Marketing WYKŁAD 18

advertisement
Marketing WYKŁAD 18
WYKŁAD 18
PODSYSTEM ZARZĄDZANIA (ORGANIZACJI)
ORGANIZACJA MARKETINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- W nowoczesnej koncepcji marketingu struktura podsystemu wewnętrznej organizacji
marketingu decyduje o organizacji marketingowej przedsiębiorstwa lub jego braku
- Marketing jako funkcja zarządzania oznacz też organizację wszystkich funkcji (czynności)
zmierzających do realizacji rynkowo zorientowanych celów przedsiębiorstwa
- Zarządzanie marketingowe urealnia się w pełni w marketingowo zorientowanej organizacji
przedsiębiorstwa
Problem ten można rozważać w 3 aspektach:
1. Podstawowe zasady organizowania procesów marketingowych i logistycznych w
strukturach
przedsiębiorstwa
2. Czynniki strukturotwórcze, determinujące wybór określonej koncepcji organizacyjnej
3. Formy, koncepcje, modele organizacyjne będące do dyspozycji
PYTANIE: Proszę porównać zasady kształtowania się koncepcji logistyki z zasadami
kształtowania koncepcji marketingu.
PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACJI MARKETINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE
-
struktura
organizacyjna
winna
umożliwić
integrację
wszystkich
wewnętrznych
i
zewnętrznych działań marketingu ( koordynację czynności marketingowych, koordynację
marketingu z innymi podsystemami przedsięb. i z otoczeniem)
- organizacja marketingu musi zabezpieczyć warunki elastyczności tzn. zapewnić wysoki
stopień dostosowalności przeds. do zmieniających się warunków otoczenia
- organizacja marketingu (przeds) winna stymulować pracowników do podejmowania działań
innowacyjnych i twórczych (odpowiednie ukonstytuowanie zadań i kompetencji)
- organizacja marketingu winna zabezpieczyć specjalizację działań (dostosowanie się) wg.
funkcji, produktów, nabywców, rynków dla optymalnego wykorzystania technicznych i
ludzkich zasobów.
- organizacja marketingu winna zabezpieczyć odp. poziom identyfikacji pracowników z firmą
(orientacja zespołowa) we wszystkich jej sferach i aspektach działania.
www.wkuwanko.pl
1
Marketing WYKŁAD 18
PODSTAWOWE CZYNNIKI STRUKTUROTWÓRCZE (ORGANIZACJĘ MARKETINGU)
CZYNNIKI SYTUACYJNE
- zewnętrzne warunki działania przedsiębiorstwa
- czynniki charakteryzujące samo przedsiębiorstwo
- rodzaj, różnorodność rynków przedsiębiorstwa
- cykl życia produktów
- rozmiary, struktura potrzeb i zachowanie się konsumenta przy zakupie
- zachowanie się oraz stopień intensywności konkurencji
- formy prawne
- rozwój technologiczny
- cele i filozofia przedsiębiorstwa
- heterogenność wytworzonych produktów
- pożądane kanały zbytu
- kwalifikacje pracowników
KIEROWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWA
-
pośrednictwo kierownictwa w procesie przekształcania czynników sytuacyjnych w
rozwiązanie
strukturalne
- zdolność percepcji otoczenia
- wola i determinacja kierownictwa
- skala trudności skoordynowania poczynań pionu działu marketingu z działalnością innych
pionów
STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA
EWOLUCJA
ROZWOJU
STRUKTUR
ORGANIZACYJNYCH
I
ZADAŃ
MARKETINGU
W
PRZEDSIĘBIORSTWIE
ETAPY ROZWOJU STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH
ZADANIA
PROSTE DZIAŁY SPRZEDAŻY
Rola
- zadania marketingu podporządkowane są kierownikom działu lub się
w większych przedsiębiorstwach dyrektorowi handlowemu
marketingu
do
problemów
ogranicza
rozwiązywania
z
dystrybucją,
inne funkcje marketingu nie
odgrywają znaczącej roli
www.wkuwanko.pl
2
Marketing WYKŁAD 18
DZIAŁY
SPRZEDAŻY
Z
DODATKOWYMI
CZYNNOŚCIAMI W miarę rozwoju firmy i
MARKETINGOWYMI
obsługi nowych rynków firma
- kierownik działu sprzedaży zatrudnia specjalistów do realizacji potrzebuje
funkcji marketingowych,
bądź stworzone zostaje stanowisko funkcji
wzmocnienia
marketingowych
kierownika marketingu podporządkowane dyrektorowi handlowemu zakresie
w
np.
