
European Monetary Union

Źródło: WDI, Woorld Bank 2011
opracowanie własne
United States
United Kingdom
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
19
82
19
80
19
78
19
76
19
74
19
72
-4
Handel międzynarodowy
Inflacja
Ceny surowców
Stopa bezrobocia w wybranych krajach
Stopa bezrobocia w wybranych krajach 1985-2010
12
10
8
6
4
2
European Monetary Union

United States
Źródło: WDI, CD-ROM World Bank, opracowanie własne
United Kingdom
20
09
20
07
20
05
20
03
20
01
19
99
19
97
19
95
19
93
19
91
19
89
19
87
19
85
0
Rewolucja keynesowska i cykl
koniunkturalny





Teoria Keynesa jako podstawa
interwencjonizmu państwowego.
Rola sterowania popytem.
Lata 60.: sukces interwencji antycyklicznej;
Lata 70.: stagflacja
Kontrowersje teoretyczne: podstawowa
słabość modeli keynesowskich: brak
mikropodstaw behawioralnych
Zmiany przebiegu cykli koniunkturalnych



Po II wojnie światowej zdecydowanie
wydłużyła się faza wzrostu;
Recesje stały się mniej częste i
charakteryzują się nieco mniejszymi
spadkami produkcji
w latach 1990 – 2007 wzrosło średnie tempo
wzrostu w gospodarce światowej do poziomu
porównywalnego z latami 1960 (PKB na
osobę w wieku produkcyjnym z
uwzględnieniem PPP wynosiło 3,2% rocznie i
odpowiednio 3,4%)
Zmiany w przebiegu cykli koniunkturalnych


Przyczyny załamania ekspansji: nierównowaga
makroekonomiczna, zacieśnienie polityki
monetarnej wobec pojawiającej się inflacji,
rozchodzenie się negatywnych szoków w skali
międzynarodowej, zasadnicze zmiany trendów
cenowych (zwłaszcza surowców i aktywów
finansowych) i towarzyszące tym zmianom
zacieśnianie polityki pieniężnej.
Pojawianie się przyczyn uważanych w danym czasie
za „nowe” (stagflacja lat 70., kryzysy walutowe lat
90., zakłócenia na rynku finansowym w USA i
kryzys 2007 - 2010)
Kryzys 2007 - 2010
Stopa wzrostu PKB w wybranych krajach
Kraje rozwinięte
USA
Wielka Brytania
Niemcy
Francja
Japonia
Estonia
Łotwa
Litwa
Czechy
Słowacja
Węgry
Polska
2003-2007
2,7
2,7
2,9
2,7
2,0
1,8
8,1
9,3
8,6
5,6
7,1
3,3
5,2
2008
0,0
-0,3
-1,1
0,0
-0,2
-1,0
2009
-3,6
-3,5
-4,4
-3,6
-2,6
-5,5
-3,7
-3,3
2,9
3,1
5,8
0,9
5,1
-14,3
-17,7
-14,8
-4,7
-4,9
-6,8
1,6
2010
2011
3,2
3,0
2,1
3,2
1,4
4,4
1,6
1,7
0,7
1,6
1,7
-0,7
2,3
-0,3
1,4
2,7
4,2
1,3
3,9
7,6
5,5
5,9
1,7
3,3
1,7
4,4
Źródło: obliczenia własne: dane World Economic Outlook Database, IMF, 2012
W skali światowej wartość kapitałowa
wszystkich spółek notowanych na giełdach
spadła z 57,6 bln USD w maju 2008 r. do
najniższej wartości 28,6 bln USD w lutym 2009
r . (WFE 2010). Oznacza to zmniejszenie w
ciągu nieco ponad 3 kwartałów wartości
kapitałowej spółek o gigantyczną sumę 29 bln
USD. Dla porównania roczny produkt
narodowy świata w 2009 r. wynosił 57,9 bln
USD, zaś dochód Stanów Zjednoczonych 14,2
bln USD (IMF 2010).
Nieoczekiwany kryzys


Kryzys gospodarczy lat 2007 - 2010 był
powszechnym zaskoczeniem, o ile może nie samo
wystąpienie kryzysu, bo przecież załamania
gospodarcze są stałym zjawiskiem cyklicznie
występującym w gospodarce kapitalistycznej, co
raczej niespotykana po II wojnie światowej
gwałtowność i głębokość załamania.
Przykładem może być rażąca nieskuteczność
najbardziej uznanych prognoz w przewidywaniu
skali załamania gospodarki.
Kraje
IV/ 08 X/08
Data prognozy
XI/08 I/09
IV/09 X/09
2009
Kraje
rozwinięte
USA
1,3
0,5
-0,3
-2,0
-3,8
-3,4
-3,7
0,6
0,1
-0,7
-1,6
-2,8
-2,7
-3,5
Kraje euro
1,2
0,2
-0,5
-2,0
-4,2
-4,2
-4,3
W. Brytania
1,6
-0,1
-1,3
-2,8
-4,1
-4,4
-4,9
Japonia
1,5
0,5
-0,2
-2,6
-6,2
-5,4
-6,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: World Economic Outlook (Reports lub Updates) ,
World Economic and Financial Survey, IMF, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/

