Polityka bilansowa

advertisement
Polityka bilansowa
dr Marcin Kaczmarek
Kontakt
• Konsultacje - czwartek 12.00 - 13.30 lub
15.30 – 16.00 (po umówieniu się tel.)
pokój 216.
• Telefon 91 444 2146 w trakcie trwania
konsultacji.
• E-mail: [email protected]
• Listy: Instytut Rachunkowości,
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
Literatura do przedmiotu
Literatura do przedmiotu
•Vademecum głównego księgowego, red. W. Gos,
Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2007 r.
•Rachunkowość finansowa, red. T. Kiziukiewicz,
Ekspert, Wrocław 2006 r.
•Ustawa o Rachunkowości
Pojęcie "polityka"
• „sztukę, naukę rządzenia państwem; sprawy państwowe;
organizacja, kierowanie i administracja sprawami
wewnętrznymi i zagranicznymi państwa, narodu, kraju;
działalność mająca na celu zdobycie, utrzymanie i
wykorzystanie władzy państwowej przez daną klasę
społeczną (…) postępowanie zręczne, ostrożne, sprytne;
• „(...) działalność władzy państwowej, rządu w
dziedzinach: społecznej, gospodarczej, kulturalnej,
wojskowej i innych dotycząca spraw wewnętrznych
państwa lub stosunków z innymi krajami jak również
wzajemnych stosunków klas, grup społecznych (...)
mająca na celu zdobycie i utrzymanie władzy
państwowej; cele i zadania takiej działalności, metody
realizacji tych zadań”;
• „(...) zręczne, konsekwentne postępowanie jednostki lub
grupy zmierzające do osiągnięcia określonego celu”.
Polityka gospodarcza (ekonomiczna)
Jest ustalana i realizowana przez kierownictwo
jednostki gospodarczej, które określa główne cele i
metody ich osiągnięcia.
Determinuje to integrację cząstkowych polityk w
zakresie gospodarki materiałowej, produkcji,
sprzedaży,
gospodarki
środkami
trwałymi,
finansów z polityką ekonomiczną całego
przedsiębiorstwa.
W przypadku sprzeczności celów cząstkowych lub
trudności ich realizacji decydującym kryterium
wyboru powinien być cel nadrzędny.
Kierownictwo firmy powinno podjąć, sprzyjające
realizacji celów zadania, do których należą:
• analiza wyników ekonomicznych firmy oraz sytuacji jej otoczenia,
• planowanie rozkładu przepływów pieniężnych w czasie, a także
wpływów i wydatków dla zapewnienia utrzymania płynności finansowej
firmy w krótkim i długim okresie,
• redukcja ryzyka prowadzonej działalności,
• określanie zapotrzebowania na środki finansowe, niezbędne do
realizacji założonych przedsięwzięć oraz pozyskiwania tych środków,
co umożliwia ustalenie relacji z potencjalnymi dostawcami kapitału,
takimi jak banki czy rynek kapitałowy,
• planowanie optymalnej struktury finansowania, służącej
minimalizacji kosztów kapitału i maksymalizacji wartości firmy,
• alokacja środków między najbardziej efektywne przedsięwzięcia
inwestycyjne,
• projektowanie kwoty zysku na akcję oraz przygotowywanie
propozycji dotyczących podziału zysków: na część dywidendową i
część pozostawioną w firmie, zwiększającą jej kapitały, co jest istotne
dla właściwego ułożenia współpracy z właścicielami,
• kontrolowanie realizacji zadań podjętych w firmie.
Polityka bilansowa
• „… ogół zgodnych z prawem decyzji podmiotu
gospodarczego, mających na celu takie ukształtowanie
wykazywanych w bilansie : wyniku finansowego,
majątku, zobowiązań i źródeł finansowania, aby była
zapewniona optymalna realizacja założeń
gospodarczych.” Środkiem tej polityki jest odpowiednie
wykorzystanie, przy znajomości teorii bilansowania,
przepisów prawnych zezwalających przy sporządzaniu
bilansu i wycenie bilansowej na postępowanie według
uznania lub na wybór spośród różnych sposobów
postępowania dopuszczanych przez ustawodawcę.
• wszystkie przedsięwzięcia podejmowane w roku
obrotowym oraz podczas sporządzania zamknięcia
rocznego, mające na celu wpływ na ocenę adresata
sprawozdania i skłonienie go do pożądanych zachowań.
Polityka bilansowa sensu largo i sensu stricte
POLITYKA BILANSOWA
(SENSU LARGO)
(SENSU STRICTE)
ZORIENTOWANA NA CEL
ZORIENTOWANA NA
SPRAWOZDANIE
Polityka publikowania
Bilansowanie i wycenianie
Kształtowanie stanu rzeczy
Metody bilansowania
Teorie bilansowe i ujęcie bilansu
Koncepcje
bilansowe:
•Bilans
handlowy
•Bilans
podatkowy
•Bilans wg
MSR
•Bilans
skonsolidowany
•Bilanse
specjalne
Źródło: Opracowanie na podstawie: J. Baus, Bilanzpolitik. Internationale Standards. Analyse. Cornelsen Verlag, Berlin 1999, s.17.
Zakres polityki bilansowej i polityki rachunkowości
Polityka bilansowa







metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie
wyniku finansowego w zakresie w jakim ustawa
pozostawia jednostce prawo wyboru,
określenie metody sporządzania rachunku przepływów
pieniężnych,
określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład
okresów sprawozdawczych,
wybór
szczegółowości
sporządzania
sprawozdań
finansowych.
wybór
terminu
przedłożenia,
zatwierdzenia
i
opublikowania sprawozdania finansowego w przedziale
czasowym przewidzianym przepisami ustawy o
rachunkowości,
podział zysku,
wybór momentu powstania zdarzenia gospodarczego
przed lub po dniu bilansowym.
Polityka rachunkowości
Sposób prowadzenia ksiąg, w tym co najmniej:

zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi
głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady
prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich
powiązania z kontami księgi głównej,

wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg
rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów
danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych
nośnikach danych z określeniem ich struktury,
wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji
całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania
danych,

opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu
ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu
systemu
informatycznego,
zawierającego
wykaz
programów, procedur lub funkcji, w zależności od
struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i
parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w
tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do
danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie
wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego
eksploatacji,

systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym
dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych
dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich
zapisów.
Zależności między polityką gospodarczą a polityką
bilansową
Źródło: Opracowanie własne.
Najczęściej spotykane cele polityki przedsiębiorstwa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
minimalizacja obciążeń podatkowych,
maksymalizacja zysku,
osiągnięcie określonego poziomu zysku,
maksymalizacja sprzedaży,
stabilizacja wysokości przychodów,
maksymalizacja wartości bilansowej firmy,
przetrwanie firmy,
kierowaniem podziałem zysku,
kształtowanie struktury kapitału,
maksymalizacja dywidendy wypłacanej udziałowcom
(akcjonariuszom),
• utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia,
• zwiększenie udziału w rynku,
• oddziaływanie na otoczenie.
Główne cele polityki bilansowej
CELE POLITYKI BILANSOWEJ
Oddziaływanie
na zachowania
adresatów
sprawozdania.
Kształtowanie
zysku do podziału
Realizacja
polityki
podatkowej
Główne cele polityki bilansowej i wynikające z nich cele cząstkowe
Oddziaływanie na zachowania
adresatów sprawozdania
wpływ na wypłaty z zysku po
opodatkowaniu na rzecz
właścicieli,
maksymalizację wynagrodzeń
członków zarządu czy też
utrzymanie przez nich stanowisk,
wpływ na wartość pozycji
sprawozdania finansowego, od
których uzależnione są korzyści
finansowe pracowników (premie,
nagrody, odpisy na fundusze
celowe)
kształtowanie oceny wydanej
przez wierzycieli w przypadku
prowadzenia postępowania
ugodowego, naprawczego czy
sanacyjnego,
wpływ na wskaźniki finansowe
uwzględniające w ocenie wydanej
przez jednostkę nadrzędną,
kredytodawców, kontrahentów
czy też nabywców
przedsiębiorstwa lub akcji przed
zamierzoną subskrypcją nowej
emisji,
podwyższenie zaufania do firmy;
Źródło: Opracowanie własne.
Kształtowanie zysku do podziału
odpowiedni poziom wyniku
finansowego;
Realizacja polityki podatkowej
obniżenie obciążeń podatkowych
drogą przesunięcia podatków w
czasie lub przez uniknięcie ich
płacenia;
Zakres oddziaływania polityki bilansowej,
rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej
Kryteria wyboru rodzaju, form
i instrumentów polityki
bilansowej
Kryterium
Podział
Charakterystyka
Polityka bilansu
handlowego
Obejmuje wszystkie
zorientowane na
przedsiębiorstwo
decyzje, nakierowane
na „handlowe
zamknięcie ksiąg
rachunkowych”, w celu
osiągnięcia celów
założonych w polityce
firmy
Polityka bilansu
podatkowego
Ukierunkowana jest na
dochód ustalony w
ramach bilansu
podatkowego. Są to
przedsięwzięcia
zmierzające głównie
do minimalizacji
obciążeń podatkowych
Rodzaje
Kryterium
Podział
Charakterystyka
Oddziałuje na wartość
aktywów i pasywów
oraz na poziom wyniku
finansowego
Materialna polityka
wykazywanego w
bilansowa
rocznym sprawozdaniu
finansowym
Forma
Formalna polityka
bilansowa
Dotyczy głównie sposobu
ujęcia struktury
grupowania i
objaśnienia pozycji
sprawozdania
finansowego
Kryterium
Instrumenty polityki
bilansowej
Podział
Materialne
Charakterystyka
Obejmują przedsięwzięcia
wpływające na:
•wielkość pozycji aktywów i
pasywów,
•wielkość przychodów i
kosztów,
•metod wyceny majątku
trwałego i obrotowego
• stosowania rozliczeń
międzyokresowych
•tworzenia odpisów i rezerw.
Kryterium
Instrumenty polityki
bilansowej
Podział
Formalne
Charakterystyka
Należą do nich prawa wyboru:
• sposobu prezentacji danych
liczbowych w sprawozdaniu
finansowym
• wariantu rachunku zysków i
strat
• wariant rachunku przepływów
pieniężnych
• stopień szczegółowości
informacji dodatkowej i
sprawozdania z działalności w
ramach przewidzianych
zakresem ustawy
• uzupełnienie informacji
dodatkowej i sprawozdania z
działalności dodatkowymi
informacjami
• sposobu podziału zysku
Kryterium
Instrumenty polityki
bilansowej
Podział
Czasowe
Charakterystyka
Dotyczą prawa wyboru:
•dnia bilansowego
•okresu oddziaływania
poszczególnych
przedsięwzięć
•terminu przedłożenia,
zatwierdzenia i
opublikowania rocznego
sprawozdania
finansowego
Obszary polityki bilansowej a prawodawstwo
AKTY PRAWNE
OBSZARY REGULACJI

ustawa o rachunkowości

ustawa o podatku dochodowym od osób
prawnych
ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych

metody wyceny aktywów i pasywów oraz
ustalanie wyniku finansowego,
określenie metody sporządzania rachunku
przepływów pieniężnych,
określenie roku obrotowego i wchodzących w
jego skład okresów sprawozdawczych,
wybór szczegółowości sporządzania
sprawozdań finansowych.
wybór terminu przedłożenia, zatwierdzenia i
opublikowania sprawozdania finansowego,
podział zysku.
dochodu do opodatkowania, przychody i koszty



kodeks spółek handlowych
prawo spółdzielcze
ustawa
o
gospodarce
przedsiębiorstw państwowych


