15_16_Podstawy socjologii (dietetyka)

advertisement
SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne
Kod
modułu
Nazwa
modułu
Podstawy socjologii
Rodzaj modułu
Obowiązkowy
Wydział PUM
Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek studiów
Dietetyka
Specjalność
Nie dotyczy
Poziom studiów
I stopień
Forma studiów
Stacjonarne
Rok studiów
I rok
Semestr studiów
Zimowy
Liczba przypisanych punktów
ECTS
2
Formy prowadzenia zajęć
wykłady – 22 godz., ćwiczenia – 8 godz.
dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek prof. nadzw. PUM
Osoba odpowiedzialna za
moduł
Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie PUM w Szczecinie
ul. Gen. D. Chłapowskiego 11, 71-204 Szczecin
tel.: (+48) 91 44 14 751, fax. (+48) 91 44 14 752,
e-mail Zakładu: [email protected]
e-mail Kierownika: [email protected]
Osoby prowadzące zajęcia
dr Tadeusz Dyk Tel 663 698 327; e-mail
[email protected]
Strona internetowa
http://www.pu.edu.pl/wydzial-nauk-o-zdrowiu/zaklad- naukhumanistycznych-w-medycynie
Język prowadzenia zajęć
Polski
Informacje szczegółowe
Celem zajęć jest przedstawienie dietetyki jako dziedziny
wiedzy, którą interesuje się socjologia. Przedmiot „podstawy
socjologii” ma dostarczyć studentowi wiedzy teoretycznej o
modelach życia społecznego po to, aby lepiej rozumiał procesy
jakie w nich zachodzą; po drugie zostaną omówione kulturowe
i zdrowotne uwarunkowania diety w różnych kulturach i
społecznych uwarunkowaniach wzorów konsumpcji; po trzecie
student zostanie uświadomiony o współczesnych problemach
społecznych i zdrowotnych wynikających z żywienia. Tak, aby
mógł kształtować i modyfikować zachowania odnoszące się
do zdrowia, oddziaływać na bariery zmian zachowań, biorąc
pod uwagę specyfikę grupy z jakiej wywodzi się pacjent.
Cele modułu
Wiedzy
Wymagania
wstępne w
zakresie
Umiejętności
Kompetencji
społecznych
Zdolność racjonalnego myślenia. Wrażliwość na potrzeby
innych i chęć niesienia pomocy.
Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)
numer
efektu
kształcenia
K1_W26
K1_U15
K1_U26
K1_U27
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
Zna środki językowe (struktury
gramatyczne oraz leksykę ogólną i
fachową) oraz pozajęzykowe, aby
efektywnie przekazywać treści w
tekstach pisanych i mówionych na
tematy ogólne oraz specjalistyczne z
zakresu racjonalnego żywienia.
Zdobywa umiejętności efektywnego
korzystania z biblioteki oraz
wyszukiwania i selekcji informacji, a
także krytycznej oceny źródeł.
Przewiduje przebieg konkretnych
procesów i zjawisk społecznych,
które pojawiają się w pracy
zawodowej dietetyka i podaje ich
przyczyny
Wdraża proces poprawnej
komunikacji interpersonalnej i
SYMBOL
(odniesienie do)
EKK
Sposób
weryfikacji
efektów
kształcenia
(forma zaliczeń)
M1_W10
P, D, ZAO
M1_U06
P, D, ZAO
M1_U04
P, D, ZAO
M1_U03
P, D, ZAO
K1_U35
K1_K01
K1_K04
K1_K07
K1_K08
K1_K16
K1_K24
K1_K28
społecznej, potrafi używać języka
specjalistycznego i porozumiewać się
w sposób klarowny i spójny z
osobami pochodzącymi z różnych
środowisk
Zauważa różnice w sposobie
żywienia różnych grup etnicznych.
Potrafi je omówić uwzględniając
wiek, historię i ewolucję
Wykazuje postawę samodzielności i
odpowiedzialności zawodowej w
relacji z podmiotem opieki
Wzmocnienie kompetencji
społecznych poprzez prezentowanie
postawy empatii wobec osób
chorujących psychicznie i z
zaburzeniami odżywiania oraz
umiejetności współpracy w zespole
terapeutycznym
Wykorzystuje empatię w relacji z
pacjentem i jego rodziną oraz
współpracownikami.
