13. Typ modułu kształcenia

advertisement
1. Nazwa
jednostki
Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
2. Kierunek
Pielęgniarstwo - pomostowe
Kod
przedmiotu
Genetyka
3. Imię i
nazwisko osoby
/osób
prowadzącej
moduł
4. Nazwa
modułu:
Dr n. farm. Anna Goździalska (wykład)
5. Poziom
kształcenia
pierwszy
6. Forma
studiów
Pomostowe
7. Semestr
1
8. Rok studiów
1
9. Forma zajęć i
liczba godzin:
wykład (1o godz.) – ścieżka C i D
10. RAZEM:
wykład (1o godz.) – ścieżka C i D
11.Język
wykładowy
polski
12. Wymagania
wstępne i
dodatkowe
br ak
13. Typ
modułu
kształcenia
Obowiązkowy
Nauki podstawowe
14.Efekty kształcenia dla modułu:
Szczegółowe efekty kształcenia osiągane przez moduł.
Wiedza
Szczegółowe efekty kształcenia
Symbol
Efektu kształcenia
Omawia funkcje genomu, transkyptomu i proteomu
człowieka oraz podstawowe koncepcje regulacji ekspresji
genów, w tym regulacji epigenetycznej
Opisuje budowę chromosomów oraz molekularne podłoże
mutagenezy, zna profile metaboliczne podstawowych
narządów
AW10
AW11
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
Wymienia zasady dziedziczenia różnej liczby cech,
dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego
dziedziczenia cech oraz dziedziczenia poza jądrowej
informacji genetycznej
Szacuje ryzyko ujawnienia się danej choroby w oparciu o
zasady dziedziczenia i wpływ czynników
środowiskowych
Wykorzystuje wiedzę na temat chorób uwarunkowanych
genetycznie w profilaktyce nowotworów oraz diagnostyce
prenatalnej
Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje
umiejętności, dążąc do profesjonalizmu
Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta
AW12
AU6
AU13
AK2
AK9
15. Stosowane
Wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja
metody
dydaktyczne
16. Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia
SYMBOL
Formy sprawdzenia osiągnięcia efektu
Efektu Kształcenia
AW10
Test wielokrotnego wyboru
AW11
Test wielokrotnego wyboru
AW12
Test wielokrotnego wyboru
AU6
Pytania otwarte, dyskusja
AU13
Pytania otwarte, dyskusja
AK2
Samoocena studenta, ocena prowadzącego, ocena koleżeńska
AK9
Samoocena studenta, ocena prowadzącego, ocena koleżeńska
19. Treści
merytoryczne
modułu
Budowa i funkcja kwasów nukleinowych. Mutacje i naprawa DNA.
Ekspresja genów w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych.
Regulacja ekspresji genów prokariotycznych (model operonu) i regulacja
transkrypcji genu eukariotycznego. Cechy kodu genetycznego, produkty
ekspresji genów – translacja i modyfikacja potranslacyjna białek.
Ewolucja genomów. Zmienność genetyczna. Mechanizmy dziedziczenia.
Dziedziczenie autosomalne jednogenowe dominujące i recesywne.
Dziedziczenie sprzężone z płcią, zależne od płci, dziedziczenie dwu i
wielogenowe. Elementy biotechnologii (PCR, klonowanie DNA w
wektorach, hybrydyzacja, enzymy restrykcyjne, biblioteki DNA i cDNA).
Użyteczność metod biotechnologicznych w diagnostyce i terapii chorób
genetycznych oraz produkcji leków, kosmetyków. Organizmy
modyfikowane genetycznie. Mutacje i choroby przez nie wywoływane.
Mutacje punktowe, chromosomowe i genomowe. Możliwości
terapeutyczne. Zaburzenia przebiegu procesów molekularnych u
mikroorganizmów - zastosowanie antybiotykoterapii. Wpływ
antybiotyków na procesy molekularne u bakterii. Użyteczność metod
20. Wykaz
literatury
obowiązkowej i
uzupełniającej
biotechnologicznych w diagnostyce i terapii chorób.
1.Podstawowa
 Podstawy genetyki, pod red. G.Drewy i T. Ferenca Wyd. Urban
&Partner, 2008
2.Uzupełniająca
 Genetyka medyczna, John R. Bradley, David R. Johnson, Barbara R.
Pober, PZWL, 2009
 Genomy , TA. Brown, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
 Genetyka molekularna, pod red. P. Węgleńskiego, Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2000.
 Biologia molekularna w medycynie, pod redakcją Jerzego Bala, PWN,
2008
Download