badań
marketingowych,
reklamy,
planowania, usług
ODRĘBNY SAMODZIELNY DZIAŁ MARKETINGU
Do
funkcji
marketingu
Powoływany jest dyrektor tego działu lub prezes ds marketingu włączone zostają :
stojący na czele pionu marketingu. Marketing i sprzedaż (piony) - planowanie produktu
stanowią równorzędne funkcje w przedsiębiorstwie w stosunku do - kształtowanie ceny
innych funkcji
- promocja uzupełniająca
- obsługa nabywców
- image produktu
NOWOCZESNY PION MARKETINGU
Koncentracja
- ma miejsce podporządkowanie wszystkich rynkowych czynności rzędzie
firmy ze sprzedażą włącznie dyrektorowi marketingu
w
pierwszym
na
produktu
planowaniu
i
strategii
marketingowych
nastawionych
na
potrzeby
nabywców.
MARKETINGOWO ZORIENTOWANE PRZEDSIĘBIORSTWO
Podstawowe
Wszystkie działania w przedsiębiorstwie podporządkowane są sprowadza
działaniom marketingowym.
się
najszybszego
życzeń
zadanie
do
zaspokojenia
nabywców
koordynacji
jak
oraz
wszystkich
działań w przedsiębiorstwie
Marketing polega na kreowaniu optymalnej wymiany, tzn. istotą marketingu nie jest
sprzedaż, logistyka wspiera w tym marketing.
RELACJA DZIAŁU MARKETINGU WOBEC SPRZEDAŻY
PODPORZĄDKOWANA
- marketing jest podporządkowany sprzedaży
- sprzedażowo zorientowana organizacja przedsiębiorstwa
www.wkuwanko.pl
3
Marketing WYKŁAD 18
- dział marketingu (jeśli istnieje) występuje w postaci sztabowej podporządkowanej
kierownikowi sprzedaży lub przeds.
RÓWNORZĘDNA
- dział marketingu i sprzedaży znajdują się na tym samym poziomie w hierarchii przeds. i
posiadają własne kierownictwo
- dział marketingu zajmuje się rozwojem produktu, badaniami rynku, reklamą, promocją
- dział sprzedaży: sprzedaż, usługi, wysyłka itp.
NADRZĘDNA
- dział marketingu znajduje się na pozycji nadrzędnej wobec działu sprzedaży
- marketingowo zorientowana organizacja przeds.
- kierownictwo marketingu zajmuje się w hierarchii przedsiębiorstwa dominującą rolę
RYNKOWO I PRZEPŁYWOWO ZORIENTOWANA ORGANIZACJA
DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTWA
NABYWCA
MARKETING
LOGISTYKA
selekcja i rozwój idei
badania i rozwój
technologia
zaopatrzenie
produkcja
dystrybucja
ZAOPATRZENIE
PRODUKCJA
DYSTRYBUCJA
L O G I S T Y K A
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA
O ORIENTACJI SPRZEDAŻOWEJ (NA PRODUKT)
Kierownictwo przedsiębiorstwa
Zasoby
Produkcja
Sprzedaż
(z obsługą nabywców
i rozwojem produktów)
Finanse
i rachunkowość
NABYWCY
Nie ma działu marketingu, przede wszystkim funkcjonuje dział sprzedaży, powołana reklam,
by wspierać sprzedaż (instrument sprzedaży).
www.wkuwanko.pl
4
Marketing WYKŁAD 18
O ORIENTACJI NA NABYWCĘ
Kierownictwo przedsiębiorstwa
Zasoby
Produkcja
Sprzedaż
Marketing
Reklama
Finanse
i rachunkowość
Obsługa
nabywców
Rozwój
produktu
NABYWCY
Wszystkie czynności bezpośrednio podporządkowane działowi marketingu. Szef marketingu
jest jednym z członków naczelnego kierownictwa.
Uzupełnienie z logistyki (w większości):
Zarządzanie m.: Funkcje: wyznaczanie celów i sposobów ich realizacji (obejmuje całość
zagadnień merytorycznych). Jest procesem angażującym osoby zatrudnione na różnych
szczeblach i w różnych jedn. organizacyjnych P.
obejmuje zasady, metody, tech., dotyczące podejmowania decyzji i działań P. w sferze
kontaktów z rynkiem.
