Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim

advertisement
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
Przemiany społeczno-gospodarskie wpłynęły w ostatnich latach na funkcjonowanie
polskich firm, przedsiębiorstw, organizacji. Przemiany te maja pozytywny i negatywny
skutek. Przede wszystkim producenci w tych czasach zmuszeni są zabiegać o klientów,
troszczyć się o nich. Pracownicy powinni rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Z drugiej
strony w ciągu tych lat doszło do nadużyć, łatwego i szybkiego bogacenia się.
A oto opinia pracowników na temat firm w których pracują:
Czy zna pani/pan z kontaktów służbowych, osobistych lub ze słyszenia firmę godna zaufania,
taka o której się mówi, że jest uczciwa, rzetelna ?
23%
Trudno powiedzieć
20%
Nie, nie znam takiej firmy
47%
Tak, znam kilka takich firm
Tak, znam wiele takich firm
0%
10%
10% 20% 30% 40% 50%
Na pytanie ”Czy znane są Panu(i) uczciwe, rzetelne firmy?” respondenci
odpowiadali bardzo różnie. Blisko połowa ankietowanych (49%) uważa, iż są to
firmy polskie i tylko 18% badanych osób-firmy zagraniczne. Firmy godne
zaufania to zdaniem większości (57%)respondentów przede wszystkim firmy
prywatne i tylko 13% badanych osób wyraża pogląd, że są to firmy państwowe.
Najwięcej firm godnych zaufania stanowią firmy średnie (33%), następnie duże
(29%), najmniej firmy małe (18%).Ze względu na kondycję ekonomiczna, jako
najbardziej rzetelne postrzegane przez respondent ów są firmy stabilne (57%), a
w następnej kolejności rozwijające się (30%).Na postrzeganie polskich firm ze
względu na ich rzetelność miały wpływ zarówno pozytywne, jak i negatywne
czynniki związane z procesem transformacji .Największa część respondentów
(35%) miała trudności
z określeniem, w jakim kierunku zmienia się liczba
uczciwych firm, 33% uważało,
że uczciwych firm przybyło, 6% - że
jest ich tyle samo, a 265 badanych osób sądzi, że jest ich mniej.
Poniższe wykresy obrazują opinie pracowników na temat firm, w których pracują:
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
1.
Czy sądzi Pan(i), że obecnie w porównaniu z sytuacją sprzed roku 1989 firm uczciwych,
przestrzegających zasad jest w Polsce?
35%
Trudno powiedzieć
26%
Mniej
Tyle samo
Nie mam zdania
ZdecydowanieWięcej
nie
0%
Raczej nie
6%
16%
33%
8%
10%
27%
30%
20%
Raczej tak
40%
36%
13%
Zdecydowanie tak
0%
10%
20%
30%
40%
2. Czy zgadza się pan(i) z następującą opinią: „Obecnie w Polsce, etyczne postępowanie w
biznesie nie opłaca się”?
3. Czy zgadza się pan(i) z następującą opinią: „Obecnie w Polsce, etyczne postępowanie w
biznesie nie opłaca się”?
16%
Nie mam zdania
Zdecydowanie nie
8%
27%
Raczej nie
36%
Raczej tak
13%
Zdecydowanie tak
0%
10%
20%
30%
40%
4. Czy zgadza się pan(i) z następującą opinią: „W sytuacji wyboru między postępowaniem
etycznym i zyskiem, polscy przedsiębiorcy wybierają zysk”?
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
2
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
Nie mam zdania
Zdecydowanie nie
Raczej nie
3%
0,2%
3%
52%
Raczej tak
41%
Zdecydowanie tak
0%
20%
40%
60%
Badania dowodzą, iż wizerunek polskiego przedsiębiorcy nie jest korzystny.
Prawie 93% spośród nich zgodziło się zdecydowanie, iż w sytuacji wyboru
między postępowaniem etycznym i zyskiem, polscy przedsiębiorcy wybierają
zysk.
Programy etyczne firm funkcjonujących na polskim rynku
Odpowiedzi na pytania dotyczące potrzeby sfinalizowanych kodeksów etyki
