ZARZĄDZENIE REKTORA nr

advertisement
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM…………………….. z dnia ………………….2012 r.
SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
Nazwa
modułu
modułu
Rodzaj modułu/przedmiotu
Podstawy cytofizjologii
Obowiązkowy
Wydział PUM
Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów
Kosmetologia
Specjalność
Nie dotyczy
Poziom studiów
I stopień
Forma studiów
Rok studiów
Stacjonarne, niestacjonarne
Semestr studiów
Liczba przypisanych punktów
ECTS
Formy prowadzenia zajęć
Osoba odpowiedzialna za
moduł
II
I rok
3
Strona internetowa
Wykłady- 10 godz.; ćwiczenia- 20 godz.
Prof. dr hab. n. med.Mariola Marchlewicz
[email protected]
Prof. dr hab. n. med.Mariola Marchlewicz,
Dr n. med. Kamila Szumilas
www.pum.edu.pl
Język prowadzenia zajęć
Polski
Osoby prowadzące zajęcia
Strona 1 z 5
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM…………………….. z dnia ………………….2012 r.
Informacje szczegółowe
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z:
 Szczegółową budową komórek na przykładzie
komórek skóry
 Cyklem życiowym komórki, różnicowaniem i
śmiercią komórki na przykładzie komórek skóry
 Sygnalizacją międzykomórkową i jej rolą w
funkcjonowaniu skóry
 Czynnikami i mechanizmami powodującymi
transformację nowotworową komórek skóry
Cele przedmiotu

Wiedzy
Wymagania
wstępne w
zakresie
Umiejętności
Kompetencji
społecznych
Kompetencje na poziomie ukończenia szkoły średniej z
biologii.
Systematyczność, nawyk samokształcenia, praca zespołowa
Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer efektu
kształcenia
NP-HW01
NP-HW02
NP-HW03
Student, który zaliczył moduł (przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Zna wpływ czynników fizycznych
środowiska na organizm żywy.
Zna mikroskopową budowę komórki i umie
określić rolę poszczególnych organelli w
komórce.
Rozumie fenomen funkcjonowania
organizmów żywych, genetyczne podłoże
ich różnicowania oraz mechanizmy
dziedziczenia
SYMBOL
(odniesienie
do)
EKK
Sposób
weryfikacji
efektów
kształcenia
(forma zaliczeń)
K_W01
D
K_W02
D
K_W03
D
NP-HW04
Zna budowę komórek skóry i ich organelli
K_W25
D
NP-HU01
Potrafi interpretować budowę komórki na
poziomie mikroskopowym.
K_U39
D
NP-HK01
Jest świadomy potrzeby ustawicznego
doskonalenia zawodowego
K_K1
Ocena sposobu
postępowania
K_K9
Ocena sposobu
postępowania
Potrafi pracować w zespole
NP-HK02
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
Strona 2 z 5
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM…………………….. z dnia ………………….2012 r.
NP-HW01
Zna wpływ czynników fizycznych
środowiska na organizm żywy.
NP-HW04
Zna mikroskopową budowę komórki i
umie określić rolę poszczególnych
organelli w komórce.
Rozumie fenomen funkcjonowania
organizmów żywych, genetyczne
podłoże ich różnicowania oraz
mechanizmy dziedziczenia
Zna budowę komórek skóry i ich
organelli
NP-HU01
Potrafi interpretować budowę komórki
na poziomie mikroskopowym.
NP-HK01
Jest świadomy potrzeby ustawicznego
doskonalenia zawodowego
NP-HK02
Potrafi pracować w zespole
NP-HW02
NP-HW03
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol treści
Opis treści kształcenia
kształcenia
Budowa komórek skóry.
Budowa i funkcje błony komórkowej, rER, sER,
Aparat Golgiego, proteasomów. Cytoszkielet
TK01
komórki; choroby związane z zaburzeniami w
cytoszkielecie.
TK02
TK03
inne ...
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Zajęcia
seminaryjne
Ćw. laborat.
Ćw.
projektowe
Ćwiczenia
kliniczne
Ćwiczenia
Zajęcia
praktyczne
numer efektu
kształcenia
Wykład
Forma zajęć dydaktycznych
Budowa komórek skóry:
Budowa i funkcje mitochondriów, lizosomów,
peroksysomów.
Jądro komórkowe i mechanizmy dziedziczenia
dysfunkcji skóry
Budowa i funkcje jądra komórkowego.
Mechanizmy dziedziczenia wybranych cech.
Uwarunkowane genetycznie choroby skóry
X
X
Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
NP-HW02, NP-HW04, NPHU01
NP-HW02, NP-HW04, NPHU01
NP-HW02, NP-HW03, NPHW04, NP-HU01
Strona 3 z 5
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM…………………….. z dnia ………………….2012 r.
TK04
TK05
Komunikacja międzykomórkowa i jej rola w
funkcjonowaniu skóry .
Zasady sygnalizacji międzykomórkowej
Podstawowe definicje: receptor, ligand, agonista,
antagonista, informator pierwotny, informator
wtórny. Podstawowe szlaki sygnalizacyjne.
Zaburzenia sygnalizacji międzykomórkowej a
choroby skóry.
NP-HW02, NP-HW04, NPHU01
Cykl komórkowy i jego regulacja w komórkach
skóry.
NP-HW02, NP-HW04, NPCykl komórkowy: definicja, przebieg, regulacja i
HU01
metody jego badania w komórkach skóry.
Różnicowanie komórek skóry.
TK06
TK07
TK08
TK09
TK10
Mechanizmy powstawania zaburzeń w obrębie skóry na
poziomie komórkowym
Starzenie się i śmierć komórek skóry
Starzenie się komórki: definicje, przyczyny,
objawy. Śmierć komórki: martwica i apoptoza;
Czynniki wpływające na starzenie się skóry.
Przeciwdziałanie przedwczesnemu starzeniu się
skóry.
Transformacja nowotworowa komórek skóry.
Transformacja nowotworowa komórki – definicja,
przebieg. Cechy charakteryzujące komórkę
nowotworową. Molekularny mechanizm rozwoju
nowotworu. Czynniki onkogenne.
Funkcjonowania komórek skóry jako elementu
układu immunologicznego.
Funkcja ochronna i obronna komórek skóry.
NP-HW02, NP-HW04, NPHU01
NP-HW01, NP-HW02, NPHW04, NP-HU01
NP-HW01, NP-HW02, NPHW04, NP-HU01
NP-HW01, NP-HW02, NPHW04, NP-HU01
Fotoprotekcja
NP-HW01, NP-HW02, NPFizjologia melanocytów, szczegółowe aspekty
HW04, NP-HU01
fotoprotekcji i skutków jej nieprzestrzegania.
Piśmiennictwo i pomoce naukowe
Jerzy Kawiak, Maciej Zabel: Seminaria z cytofizjologii, Wydawnictwo medyczne Urban &
Partner, Wrocław 2014
Jerzy Bal: Biologia molekularna w medycynie, PWN 2011
Wojciech Sawicki: Histologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2012
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
Obciążenie studenta [h]
N
S
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie do ćwiczeń
10
Średnia
Strona 4 z 5
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora PUM…………………….. z dnia ………………….2012 r.
Czytanie wskazanej literatury
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie
projektu
Przygotowanie do egzaminu
10
10
Inne
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za moduł
60
3
Uwagi
Metody oceniania np.:
E – egzamin- rozwiązanie problemu
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wyników
P – prezentacja
Inne -
Strona 5 z 5
Download