Cel działalności M. (Kotler): zaspokajanie potrzeb i życzeń poszczególnych gr. nabywców
za pomocą zintegrowanego zespołu instrumentów m. i integracji ich i czynności m. z
pozostałymi sferami funkcjonalnymi i potencjalnymi w P. (integracja hierarchiczna w sys.
zarządzania).
Taktyka m.: jej częścią jest tworzenie cech produktu, ceny, sys. dystrybucji.
Strategia m.: Treść: segmentacja, wybór rynku docelowego i pozycjonowanie.
Koncepcja zarządzania logistyki: podst. jest zorientowane na zarządzanie zintegrowane
kształtowanie wszystkich procesów logistycznych: pl., sterowanie oraz organizowanie i
kontrola procesów logistycznych.
Efektywność logistyki: logistyka jako determinanta wzrostu efektywności zorientowana na
oferowanie klientom pożądanego serwisu.
Logistyka: proces
zarządzania
łańcuchem
dostaw.
Jest
to
proces
zintegrowany,
skoordynowana funkcja P., wykorzystuje zespół zintegrowanych instrumentów i metod
zarządzania i działania.
www.wkuwanko.pl
5
Marketing WYKŁAD 18
Koncepcja zintegrowanego pl., sterowania, organizowania i kontrolowania fiz. obiegu
towarów i ich inf. uwarunkowań.
Proces w ujęciu logistycznym: zintegrowane układy czynności służące realizacji działań.
Dystrybucja fiz.: czynności związane z zamawianiem produktów, ich magazynowaniem
oraz odpowiednim rozmieszczeniem w punktach sprzedaży detalicznej lub gospodarstwach
domowych. Obejmuje fazę wymiany towarowej (zbyt/sprzedaż w P. produkcyjnych) i nie
możne być utożsamiany z logistyką.
Fizyczny obieg towarów (dystrybucja fiz.): Podst. elem. (funkcje): magazynowanie,
transport, kształtowanie zapasów, zamawianie towarów, pakowanie, obsługa nabywców itp.
Obrót towarowy: zaopatrzenie i dystrybucja, również handel i zbyt.
Istota dystrybucji: to co fiz. dystrybucja. Celem jest zarządzanie łańcuchem dostaw - od
dostawców do ostatecznego użytkownika:
dostawcy
produkcja
kanał
klienci
zaopatrzenie fiz. dystrybucja
Dystrybucja mix (logistyka mix): obsługa zamówień, magazynowanie (ilość magazynów,
czy wynająć?, rodzaje, lokalizacja), zapasy, transport.
Funkcja logistyki polega więc na koordynacji działal. dostawców, agentów ds. zakupów,
ludzi odpowiedzialnych za marketing, uczestników kanałów dystrybucji i klientów. Punktem
wyjścia jest to czego oczekuje klient i co oferuje konkurencja.
Logistyka wpływa na kształtowanie celów i strategii P., wpływa na skuteczność strategii
rynkowej (m.in. na utrzymanie pozycji P. na rynku oraz na jego dalszą ekspansję rynkową
Logistyka na fiz. obieg towarów str. 45
5 poziomów produktu: Od środka koła: podstawowy pożytek (nabywana korzyść: hotel
- nocleg, odpoczynek), produkt w formie podst. (typowa wersja produktu: hotel to
budynek z pokojami do wynajęcia), produkt oczekiwany (zb. cech i warunków
oczekiwanych przez nabywcę: porządek, ręczniki, TV w każdym pokoju), produkt
ulepszony (dodatkowe korzyści lub usługi wyróżniające na tle konkurencji), produkt
potencjalny (wszelkie zmiany jakim produkt może ulec w przyszłości
dobra trwałe i nietrwałe
dobra konsumpcyjne: kupowane okazjonalnie, w sklepie (w wyniku porównywania cech),
nabywane w specjalny sposób (o unikatowej charakterystyce i identyfikacji marki),
nabywane bez uprzedniego pl. (np. w wyniku reklamy, lub promocji)
dobra przemysłowe: materiały i części,
dobra kapitałowe (budynki, wyposażenie),
eksploatacyjne (krótki czas, niezbędne do wytwarzania produktów finalnych)
www.wkuwanko.pl
6
Marketing WYKŁAD 18
Levitt: rdzeń produktu (to co nabywca rzeczywiście nabywa - zaspokojenie danej
potrzeby),
produkt rzeczywisty jakość , kształt, opakowanie, kolor), produkt
poszerzony (gwarancja, usługi, dostawa, kredyt, parking, droga dojazdowa), produkt
potencjalny.