krajowe standardy rachunkowości
możliwości wyboru nieregulowane przez akty
międzynarodowe standardy rachunkowości. prawne,
prawa wyboru zasad podziału zysku oraz
finansowej zarządzania kapitałami własnymi
Prawa wyboru sposobu aktywowania
PRAWO WYBORU
AKT
PRAWNY
Prawo aktywowania (ujęcie w bilansie lub zaliczenie w koszty) kosztów prac
rozwojowych prowadzonych na własne potrzeby, poniesionych przed
rozpoczęciem produkcji lub zastosowaniem technologii jeżeli poniesione
koszty prac są wiarygodnie ustalone, przyniosą spodziewane przychody,
efekty tych prac zostaną w przyszłości wykorzystane.
Art. 33.1
Prawo aktywowania kosztów, jeżeli wydatki lub zużycie składników majątku
dotyczą miesięcy następujących po miesiącu, w którym je poniesiono.
Art. 39.1
Prawo aktywowania odroczonego podatku dochodowego dotyczącego
poniesionych kosztów, które będą kosztem uzyskania przychodu w
przyszłości.
Art. 37.1
Prawo zaliczenia jednorazowo w koszty składników majątku trwałego o
niskiej wartości.
Art. 32.6
Prawo sposobu zaliczenia elementów aktywów finansowych (np. akcji), do
aktywów trwałych lub obrotowych.
Brak
Regulacji
Prawo zaliczenia należności innych niż z tytułu dostaw i usług do aktywów
trwałych lub obrotowych.
Brak
Regulacji
Prawo zaliczenia tzw. nieruchomości oraz wartości niematerialnych i
prawnych do inwestycji długoterminowych lub środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych.
Brak
Regulacji
Prawa tworzenia odpisów aktualizujących należności
PRAWO WYBORU
AKT
PRAWNY
Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do
wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem
należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w
postępowaniu upadłościowym.
Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
upadłościowego - w pełnej wysokości należności.
Należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik
zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata
należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości nie
pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.
Należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w
stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w
wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania.
Należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu
prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem
prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie
oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.
Art. 35 b. 1
Prawa sposobu ujęcia pasywów
PRAWO WYBORU
AKT
PRAWNY
Prawo tworzenia rezerw na zobowiązania wynikające z pasywowania
pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłych
zobowiązań, których kwotę można w sposób wiarygodny
oszacować, a w szczególności dotyczących strat z transakcji Art.35d. 1
gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji,
poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się
postępowania sądowego.
Prawo tworzenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego, który w przyszłości będzie wymagalny ze względu
na różnice w ujęciu przychodów w prawie bilansowy i
podatkowym.
Art. 37. 5
Prawo pasywowania kosztów dotyczących ściśle oznaczonych
świadczeń, prawdopodobnych kosztów, których kwota lub data
powstania nie są jeszcze znane w wysokości uzasadnionej
ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi.
Art. 39. 2
Prawo pasywowania przychodów
PRAWO WYBORU
AKT
PRAWNY
Równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów
środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w
następnych okresach sprawozdawczych.
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub
wytworzenia a także przyjęcia nieodpłatnego, w tym Art. 41. 1
otrzymanych w drodze darowizny, środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych,
jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one
kapitałów własnych.
Prawa wyboru metod odpisów amortyzacyjnych według prawa
bilansowego i podatkowego
Metody planowych odpisów Metody planowych odpisów
amortyzacyjnych wg prawa amortyzacyjnych wg prawa
bilansowego
podatkowego
 odpis jednorazowy,
 odpis jednorazowy dla
 metoda liniowa,
składników o wartości
 metoda degresywna,
poniżej 3500 zł,
 metoda progresywna,
 metoda liniowa,
 metoda naturalna,
 metoda degresywna.
 metoda uwzględniająca
wartość środka na koniec
okresu użytkowania,
Prawa wyboru wyceny wstępnej i bilansowej niefinansowych aktywów
trwałych
Składnik
Wartości
niematerialne i
prawne
Środki
trwałe
Wycena wstępna
Wycena bilansowa
•cena zakupu
•cena nabycia
•wartość rynkowa
•wartość godziwa
•cena zakupu pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
•cen nabycia pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
•wartości przeszacowana pomniejszona o odpisy
umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
•wartość godziwa pomniejszona o odpisy umorzeniowe
oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
•cena zakupu
•cena nabycia
•koszt wytworzenia
•cena rynkowa
•wartość godziwa
• cena zakupu pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
•cena nabycia pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
•koszt wytworzenia pomniejszony o odpisy umorzeniowe
oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
•wartość przeszacowana pomniejszona o odpisy
umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
•wartość godziwa pomniejszona o odpisy umorzeniowe
oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Prawa wyboru wyceny wstępnej
środków trwałych w budowie
PRAWA WYBORU
 cena zakupu pomniejszona
o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości
 cena nabycia pomniejszona
o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości
 koszt wytworzenia
pomniejszony o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości
AKT PRAWNY
Art. 31 ustawy o
rachunkowości
Prawa wyboru ewidencji i wyceny wstępnej składników grupy zapasy
Rodzaj składnika
Materiały
Prawa wyboru w zakresie wyceny wstępnej i ewidencji






Towary






Produkty gotowe





cena średnia,
metoda pierwsze przyszło-pierwsze wyszło,
metoda ostatnie przyszło-pierwsze wyszło,
w drodze szczegółowej identyfikacji i rzeczywistej ceny,
stała cena ewidencyjna, ustalona na poziomie:
o cen zakupu,
o cen nabycia,
przekazanie materiałów bezpośrednio do zużycia oraz dokonanie inwentaryzacji:
o co kwartał,
o co pół roku,
o na dzień bilansowy;
cena średnia,
metoda pierwsze przyszło-pierwsze wyszło,
metoda ostatnie przyszło-pierwsze wyszło,
w drodze szczegółowej identyfikacji i rzeczywistej ceny,
stała cena ewidencyjna, ustalona na poziomie:
o cen zakupu,
o cen nabycia,
o cen sprzedaży netto,
o cen sprzedaży brutto,
przekazanie towarów bezpośrednio do sprzedaży oraz dokonanie inwentaryzacji:
o co kwartał,
o co pół roku,
o na dzień bilansowy;
średni koszt wytworzenia ,
metoda pierwsze przyszło-pierwsze wyszło,
metoda ostatnie weszło-pierwsze wyszło,
w drodze szczegółowej identyfikacji i rzeczywistych kosztów,
stałe ceny ewidencyjne, ustalone na poziomie:
o planowanego kosztu wytworzenia,
o cen sprzedaży netto.
Prawa wyboru wyceny bilansowej grupy zapasy
Rodzaj
składnika
Prawa wyboru wyceny bilansowej
Materiały




cena nabycia,
cena zakupu,
koszt wytworzenia,
cena sprzedaży netto;
Towary



cena nabycia,
cena zakupu,
cena sprzedaży netto;
Produkty
gotowe



koszt wytworzenia,
cena sprzedaży netto,
nie wyceniać jeżeli nie zniekształci to bilansu i wyniku
finansowego i spełni pozostałe elementy art. 34 pkt. 2;
Produkcja
toku
w 