Jednym z głównych powodów błędności prognoz było
niedocenianie ryzyka systemowego w sferze finansowej
oraz brak jednolitych metod pomiaru i monitorowania tego
ryzyka. Przez ryzyko systemowe rozumiemy
prawdopodobieństwo wystąpienia nierównowag na rynku
finansowym, które mogą doprowadzić do załamania całego
systemu finansowego. Załamanie polega na gwałtownym
ograniczeniu dostępności finansowania podmiotom
gospodarczym, które zakłóca lub uniemożliwia ich bieżącą
działalność.

Kluczowe znaczenie w wywołaniu kryzysu miało załamanie
płynności finansowej

Płynność finansową można zdefiniować jako
łatwość konwersji aktywów w środki płatnicze.

Ta konwersja następuje albo przez sprzedaż
aktywów, albo przez pożyczki uzyskane pod
zastaw aktywów (pożyczki zabezpieczone) lub
uzyskane przez zaciągnięcie zobowiązań na
podstawie posiadanych aktywów (pożyczki
niezabezpieczone).

Szczególną rolę w kreowaniu prywatnej
płynności odgrywa rynek międzybankowy,
na którym banki i wszystkie inne instytucje
finansowe udzielają sobie pożyczek kreując
płynność finansową.

Na wielkość kreacji płynności wpływają
rozmiary dźwigni finansowej
wykorzystywanej przez prywatne podmioty

Płynność ma charakter globalny: Wiele instytucji
finansowych dostarcza płynności nie tylko na rynku
krajowym ale także na rynku międzynarodowym
pożyczając środki finansowe nominowane w różnych
walutach instytucjom ulokowanym w innych
krajach.

Prywatny segment płynności finansowej zależy
warunków panujących na rynkach finansowych oraz
gotowości instytucji finansowych do udostępniania
środków innym uczestnikom rynku. Tak więc,
generowanie prywatnej płynności jest endogeniczne
w stosunku do rynków finansowych

Tzw. oficjalna płynność jest generowana w ramach polityki
pieniężnej banków centralnych, które dostarczają bazę
pieniężną (M0) np. poprzez operacje otwartego rynku.
Ponadto banki centralne w okresie zaburzeń stabilności
makroekonomicznej mogą prowadzić działania ratunkowe
mające pobudzić płynność prywatną.

W przypadku płynności generowanej przez władze
monetarne jej zmiany zależą od polityki władz, a nie
bezpośrednio od warunków panujących na rynkach
finansowych. Dlatego w tym przypadku płynność zależy od
czynników egzogenicznych (celów polityki władz
monetarnych i ich oceny działań, które są potrzebne dla
osiągania tych celów).
Zmiany mechanizmów
funkcjonowania rynków
finansowych
1. Sekurytyzacja

Powstanie i ogromny wzrost sekurytyzacji jako
nowej formy generowania płynności finansowej.
Najczęściej jest to emisja krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych pod zastaw
wierzytelności z udzielonych kredytów
hipotecznych, pożyczek samochodowych,
pożyczek na zakupy ratalne, pożyczek z kart
kredytowych, itp Papiery te są łatwiej zbywalne
niż oryginalne należności.

W latach 90. i na początku 2000. nastąpił jej ogromny
wzrost. Np. w Stanach Zjednoczonych w 2007 r.
szacunkowa wartość należności z tytułu kredytów
uzyskanych tradycyjnymi metodami wynosiła 10,8
biliona USD zaś należności z prywatnych papierów
dłużnych 7,8 biliona USD (Krishnamurthy 2010, s. 5).

Jednym ze skutków tego procesu było odejście od
modelu kiedy bank udzielając pożyczek utrzymywał
je w swoim bilansie jako wierzytelność, na rzecz
modelu „przepakowywania” i pozbywania się ryzyka
na rzecz innych podmiotów
2. Alternatywny system bankowy

Postępująca liberalizacja rynków kapitałowych zwłaszcza w
Stanach Zjednoczonych i rozwiniętych krajach Europy
Zachodniej doprowadziła do rozwoju nieregulowanego
segmentu rynków finansowych, tzw. alternatywnego
systemu bankowego (shadow banking.). W systemie tym
funkcjonują tzw. para banki, które działają jak banki, tzn.
dostarczają finansowania innym podmiotom, które
inwestują jak banki, aczkolwiek nie przyjmują depozytów i
co najważniejsze, które nie podlegają regułom
obowiązującym tradycyjne banki depozytowo - kredytowe
lub inwestycyjne. (np. wymogi utrzymywania kapitału
rezerwowego, podleganie nadzorowi bankowemu, czy też
obowiązkowe ubezpieczenia depozytów)..