Produkt można wyróżnić ze względu na (wyposażenie): nazwę produktu, jakość, znak
towarowy, opakowanie.
Proces gospodarowania P.
sfera regulacyjna: sfera sterująca  procesy zarządzania, procesy inf.-decyzyjne; element
działal. strategicznej
sfera realnej działal.: sfera sterowana  procesy gospodarcze; działal. operacyjna
ciąg działań celem którego jest dostarczenie klientowi produktu/usługi odpowiedniej jakości,
w odpowiednim czasie, miejscu, po odpowiedniej cenie; składniki wejścia  składniki wyjścia
[zysk/.strata]
Zarządzanie operacyjne: Obejmuje: pl. i kontrola projektów, koordynacja pl. i kontroli, pl.
i kontrola sfer, operacyjne sys. zarządzania.
Sys. pl. i sterowania produkcją:
MRP I i II: Sys. pl. zapotrzebowania materiałowego oraz pl. zasobów produkcyjnych. Cel:
min. zapasów materiałowych na wszystkich szczeblach procesu produkcji i maks.
wykorzystania zdolności produkcyjnych, potem została rozszerzona o sys. sterowania (sfera
zaopatrzenia, produkcji, zbytu, rachunkowości, inw. itp.).
OPT : Sys. pl. i optymalizacji procesu i potencjału produkcyjnego. Cel: identyfikacja i
optymalizacja wykorzystania „wąskich gardeł”, które są podstawą pl.
Operacyjne sys. sterowania:
KANBAN: Cel: niskie zapasy, krótkie czasy przebiegu, terminowość realizacji zadań.
Korzyści: skrócenie czasów przebiegu, wzrost produkcyjności pracy, redukcja zapasów,
ograniczenie nadprodukcji, min. przepływów inf. i dokumentów, eliminacja kosztownego i
niepewnego pl. terminów, redukcja kosztów wiązania kapitału.
Just
in
time:
Cel:
optymalizacja
świadczeń
logistycznych
poprzez
eliminację
marnotrawstwa - usprawnienie przepływów materiałów i inf., obniżenie kosztów, zwiększenie
elastyczności.
BOA: Sys. sterowania nastawiony na optymalne obciążenie i wykorzystanie stanowisk
realizacji zleceń. Cel: w nazwie
FZ Sys.: Sys. sterowania oparty na rozwoju relacji „ilość-czas” rzeczywistego i planowanego
zapotrzebowania oraz skali produkcji. Cel: a) P.: niskie zapasy obrotowe, właściwe
www.wkuwanko.pl
7
Marketing WYKŁAD 18
wykorzystanie potencjału, b) rynkowy: krótki czas realizacji, wysoka terminowość dostaw, c)
dla obu efektywność
ilość
pl. produkcja
produkcja rzeczywista
dzień produkcji
Cel logistyki marketingowej: elastyczność działania, szybsze zaspokojenie potrzeb,
przewaga konkurencyjna, efektywne wykorzystanie potencjału i zdolności, 4C, 7W, logistyka
mix.
Zarządzanie logistyczno - m.: Stanowi integrację koncepcji logistyki jako zarządzania
przekrojowo zorientowanego na przepływy oraz M. jako rynkowo zorientowanego
zarządzania P. (zarządzania m.). Determinują strategie działania P. na rynku zaopatrzenia i
zbytu. Integracja przebiega równocześnie na wszystkich szczeblach i podsys. zarządzania, w
pełnym wymiarze strukturalnym wew. P. i między jego rynkowymi partnerami (integracja
hierarchiczna).
Strateg. decyzje mogą dotyczyć długo falowego kreowania i kształtowania zintegrowanych
struktur sieci logistyczno -marketingowych oraz ustalenia odpowiednich strategii logistyczno m.