materiały bezpośrednie
koszt wytworzenia,
koszt materiałów bezpośrednich,
pominięcie wyceny, jeżeli nie zniekształca to w istotny sposób
wyniku finansowego i bilansu.
Wycena wstępna i bilansowa inwestycji długo- i
krótkoterminowych
Rodzaj
składnika
Inwestycje
długoterminowe
Prawa wyboru wyceny bilansowej
cena zakupu,
cena nabycia,
wartość rynkowa,
cena nabycia lub wartość rynkowa,
wartość godziwa;
cena zakupu,
Inwestycje
cena nabycia,
krótkoterminowe wartość rynkowa,
cena nabycia lub wartość rynkowa w
zależności od tego która z nich jest niższa,
wartość godziwa.
Wstępna i bilansowa wycena należności i zobowiązań
Rodzaj składnika
Prawa wyboru wyceny bilansowej
Należność
 wartość nominalna,
 wartość wymaganej należności, tzn. wartość nominalna z
naliczonymi odsetkami karnymi,
 wartość wymaganej należności, tzn. wartość nominalna
razem z naliczonymi odsetkami karnymi z jednoczesnym
utworzeniem odpisów aktualizujących wartość
należności z tytułu odsetek;
Zobowiązanie
 wartość wymaganego zobowiązania, tzn. wartości
nominalnej razem z naliczonymi odsetkami karnymi dla
wszystkich zobowiązań nie regulowanych w wysokości
odsetek ustawowych,
 wartość wymaganego zobowiązania, tzn. wartości
nominalnej razem z naliczonymi odsetkami karnymi
tylko dla zobowiązań co do których otrzymano
informacje o wysokości naliczonych odsetek.
Prawna regulacja obszarów działania
instrumentów formalnej polityki bilansowej
• prawa wyboru wariantu rachunku zysków i strat
– art. 47 ust 4 ustawy o rachunkowości,
• prawa wyboru rachunku przepływów
pieniężnych – art. 48b ust 1 ustawy o
rachunkowości,
• wyboru w zakresie szczegółowości informacji
zawartych w sprawozdaniach – art. 50 ustawy o
rachunkowości,
• stopnia szczegółowości informacji dodatkowej i
sprawozdania z działalności – art. 48 ustawy o
rachunkowości,
Forma jednostki i regulacja prawna sposobu podziału
zysku
Forma prawna jednostki
Regulacja prawna
Spółka akcyjna
Art. 396
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Art. 231
Przedsiębiorstwo państwowe
Spółdzielnia
Kodeks
Handlowy,
Dz. U. Nr 94,
poz. 1037
Art. 6, ustawy o gospodarce
finansowej przedsiębiorstw
państwowych Dz. U. z 1992 r.
Nr 6 poz. 27
Art. 76, 77, 78, ustawy Prawo
spółdzielcze Dz. U z 1995 Nr
54 poz. 288
Regulacja prawna w zakresie
instrumentów czasowych polityki
bilansowej
• wyboru dnia bilansowego – art. 3 ust. 1 pkt
10 ustawy o rachunkowości,
• wybór roku obrotowego – art. art. 3 ust. 1
pkt 9 ustawy o rachunkowości,
• wybór terminu i zatwierdzenia sprawozdań
finansowych – art. 64 ustawy o
rachunkowości.
Instrumenty materialnej polityki bilansowej
Instrumenty polityki bilansowej
w zakresie środków trwałych
Rodzaj instrumentu
Definicja środka trwałego
Prawa wyboru
zaliczenie do grupy środki trwałe lub ujecie
bezpośrednio w koszty
Wpływ na sprawozdania finansowe
wpływ na bilans lub rachunek zysków i strat
Prawa wyboru sposobu aktywowania
Prawo zaliczenia nieruchomości do środków trwałych
lub inwestycji
ujecie składnika w środkach trwałych lub
inwestycjach
wpływ na strukturę aktywów trwałych oraz na
politykę odpisów amortyzacyjnych a także
na rachunek zysków i strat
Instrumenty materialnej polityki
Wycena księgowa
cena zakupu
cena nabycia
koszt wytworzenia
wartość rynkowa
wartość godziwa
wpływ na strukturę wartościową rzeczowych
aktywów trwałych oraz na politykę
odpisów amortyzacyjnych
Wycena bilansowa
cena zakupu, pomniejszona o odpisy
aktualizujące oraz o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości,
cena nabycia, pomniejszona o odpisy
aktualizujące oraz o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości,
koszt wytworzenia, pomniejszona o odpisy
aktualizujące oraz o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości,
wartość rynkowa, pomniejszona o odpisy
aktualizujące oraz o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości,
wartość godziwa, pomniejszona o odpisy
aktualizujące oraz o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości,
wpływ na strukturę rzeczowych aktywów
trwałych prezentowanych w bilansie
Amortyzacja planowa
podział na amortyzacje bilansową i
podatkową
wybór metod naliczania amortyzacji
odpisy uproszczone
wybór metody amortyzacji wpływa na obraz
pozycji rzeczowe aktywa trwałe w
sprawozdaniu a także na rachunek zysków
i strat
Amortyzacja nieplanowa
prawo wyboru dokonania nieplanowych
odpisów amortyzacyjnych
wpływ na strukturę bilansu oraz rachunku
zysków i strat
Instrumenty czasowej polityki
Moment zakupu lub sprzedaży składników
Zakup sprzedaż składników przed lub po
dniu bilansowym
Wpływ na kształt sprawozdania oraz na wynik
finansowy
Instrumenty polityki bilansowej
dotyczące wartości
niematerialnych i prawnych
Rodzaj instrumentu
Prawa wyboru
Wpływ na sprawozdania finansowe
Sposób aktywowania
Definicja WNiPr
Zaliczenie do grupy WNiP lub ujecie
bezpośrednio w koszty
Wpływ na bilans lub rachunek zysków i strat
Aktywowanie kosztów prac rozwojowych
Ujęcie w bilansie lub zaliczenie w koszty
Wpływ na bilans lub na rachunek zysków i strat
Prawo zaliczenia składników do WNiP lub
Inwestycji
Ujęcie składnika w WNiP lub Inwestycjach
Wpływ na strukturę aktywów trwałych oraz na
politykę odpisów amortyzacyjnych
Instrumenty materialnej polityki
Wycena księgowa




cena zakupu
cena nabycia
wartość rynkowa
wartość godziwa
wpływ na strukturę WNiP oraz na odpisy
amortyzacyjne
Wycena bilansowa

cena zakupu, pomniejszona o odpisy
aktualizujące oraz o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości,
cena nabycia, pomniejszona o odpisy
aktualizujące oraz o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości,
wartość rynkowa, pomniejszona o odpisy
aktualizujące oraz o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości,
wartość godziwa, pomniejszona o odpisy
aktualizujące oraz o odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości,
wpływ na strukturę WNiP w bilansie
podział na amortyzację podatkowa i
bilansową
wybór metod naliczania amortyzacji
odpisy uproszczone
Wybór metody amortyzacji wpływa na kształt
grupy WNiP w sprawozdaniu oraz na
rachunek zysków i strat,
prawo wyboru dokonania nieplanowych
odpisów amortyzacyjnych
Wpływ na strukturę bilansu oraz rachunku
zysków i strat