zawodowej przedstawione na wykresie wskazują, iż choć opinia pracowników na
ten temat nie jest jednolita, podobnie jak to ma miejsce w przypadku opinii
teoretyków, aż 70% badanych osób dostrzega taką potrzebę. Częściej na taką
potrzebę wskazywały kobiety (72% odpowiedzi pozytywnych i 8% negatywnych)
niż mężczyźni (odpowiednio 68% i 16%). Znacznie częściej na potrzebę
sformalizowanych kodeksów etycznych wskazywali kierownicy (77% odpowiedzi
pozytywnych i 9% negatywnych) niż właściciele (52% odpowiedzi pozytywnych i
33% negatywnych).
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
3
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
Czy pana(i)zdaniem potrzebne są jakieś pisane zasady właściwego postępowania związanego
z wykonywaniem pracy zawodowej, kodeksy etyki zawodowej?
18%
Trudno powiedzieć
12%
Nie
70%
Tak
0%
Analiza
danych
20%
40%
dotyczących
60%
programów
80%
etycznych
w
firmach
funkcjonujących na polskim rynku mówi, że choć wiedza o programach etycznych
firm dotarła już do wielu polskich przedsiębiorstw, na ogół uważają oni, iż w
polskich przedsiębiorstwach jest jeszcze na nie za wcześnie. Rozkład odpowiedzi
na pytanie o posiadanie przez firmę kodeksu etycznego wskazuje jeszcze rzadko
taką praktykę w przypadku polskich firm.
Porównanie odpowiedzi na pytanie o istnienie w firmie kodeksu etyki zawodowej
kierowników i zwykłych pracowników wskazuje, iż kierownicy częściej niż zwykli
pracownicy potwierdzają istnienie sformalizowanych reguł etycznych. Pytając
członków kadry zarządzającej, kierowników, specjalistów to, czy firma ma
kodeks, dowiadujemy się
o istnieniu takiego kodeksu w sensie formalnym,
pytając o to zwykłych pracowników, dowiadujemy się o faktycznej recepcji
kodeksu.
Kodeks etyczny w firmach funkcjonujących na polskim rynku
Interesujące są odpowiedzi na pytanie o istnieniu kodeksu, udzielone przez
pracowników
banku.
Spośród
138,
badanych
pracowników
banku,
32%
twierdziło, że kodeks branżowy nie istnieje, a 12% nie orientowało się, pomimo
iż w branży bankowej został przyjęty ”Kodeks dobrej praktyki bankowej” w 1995
r.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
4
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
Jak często zasady zawarte w kodeksach etycznych
okazują się pożyteczne przy
podejmowaniu decyzji i w działaniu w pana(i) pracy?
Nie znam ich
4%
Nigdy
3%
64%
Czasem
29%
Często
0%
20%
40%
60%
80%
Dane przedstawione na wykresie wskazują postrzeganie przez pracowników
użyteczności zasad zawartych w sformalizowanych kodeksach. Spośród osób,
które pracują
w firmach posiadających własny kodeks, kodeks branżowy lub
w takich, w których pewne zasady zawarte są w zbiorach innych uregulowań
zawodowych, dla 29% zasady te często pożyteczne, dla 64% czasem pożyteczne,
zaledwie dla 35 nigdy nie są pożyteczne, a 4% osób powiedziało, że ich nie zna.
Te ostatnie osoby pracują zatem w firmach, w których kodeks istnieje tylko na
papierze i nie ma żadnego znaczenia praktycznego. Przyjęcie go przez firmę
zostało zapewne spowodowane jakimiś czynnikami zewnętrznymi, natomiast
kierownictwo firmy nie jest przekonane o możliwości oddziaływania kodeksu,
ponieważ nie podjęto trudu by zapoznać z nim pracowników.
Rozkład
odpowiedzi na pytanie
dotyczące
szkoleń etycznych został
przedstawiony na poniższym wykresie. Wynika z niego, iż szkolenia etyczne
prowadzone w formie obligatoryjnej są niezwykle rzadką praktyką (3%), jaszcze