Logistyka marketingowa: tworzona przez logistykę na styku w sferze dystrybucji (zbytu) i
zaopatrzenia; str. 53. Def.: zintegrowana funkcja (komponenty sys. logistycznego) M.
zorientowana na realizację jego celów (sprawność działania P. na rynku, skuteczna walka z
konkurencją)
Logistyczna segmentacja rynku: Dwa znaczeni: a) identyfikacja gr. klientów o
podobnych wymaganiach w zakresie świadczeń logistycznych, b) tworzenia w P. sfer
odpowiedzialności, mających na celu integrację wszystkich czynności związanych z danym
segmentem logistycznym.
Koncepcja misji logistycznej: identyfikacja gr. klientów i części rynku, które będą
obsługiwane przez serwis logistyczny o jednolitym standardzie
Logistyka a:
www.wkuwanko.pl
8
Marketing WYKŁAD 18
Lean management: uproszczenie wszystkich procesów i przepływów w celu uniknięcia
błędów i marnotrawstwa lub sytuacji niewykorzystanych możliwości. Przyczynia się do tego
m.in. transfer inf. i know - how między dostawcami i odbiorcami.
TQM: Jakość jako integralna część polit. P. i realizowana jest przez każdego pracownika,
wdrażanie zewn. oczekiwań klientów (orientacja na wymagania klienta - kreowanie i
dostarczanie wart. i korzyści).
Logistyka oddziałuje na cechy,
jakość, na funkcjonalny wymiar jakości (poprzez realizację w miejscu styku z klientami). W
ramach łańcucha logistycznego dąży do unikania różnic między jakością oczekiwaną a
dostarczaną klientowi (luka).
Efektywność i sprawność działania: racjonalizacja działań P. w obszarze zintegrowanych
przepływów
towarowych
i inf., w której podst. rolę odgrywa odpowiedni poziom i jakość składowych usług w ramach
tych przepływów.
Elem. doskonałości logistycznej: partnerstwo z klientami, partnerstwo z dostawcami, pl.
długoterminowe, integracja funkcji P., postęp technologiczny, mobilizacja personelu,
zintegrowany sys. inf., wskaźniki jakości.
Organizacja logistyki w P.: integracja wszystkich zadań logistycznych w ramach jednego
działu i hierarchizacja logistyki w strukturze P. oraz wew. organizacyjnej struktury logistyki
Sposoby: a) jednej drogi, b) koncepcja cyklu życia (dłuższy czas), c) koncepcja sytuacyjna
(kształtowanie/rozwiązywanie -zależnie od wew. i zewn. czynników sytuacyjnych).
Podst. zasady organizacji: orientacja na rynek centralizacja w części (nie jako całość,
szczególne uwzględnienie rynku, konkurencji, rozwoju technologicznego i zasad efektywnego
gospodarowania przy kształtowaniu procesów logistycznych, stymulowani rozszerzania się
logistycznego myślenia w P., wkomponowanie w postaci zintegrowanej sieci w strukturę
organizacyjną P.
Formy organizacyjne logistyki w P.: a) zdecentralizowana (zadania logistyczne są
przydzielone do różnych działów funkcjonalnych, b) scentralizowana (samodzielny,
równorzędny dział lub dział podporządkowany działowi marketingu), c) liniowa, d) sztabowa,
e) liniowo - sztabowa, f) dywizjonalna g) macierzowa.
Formuła efektywności: kreowanie i dostosowywanie nowych decyzji w zakresie nakładów
do zmieniających się celów i efektów oraz warunków działania P.
Trójwymiarowy efekt strategiczny: efektywny i sprawny sys. tworzenia wart., wart. i
korzyści osiągane przez odbiorców, korzyści P. z tyt. przewagi konkurencyjnej na rynku.
www.wkuwanko.pl
9
Marketing WYKŁAD 18
Łańcuch logistyczny: zarządzanie procesami w skali całego P. i w powiązaniu z innymi P.
(proces realizacji zamówień , obsługi klienta, magazynowania i gospodarowania zapasami,
przygotowanie realizacji produktu, uzgadnianie celów i kształtowanie sys. przepływów itp.).
Sys. logistyczny: zb. elem. logistycznych, których działania konkretyzują się poprzez
procesy transformacji czasowo -przestrzennej, ilościowej i jakościowej w sferze przepływów
towarowych i inf.