Amortyzacja planowa



Amortyzacja nieplanowa

Instrumenty czasowej polityki
Moment zakupu lub sprzedaży składników
Zakup/sprzedaż składników przed lub po dniu
bilansowym
Wpływ na kształt sprawozdania oraz na wynik
finansowy
Instrumenty polityki bilansowej
dotyczące inwestycji
długoterminowych
Rodzaj instrumentu
Definicja inwestycji
Prawa wyboru
zaliczenie do inwestycji lub w środkach
trwałych jako nieruchomości albo
wartościach niematerialnych i
prawnych
Wpływ na sprawozdania finansowe
wpływ na strukturę aktywów trwałych
Prawa wyboru sposobu aktywowania
Prawo zaliczenia inwestycji do nieruchomości lub
WNiP
ujecie składnika w WNiP lub inwestycjach
wpływ na strukturę aktywów trwałych
Prawo ujęcia aktywów finansowych do aktywów
trwałych lub obrotowych
ujęcie aktywów finansowych do aktywów
trwałych lub obrotowych
wpływ na strukturę aktywów bilansu
Instrumenty materialnej polityki
Wycena księgowa





cena zakupu
cena nabycia
koszt wytworzenia
wartość rynkowa
wartość godziwa
wpływ na strukturę wartościową
Wycena bilansowa





cena zakupu
cena nabycia
koszt wytworzenia
wartość rynkowa
wartość godziwa
wpływ na strukturę wartościową
Ewidencja ilościowa aktywów finansowych



FIFO
LIFO
średnia cena
wpływ na rachunek zysków i strat i wartość
bilansową składników
Przeszacowanie wartości

wzrost wartości zwiększa kapitał z
aktualizacji wyceny
zmniejszenie wartości zmniejsza
kapitał z aktualizacji wyceny lub
obciąża koszty finansowe
wpływ na strukturę bilansu oraz na rachunek
zysków i strat

Instrumenty czasowej polityki
Moment zakupu lub sprzedaży składników
Zakup sprzedaż składników przed lub po
dniu bilansowym
Wpływ na kształt sprawozdania oraz na wynik
finansowy
Warianty wyceny materiałów
Metody wyceny
Ceny rzeczywiste
Stałe ceny ewidencyjne
Szczegółowa identyfikacja cen
Wycena uproszczona
Rodzaj stosowanej ceny
Sposób ewidencji rozchodu i stanu końcowego
Cena nabycia
Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena rozchodu następuje
według zasady FIFO, LIFO, cen przeciętnych
Cena zakupu, koszty zakupu rozlicza się w
czasie
Wynika z ewidencji szczegółowej, według zasady FIFO, LIFO,
ceny przeciętnej, skorygowanej o koszty zakupu
przypadające na rozchód materiałów i stan końcowy
Cena zakupu, koszty zakupu ujmuje się w
kosztach bieżącego okresu
Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena rozchodu następuje
według zasady FIFO, LIFO, cen przeciętnych
Stała cena ewidencyjna ustalona na poziomie
ceny nabycia
Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena następuje po
cenach ewidencyjnych skorygowanych o odchylenia od
cen przypadające na rozchód materiałów i stan końcowy
Stała cena ewidencyjna ustalona na poziomie
ceny zakupu, koszty zakupu rozlicza się
w czasie
Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena następuje po
cenach ewidencyjnych skorygowanych o odchylenia od
cen oraz koszty zakupu przypadające na rozchód
materiałów i stan końcowy
Stała cena ewidencyjna ustalona na poziomie
ceny zakupu, koszty zakupu stanowią
koszt bieżącego okresu
Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena następuje po
cenach ewidencyjnych skorygowanych o odchylenia od
cen przypadające na rozchód materiałów i stan końcowy
Cena nabycia
Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena następuje po
cenach rzeczywistych, w jakich składniki zostały
nabyte.
Cena zakupu koszty zakupu rozliczane w
czasie
Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena następuje po
cenach rzeczywistych, w jakich składniki zostały nabyte
skorygowanych o koszty zakupu dotyczące rozchodu
materiałów i stanu końcowego.
Cena zakupu koszty zakupu zaliczane do
kosztów bieżącego okresu
Wynika z ewidencji szczegółowej wycena rozchodu i stanu
końcowego następuje po cenach rzeczywistych, w
jakich składniki zostały nabyte.
Cena zakupu (ewidencja ilościowa)
Stan końcowy ustalamy w drodze spisu z natury. Wycena
rozchodu i stanu końcowego następuje według zasady
FIFO, na podstawie cen z ostatnich faktur
Cena zakupu (ewidencja wartościowa)
Zakup materiałów odnoszony jest bezpośrednio w koszty. Stan
końcowy ustala się na podstawie spisu z natury. Wycena
następuje według zasady FIFO, na podstawie cen z
ostatnich faktur
Warianty wyceny towarów
Metody wyceny
Ceny rzeczywiste
Ceny ewidencyjne
Rodzaj stosowanej ceny
Sposób wyceny rozchodu i stanu
końcowego
Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena
rozchodu następuje według zasady FIFO, LIFO,
cen przeciętnych
Cena zakupu, koszty zakupu rozlicza się w czasie Wynika z ewidencji szczegółowej, według
zasady FIFO, LIFO, ceny przeciętnej,
skorygowanej o koszty zakupu przypadające na
rozchód towarów i stan końcowy
Cena zakupu, koszty zakupu ujmuje się w Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena
kosztach bieżącego okresu
rozchodu następuje według zasady FIFO, LIFO,
cen przeciętnych
Cena nabycia
Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena
następuje
po
cenach
ewidencyjnych
skorygowanych
o
odchylenia
od
cen
przypadające na rozchód towarów i ich stan
końcowy.
Cena zakupu koszty zakupu rozliczane w czasie Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena
następuje
po
cenach
ewidencyjnych
skorygowanych
o
odchylenia
od
cen
ewidencyjnych oraz koszty zakupu przypadające
na rozchód towarów i stan końcowy.
Cena zakupu koszty zakupu zaliczane są do Wynika z ewidencji szczegółowej wycena
kosztów bieżącego okresu
rozchodu i stanu końcowego następuje po cenach
ewidencyjnych skorygowanych o odchylenia od
cen dotyczące rozchodu towarów i ich stanu
końcowego.
Cena sprzedaży netto
Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena
rozchodu i stanu końcowego następuje po cenach
ewidencyjnych skorygowanych o zarezerwowaną
marżę handlową dotyczącą rozchodu towarów i
stanu końcowego.
Cena sprzedaży brutto
Wynika z ewidencji szczegółowej, wycena
rozchodu i stanu końcowego następuje po cenach
ewidencyjnych,
skorygowanych
o
zarezerwowaną
marżę
handlową
i
zarezerwowany podatek VAT dotyczącą
rozchodu towarów i stanu końcowego.
Cena nabycia
Szczegółowa
identyfikacja cen
Wycena uproszczona
Wynika z ewidencji szczegółowej,
wycena następuje po cenach
rzeczywistych, w jakich składniki
zostały nabyte
Cena zakupu, koszty zakupu Wynika z ewidencji szczegółowej,
rozliczane w czasie
wycena następuje po cenach
rzeczywistych, w jakich składniki
zostały nabyte skorygowanych o
koszty zakupu dotyczące rozchodu
towarów i stanu końcowego
Cena zakupu, koszty zakupu Wynika z ewidencji szczegółowej,
zaliczane do kosztów okresu
wycena rozchodu i stanu końcowego
następuje po cenach rzeczywistych,
w jakich składniki zostały nabyte
Cena zakupu (ewidencja ilościowa)
Stan końcowy ustalamy w drodze
spisu z natury. Wycena rozchodu i
stanu końcowego następuje według
zasady FIFO, na podstawie cen z
ostatnich faktur
Cena
zakupu
(ewidencja Zakup towarów odnoszony jest
wartościowa)
bezpośrednio w koszty. Stan
końcowy ustala się na podstawie
spisu z natury, wycena następuje
według zasady FIFO, na podstawie
cen z ostatnich faktur
Cena nabycia
Warianty wyceny
produktów
Metody wyceny
Rodzaj stosowanej ceny
Sposób wyceny rozchodu i stanu
końcowego
Wartość rzeczywista
Koszt wytworzenia
Wycena rozchodu odbywa się po ustaleniu
rzeczywistego
kosztu
wytworzenia
produktów i następuje według zasady
FIFO,
LIFO,
średniego
kosztu
wytworzenia.
Wartość ewidencyjna
Planowany koszt wytworzenia
Wycena rozchodu i stanu końcowego odbywa się
na
poziomie
planowanego
kosztu
produktów skorygowanego o odchylenia
od cen ewidencyjnych.
Cena sprzedaży netto
Wycena rozchodu i stanu końcowego odbywa się
na podstawie ceny sprzedaży netto
możliwej do osiągnięcia skorygowanej o
rzeczywisty lub przeciętny zysk ze
sprzedaży wyrobów.
Cena sprzedaży brutto
Wycena rozchodu i stanu końcowego odbywa się
na podstawie ceny sprzedaży brutto
możliwej do osiągnięcia skorygowanej o
rzeczywisty lub przeciętny zysk ze
sprzedaży i zarezerwowany podatek VAT.
Koszt wytworzenia
Produkty gotowe odpisywane są w koszty w
momencie ich wytworzenia. Stan końcowy
ustala się na podstawie spisu z natury,
przez ustalenie stanu tych składników i ich
wyceny oraz korekty kosztów o wartość
tego stanu, nie później niż na dzień
bilansowy.
Wycena uproszczona
Instrumenty polityki bilansowej
dotyczące należności
Rodzaj instrumentu
Wpływ na sprawozdania
finansowe
Prawa wyboru
Prawa wyboru sposobu aktywowania
Prawo zaliczenia należności do Ujęcie należności do
krótkoterminowych lub
krótkoterminowych lub
długoterminowych za
długoterminowych
wyjątkiem należności z
tytułu dostaw i usług
wpływ na strukturę aktywów
trwałych oraz obrotowych
Instrumenty materialnej polityki
Wycena bilansowa