Wykazuje gotowość do uczestnictwa
w badaniach, reagowania na
pojawiające się problemy społeczne
Jest świadom potrzeby stałego
doskonalenia zawodowego i
dokształcania
Ma świadomość roli społecznej
absolwenta uczelni a zwłaszcza
rozumie potrzebę popularyzacji
nabytej wiedzy
Wykazuje otwartość na wspieranie
osób z problemami porozumiewania
się
M1_U04
P, D, ZAO
M1_K02;
M1_K03;M1_K05
P, D, ZAO
M1_K04
P, D, ZAO
M1_K03; M1_K04
P, D, ZAO
M1_K08
P, D, ZAO
M1_K01
P, D, ZAO
M1_K04
P, D, ZAO
M1_K06; M1_K08
P, D, ZAO
Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć
Zajęcia
seminaryjne
Ćw. laborat.
Ćw.
Projektowe
Ćwiczenia
kliniczne
Ćwiczenia
Zajęcia
praktyczne
inne ...
numer
efektu
kształcenia
Wykład
Forma zajęć dydaktycznych
Symbol modułu lub
Student, który zaliczył moduł
(przedmiot)
wie/umie/potrafi:
K1_W26
Zna środki językowe (struktury
gramatyczne oraz leksykę ogólną i
fachową) oraz pozajęzykowe, aby
X
efektywnie przekazywać treści w
tekstach pisanych i mówionych na tematy
ogólne oraz specjalistyczne z zakresu
X
K1_U15
Zdobywa umiejętności efektywnego
korzystania z biblioteki oraz
wyszukiwania i selekcji informacji, a
także krytycznej oceny źródeł.
X
X
K1_U26
Przewiduje przebieg konkretnych
procesów i zjawisk społecznych, które
pojawiają się w pracy zawodowej
dietetyka i podaje ich przyczyny
X
X
K1_U27
Wdraża proces poprawnej komunikacji
interpersonalnej i społecznej, potrafi
używać języka specjalistycznego i
porozumiewać się w sposób klarowny i
spójny z osobami pochodzącymi z
różnych środowisk
X
X
K1_U35
Zauważa różnice w sposobie żywienia
różnych grup etnicznych. Potrafi je
omówić uwzględniając wiek, historię i
ewolucję
X
X
K1_K01
Wykazuje postawę samodzielności i
odpowiedzialności zawodowej w relacji z X
podmiotem opieki
X
K1_K04
Wzmocnienie kompetencji społecznych
poprzez prezentowanie postawy empatii
wobec osób chorujących psychicznie i z
zaburzeniami odżywiania oraz
umiejetności współpracy w zespole
terapeutycznym
X
X
Wykorzystuje empatię w relacji z
pacjentem i jego rodziną oraz
współpracownikami.
X
X
Wykazuje gotowość do uczestnictwa w
badaniach, reagowania na pojawiające się X
problemy społeczne
X
K1_K16
Jest świadom potrzeby stałego
doskonalenia zawodowego i
dokształcania
X
X
K1_K24
Ma świadomość roli społecznej
absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie
potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy
X
X
K1_K28
Wykazuje otwartość na wspieranie osób
z problemami porozumiewania się
X
X
K1_K07
K1_K08
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia
Symbol
treści
kształcenia
TK01
TK02
TK03
Opis treści kształcenia
Definicja socjologii. Przedmiot i problematyka
badawcza socjologii. Socjologia jako nauka:
definicja nauki, charakterystyka socjologii jako
nauki. Elementy naukowej metody socjologii:
pojęcia, teorie, badania.
Zastosowanie wiedzy socjologicznej w pracy
dietetyka.
Procesy społeczne. Pojęcie i rodzaje procesów
społecznych. Faktory determinujące zmiany
społeczne. Następstwa zmian społeczno
kulturowych.
Społeczne uwarunkowania konsumpcji.
Zbiorowości społeczne. Definicja grupy. Typy grup.
Grupa społeczna i jej znaczenie. Struktura grupy.
Niebezpieczeństwo uprzedzeń. Komunikacja w
Odniesienie do efektów
kształcenia dla modułu
K1_W26; K1_U15;
K1_U26; K1_U27;
K1_W26; K1_U15;
K1_U26; K1_U27;
K1_U35; K1_K01;
K1_K04;
K1_W26; K1_U35;
K1_K04; K1_K07;
TK04
TK05
TK06
TK07
TK08
TK9
grupie: współpraca, współzawodnictwo, konflikt,
ugoda, asymilacja.
Zwyczaje żywieniowe a identyfikacja społeczna.
Struktura społeczna. Pojecie struktury społecznej.
Status społeczny. Charakterystyka i funkcje statusu
społecznego. Charakterystyka i funkcje ról
społecznych. Nierówności społeczne.
