Ankieta Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o

advertisement
Ankieta
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety monitorująco – ewaluacyjnej. Dane będą nam
przydatne do ulepszenia jakości świadczonych dla beneficjentów i mieszkańców usług.
1. Dane dotyczące Wnioskodawcy
Rodzaj wnioskodawcy (właściwe zaznaczyć x)
□ osoba fizyczna
□ organizacja pozarządowa
□ jednostka samorządu terytorialnego
□ osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą
□ parafia
□ inne podmioty
Nazwa/imię i nazwisko Wnioskodawcy
Adres siedziby/adres zamieszkania
2. Dane weryfikacyjne (proszę o oddzielne wypełnienie punktu 2. dla wszystkich wniosków wybranych
do dofinansowania przez Radę LGD)
Nazwa złożonego do LGD
„Partnerstwo na Jurze” projektu
o dofinansowanie
Działanie (odpowiednie zakreślić)
Termin naboru (odpowiednie
zakreślić)
□ Małe projekty
□ Odnowa i rozwój wsi
□ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
□ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
□ 08.04 – 04.05.2010
□ 22.12.2010 – 14.01.2011
□ 18.04 – 09.05.2011
□ 21.05 – 04.06.2012
□ 09.10 – 22.10.2012
Kwota dofinansowania
Sytuacja operacji (zaznaczyć
sformułowanie odpowiadające
sytuacji wniosku)
□ Wniosek jest jeszcze w trakcie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski
lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
□ I poprawki do wniosku
□ II poprawki do wniosku
□ Wnioskodawca otrzymał odmowę przyznania pomocy
□ Wnioskodawca zawarł umowę o przyznaniu pomocy
□ Wnioskodawca zakończył realizację operacji i złożył wniosek o płatność
□ Wnioskodawca zakończył realizację operacji i otrzymał płatność
końcową
□ inny, proszę podać …………………………………………………………
Ankieta zadowolenia z usług doradczych i szkoleniowych
1. Pytania dotyczące pomocy beneficjentom realizowanej przez pracowników biura:
Czy przedstawiciel wnioskodawcy korzystał z doradztwa w biurze
LGD?
W jakim zakresie udzielane było doradztwo?
Działanie
Forma doradztwa
Ile razy korzystali Państwo z doradztwa?
Wiedza merytoryczna pracownika LGD
Czy otrzymana pomoc spełniła Państwa
oczekiwania?






















 TAK
 NIE
Tworzenie wniosku o dofinansowanie
I Uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie
II Uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie
I Uzupełnienia do wniosku o płatność
II Uzupełnienia do wniosku o płatność
Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej
Telefonicznie
W biurze LGD
W innym miejscu………………………………..
2010 raz dwa trzy cztery pięć więcej niż pięć
2011 raz dwa trzy cztery pięć więcej niż pięć
2012 raz dwa trzy cztery pięć więcej niż pięć
Wysoka
Dobra
Zadowalająca
Nie zadowalająca
Niska
Tak
Nie
Inne uwagi
2. Pytania dotyczące pomocy beneficjentom realizowanej przez eksperta:
Czy przedstawiciel wnioskodawcy korzystał z doradztwa
realizowanego przez zatrudnionych w LGD ekspertów?
W jakim zakresie udzielane było doradztwo?
 TAK
 NIE
 Tworzenie wniosku o dofinansowanie
 Tworzenie wniosku o płatność, rozliczanie
projektu
Działanie
W którym roku korzystali Państwo ze doradztwa?




Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej
 2010
 2011
 2012
Imię i nazwisko doradcy:
2
Wiedza merytoryczna doradcy
Czy otrzymana pomoc spełniła Państwa
oczekiwania?







Wysoka
Dobra
Zadowalająca
Nie zadowalająca
Niska
Tak
Nie
Inne uwagi
3. Czy przedstawiciel reprezentowanej przez Pana/Panią instytucji korzystał ze szkoleń dotyczących programów
dotacyjnych organizowanych przez LGD
Czy przedstawiciel wnioskodawcy korzystał ze szkoleń
organizowanych przez LGD ?
W jakim zakresie udzielane było doradztwo?
Działanie
W którym roku korzystali Państwo ze szkoleń?
 TAK
 NIE









Tworzenie wniosków o dofinansowanie
Rozliczanie projektów
Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
2010
2011
2012








Strona www.partnerstwonajurze.pl
Strona gminy
Prasa
Listownie
Mailowo
Telefonicznie
Od pracownika LGD
Inny……………………………………………….
Imię i nazwisko prowadzącego szkolenie
W jaki sposób się Państwo dowiedzieli o szkoleniu?
Ocena:
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
1. Ogólna jakość materiałów szkoleniowych używanych w czasie kursu.
INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE
Prosimy wpisać nazwisko(a) prowadzącego(j) szkolenie
1.
2.
3.
4.
Wiedza prowadzącego w zakresie przedmiotu szkolenia.
Umiejętności dydaktyczne prowadzącego.
Organizacja i prowadzenie zajęć.
Ogólna ocena pracy prowadzącego
3
OCENA OGÓLNA
Ogólna ocena szkolenia (powszechność informacji o planowanym szkoleniu,
materiały szkoleniowe, obsługa szkolenia, prezentacja, zakres szkolenia, dobór
prowadzącego, catering, sala)
UZASADNIENIE:
5
4
3
2
1
1.
4. Z jakich źródeł uzyskuje Pan/Pani informacje o naborach wniosków o dofinansowanie?
□ Strona www LGD
□ Strona www Gminy
□ Prasa
□ Mailowo
□ Informacja od pracowników LGD
□ Inne źródła, jakie? …………………………………………………
……………………………………………………………………….
Miejscowość i data wypełnienia ankiety
……………………………………………………………………………………………………..
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu
Wypełniając ankietę wyrażam zgodę na przetwarzanie zebranych danych osobowych w celach statystycznych przez Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”.
Podany w ankiecie adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przesyłania informacji na życzenie użytkownika
Administratorem danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” z siedzibą przy ul Focha 3, 32-500 Chrzanów. Miejsce przechowywania danych
osobowych to siedziba LGD.
4
Download