wartość nominalna
wpływ na strukturę aktywów
wartość nominalna wraz z
prezentowanych w bilansie
naliczonymi odsetkami
oraz na wynik finansowy
wartość nominalna wraz z
w przypadku odpisów
naliczonymi odsetkami i
aktualizujących
odpisem aktualizującym
należności
Instrumenty czasowej polityki
Moment powstania należności
Sprzedaż składników przed lub wpływ na stan należności
po dniu bilansowym
przed lub po dniu
bilansowym
Instrumenty polityki bilansowej
dotyczące inwestycji
krótkoterminowych
Rodzaj instrumentu
Prawa wyboru
Wpływ na sprawozdania finansowe
Prawa wyboru sposobu aktywowania
Prawo zaliczenia składników do
aktywów obrotowych lub
trwałych
ujęcie w aktywach trwałych lub
obrotowych
wpływ na strukturę aktywów
trwałych oraz obrotowych
Instrumenty materialnej polityki
Wycena wstępna




cena zakupu
cena nabycia
wartość godziwa
skorygowana cena nabycia
Wpływ na sumę bilansu oraz na
rachunek zysków i strat
Wycena bilansowa

cena zakupu lub cena rynkowa
w zależności od tego która z
nich jest niższa
cena nabycia lub cena
rynkowa w zależności od tego
która z nich jest niższa
cena rynkowa
skorygowana cena nabycia
wpływ na strukturę aktywów
prezentowanych w bilansie
oraz na wynik finansowy w
zmian cen
według cen przeciętnych
według cen po których
jednostka nabyła najwcześniej
według cen po których
jednostka nabyła najpóźniej
wpływ metod ewidencji na bilans
oraz rachunek zysków i strat