Nierówności w odżywianiu. Płeć a zróżnicowanie
we wzorcach odżywiania. Relacje dietetyk chory.
Dietetyk a inni członkowie zespołu terapeutycznego
Rodzina: koncepcje, funkcje i przemiany w rodzinie.
Struktura i funkcje w rodziny. Przemiany życia
rodzinnego. Fazy cyklu rodzinnego.
Rola rodziny w kształtowaniu postaw
prozdrowotnych i nawyków żywieniowych.
Kultura i jej wpływ na życie społeczne. Pojęcie
kultury. Składniki kultury. Socjalizacja. Styl życia
jako kategoria kulturowa i społeczna.
Kulturowy i społeczny kontekst zachowań
związanych z żywieniem. Przekonania i stereotypy
związane z odżywianiem. Współczesne wzorce
konsumpcji. Rola religii w kształtowaniu wzorców
żywienia.
Społeczność lokalna. Wymiar przestrzenny. Wymiar
społeczny.
Wybrane aspekty analizy społeczności lokalnej w
pracy dietetyka. Znaczenie produktów regionalnych
w diecie.
Techniki badań socjologicznych. Podstawowe
reguły badań. Metody i techniki badań
socjologicznych.
Kwestionariusz zdrowotny dietetyka. Wywiad
zdrowotny dietetyka.
Socjologiczne aspekty starości i umierania.
Znaczenie diety w kształtowaniu jakości życia w
życiu ludzi starszych.
Piśmiennictwo i pomoce naukowe
Literatura podstawowa
1. A. Ostrowska, Socjologia medycyny, Warszawa 2009.
K1_W26; K1_U15;
K1_U26; K1_U27;
K1_K07; K1_K16;
K1_K24; K1_K28
K1_U27; K1_U35;
K1_K04; K1_K07;
K1_W26; K1_U15;
K1_U26; K1_U27;
K1_U35; K1_K04;
K1_K07;
K1_U26; K1_U27;
K1_U35;
K1_W26; K1_K16;
K1_K24;
K1_W26; K1_U15;
K1_U27; K1_U35;
K1_K01; K1_K04;
K1_K07; K1_K16;
K1_K28
2. M. Sokołowska, Socjologia medycyny, Warszawa 1986.
3. J. Barański, W. Piątkowski, Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny,
Wrocław 2002.
Literatura uzupełniająca
4. I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1999.
5. Tobiasz-Adamczyk, Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologicznej, Kraków 2002.
6. B. Tobiasz – Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków 2000.
7. Z. Woźniak, Socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodziny, Poznań 1990.
8. Z. Greenwald, Kaszrut oraz inne wybrane zagadnienia, w: Bramy Halachy. Religijne Prawo
Żydowskie, Kraków 2005, s. 415- 445.
9. J. Pruszyński, J. Putz, D. Cianciara, Uwarunkowania religijne i kulturowe potrzeb
muzułmanów podczas zdrowia i choroby, w: Hygeia Public Health 2013, 48(1), s. 108-114.
10. T. Dyk, Filozoficzno-etyczne zagadnienia odżywiania w świetle osiągnięć nutrigenomiki, w:
Etyka w medycynie - wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, red. K. Basińska, J. Halasz,
Kraków 2013, s. 197-207.
Pomoce dydaktyczne: komputer, rzutnik multimedialny.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma nakładu pracy studenta
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie
sprawozdania, itp.)
Obciążenie studenta [h]
N
S
Ś
Godziny kontaktowe z nauczycielem
30
Przygotowanie do ćwiczeń
5
Czytanie wskazanej literatury
5
Przygotowanie prezentacji
5
Przygotowanie do zaliczenia
10
Inne: Praktyka
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za moduł
55
2
Uwagi
FORMA ZALICZENIA – zaliczenie na ocenę
• obecność 100%
• nb na wykładach i seminariach musi być usprawiedliwiona i zaliczona zgodnie z Regulaminem
ZNHwM
• aktywność na zajęciach
• zaliczenie wykładów: Pisemny sprawdzian wiadomości. Siedem pytań otwartych. Odpowiedzi
punktowane w skali od 0 – 5. Liczba możliwych punktów 35. (zaliczenie otrzymuje się
powyżej 70%)
• zaliczenie ćwiczeń: samodzielne przygotowanie i przedstawienie na zajęciach jednego
wybranego przez siebie problemu w oparciu o realizowany program i literaturę przedmiotu.
Metody oceniania np.:
E – egzamin
S – sprawdzenie umiejętności praktycznych
R – raport
D – dyskusja wybranych przykładów
P – prezentacja
ZAO – zaliczenie na ocenę
Download