Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

advertisement
ZG ZPAP
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok 2011
1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz
wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.
Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w Warszawie, ul.
Nowy Świat 7/6.
Podstawową działalnością firmy jest :
-Działalność
pozostałych
organizacji
członkowskich,
gdzie
indziej
niesklasyfikowanych 91.33Z - PKD
Jednostka posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000106679 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawa, XIII
Wydział Gospodarczy KRS.
Jednostka posiada numer NIP 526-025-13-80 nadany przez III Urząd Skarbowy
Warszawa - Śródmieście, oraz numer Regon 001401758.
Czas trwania ZG ZPAP jest nieoznaczony.
2) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.
ZG ZPAP prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
rozpoczynający się 01 stycznia 2011 roku i kończący się 31 grudnia 2011 roku.
3) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne
sprawozdania finansowe.
W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie
wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania
samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była zobowiązana do
sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności.
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które
mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych
12 miesięcy w niezmienionym zakresie.
5) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia
jednostce prawo wyboru.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Jednostka
sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Jednostka nie
sporządza rachunku przepływów pieniężnych.
ZG ZPAP
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z
ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie
z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy
umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W 2011 roku jednostka posiadała wartości niematerialne i prawne.
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji
wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz
dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.
Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej
wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.
Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym
jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są
jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca
następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej albo ceny nabycia,
zależnie od tego, która z nich jest niższa.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe zaliczane do instrumentów finansowych
wycenia się (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i
sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1674)
Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie
ustalonym na ten dzień przez Narodowy Bank Polski.
Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości
nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub
umowy spółki.
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i
wpisanej w rejestrze sądowym.
ZG ZPAP
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej
wartości.
Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w
kwocie wymagającej zapłaty.
Jednostka nie tworzyła funduszy specjalnych.
6) Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów
wyrażone w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych.
Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych przyjęto następujące kursy
na dzień 31.12.2011 r.:
EUR 4,4168
USD 3,4174
Mirosława Sadowska
Download