rzadsza niż posiadanie przez firmę własnego kodeksu. Nieco częściej (4%)
organizowane
są
szkolenia,
w
których
pracownicy
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
mogą
uczestniczyć
5
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
dobrowolnie, najczęściej (12%) szkolenia etyczne są fragmentem innych szkoleń
pracowniczych.73% badanych osób opowiedziało , że ich firmy nie prowadza
szkoleń i 8% nie orientuje się. Prawie 1/3 respondentów uważa, że firma
powinna zorganizować takie szkolenie. Trochę częściej niż ogół pracowników
uczestniczą lub maja szansę uczestnictwa w szkoleniach etycznych pracownicy
banku (29%), dosyć zaskakujące jest, że gorzej poinformowani o organizowaniu
takich szkoleń przez firmę (14%).
Czy pana(i) firma organizowała szkolenia w zakresie etycznego postępowania
w
pracy?
Nie orientuje się
14%
8%
36%
42%
Nie
21%
Nie, ale pow inni zorganizow ać
Tak, jest to fragment szkolenia
pracow ników
Tak, jest to kurs, w którym można
uczestniczyć
Tak, jest to obow iązkow y kurs
31%
18%
12%
Pracownicy banków
Ogół pracowników
6%
4%
5%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
6
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
Przydatność szkoleń etycznych została na ogół pozytywnie oceniona przez
pracowników, o czym świadczą poniższe dane.
Jak często szkolenie w zakresie etyki pomaga panu(i) w podejmowaniu decyzji
i
5%
Nigdy
68%
Czasem
27%
Często
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
działaniu w pracy?
Ponadto organizowanie przez firmę szkoleń ma wyraźny wpływ na
postrzeganie efektywności zasad etycznych zawartych w kodeksach, ponieważ
spośród osób pracujących
firmach prowadzących szkolenie 99% uważa, że
zasady te są często lub czasem pożyteczne, ani jedna osoba nie twierdzi, że nigdy
nie są pożyteczne i tylko 1% ich nie zna.
Jak często zasady okazują się pożyteczne przy podejmowaniu decyzji
iw
działaniu w pana(i) pracy?
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
7
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
Nie znam ich
Nigdy
10%
Pracownicy, których
firmy nie organizują
szkoleń etycznych
1%
9%
0%
59%
57%
Czasem
Pracownicy których
firmy organizują
szkolenia etyczne
22%
Często
0%
42%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Twierdzące odpowiedzi na pytanie o posiadanie przez firmę działu lub osób,
zajmujących się problemami etycznymi, należy interpretować jako pełnienie
przez ów działaczy osoby funkcji etycznych równocześnie z innymi zadaniami, nie
wyłącznie. Wśród osób i działów zajmujących się problemami etycznymi
najczęściej wymieniano: członków kadry zarządzającej firmą, kierowników, dział
personalny.
Czy pana(i)firma ma dział zajmujący się problemami etycznymi lub osoba,
do której
można zgłaszać wątpliwości związane z niewłaściwym postępowaniem?
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
8
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
8%
W pewnym stopniu zajmuje się tym dział lub osoba pełniąca
w zasadzie inne funkcje
7%
Nie orientuje się
20%
Nie, ale powinna mieć
53%
Nie
11%
Tak
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Czynniki ograniczające i sprzyjające wprowadzeniu programów etycznych przez firmy
funkcjonujące na polskim rynku.
Można wskazać na kilka przyczyn sprawiających, iż programy etyczne wprowadzane są przez
polskie firmy w bardzo ograniczonym zakresie. Przede wszystkim, wiele z nich znajduje