Alternatywny system bankowy rozrósł się do
ogromnych rozmiarów. Jak ocenia Financial
Stability Board w 2007 r. wartość środków
udostępnionych w ramach tego systemu wyniosła
ponad 60 bln USD wobec 27 bln w 2002 r. (FSB
2011, s.1), co stanowi 25 – 30% rozmiarów całego
systemu finansowego
3. Niedopasowanie okresów
zapadalności pasywów i aktywów

Instytucje finansowe działające w bankowości
alternatywnej nie przyjmują depozytów ale finansują
swoje aktywa pożyczając na rynku finansowym, zwłaszcza
krótkookresowym. Ten sposób finansowania uzależnił
banki od dostępności środków na tym rynku czyli od
krótkookresowej płynności systemu finansowego. W tym
przypadku sprzeczność okresów zapadalności pasywów i
aktywów uległa zaostrzeniu i zwiększyła ryzyko załamania
systemu finansowego.

W bankowości alternatywnej większość
działających tam instytucji finansowych
inwestowała w długoterminowe aktywa
pożyczając na rynku krótkoterminowych
papierów wartościowych (emitując papiery
dłużne lub udziały w funduszach inwestycyjnych)
lub zawierając krótkoterminowe umowy
warunkowego odkupu, tzw. operacje repo.
4. Innowacje finansowe: swapy na zwłokę w
spłacie kredytu, CDS (credit default swaps )

Instrumenty te polegają na ubezpieczeniu pożyczek (w tym
także papierów dłużnych) od ryzyka opóźnienia w jej
spłacie. Pożyczkodawca w zamian za określoną cenę
stanowiącą określony procent od wartości pożyczki
otrzymuje zobowiązanie, że wystawca ubezpieczenia
wypłaci wartość pożyczki w przypadku, gdy pierwotny
dłużnik nie spłaci jej w terminie. Problem w tym, że każdy
może ubezpieczać dowolną pożyczkę wcale jej nie
udzielając.. Można np. ubezpieczyć dowolne obligacje
wcale ich nie kupując. Ubezpieczając i płacąc ustaloną
stawkę w przypadku rzeczywistego niespłacenia pożyczki
posiadacz CDS dostaje zwrot pożyczki, której nie musiał
wcale udzielić.

Kompletny brak przejrzystości tego rynku, a więc brak
informacji kto komu i na jaką sumę wystawił swapy miał
destrukcyjny wpływ na cały system finansowy.
Spowodował wzrost ryzyka „kontrahenta” i był ważną
przyczyną załamania płynności finansowej. Poszczególne
instytucje nie wiedziały, czy posiadane swapy zostaną
zrealizowane. Rzeczywiście wybuch kryzysu spowodował,
że wielkie instytucje, które emitowały swapy licząc, że nigdy
nie będą musiały wypłacać pieniędzy z tytułu niespłaconych
pożyczek nie odłożyły niezbędnych rezerw i nie były w
stanie spełnić swoich zobowiązań, co zagroziło załamaniem
całego systemu.
„Czarne dziury” statystyki
finansowej.
Z dzisiejszej perspektywy jest oczywiste, że kryzys
ujawnił bardzo istotną lukę informacyjną
dotyczącą funkcjonowania systemu finansowego.

Brak transparentności i poważne luki
informacyjne dotyczące funkcjonowania sektora
finansowego są przede wszystkim następstwem
zmian w strukturze instytucjonalnej i zasadach
działania tego sektora, które opisaliśmy wyżej.

Można zaryzykować tezę, że ograniczenie
transparentności w sektorze finansowym było na
rękę instytucjom finansowym, które dzięki temu
mogły wyrwać się z krępującego ich nadzoru i
umożliwić zwiększenie dochodów. Szczególnie
dotkliwy jest brak dostatecznych informacji
dotyczących alternatywnej bankowości, transferu
ryzyka na rynku strukturyzowanych produktów,
łącznie z instrumentami pochodnymi, którymi
obrót odbywa się poza giełdami, zwłaszcza CDS,
wielkości dźwigni finansowej, niedopasowania
struktury czasowej aktywów i pasywów oraz
stopnia współzależności szczególnie dużych
instytucji finansowych.