Logistyka a zarządzanie P.: logistyka jako podst. kryterium zarządzania i integracji z
każdym szczeblem zarządzania (operacyjnego, strategicznego i normatywnego). Oddziałuje
na cele, strategie, koncepcje działania, organizację, realizację, ocenę i kontrolę:
Logistyka marketingowa: tworzona przez logistykę na styku w sferze dystrybucji (zbytu) i
zaopatrzenia; str. 53.
Synergia: poszukiwanie nowych obszarów i sposobów bardziej efektywnego wykorzystania
śr., aktywnego kształtowania współzależnych oraz procesów gospodarowania.
Schemat postępowania w podejściu systemowym str. 66
Identyfikacja, kształtowania i wdrażanie sys. logistycznego w P. str. 80
Zakres procesu zarządzania logistycznego str. 85
Funkcje (zadania) zarządzania logistycznego: pl. (zadania i procesy koncepcyjne dł. i
średnio terminowe), sterowanie i wydawanie dyspozycji (zadania i procesy średnio i
krótko terminowe), realizacja (zadania i procesy bieżące).
Istotnym zadaniem jest koordynacja w sensie długofalowym, pl. programów zbytu, produkcji
i zaopatrzenia w porozumieniu z kierownictwem P. w porozumieniu z kierownictwem P. z
równoczesnym uwzględnieniem zarówno potrzeb jak i możliwości poszczególnych sfer.
Kompleksowość (współzależność) logistycznych sytuacji decyzyjnych: Gł. czynniki
określające z pkt. widzenia produkcji: struktura program produkcji, typ procesu produkcji,
typ organizacji produkcji. str. 97.
Podst. orientacje procesu zarządzania logistycznego.
Zarządzanie logistyczne: ciąg logicznych działań składających się na proces kreowania
całościowej koncepcji przedsięwzięć logistycznych w P. i w ukł. jego partnerów rynkowych
oraz
procesu
realizacji
tej
koncepcji
w
odpowiednio
ukształtowanych
formach
organizacyjnych, przy wykorzystaniu właściwych instrumentów kierowania i kontroli.
Podst. zadania: celowe pl., sterowanie i kontrola sieci logistycznej (dotyczy struktur,
procesów oraz podst. elem.).
www.wkuwanko.pl
10
Marketing WYKŁAD 18
Zintegrowana koncepcja zarządzania logistycznego w P.: całokształt zagadnień
merytorycznych wionących się z wyznaczaniem celów logistycznych w P. oraz sposobami ich
realizacji usystematyzowanych w sposób odpowiadający ogólnej logice przebiegu procesu
zarządzania.
Zarządzanie łańcuchem, dostaw: pl. , sterowanie i kontrola za pomocą łańcuch dostaw.
Cel: 7W (właściwy produkt, miejsce, czas, jakość, ilość uzasadnione koszty, wykorzystanie
nowoczesnej technologii inf.).
Dualna koncepcja logistyki str. 132.
Opcje strategiczne logistyki: a) logistyka jako strategia funkcjonalna (cząstkowe
strategie funkcjonalne, np. transport), b) logistyka jako strategia systemowa (wykorzystanie
śr., koordynacja sfer i instrumentów), c) logistyka jako strategia integrująca (zasady
działania, motywująca, integracja ze strategia globalną).
Zarządzanie strategiczne: Gł. zadanie: rozpoznanie podst. możliwości kierowania wart. i
efektów w skali P. oraz zagwarantowanie ich rozwoju i realizacji.
Proces obejmuje: strategiczna analiza sytuacji (określenie celów i ich hierarchizacja i
modelowanie sytuacji strategicznych), analiza i diagnoza mocnych i słabych str. P. i
konkurentów (użyteczność, zamówienia, koszty, dostawy -szybkość, niezawodność,
elastyczność, inf., sprawność działania, łańcuch dostaw), formułowanie strategii (cele,
alternatywne strategie - wybór najlepszej, określenie zakresu swobody realizacji kształtowanie logistycznego łańcucha
wart., integracja zewn. partnerów), realizacja
strategii (konkretyzacja i koordynacja planów, wdrażanie z zasobami), controlling
strategii (ocena realizacji [odchylenia], rozpoznanie i diagnoza potencjalnych szans i ryzyka
działania w otoczeniu oraz ich porównanie i weryfikacja ze słabymi i mocnymi str. P.).
www.wkuwanko.pl
11
Download