zapytania do siwz oraz odpowiedzi

advertisement
GMINA STRZEGOM
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-550
fax (74) 8560-516
[email protected]
www.strzegom.pl
Strona internetowa Zamawiającego
Wasze pismo z dnia Znak
-
Nasz znak
Data
WIiZP.271.11.2013.MP.6 29.05.2013r.
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PARTERZE W ZESPOLE SZKÓŁ
SPECJALNYCH NA WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W związku z zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, na postawie art. 38 pkt
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Zamawiający
przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1
Prosimy o uzupełnienie udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji
projektowej o:
projekt budowlano-wykonawczy opisujący szczegółowo przedmiot zamówienia i będący
jednym z dokumentów stanowiących podstawę do sporządzenia oferty ( o czym mowa w
dziale III. Pkt 3 SIWZ i w §2 ust.1. pkt 2 projektu umowy i wymienionym jako zał. Nr 12 do
SIWZ, lub o projekt wykonawczy (wymagany na podstawie § 4 rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2005r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
w związku z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy (zawierający wszystkie wymagane
informacje, wymiary, rysunki i zestawienia- w pełnym zakresie robót stanowiących przedmiot
zamówienia) umożliwi pełne, precyzyjne i jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia
(zakresu robót i dostaw) oraz rzetelną jego wycenę, uzasadnienie:
Na stronie internetowej Zamawiającego opublikowano jedynie projekt budowlany, który nie
opisuje w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem
wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzanie oferty (zgodnie z
postanowieniami art. 29 i art. 31 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych)- w
szczególności projekt nie przedstawia (nie opisuje):
- warunków gruntowo-wodnych- istotnych dla wykonania fundamentów projektowanych
schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych,
- przyczyny zawilgocenia ścian i sposobu zapobieżenia dalszemu występowaniu wilgoci, co
nie gwarantuje skuteczności przewidzianego projektem osuszeniu przez nadmuch, a co jest
istotne w związku z przewidzianymi umową zobowiązaniami gwarancyjnymi,
- rodzaju i wymogów w zakresie zastosowania materiałów dla następujących elementów:
parapety, barierka przy podjeździe, okładziny granitowe (kolor, grubość, wymiary płyt).
- ścianek p-poż, o których mowa w części 7. Opisu technicznego (strona 10), dla których
projekt nie wskazuje również miejsca, w którym ścianki należy wykonać, elementów tych nie
opisano również w STWiORB, a brak takich informacji uniemożliwia pełne, precyzyjne i
jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia oraz rzetelną jego wycenę.
Odpowiedź 1
Zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego projekt (zał. Nr 12 do SIWZ) jest
projektem budowlano-wykonawczym. Zamawiający nie dysponuje odrębnym projektem
wykonawczym.
W projekcie nie zawarto opinii geologicznych gruntu w miejscu posadowienia
fundamentów projektowanych schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych.
Przyjęto do obliczeń grunt jednorodny o nośności 150kPa, poziom wód gruntowych poniżej
poziomu posadowienia budynku.
Zgodnie z opisem technicznym punkt 5.2. projektu na parterze ściany są mocno
zawilgocone ze względu na nieużytkowanie tej części budynku. Sposoby zapobiegania
dalszemu występowaniu wilgoci, wykonane zgodnie z wytycznymi projektanta, zawartymi w
opracowaniu powinny w wystarczający sposób zlikwidować wilgoć w pomieszczeniach.
Jednocześnie dookreślamy podane w projekcie informacje dotyczące zastosowanych
materiałów:
-Nowe parapety wewnętrzne przy wymienianych oknach dostosować do parapetów
istniejących- z PCV kolor biały.
-Barierka przy podjeździe ze stali nierdzewnej (poręcz obustronna).
-Okładziny z płyt granitowych strzegomskich o gr. 3cm (płyty pionowe piaskowane, płyty
poziome średnio-groszkowane).
-Ścianki p-poż zgodnie z rysunkiem 2-A należy wykonać między pomieszczeniami 1/9-1/12 a
korytarzem 1/8, między pom. 1/13 i 1/14, oraz fragment ściany w pom. 1/7 między drzwiami
D4 i D8.
Pytanie 2
Projekt nie przedstawia kopii pozwolenia na budowę- określającego warunki wykonania
przedmiotu zamówienia, wynikające z postanowień przepisów ustawy Prawo budowlane.
