pytania-i-odpowiedzi-na-egzamin

advertisement
20
Wojnicka. Notatka składa się z 20 stron.
PZ ZALICZENIA
Definicja zarządzania Zarządzanie - jest to celowe podejmowanie, przez odpowiednie osoby
(kadrę), decyzji i d ziałań prowadzących - dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów - do
osiągnięcia złożonych celów w sposób skuteczny i sprawny (racjona lny), lub celowe dysponowanie
zasobami . Na zarządzanie składa się Planowanie , Organizowanie , Motywowanie i Kontrolowanie
, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania . Funkcje zarządzania Planowanie: celów
metody realizowania celów
wyników
zasobów
działań
Organizowanie: - struktur
-zespołów
-czynności i działań
-współpracy
Kierowanie ludźmi -przewodzenie
-motywowanie
-komunikowanie
-ocenianie
-reprezentowanie
Kontrolowanie - określenia obszarów i kryteriów kontroli
- określenia standardów i procedur kontroli
wnioski, zalecenia i działania korygujące
Cechy kierownika · solidność i uczciwość, · zdolność uczenia się i wykorzystywania doświadczeń ·
pracowitość, · silna wewnętrzna motywacja, · duża wyobraźnia, · inteligencja, · zdolność
przewidywania, · zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, · zdolność podejmowania
szybkich decyzji i działań, · skoncentrowanie na działaniach i osiąganych rezultatach, · łatwość
komunikowania się z ludźmi i umiejętność kontaktowania się z nimi, · umiejętność pokonywania
trudności, · odwaga i energia, w tym gotowość do ryzyka, · duży realizm i sprawność · dużą
aktywnością we wszystkich działaniach, jakie podejmuje · inicjatywą w podejmowaniu różnych
działań i poszukiwaniu sposobów ich wykonywania · trudnością podejmowanych decyzji i
zdolnością do ponoszenia ryzyka.
Poglądy szkół klasycznych zarządzania: naukowe zarządzania (Ford, Taylor), nurt administracyjny
(Fayol, Weber) szkoła behawioralna (Maslow, McGregor, Munsterberg) To jest w tej od niej
prezentacji nie chce mi się tego kopiować
Biznes Plan -zestaw dokumentów (założeń, analiz i prognoz), w których w oparciu o ocenę sytuacji
finansowo-strategicznej przedsiębiorstwa, lub na podstawie prognozy, oraz historycznych danych
zawarto prognozę celów przedsiębiorstwa oraz sposób ich realizacji. Prognozy i założenia
uwzględniają wachlarz istniejących uwarunkowań natury
-Przewodnik dla działań strategicznych i operacyjnych firmy;
-pozwala zidentyfikować słabe i silne strony działalności gospodarczej;
-najczęściej obejmuje on działalność bieżącą oraz dodatkowo okres od 3 do 5 lat w przyszłość.
(…)
… i strategicznej przewagi nad konkurentami, określają co konkretnie firma chce osiągnąć w
kolejnych okresach); 4. funkcjonalne programy działania (są przełożeniem strategii na konkretne
działania na każdym stanowisku pracy).
Metody analizy strategicznej: analiza SWOT, macierz BCG, metoda delficka, metoda
scenariuszowa
Macierz BCG jest to najstarsza, najbardziej znana, a zarazem najprostsza i w dalszym ciągu…
… nie przynoszące znaczącej nadwyżki i nie mające perspektyw rozwoju. Metoda delficka należy
do grupy metod heurystycznych, w których do podejmowania decyzji wykorzystuje się wiedzę,
doświadczenie i opinie ekspertów z danej dziedziny. Wykorzystywana jest do określenia
prawdopodobieństwa lub czasu zajścia przyszłych zdarzeń. Postawioną prognozę uzyskuje się
poprzez przeprowadzenie serii ankiet wśród ekspertów. Metodę delficką cechuje: * niezależność
opinii
* anonimowość opinii oraz ekspertów
* unikanie dominujących osobowości
* kontrolowane sprzężenie zwrotne
* zdalna, asynchroniczna, grupowa komunikacja
* statystyczne opracowanie wyników
* wieloetapowość
* uzgadnianie i sumowanie opinii kompetentnych osób
Metoda scenariuszowa jest jedną z heurystycznych metod podejmowania decyzji. Opiera się na
założeniu…
… w rękach kierownictwa
Struktura funkcjonalna - charakteryzuje się występowaniem działów funkcjonalnych kierowanych
przez specjalistów. Każdy pracownik podlega ponad jednemu kierownikowi, przez co zostaje
złamana zasada jedności rozkazodawstwa. Struktura sztabowo - liniowa - stanowi połączenie dwóch
poprzednich struktur, czyli liniowej i funkcjonalnej. W ogólnym zarysie struktura ta przypomina
schemat…
… I Zapasy
II Należność krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe Pasywa A Kapitał (fundusz) własny I Kapitał (fundusz) podstawowy II Należne
wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV
Kapitał (fundusz) zapasowy V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały
(fundusze) rezerwowe VII Zysk…
… finansowej
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania
zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe. Wskaźnik szybkiej płynności (quick ratio)
Wskaźnik szybkiej płynności różni się od wskaźnika bieżącej płynności tym, że z aktywów
obrotowych eliminowane są mało płynne zapasy i rozliczenia międzyokresowe. Wskaźnik…
Zarządzanie - zakres zagadnień na zaliczenie
Wykład o planowaniu
Planowanie - procesowe
Wykład - planowanie strategiczne, sem IV
Funkcje i rodzaje celów w organizacji
Controlling Strategiczny- wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download