8 Strategie płynności finansowej w ujęciu dochód

advertisement
8
Strategie płynności finansowej w ujęciu dochód - ryzyko
Idea strategii zarządzania płynnością finansową w ujęciu dochód - ryzyko „ Strategia płynności
finansowej w ujęciu dochód - ryzyko wynika z konieczności pogodzenia dwóch przeciwstawnych
celów, jakie stoją przed przedsiębiorstwem: po pierwsze maksymalizacji wartości dla właścicieli, co
wymaga odpowiedniego poziomu i struktury kapitału obrotowego, a po drugie, minimalizacji
ryzyka utraty płynności finansowej, którego przyczyną jest niewystarczający poziom i struktura
kapitału obrotowego” [Wędzki 2003, s. 121]. Zależności między wartością dla właścicieli a
płynnością finansową: strefa braku płynności finansowej charakteryzuje się zerowym lub niskim
poziomem operacyjnego kapitału obrotowego, a aktywa obrotowe w zasobach przedsiębiorstwa są
niewystarczające na wypracowanie znaczącego zysku rezydualnego i regulowanie zobowiązań
bieżących, strefa niedostatecznej płynności finansowej charakteryzuje się takim poziomem kapitału
obrotowego, który umożliwia znaczne zwiększenie sprzedaży, ale nie zapewnia bezpieczeństwa
utrzymania płynności finansowej, Zależności między wartością dla właścicieli a płynnością
finansową cd.: optymalny poziom kapitału obrotowego to taki poziom, w którym przedsiębiorstwo
wypracowuje maksymalny zysk rezydualny i poziom płynności finansowej bezpieczny w danych
warunkach gospodarowania, strefa nadmiernej płynności finansowej charakteryzuje się takim
poziomem płynności finansowej, że koszt jej utrzymania staje się zbyt wysoki w stosunku do
realizowanych przepływów pieniężnych, Zależności między wartością dla właścicieli a płynnością
finansową cd.: strefa nadpłynności finansowej charakteryzuje się wysokim kosztem finansowania
operacyjnego kapitału obrotowego, który jest nie mniejszy od wypracowanego zysku rezydualnego,
zbyt wysoki poziom płynności finansowej w przyszłości może prowadzić do pogorszenia płynności
lub jej utraty. Strategie cząstkowe w strategii płynności finansowej dochód - ryzyko: strategii
aktywów obrotowych, strategii źródeł finansowania aktywów obrotowych, strategii majątkowofinansowej. Strategie aktywów obrotowych w ujęci dochód - ryzyko: aktywów obrotowych poprzez
wybór celu w postaci maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa lub utrzymania jak największej
płynności finansowej, struktury wewnętrznej aktywów obrotowych, czyli poziomu i znaczenia
poszczególnych składników aktywów. Strategie aktywów w ujęciu dochód - ryzyko:
Konserwatywna: posiadanie aktywów obrotowych większej wartości niż średnia dla branży lub
benchmark, a więc mniejszym majątkiem operacyjnym,
(…)
… poziom aktywów obrotowych od średniej dla branży czy benchmarku pozwala na utrzymanie
wyższej płynności finansowej i większe bezpieczeństwo finansowe:
Szczegółowe cechy strategii konserwatywnej:
zapasy - na poziomie wyższym niż średnia w branży lub benchmark,
należności - na poziomie niższym niż średnia branżowa lub benchmark (preferowanie klientów o
stabilnej pozycji rynkowej, rygorystyczna polityka…
… na zwiększenie wartości dla właścicieli (dzięki dodatniemu efektowi dźwigni finansowej, mimo
pogorszenia efektów na skutek kosztów odsetek)
skutkuje pogorszeniem płynności finansowej, w związku z wysokim stanem zobowiązań bieżących,
a więc także zwiększa się ryzyko upadłości przedsiębiorstwa, według schematu:
Procedura tworzenia strategii płynności finansowej w ujęciu dochód - ryzyko:
Dla strategii aktywów…
Wykład 7: Strategie płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko
Wykład 2: Zarządzanie Kapitałem obrotowym
Rachunek płynności finansowej
Analiza pokrycia finansowego majątku - Relacje między płynnością aktywów a wymagalnością
pasywów.
Zarządzanie kapitałem obrotowym- wykład 8
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download