Warianty ewidencji rozchodu
jednakowych składników



Zmiany przepisów oraz nowe regulacje
o charakterze merytorycznym
Wycena w skorygowanej cenie nabycia
5) definicja skorygowanej ceny nabycia
Dodany art, 28 ust. 8a definiuje metodę wyceny w skorygowanej
cenie nabycia, według której mogą być wyceniane na dzień
bilansowy ww. składniki aktywów i pasywów. Skorygowana cena
nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - dla
potrzeb rachunkowości - to cena nabycia (wartość), w jakiej
składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych
został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych,
pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio
skorygowana o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy
pomiędzy wartością początkową składnika i jego wartością w
terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy
procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące
wartość.
Przykład treść
Przykład: Spółka Alfa S.A. nabyła 1 stycznia
2008r. 100 obligacji na rynku wtórnym:
wartość nominalna 100 zł (szt.)
oprocentowanie w skali roku 10%
płatne 31 grudnia każdego roku
cena nabycia wyniosła 80 zł (szt.)
obligacje zostaną wykupione 31 grudnia
2010r.
Rozwiązanie przykładu
Obliczenie efektywnej stopy zwrotu (IRR):
8000=(1000/1+IRR)+(1000/1+IRR)^2+(1000/1+i\IR
R)^3
IRR=19,4063%
Rozwiązanie przykładu
Skorygowana
Skorygowana cena nabycia
cena nabycia na koniec
na początek okresu (bez
uwzględnieni
okresu
a odsetek)
01.01.0831.12-08
Obliczenia
01.01.0931.12.09
Obliczenia
01.01.1031.12.10
Obliczenia
SUMA
(1)
8000,00
(2)
9552,5
Płatność
odsetek i
wartości
nominalnej
(3)
1000
8000x1,194063
8552,5
10212,22
1000
8552,5x1,19406
3
9212,5
11000
11000
9212,5x1,19406
3
13000
Skorygowana
cena nabycia Przychody z
na koniec
tytułu
okresu (po
odsetek
uwzględnieniu
płatności
odsetek)
(4)=(2)-(3)
(5)=(2)-(1)
8552,5
1552,5
9552,5-1000
9552,5-8000
9212,22
1659,72
10212,22-1000
10212,228552,5
0
1787,5
11000-11000
11000-9212,5
5000
(3000+2000)
Polityka bilansowa środków
pieniężnych
Rodzaj instrumentu
Prawa wyboru
Wpływ na
sprawozdania
finansowe
Instrumenty materialnej polityki
Warianty ewidencji
rozchodu walut
 według
cen wpływ metod
przeciętnych
ewidencji na
 według cen po
bilans oraz
których jednostka
rachunek zysków
nabyła
i strat
najwcześniej
 według cen po
których jednostka
nabyła najpóźniej
Operacje wyrażone w walutach obcych ujęcie w księgach rachunkowych
Przepisy znowelizowanego art. 30 ust. 2 określają w sposób
odmienny od dotychczasowych zasad wycenę dla celów
bilansowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach
obcych. Zmiany te polegają na dostosowaniu zasad przeliczania
operacji wyrażonych w walutach obcych do zasad wynikających
z przepisów ustaw o podatku dochodowym. Oznacza to, iż w
sytuacji operacji sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty
należności lub zobowiązań wycena następować będzie po kursie
faktycznie zastosowanym w danym dniu wynikającym z
charakteru danej operacji.
Ponadto przepisy art. 30 ust. 2 wprowadzają możliwość
wyłączenia z ogólnych zasad wyceny środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających
zwrotowi, jeżeli odrębne przepisy dotyczące wyceny tych
środków stanowią o zastosowaniu odmiennych, niż określone w
ustawie o rachunkowości, kursów walut obcych
Instrumenty polityki bilansowej
dotyczące kapitałów własnych
Rodzaj instrumentu
Wpływ na sprawozdania
finansowe
Prawa wyboru
Instrumenty materialnej polityki
Wykorzystanie kapitału z
aktualizacji wyceny w
zakresie finansowych
aktywów trwałych
Prawo tworzenia odpisów Wpływ na strukturę
aktualizujących wycenę
pasywów, kapitałów
inwestycji zaliczonych
własnych.
do aktywów trwałych
jeżeli
ich
wartość
wzrasta.
Wpływ wyceny składników Wszelkie prawa wyboru Wycena zmierzająca do
aktywów na kapitały
polityki
materialnej,
zawyżenia lub
własne
formalnej,
czasowej
zaniżenia wartości
zawyżające
lub
pozycji aktywnych w
zaniżające
wartość
celu zawyżenia lub
aktywów
zaniżenia wyniku
finansowego
Instrumenty formalnej polityki
Podział zysku
Podział zysku w obszarze
fakultatywnym
Wpływ na strukturę
kapitałów własnych
Instrumenty polityki bilansowej
dotyczące zobowiązań
Rodzaj instrumentu
Prawa wyboru
Wpływ na sprawozdania finansowe
Prawa wyboru sposobu pasywowania
Prawo zaliczenia zobowiązań do
krótko terminowych lub
długoterminowych za
wyjątkiem zobowiązań z
tytułu dostaw i usług
Zaliczenie zobowiązań do
krótkoterminowych lub
długoterminowych
Wpływ na strukturę pasywów
długo- i krótkoterminowych
Instrumenty polityki materialnej
Wycena bilansowa
wartość nominalna
wartości
wymaganego
zobowiązania,
tzn.
wartości
nominalnej razem z naliczonymi
odsetkami karnymi dla wszystkich
zobowiązań nie regulowanych w
wysokości odsetek ustawowych
wartości
wymaganego
zobowiązania,
tzn.
wartości
nominalnej razem z naliczonymi
odsetkami karnymi tylko dla
zobowiązań
co
do
których
otrzymano informacje o wysokości
naliczonych odsetek
wpływ na strukturę pasywów
prezentowanych w bilansie
oraz na wynik finansowy w
przypadku naliczania odsetek
karnych ustawowych lub
faktycznych
Instrumenty czasowe
Moment powstania zobowiązania
zdarzenia powodujące powstanie
zobowiązań przed lub po dniu
bilansowym
wpływ na stan zobowiązań przed
lub po dniu bilansowym
Instrumenty polityki bilansowej
dotyczące kształtowania rezerw
Rodzaj instrumentu
Prawa wyboru
Wpływ na sprawozdania finansowe
Prawa wyboru sposobu pasywowania



Prawo tworzenia rezerw na zobowiązania
wynikające z pasywowania pewnych lub w
dużym
stopniu
prawdopodobnych
przyszłych zobowiązań, których kwotę
można w sposób wiarygodny oszacować, a
w szczególności dotyczących strat z
transakcji gospodarczych w toku, w tym z
tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń,
operacji kredytowych, skutków toczącego
się postępowania sądowego,
Prawo tworzenia rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego, który
w przyszłości będzie wymagalny ze
względu na różnice w ujęciu przychodów
w prawie bilansowy i podatkowym,
Prawo pasywowania kosztów, dotyczących
ściśle
oznaczonych
świadczeń,
prawdopodobnych kosztów, których kwota
lub data powstania nie są jeszcze znane w
wysokości
uzasadnionej
ryzykiem
gospodarczym i zwyczajami handlowymi;
Zaliczenie zobowiązań do
krótkoterminowych lub
długoterminowych
Wpływ na strukturę pasywów oraz na
poziom wyniku finansowego w
zakresie kosztów głównej
działalności operacyjnej,
pozostałej działalności operacyjnej,
działalności finansowej
Instrumenty materialnej polityki
Wycena rezerw
Warianty wyceny rezerw
o Subiektywny
szacunek
kierownictwa firmy
o Metoda Bayesa (wartości
oczekiwanej)
Wpływ na wartość pasywów
prezentowanych w bilansie oraz na
wartość pozycji kształtujących
wynik finansowy
Instrumenty czasowej polityki
Moment powstania rezerw
Utworzenie rezerwy przed dniem
bilansowym lub po nim
Wpływ na stan rezerw oraz wynik
finansowy przed lub po dniu
bilansowym
Instrumenty polityki bilansowej
dotyczące rozliczeń
międzyokresowych przychodów
Rodzaj instrumentu
Prawa wyboru
Wpływ na sprawozdania finansowe
Prawa wyboru sposobu pasywowania


