Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

advertisement
ZP-3410-XIV-1-10
Gmina Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
Tel. (016) 631-70-86; 631-70-87; Fax. (016) 631-71-04
e-mail: [email protected]; www: www.narol.pl
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
I. Zamawiający.
Gmina Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel (16) 6317087
NIP793-15-16-904
II. Tryb postępowania :
Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 Ustawy Pzp.
III. Przedmiot i zakres zamówienia. 1. „Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Kościuszki
w Narolu w km od 0+170 do 0+284 ”,2. Remont nawierzchni drogi nr 1643R Jacków-Wola
Wielka w km 2+446 - 2+911 w Woli Wielkiej,3. Remont nawierzchni ul. Graniczna w
Narolu o powierzchni 670 m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Ad 1. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki: 1100 m2,
Roboty rozbiórkowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - przekopy, Frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - zacięcia na skrzyżowaniu i
na ul. Kościuszki, Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie, Wykopy
oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15
m3 w gr.kat. I-III: 22,5*0,50*0,7+16,5*0,50*0,5+1,5+2*1,0=15,5 m3, Studzienki ściekowe
uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, Kanał z rur PCV "PRAGMA" o
śr. 300 mm łączonych na wcisk, Przykanaliki z rur PCV o śr. 200 mm łączonych na
wcisk, Studnie rewizyjne betonowe o śr. wewn. 1000 mm, głębokość: 1,50 m, wykonanie
obudowy wylotu kanału o śr. 300 mm: beton B20: 0,8 m3, Zasypywanie wykopów o
ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV, podbudowa
zasadnicza - dolna warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm: 22,5 m2, górna warstwa
nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm: 22,5 m2, Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą
min-asfaltową, warstwą o śr. grubości:
2,5 cm: 1100 x 0,025x 2,5 t/m3 = 68,8 t , Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
1100 m2.
1
Ad 2 Ścięcie zawyżonego pobocza i nadmiaru ziemi zalegającej przy krawędzi jezdni 465 mb:465 x 0,50 x 2 = 465 m2, Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z
betonu, kostki: 1100 m2, Koryta o głębokości 20 cm na poszerzeniach:11,00 x 2,00 x
0,5 = 11 m2, podbudowa zasadnicza - dolna warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm:
11 m2, górna warstwa nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm: 11,00 x (4,00+6,00)/2 = 55
m2, Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min-asfaltową, warstwą o śr. grubości:
3,5 cm: (465x4,00+11x2x0,5)x 0,035x 2,5 t/m3 = 163,8 t , Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
465x4,00+11x2x0,5 = 1872 m2.
Ad 3 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki:
670 m2,
Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min-asfaltową, warstwą o śr. grubości 2 cm:
670 m2 x 0,020x 2,5 t/m3 = 33,5 t, Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 670 m2.
Kody CPV 45.23.32.52-0
IV. Dopuszczalność składania oferty wariantowej i częściowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
V. Termin wykonania usługi.
Termin wykonania usługi do dnia 31.08.2010 r.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,( wykazanie, że w okresie prowadzenia
działalności wykonali co najmniej trzy
roboty o podobnym charakterze, na
potwierdzenie załączyć trzy pisemne referencje od poprzednich zamawiających.
Dołączenie powyższych dokumentów oznaczać będzie spełnienie warunku ). ( zał. nr 1
do SIWZ druk 2.3)
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, ( załączyć wykaz pracowników biorących udział w
wykonaniu zamówienia: zajmowane stanowisko, wykształcenie, staż pracy na
zajmowanym stanowisku, wykaz maszyn i urządzeń którymi dysponuje wykonawca.
2
Dołączenie powyższych dokumentów oznaczać będzie spełnienie warunku ). ( zał. nr 1
do SIWZ druk 2.3.1)
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej (Załączyć opinie banku prowadzącego
rachunek o stanie środków finansowych lub o możliwości udzielenia kredytu w kwocie
200 tys. Złotych. Dołączenie jednego z powyższych dokumentów oznaczać będzie
spełnienie warunku ).
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach ,o których mowa w art.24 ust.1 ustawy
wykonawca dołączy do oferty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy,(zał.
Nr 1 do SIWZ druk 2.2)
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia ,że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
• Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
VIII. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
3
1. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami faksem. Każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za
pośrednictwem faxu pisma. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą
elektroniczną.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a
jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
3. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania
zamieszcza także na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą
zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się
niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a
jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej,
zamieszcza także na tej stronie.
