Nazwa przedmiotu

advertisement
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa przedmiotu:
Kod przedmiotu:
Socjologia w Rosji
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Instytut Socjologii
Nazwa kierunku:
Socjologia
Forma studiów: studia pierszego
Profil kształcenia:
stopnia
studia stacjonarne ogólnoakademicki
Rok / semestr:
Status przedmiotu /modułu:
rok 2, semestr 3
Forma zajęć
Specjalność: wszystkie
Język przedmiotu / modułu:
Polski / Rosyjski
Fakultatywny
wykład
Wymiar zajęć
ćwiczenia
ćwiczenia
laboratoryjne
konwersatorium
inne
(wpisać jakie)
seminarium
30
Koordynator przedmiotu / modułu
prof. dr hab. Oksana Kozłowa
Prowadzący zajęcia
prof. dr hab. Oksana Kozłowa
Celem przedmiotu jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
historii i stanu aktualnego socjologii w Rosji; zapoznanie z
przedstawicielami rozwoju rosyjskiej wiedzy socjologicznej; z
kluczowymi problemami, tradycyjne analizowanymi w socjologii w
Rosji; aktualnych tendencji rozwoju rosyjskiej myśli socjologicznej
i jej kontaktów z myślą socjologiczną światu.
Wiedza a zakresu podstaw socjologii i antropologii kulturowej
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
efektów dla
programu
Odniesienie do
efektów dla
obszaru
K_W01
K_W04
K_W08
S2_W01
S2_W04
S2_W07
K_U01
K_U09
S2_U01
S2_U09
K_K04
K_K05
OS2_K04
OS2_K05
01 Posiada wiedzę o instytucjah społecznoWiedza
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
kulturalnych i ich funkcjach.
02 Posiada wiedzę o człowieku jako twórcy i
odbiorcy kultury symbolicznej.
03 Posiada wiedzę o rozwoju kultury, o społecznych
przyczynach i konsekwencjach tych zmian.
04 Potrafi obserwować i interpretować zjawiska
Kulturowe
05 Posiada umiejętność rozumienia i analizowania
kapitału kulturowego jednostki i zbiorowości
społecznych.
06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i
umiejętności.
07 Formułuje własne poglądy w sposób zrozumiały
i logiczny
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – Wykład
1. Specyfika socjalnej refleksji Starożytnej Rusi.
Siedemnastowieczna Rosja – od wielkiej smuty do reform Piotra I
2. Oświecenie w Rosji w XVIII wieku.
Fenomeny orientacji prozachodnej oraz sławianofilstwa. „Złoty wiek” literatury
rosyjskiej. Zrodzenie się inteligencji.
3. Nurt modernistyczny w rosyjskiej sztuce, życiu społecznym oraz refleksje.
Włączenie Rosjan do europejskiego dialogu socjologicznego. Działalność P.L.
Lawrowa, N. K. Michajłowskogo.
4. M.M. Kowalewskij jako założyciel wykształcenia socjologicznego w Rosji.
5. P.A. Sorokin oraz jego wkład do socjologii światowej
6. Działalność rosyjskich emigrantów na rzecz rozwoju socjologii jako nauki
(specyfika trzech fal)
7. Losy wolnomyślicielstwa marksistowskiego oraz niemarksistowskiego na
Liczba godzin
2
2
4
4
4
2
2
przykładzie opozycji N.D. Kondratiewa i A.W. Czajanowa (teoria koniuktury czyli
wielkich fal).
8. Marksistowska wiedza o społeczeństwie – podstawowe postulaty oraz zasady
reprodukcji (pomiędzy koniunkturalnością a wiarą).
9. Filologia i historia jako przestrzeń rozwoju socjologii niemarksistowskiej w ZSRR –
A.F. Losew, M.M. Bachtin, S.S. Awerincew, D.S. Lichaczew.
10. Dialog o Euroazjatyctwie – zagranica oraz „wewnętrzne podpole”- N.K. Gumilew
– S.N. Trubieckoj – L.N. Gumilew (teoria etnogenezy).
11. Przełomy losu socjologii w Rosji okresu radzieckiego – etapy de- i reinstytualizacji.
12. Nurt postmodernistyczny w rosyjskim życiu społecznym i „perestrojka” w
socjologii.
Dołączenie Rosji do światowego stowarzyszenia socjologów oraz określenie w nim jej
specyficznego miejsca.
Forma i warunki zaliczenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
2
2
2
Nr efektu kształcenia
z sylabusa


01, 03, 07;
02, 03, 04, 05, 06, 07
Przygotowanie pracy pisemnej
Egzamin ustny
- uczestnictwo i aktywność na zajęciach; analiza materiałów wykładów i
referowanie literatury z zakresu historii socjologii, analizy współzależności
rozwoju społeczeństwa a teorii socjologicznej
 Bierdiajew M. Rosyjska idea. Warszawa 1999.
 Козлова О. Н. Социология. Омега-Л, Москва, 2004.
 Кукушкина Е.И. Русская социология ХIХ – начала ХХ века.
Издательство МГУ, Москва, 1993.
 Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych
XIX i pierwszej połowy XX wieku. Część pierwsza, pod. red. Lilianny
Kiejzik, Łódź 2001.
 Szacki J. Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. PWN,
Warszawa, 2002.
 Grigoryev S.I., Matveeva N.A. Sociology of education as a middle-level
theory in modern sociological vitalism. Publishing house “Souz”, Moscow,
2007.
 Górka S. Wolność, równość, solidarność. Jagiellońskie Studia z
Filozofii Rosyjskiej, tom 12.seria: Jagiellońskie studia z filozofii rosyjskiej.
Kraków, 2006
 Koseła K. Polska triada Uwarowa. // Koseła K. Polak i katolik.
Splątana tożsamość.. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2003.
 Kowalewa A. Wybrane problemy socjologii ogólnej. Szczecin, 2001.
 Миф Европы в литературе и культуры Польши и России. / Ред.
М.В. Лескинен, В.А. Хореев. Индрик, Москва, 2004.
 Smaga J. Rosja w 20 stuleciu. Kraków 2001.
 Zernack K. Polska i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy. Tłum. A.
Kopacki, Warszawa, 2000.
NAKŁAD PRACY STUDENTA:
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
Przygotowanie się do zajęć
Studiowanie literatury
Udział w konsultacjach
2
Wykład, analiza prezentacji multimedialnych
Metody kształcenia
Metody weryfikacji
efektów kształcenia
2
30
15
35
5
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Inne: egzamin
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS
25
19
1
130
Download