imf-international-monetary-found

advertisement
3
IMF - International Monetary Found IMF organizacja w ramach
ekonomicznej na świecie,
dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane
do dokonywania reform ekonomicznych i innych działań stabilizujących . Kiedy i w jakim celu
cji w środowisku
bezpośrednio z głównego aktu prawnego ustanawiającego ten ponadnarodowy organizm. Statut
Podpisały go 44 państwa, w tym także Polska. Wszedł w życie 27 grudnia 1945 roku, po
ratyfikowaniu go przez 29 państw. Składa się z 31 artykułów i 11 załączników, opiera się na
kapitał zakładowy mają tworzyć wpłaty złota, papierów wartościowych oraz walut państw
dla osiągnięcia możliwie wysokiego zatrudnienia, wzrostu dochodów oraz rozwoju zasobów
wzmacnianie bezpieczeństwa monetarnego. Spośród
członków ONZ do MFW nie należą: Andora, Korea Północna, Kuba, Liechtenstein, Monako, Nauru
(zaznaczone na szaro Członkowie IMF Członkiem może zostać państwo, które: wyrazi gotowość i
chęć uczestnictwa w IMF, jest w stanie zaakceptować warunki stawiane przez Fundusz, zostanie
przyjęte w głosowaniu. Obowiązki członków zgłoszenie i przestrzeganie zasad przynależności do
wybranego systemu walutowego, bieżące informowanie o sytuacji gospodarczej w danym kraju,
akceptowanie programów stabilizacyjnych i zasad równoważenia bilansu płatniczego,
przestrzeganie uwag IMF.
(…)
… do realizacji szeregu istotnych funkcji w środowisku międzynarodowym. * tzw. system z Bretton
Woods
nio z głównego aktu prawnego ustanawiającego ten
ponadnarodowy organizm. Statut
Podpisały go 44 państwa, w tym także Polska. Wszedł w życie 27 grudnia 1945 roku, po
ratyfikowaniu go przez 29 państw.
Składa się z 31 artykułów i 11 załączników, opiera się na koncepcji…
… krajach IMF.
2.Składanie do IMF sprawozdań i danych statystycznych przez kraje członkowskie(dane dotyczą:
stanu rezerw walutowych, zadłużenia zagranicznego, przepływów kapitałowych).
3.Systematyczna publikacja danych.
4.Kontrola nad polityką kursową, sprawowana w dwóch wymiarach:
bilateralnym,
multilateralnym.
5. Ocena pewnej liczby zjawisk charakteryzujących wystąpienie trudności finansowych. 6. Ocena…
… z Bretton Woods
Cele ekonomiczne:
q Stabilizacja kursów walutowych
q Przywrócenie wymienialności walut
q Stworzenie przesłanek do szybkiego, swobodnego i korzystnego rozwoju międzynarodowych
powiązań gospodarczych.
ØUpadek systemu z Bretton Woods 15 sierpnia 1971r. rząd USA na mocy jednostronnej decyzji
zaprzestał wymieniać na złoto dolary sprzedawane przez banki centralne innych krajów
ØZmiany w systemie…
Wprowadzenie jednolitej waluty EURO - omówienie
EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH I SYSTEMU
FINANSOWEGO
Geneza instytucji Bretton Woods - wykład
Wykład - Międzynarodowe stosunki finansowe i współczesny międzynarodowy system walutowy
Podstawowe narzędzia realizacji polityki handlowej- opracowanie
międzynarodowe instytucje finansowe - praca
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download