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej,
zamieszcza ją także na tej stronie.
4a. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, zamawiający:
1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;
2) przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną,
4
zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie
- jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4b. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest niedopuszczalne
dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z
ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.
5. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres jak
w pkt. I.
6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest:
- Pan Adolf Adamek tel. (16) 6317087 w dni robocze w godz.730 – 1500 .
IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje wadium .
X. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
XI. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, z zachowaniem
formy pisemnej.
2. Każda zapisana strona oferty musi być kolejno ponumerowana. Wymagane jest spięcie
kolejnych stron w sposób trwały uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
3. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
4. Oferta i załączniki winny być przygotowane wg wymogów zawartych w SIWZ
5. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
6. Ofertę stanowi „formularz oferty”- sporządzony wg. załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ wraz
z dokumentami wymaganymi niniejszą SIWZ.
7. Oferta jak również dokumenty, oświadczenia i pozostałe załączniki muszą być czytelnie
podpisane przez wykonawcę
8. W przypadku gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty musi być
dołączone pełnomocnictwo określające zakres pełnomocnictwa i okres jego ważności.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Ofertę należy złożyć Zmawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu.
5
12. Do oferty należy dołączyć zaakceptowany i podpisany projekt umowy.(zał. nr 2 do SIWZ)
Koperta winna być oznaczona:
Gmina Narol ul. Rynek1, 37-610 Narol
OFERTA dotyczy : Przetargu na wykonanie 1. Remontu nawierzchni drogi gminnej - ul.
Kościuszki w Narolu w km od 0+170 do 0+284 ”,2. Remontu nawierzchni drogi nr 1643R
Jacków-Wola Wielka w km 2+446 - 2+911 w Woli Wielkiej,3. Remontu nawierzchni ul.
Granicznej w Narolu o powierzchni 670 m2 ” nie otwierać przed dn. 12.07.2010 r. godz. 1030
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana dokładną nazwą i adresem
Wykonawcy wraz z numerami telefonów (dopuszcza się odcisk pieczęci).
XII. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert.
1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia . 12.07.2010 r. do
godz.1000pok.nr(sekretariat) Urząd Miasta i Gminy w Narolu ul. Rynek1, 37-610 Narol
2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą
zwrócone, po upływie czasu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 12.07.2010 r. o godz.1030 w Sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Narolu ul. Rynek 1, 37-610 Narol
4.Otwarcie ofert jest jawne.
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena obejmuje wszystkie opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Cenę oferty należy podać jako cenę netto, do której należy dodać wartość należnego
podatku, po zsumowaniu podać cenę brutto.
XIV. Opis kryteriów i sposobu dokonania oceny oferty.
1. Przy wyborze ofert, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, kryteriami wyboru
w toczącym się postępowaniu są:
a) cena – 100 %
2. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Wykonawca może podać tylko jedną cenę,
b) Cenę ofertową należy podać w formularzu ofertowym, cyfrowo i słownie w złotych
polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT,
c) Cenę ofertową należy ustalić i podać za wykonanie całości zamówienia; oferty
z cenami wariantowymi lub częściowymi zostaną odrzucone,
d) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia,
e) Cena nie ulega zmianie i należy ją traktować jako stałą i niezmienną.
6
3. Liczba punktów, jakie można uzyskać w ramach każdego kryterium obliczona zostanie
w sposób następujący:
1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą liczbę
punktów obliczonych wg wzoru:
Cena:
Cn
Pc = ---------------- x 100 x 100%
Cb
Pc – liczba punktów za kryterium oceny
Cn – cena najkorzystniejszej oferty
Cb – cena oferty badanej
2. Za najkorzystniejszą będzie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
celu zawarcia umowy.
oferty w
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust 1 i 2 z
zastrzeżeniem art. 183 ustawy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania
ofertą. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
pomiędzy Zmawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie prowadzone wyłącznie w złotych
polskich.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.
Warunki umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Oferentom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI – Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Załączniki:
1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy ,
2. załącznik nr 2 – wzór umowy.
3. załącznik nr 3 - przedmiar robót
Narol 24.06.2010 r.
8
Download