się stadium zdobywania pierwszego miliona. Większość małych przedsiębiorstw
jest bardzo młoda: 74% spośród nich rozpoczęło działalność po 1989 r. Firmy w
początkowym okresie swojego rozwoju borykają się z kłopotami finansowymi,
brak im środków na bieżące funkcjonowanie, nie mówiąc o większych
inwestycjach.
Podstawowym
celem
przedsiębiorców
kierujących
młodymi
firmami jest przetrwanie, utrzymanie się na rynku w związku z tym dopuszczają
się wielu nie etycznych, a czasem nie legalnych praktyk, takich jak zatrudnianie
pracowników ‘’na czarno”, eksploatowanie ich, nie wywiązywanie się
z
umów, zaleganie z opłatami, z dostawami, z odbiorem towarów, ukrywanie
operacji finansowych itd. Kierownictwo takich firm nie tylko nie mają środków na
wprowadzanie
środków
etycznych
do
swoich
firm,
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
ale
nie
są
takim
9
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
wprowadzaniem zainteresowane, gdyż działanie w nie przejrzystym otoczeniu
służy w ich mniemaniu ich firmą.
Firmy polskie rzadko mają etyczne kodeksy postępowania, a te , które je
posiadają, na ogół nie wyrażają zgodę na ich publikowanie. Kodeksy etyczne firm
normują zachowania kierownictwa i pracowników nie tylko wewnętrznie, ale
także ale także zewnętrznie. Mogą być zatem traktowane jak nałożenie na siebie
ograniczenia, którego nie przyjmują partnerzy,
a więc zmniejszenie swoich
szans sprawnego funkcjonowania w gospodarce w okresie transformacji,
promującej raczej przedsiębiorców umiejących wykorzystać znajomości, luki w
prawie niż postępując uczciwie.
Pomimo to można zaryzykować stwierdzenie, że zainteresowanie polskich firm
szeroko pojętymi programami etycznymi będzie rosnąć i złoży się na to kilka
czynników. Podstawowym są pozytywne trendy w polskiej gospodarce i
korzystne jej perspektywy.
Wzrost zainteresowania upowszechnianiem standardów etycznych jest funkcją
procesu stabilizacji gospodarki, w wyniku którego coraz więcej firm będzie
zastępować strategię na przetrwanie strategią nastawioną na długoterminowy
zysk i rozwój. Zainteresowanie programami etycznymi będzie wzrastać w wyniku
rozwoju kontaktów kooperacyjnych
i handlowych z partnerami z Unii
Europejskiej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku zdobywania certyfikatu
ISO 2000. W niektórych polskich firmach powodem dla którego wprowadza się
kodeks
jest
perspektywa
nawiązania
współpracy
z
firmą
zagraniczną,
wymagającą posiadanie takich standardów. Firmy te z kolei tego samego zaczną
wymagać
od swoich partnerów w Polsce, uruchamiając w ten sposób
„łańcuch pozytywnych wymuszeń” . Zainteresowanie firm programami etycznymi,
np. program Phare w ramach którego organizowane są konkursy Fair Play dla
firm. Zwycięzcy takich konkursów nie tylko sami przekonują się, iż etyczne
zachowanie się opłaca, ale może być zachętą do takich zachowań w swoim
otoczeniu.
Jednym z obszarów zainteresowania etyki biznesu jako etyki zawodowej są zasady
kierujące postępowaniem ludzi, których łączy praca w tej samej firmie czy organizacji.
Zasady te wynikają ze wspólnej kultury i doświadczeń ludzi w danej społeczności (Japonia)
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
0
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
lub są rezultatem specjalistycznej polityki firm, czyli wprowadzania tzw. programów
etycznych złożonych z trzech zasadniczych elementów:

Kodeksy zawierające standardy etyczne uznawane przez firmę

Szkolenia dla personelu dotyczące owych standardów

Komórka etyczna, której zadaniem jest monitoring przestrzegania zasad etycznych
w firmie i ich stałe doskonalenie.
Tradycje
programów
etycznych
firmy
sięgają
początków
XX
wieku,
jednak
w szerszym wymiarze cieszą się zainteresowaniem od kilkunastu lat.
Wyniki badań z 1995 r. przeprowadzonych na 235 firmach amerykańskich, spośród których
91% przedsiębiorstw posiada kodeks etyczny przedstawiają się następująco:
ponad 20 lat temu
15,50%
84,50%
ostatnie 20 lat
50%
ostatnie 10 lat
0%
20%
40%
60%
80%
Odsetek firm
posiadających
kodeks w
odpowiednich
odległościach
czasowych
100%
Z kolei w wyniku badań dotyczących elementów programu etycznego wprowadzonych
do firm uzyskano następujące informacje:
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
1
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
pełne programy
etyczne
20%
33%
komórki etyczne
33%
szkolenia
etyczne
60%
kodeksy
postępowania
0%
20%
40%
odsetek firm
posiadających
poszczególne
elementy
programów
etycznych
60%
Zainteresowanie firm wprowadzeniem programów etycznych zostało w pewien sposób
wymuszone przez opinię publiczną, bulwersowaną opisami skandali i afer gospodarczych,
które wynikały z braku zapobiegania nieetycznemu postępowaniu. W związku z tym wiele
podmiotów uświadomiło sobie wagę standardów etycznych, co spowodowało utworzenie
m.in. zrzeszenia firm chemicznych – Responsible Care czy Centrum Rozwoju Etyki
w Hongkongu.
Programy etyczne pełnią funkcje:
 Wewnętrzną, która polega na uświadomieniu pracownikom etycznego wymiaru
funkcjonowania biznesu oraz celów firmy i postępowania prowadzącego do ich
osiągnięcia.
 Zewnętrzną, polegającą na podtrzymywaniu dobrego wizerunku firmy.
Programy etyczne mają na celu przeciwdziałanie stratom firmy wynikającym
z nadszarpniętej reputacji spowodowanej czynnikami groźniejszymi nawet od konkurencji,
jak korupcja i oszustwo. Dlatego też prawidłowo skonstruowany program etyczny powiększa
długoterminowy zysk, a nawet powoduje uzdrowienie pogrążonego w moralnym chaosie
przedsiębiorstwa, jak w przypadku General Dynamics Corporation. Firma ta należąca do
sektora zbrojeniowego, poprzez wprowadzenie surowych przepisów dotyczących etyki,
została zrehabilitowana wobec rządu i rynku. Jest to jednak dowód na to, iż nadużycia
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
2
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
zdarzają się głównie w branżach, gdzie nie ma konkurencji, a produkty są niezbędne dla
rządu bądź społeczeństwa.
Analiza treści kodeksów etycznych firm
Kodeks etyczny jest utrwalonym na piśmie zespołem zasad działania, których
przestrzegania firma wymaga od swojego kierownictwa i pracowników. Kodeksy niektórych
firm są ogólnie dostępne (firmy zagraniczne), inne udostępniają je jedynie swoim
kontrahentom, jednak znaczna część traktuje je jako wewnętrzne dokumenty znane tylko
pracownikom. Ostatnie podejście wynika z obawy o krytykę przedstawionych zasad oraz
o nadmierne upublicznianie standardów firmy. Treść, szczegółowość oraz długość kodeksu
jest zróżnicowana. Jednakże często rozpoczyna się od sformułowania misji firmy, czyli
najbardziej ogólnego celu jej funkcjonowania, mającej charakter wizjonerski i określającej
stosunek do interesantów. Społeczną odpowiedzialność podkreśloną w owej misji rozumiemy
jako
odpowiedzialność
firmy
wobec
społeczeństwa
wykraczającą
poza
obowiązek
maksymalizacji zysku i zabiegania o interes akcjonariuszy. Przedstawione poniżej Credo
firmy Johnson & Johnson obrazuje szeroki jej zakres:
Poczuwamy się do odpowiedzialności przede wszystkim wobec
lekarzy, pielęgniarek i pacjentów, wobec matek i wszystkich, którzy
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
3
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
używają naszych produktów
i korzystają z naszych usług.
Wszystko, co dla nich czynimy, musi być wysokiej jakości. Musimy
stale obniżać nasze koszty, by utrzymać godziwe ceny. Potrzeby
naszych klientów muszą być zaspokajane szybko i trafnie. Nasi
dostawcy i dystrybutorzy muszą mieć możliwość osiągania godziwego
zysku.
Czujemy się odpowiedzialni wobec naszych pracowników,
mężczyzn i kobiet, pracujących dla nas na całym świecie. Musimy
szanować ich godność i doceniać ich wartość. Oni zaś muszą mieć
poczucie bezpieczeństwa w pracy. Wynagrodzenie musi być uczciwe i
odpowiednie, a warunki pracy czyste, porządne i bezpieczne.
Pracownicy muszą mieć możliwość wyrażania swoich sugestii i
krytyki. Wszyscy muszą mieć jednakowe szanse zatrudnienia i
doskonalenia
swoich
kwalifikacji.
Kierownictwo
musi
być
kompetentne, a jego działanie uczciwe.
Poczuwamy
się
do
odpowiedzialności,
zarówno
społeczności lokalnych, w których żyjemy
wobec
i pracujemy,
jak i wobec całej ludzkości. Musimy być dobrymi obywatelami,
wspierać rzetelną pracę
i dobroczynność, a także
uczciwie płacić podatki. Musimy wspierać rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, działać na rzecz poprawy zdrowia i podniesienia
poziomu edukacji obywateli. Musimy dbać o własność, której
posiadanie jest naszym przywilejem, chronić środowisko i zasoby
naturalne.
Poczuwamy
naszych
się
akcjonariuszy.
do
ostatecznej
Biznes
musi
odpowiedzialności
przynosić
zyski.
wobec
Musimy
eksperymentować z nowymi pomysłami. Musimy prowadzić badania,
rozwijać programy innowacyjne i sami płacić za nasze błędy. Musimy
unowocześniać nasze wyposażenie i wprowadzać nowe produkty na
rynek. Rezerwy muszą być czynione,
przetrwanie
trudniejszych
okresów.
by pozwolić na
Przestrzeganie
tych
zasad
powinno zapewnić akcjonariuszom godziwy zysk z kapitału.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
4
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
Wspólne cechy kodeksów etycznych:

Deklaracja legalności;

Zobowiązanie się do realizacji społecznej odpowiedzialności;

Obietnica wzrostu zysków firmy

Spełnianie obowiązków wobec interesariuszy, czyli klientów, akcjonariuszy, dostawców,
kontrahentów, całego społeczeństwo oraz oczywiście pracowników, w stosunku do
których firma zobowiązuje się:
 szanować ich godność, indywidualność i prywatność,
 dbać o dobre i bezpieczne warunki pracy,
 zapewnić równość szans bez względu na płeć, narodowość, religię, rasę, poglądy
polityczne, stopień niepełnosprawności,
 stwarzać warunki stymulujące rozwój i doskonalenie umiejętności,
 zapewnić
godziwe
wynagrodzenie
odzwierciedlające
indywidualne
możliwości
i wkład pracy.
Główne role kodeksów i zawarte w nich zobowiązania wobec poszczególnych grup
interesariuszy:

dobrze zorganizowane kanały komunikacyjne między kierownictwem a pracownikami,
wzajemna wymiana informacji i opinii na temat działalności firmy;

gotowość świadczenia usług i dostarczania produktów najwyższej jakości jako droga do
długoterminowego kontaktu z klientem opartego na zaufaniu;

zapewnienie akcjonariuszom stałych dochodów;

przejrzyste, udokumentowane i terminowe transakcje z dostawcami i kontrahentami;

wobec społeczeństwa:
 zaspokajanie potrzeb i dostarczanie miejsc pracy;
 troska o zdrowie i środowisko naturalne;
 działanie oparte na zasadach uczciwej konkurencji;
 zachęcanie pracowników do pracy na rzecz społeczeństwa.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
5
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
Oprócz zobowiązań, w kodeksach zawarte są również przesłanki do unikania sytuacji
konfliktowych (70% badanych kodeksów) oraz sankcje związane z nieprzestrzeganiem zasad
(84%).
Do typowych sytuacji wywołujących konflikty interesów wg treści badanych
dokumentów należą:
 posiadanie tajnych powiązań z innymi kontrahentami bądź klientami;
 powiązania z konkurencją;
 wykorzystywanie urządzeń, czasu etatowego itp. do pracy nie związanej z firmą;
 niezasłużone faworyzowanie dostawców, kontrahentów, klientów;
 ujawnianie poufnych informacji;
 oferowanie lub przyjmowanie korzyści i łapówek.
Efektywność programów etycznych
Programy etyczne mają na celu zapobieganie, wykrywanie, ujawnianie i korygowanie
nieetycznych zachowań (prevent-detect-report-correct). Ich efektywność zależy od:
 adekwatności i zgodności z kulturą firmy (dopasowania do indywidualnych potrzeb
przedsiębiorstw z różnych branż i warstw kulturowych);
 współuczestnictwa i otwartości (udziału specjalistów w dziedzinie standardów etycznych
oraz pracowników i kierownictwa w tworzeniu programu);
 formalnej poprawności kodeksu (bez norm sprzecznych norm);
 ewolucyjności (aktualizacji);
 opisanych wyżej otwartych kanałów komunikacyjnych (szkolenia i monitorowanie
przebiegu programu);
Program etyczny nie może stanowić jednorazowej akcji. Powinien być stałym
elementem funkcjonowania firmy. W związku z tym powstają specjalne komórki, a nawet
stanowisko tzw. menedżera ds. etyki, które czuwają nad wdrażaniem i efektywnością
programu.
Program etyczny nie chroni całkowicie przed nadużyciami w firmie. Jest skuteczny
wobec tych, którym odpowiednia wiedza i motywacja pomaga w rozstrzyganiu dylematów
i konfliktów, a nieskuteczny wobec szybko osiągnąć zysk, bez względu na metody.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
6
Etyczny wizerunek firm funkcjonujących na rynku polskim
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
1
7
Download