Odpowiedź 2
Pozwolenie na budowę nie zawiera elementów, które mają wpływ na opis przedmiotu
zamówienia i obliczenie ceny oferty. W załączeniu przekazujemy kopię pozwolenia na
budowę.
Pytanie 3
Projekt nie przedstawia kopii pisma Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we
Wrocławiu, o którym mowa na stronie tytułowej projektu budowlanego- określającego
wymogi i warunki realizacji przedsięwzięcia w związku z lokalizacją obiektu na terenie
podlegającym ochronie konserwatorskiej (obszar w granicach strefy „B” ochrony
konserwatorskiej) oraz wpisanie budynku do wykazu zabytków nieruchomych.
Odpowiedź 3
W załączeniu zeskanowane pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Pismo nie
zawiera elementów, które mają wpływ na opis przedmiotu zamówienia i obliczenie ceny
oferty.
Pytanie 4
Czy wszystkie dostarczane w ramach zamówienia okna i drzwi mają być wykonane z PCVjak wynika z zastosowanej podstawy wyceny w poz. 41 i 43 przedmiaru robót, czy z
materiałów, jakie opisano w zestawieniu stolarki (rys. nr 5-A)?
Odpowiedź 4
Okna i drzwi mają być wykonane z materiałów opisanych w zestawieniu stolarki (rys. nr 5-A)
z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 27.05.2013r.
Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający
sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wyceny
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 5
Jaka ilość okien obejmuje przedmiot zamówienia (w zakresie dostawy i montażu) – w poz. 41
przedmiaru ujęto11 szt. Natomiast zestawienie stolarki przewidziano 10 szt. okien i 4
naświetla.
Odpowiedź 5
Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę 7 szt. okien i 4 naświetli zgodnie z zestawieniem
stolarki (rys. nr 5-A). W przedmiarze j.m. są m2, które zgadzają się z ilością przedstawioną w
zestawieniu stolarki.
Pytanie 6
Czy uwidocznione na rzucie parteru (rys. nr 2-A) okna o wymiarach 260*245 cm wraz z
parapetami (wewnętrznymi) nieoznaczone symbolami O1 lub O2 są objęte przedmiotem
zamówienia.
Odpowiedź 6
Przedmiotem zamówienia są objęte tylko okna oznaczone symbolami O1, O2, O3 i O4.
Pytanie 7
W których oknach przewidziano dostawę i montaż parapetów (wewnętrznych)- w poz. 42
przedmiaru ujęto 7 szt. natomiast zestawienie stolarki przewidziano 10 szt. okien i 4
naświetla.
Odpowiedź 7
W zestawieniu stolarki (rys. nr 5-A) przewidziano 7 szt. okien i 4 naświetla, w poz. 42
przedmiaru robót poprawnie ujęto ilość parapetów wewnętrznych.
Pytanie 8
Czy w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać podokienniki (zewnętrzne) w oknach,
których dostarczenie i wymianę obejmuje zamówienie- jeśli tak to proszę o opisanie z jakiego
materiału należy je wykonać.
Odpowiedź 8
W ramach przedmiotu zamówienia nie przewidziano wykonania nowych podokienników
zewnętrznych. Po osadzeniu nowych okien należy wykonać uzupełnienie i odtworzenie tych
parapetów wg istniejącego wykończenia.
Pytanie 9
Na jaką wysokość należy wykonać przewód wentylacyjny, o którym mowa w poz. 18
przedmiaru- w projekcie brakuje rysunku na podstawie którego można ustalić wysokość
przewodu.
Odpowiedź 9
Przewód wentylacyjny należy wykonać na wysokość 14m.
Pytanie 10
Czy tynkowanie i malowanie zewnętrznych powierzchni zamurowań otworów okiennych
zostało wyłączone z przedmiotu zamówienia- przedmiar robót takich prac nie przewiduje.
Odpowiedź 10
Należy otynkować zewnętrzne powierzchnie zamurowań otworów okiennych.
Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, jedynie ułatwiający
sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić podstawy do wyceny
przedmiotu zamówienia.
Pytanie 11
W zakresie zapisów w SIWZ: usunięcie zapisu w dziale XIII. Punkt 1.SIWZ o treści:
„W cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub
zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale
również te, które nie zostały szczegółowo opisane, ale są niezbędne dla prawidłowego,
zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego
funkcjonowania.” Z powodu jego niezgodności z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.,
Uzasadnienie:
Zgodnie z postanowieniami art.29 ust.1. ustawy:
„Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”
W związku z czym nieuprawnione jest (wykraczające poza regulacje ustawowe) żądanie
Zamawiającego, aby wykonawca ujął w cenie ryczałtowej (objął przedmiotem oferty)
również te roboty i prace, które nie zostały szczegółowo opisane (w SIWZ, projekcie,
STWiORB i w przedmiarze robót).