Równowartość otrzymanych lub
należnych od kontrahentów
środków z tytułu świadczeń,
których wykonanie nastąpi w
następnych okresach
sprawozdawczych,
Środki pieniężne otrzymane na
sfinansowanie nabycia lub
wytworzenia a także przyjęcia
nieodpłatnego, w tym otrzymanych
w drodze darowizny, środków
trwałych, środków trwałych w
budowie oraz prac rozwojowych,
jeżeli stosownie do innych ustaw
nie zwiększają one kapitałów
własnych.
Ujęcie w pasywach bilansu
Wpływ na strukturę pasywów oraz na
poziom wyniku finansowego w
zakresie kosztów głównej
działalności operacyjnej,
pozostałej działalności operacyjnej,
działalności finansowej
Instrumenty materialnej polityki
Wycena rozliczeń międzyokresowych
Warianty wyceny rozliczeń:
o Subiektywny
szacunek
kierownictwa firmy
o Metoda Bayesa (wartości
oczekiwanej)
Wpływ na wartość pasywów
prezentowanych w bilansie oraz na
wartość pozycji zawartych w
wyniku finansowym
Instrumenty czasowej polityki
Moment powstania rozliczeń
międzyokresowych
Utworzenie rozliczeń międzyokresowych
przed dniem bilansowym lub po
nim
Wpływ na stan rozliczeń
międzyokresowych oraz wynik
finansowy przed lub po dniu
bilansowym
Instrumenty polityki bilansowej
wpływające na wynik finansowy i
dochód podmiotu
gospodarczego
Instrumenty polityki
bilansowej
Charakterystyka
I. Prawa wyboru aktywowania 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli
kosztów
wydatki dotyczące kosztów przyszłych okresów,
2. Koszty prac rozwojowych, które dotyczą ściśle
określonych, nowych lub ulepszonych produktów
bądź technologii, pod warunkiem, że:
a) są one wiarygodnie ustalone,
b) nastąpi w najbliższej przyszłości wykorzystanie
wyników tych prac,
c) przyniosą one spodziewane przychody
II. Prawa wyboru sposobu
pasywowania
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli
kwoty ujmowane w kosztach bieżącego okresu,
gdyż jego dotyczą, które będą opłacone w
przyszłości,
2. Rezerwy będące korektą wyniku finansowego o
niepewne przychody (na przykład: rezerwy na
należności lub spodziewane straty
III. Prawa wyboru sposobu wyceny
majątku
1. Materiały i towary wycenia się według ceny nabycia lub ceny
zakupu lub kosztów wytworzenia,
2. Produkty gotowe wycenia się według kosztów wytworzenia lub
ceny sprzedaży netto,
3. Produkcję nie zakończoną wycenia się według kosztów
wytworzenia lub kosztów bezpośrednich lub kosztów zużytych
materiałów bezpośrednich lub można nie wyceniać produkcji w toku
jeśli w istotny sposób nie zniekształca to wyniku finansowego,
4. Wycena rozchodu zapasów, którą przeprowadza się według:
a) cen średnich (przeciętnych),
b) zasady "pierwsze przyszło pierwsze wyszło",
c) zasady ostatnie przyszło pierwsze wyszło,
5. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztów
wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Przy ustalaniu
okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się
okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie,
którego wpływają w szczególności:
1)
liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
2)
tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
3)
wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego
pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym
miernikiem,
4)
prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka
trwałego,
5)
przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto
istotnej pozostałości środka trwałego.
IV Prawa wyboru sposobu
prowadzenia ksiąg
rachunkowych
1. Wariant ewidencji kosztów działalności
operacyjnej:
a) ewidencja kosztów tylko według rodzaju,
b) ewidencja kosztów tylko według typów
działalności,
c) ewidencja kosztów według rodzaju i według typów
działalności,
2. Ewidencja materiałów i towarów:
a) ilościowo - wartościowa,
b) ilościowa,
c) wartościowa
3. Ewidencja produktów pracy:
a) ilościowo-wartościowa,
b) ilościowa,
c) odnoszenie wartości wytworzonych produktów
bezpośrednio w „koszt własny sprzedaży produktów”.
Instrumenty polityki bilansowej
dotyczące rachunku przepływów
pieniężnych
Rodzaj instrumentu
Prawa wyboru
Wpływ na sprawozdania finansowe
Instrumenty formalnej polityki
Zakres definicji środków pieniężnych
Zaliczenie do środków pieniężnych
krótkoterminowych aktywów
finansowych płatnych lub
wymagalnych do 3 miesięcy do tej
grupy lub inwestycji
krótkoterminowych
Wpływ na strukturę sprawozdania
finansowego
Prawo wyboru metody sporządzania
rachunku
Metoda bezpośrednia
Metoda pośrednia
Wpływ na strukturę sprawozdań oraz
wartość niektórych pozycji
sprawozdania
Szczegółowość ujętych informacji
Ujęcie w sprawozdaniu danych z większą
szczegółowością niż to wynika z
załącznika do ustawy
Pominięcie w sprawozdaniu pozycji,
które nie były i nie są ujęte.
Wpływ strukturę oraz na zawartość
informacyjną sprawozdania
Instrumenty materialnej polityki
Warianty wyceny, prezentacji zdarzeń
oraz majątku przedsiębiorstwa
Zaliczenie dywidend oraz prowizji i
odsetek od kredytów i pożyczek do
dział. operacyjnej lub finansowej
Wpływ na strukturę sprawozdania
finansowego
Instrumenty czasowej polityki
Moment powstania zdarzenia
Zdarzenia powodujące zmiany stanu
środków pieniężnych przed lub po
dniu bilansowym
Wpływ na strukturę sprawozdania
Download