Budżet - podział na fundusze

advertisement
Proponowany podział środków finansowych możliwych do pozyskania na wdrażanie LSR w latach 2016-2023 dla Stowarzyszenia LGD „Zakole Dolnej
Wisły” do 2023r.
Cel ogólny
Cel szczegółowy
Przedsięwzięcia
1. Wzrost zatrudnienia,
konkurencyjności i
rozwoju
przedsiębiorczości na
obszarze
Stowarzyszenia LGD
„Zakole Dolnej Wisły”
do 2023r.
1.1. Polepszenie warunków i możliwości
powstawania nowych miejsc pracy na
obszarze Stowarzyszenia LGD „Zakole
Dolnej Wisły” do 2023r.
1.2. Poprawa warunków gospodarczych dla
funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu
na obszarze Stowarzyszenia LGD „Zakole
Dolnej Wisły” do 2023r.
1.1.1: Tworzenie nowych przedsiębiorstw
1 050 000
0
0
1 050 000
1.1.2: Rozwój przedsiębiorstw
1 500 000
0
0
1 500 000
0
875 000
0
875 000
2. Wzrost atrakcyjności
obszaru
Stowarzyszenia LGD
„Zakole Dolnej Wisły”
do 2023r.
2.1. Ożywienie społeczno-gospodarcze i
podniesienie jakości życia mieszkańców na
obszarze Stowarzyszenia LGD „Zakole
Dolnej Wisły” do 2023r.
2.1.1: Wzmocnienie rozwoju
ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i
kulturalnej
2.1.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej poprawiającej spójność
terytorialną
2.1.3: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury
służącej ożywieniu społecznogospodarczemu
2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja
produktów oraz dziedzictwa lokalnego
1 000 000
0
0
1 000 000
1 000 000
0
0
1 000 000
0
2 625 000
0
2 625 000
350 000
0
0
350 000
100 000
0
0
100 000
0
0
1 150 000
1 150 000
5 000 000
3 500 000
1 000 000
9 650 000
3. Wzmocnienie
kapitału społecznego
obszaru
Stowarzyszenia LGD
„Zakole Dolnej Wisły”
do 2023r.
Razem
2.2. Generowanie warunków
wzmacniających tożsamość lokalną na
obszarze Stowarzyszenia LGD „Zakole
Dolnej Wisły” do 2023r.
3.1. Pobudzenie zaangażowania
mieszkańców dla oddolnych inicjatyw
lokalnych na obszarze Stowarzyszenia
LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.
3.2. Wzrost aktywności społecznozawodowej środowisk zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
na obszarze Stowarzyszenia LGD „Zakole
Dolnej Wisły” do 2023r.
1.2.1: Tworzenie małych inkubatorów
przedsiębiorczości
3.1.1 Rozwój kapitału społecznego oraz
podnoszenie wiedzy mieszkańców w
zakresie ochrony środowiska, zmian
klimatycznych i innowacji
3.2.1. Tworzenie, wspieranie i
animowanie aktywnej integracji o
charakterze środowiskowym oraz
aktywności społecznej i obywatelskiej
EFRROW (w zł)
EFRR (w zł)
EFS (w zł)
Razem (w zł)
Download