Odpowiedź 11
Z zapisu wynika, że w cenie ryczałtowej należy ująć wszystkie roboty i prace „….również te,
które nie zostały opisane lub zasugerowane, ale są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze
sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania”
Zamawiający wyjaśnia, że nie dotyczy to robót, które wykraczają poza określony
w specyfikacji przedmiot zamówienia, lecz szczegółów, składających się na poszczególne
elementy zadania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, które nie zawsze są szczegółowo
opisane przez projektanta w dokumentacji technicznej. Zapis ten należy rozumieć w ten
sposób, że w wycenie przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien ująć również wszystkie
roboty towarzyszące, które są niezbędne do wykonania określonego zakresu robót, choć nie
zostały nigdzie opisane, np. montaż rusztowań nie jest opisany w projekcie budowlanym,
a jednocześnie jest niezbędny do wykonania robót elewacyjnych, podobnie jak wszelkie
roboty zabezpieczające. Wykonawca powinien także uwzględnić przy wycenie oferty
wykonanie robót i użycie materiałów, które są niezbędne do wykonania prac objętych opisem
przedmiotu zamówienia, a uzależnione są od technologii wykonania przyjętej przez
wykonawcę.
W szczególnych przypadkach Zamawiający będzie stosował się do art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
W związku z powyższym Zamawiający zapis w pkt.XIII.3 SIWZ pozostawia bez zmian.
Pytanie 12
Proszę o podanie przykładowego producenta centrali nawiewno wywiewnej.
Odpowiedź 12
W świetle ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający nie może określać producenta
urządzenia. Należy zamontować centralę nawiewno-wywiewną o parametrach zgodnych z pkt 2.1.
STWiO.
Pytanie 13
Proszę o udostępnienie projektu wentylacji wraz z naniesionymi przekrojami rur wentylacyjnych.
Odpowiedź 13
W załączeniu zamieszczamy schemat wentylacji nawiewno-wywiewnej.
Pytanie 14
Wentylatory mają być włączane na czujkę ruchu czy ze światłem mają postać TIMER- wyłącznik
czasowy.
Odpowiedź 14
Wentylatory mają być włączane ze światłem, mają posiadać wyłącznik czasowy.
Pytanie 15
Proszę o podanie ilości nawiewników okiennych model.
Odpowiedź 15
Nawiewnik okienny jest jeden w pom. nr 1/3. Model higrosterowany.
Pytanie 16
Proszę o udostępnienie rzutu poddasza.
Odpowiedź 16
Nie ma możliwości udostępnienia rzutu poddasza (kondygnacja nie ujęta w projekcie
budowlanym).
Pytanie 17
Wymiana pionów kanalizacyjnych obejmuje kondygnacje wyżej po za zakresem obejmującym
remont.
Odpowiedź 17
Wymiana pionów k.s. obejmuje kondygnację znajdujące się wyżej, aż do wywiewek na dachu
(wysokość ok. 14m).
Pytanie 18
Proszę o udostępnienie rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej.
Odpowiedź 18
W dokumentacji projektowej jest określony przebieg kanalizacji sanitarnej rys. 8-ISz opisami
przekrojów kanałów, natomiast profil przyłącza jest przedstawiony na rys. 4-IS.
Pytanie 19
Proszę o podanie dokładnych wymiarów i ilości zlewozmywaków.
Odpowiedź 19
Zlewozmywaki przewidziano w pomieszczeniach: świetlicy oraz pom. gospodarczym.
Wymiary- zgodnie z STWiO- pkt 2.1.
Pytanie 20
Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert i ustalenie nowego- na siedem dni po udzieleniu i
opublikowaniu przez Zamawiającego odpowiedzi, wyjaśnień i brakujących części dokumentacji
przetargowej.
Odpowiedź 20
W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz ze względu na krótki termin realizacji, związany z
dofinansowaniem zamówienia ze środków zewnętrznych, Zamawiający nie przedłuża terminu
składania ofert.
W załączeniu zamieszczamy:
1. Pozwolenie na budowę.
2. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.
3. Schemat wentylacji nawiewno-wywiewnej.
Download