1.Jedną z ważniejszych dziur obrazu statystycznego jest
brak skonsolidowanych bilansów sektora finansowego tak
na szczeblu instytucji, jak i na szczeblu krajowym (BIS
2010). Jest to przede wszystkim związane z powstaniem
alternatywnej bankowości. Wiele instytucji finansowych
działających w tym sektorze są to wspomniane wyżej
specjalnie spółki i fundusze do prowadzenia inwestycji poza
bilansowych wysokiego ryzyka. Pozagiełdowy charakter
obrotu papierami wartościowymi umożliwiał traktowanie
tych instytucji jako osobnych podmiotów i nie wymuszał
przedstawiania skonsolidowanego bilansu finansowego .
Podobnie, brak jest danych prezentujących
skonsolidowany bilans całego sektora finansowego.

2. Mimo, ogromnego wzrostu sekurytyzacji w
kreowaniu płynności finansowej, w dalszym ciągu
statystyczny obraz tego segmentu rynku jest
ograniczony. Obecnie dostępne dane pozwalają na
uchwycenie zagregowanych wielkości posiadanych
papierów wartościowych dłużnych przez
rezydentów krajowych.

Brak jest natomiast informacji dotyczących
emitentów tych papierów. Brak jest danych
pozwalających zidentyfikować przepływy papierów
w układzie „od kogo do kogo”. Ponieważ większa
część obrotu papierami dłużnymi odbywa się w
obrocie poza giełdowym i dotyczy alternatywnego
systemu finansowego brak jest standardów
publikacji danych pozwalających ocenić ryzyko
inwestowania w te produkty, szczególnie w papiery
zabezpieczone aktywami (różnego rodzaju CDO).
Nie można też ocenić zagrożenia systemowego
wynikającego np. z koncentracji posiadania
papierów emitowanych przez zagrożone podmioty.

3. Kolejna dziura w obrazie statystycznym dotyczy obrotu
pozagiełdowego instrumentami pochodnymi, z tym, że
szczególną rolę wśród tych instrumentów odgrywają
wspomniane wcześniej swapy na zwłokę w spłacie kredytu
(CDS).. Obecnie brak jest wielu danych dotyczących
funkcjonowania tego segmentu rynku. Są ogólne dane
pokazujące wielkość emisji tego instrumentu. Natomiast,
podobnie jak w przypadku rynku instrumentów dłużnych
zabezpieczonych aktywami, nie ma danych obrazujących
przepływy tego instrumentu (od kogo do kogo) oraz nie ma
danych pokazujących stopień koncentracji zobowiązań
wynikających z emisji tego instrumentu, co powoduje, że
nie można ocenić zagrożeń wynikających z przenoszenia
ryzyka w ramach całego rynku finansowego.

4. Obecne dane nie pozwalają także na ocenę
wielkości dźwigni finansowej, jak również
niedopasowania struktury czasowej aktywów i
pasywów szczególnie w alternatywnym sektorze
finansowym. Problem w części polega na tym, że
jak dotąd nie ma jasnych i uzgodnionych miar
pozwalających oceniać na szczeblu sektorowym
wielkość dźwigni finansowej oraz stopnia
niedopasowania czasowego aktywów i pasywów.
W tym ostatnim przypadku chodzi o aktywa
finansowane przez pożyczki na
krótkoterminowym rynku pieniężnym.

5. Bardziej ogólnym problemem jest
wprowadzenie obowiązkowych standardów
publikacji danych obrazujących sytuacje
finansową poszczególnych instytucji finansowych
działających w sektorze alternatywnej bankowości
identycznych jak w sektorze regulowanej
bankowości. Obecnie podjęto prace nad
przygotowaniem i wprowadzeniem takich zasad,
co powinno zbliżyć oba sektory finansowe..

Brak transparentności działania znacznej części
sektora finansowego stał się wyzwaniem dla władz
krajowych i organizacji międzynarodowych
działających w sferze finansowej. Bez rozwiązania
tej kwestii ani władze regulujące funkcjonowanie
rynków finansowych, ani sami zarządzający
instytucjami finansowymi nie będą mogli
skutecznie monitorować rozwoju sytuacji na tych
rynkach, a zwłaszcza narastania nierównowag
mogących zagrozić stabilności systemu
finansowego i ewentualnie podejmować działania
zaradcze.

Obecnie wspomniany Financial Stability Board
przygotował raport, w którym bardzo rzetelnie
identyfikuje luki w obrazie statystycznym tego
sektora i co ważne raport formułuje konkretne
rekomendacje mające za zadanie wyeliminowania
tych luk. Ich realizacja wymaga skoordynowanego
działania w skali globalnej co bardzo utrudnia
skuteczne ich wprowadzanie. Jednocześnie można
oczekiwać oporu ze strony instytucji finansowych
zwłaszcza największych, które celowo zmniejszały
transparentność funkcjonowania systemu
finansowego.
Download