Związek Wisły z Warszawą

advertisement
PROJEKT EDUKACYJNY
„ Wisła Warszawska –
skarb czy problem?”
PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA
PAWŁA II W ADAMOWIE
CEL PROJEKTU
Poznanie budowy i najcenniejszych
przyrodniczo elementów doliny rzecznej
w Warszawie oraz zapoznanie
z konsekwencjami regulacji rzek .
Prawobrzeżne
Soła, Skawa, Raba, Dunajec,
Wisłoka, San, Wieprz, Świder,
Narew, Skrwa, Drwęca, Osa oraz
Liwa
Lewobrzeżne
Przemsza, Dłubnia, Szreniawa,
Nida, Czarna, Opatówka,
Kamienna, Iłżanka,
Radomka, Pilica, Bzura,
Brda, Wda oraz Wierzyca
NAD WISŁĄ – WIDOK
Z DACHU BIBLIOTEKI
UNIWERSYTETU
WARSZAWSKIEGO
Centrum Nauki Kopernik
Zwiedzający centrum mogą poznawać
prawa przyrody poprzez samodzielne
przeprowadzanie doświadczeń na
interaktywnych wystawach.
Most Świętokrzyski
Pierwszy most wantowy w Warszawie na
Wiśle, otwarty 6 października 2000 roku.
Łączy Powiśle z Pragą – Północ w okolicach
Portu Praskiego. Według większości
warszawiaków jest to najpiękniejszy most
w stolicy.
Stadion Narodowy
Stadion Narodowy w Warszawie to wielofunkcyjny
stadion sportowy znajdujący się przy Alei Księcia Józefa
Poniatowskiego 1, wybudowany w latach 2008–2011
przed Mistrzostwami Europy UEFA Euro 2012.
Bazylika Katedralna Świętych
Floriana Męczennika i Michała
Archanioła
Kościół na warszawskiej Pradze .
Został zbudowany w formie trzynawowej bazyliki
z transeptem. Forma i układ przestrzenny kościoła
nawiązują do gotyku. Kościół posiada dwie smukłe
75 – metrowe wieże z miedzianymi dachami
pokrytymi zieloną patyną, które są
charakterystycznym elementem Pragi, widocznym ze
Starego Miasta.
Las łęgowy
To zbiorowisko leśne, występujące nad
rzekami i potokami, w zasięgu wód
powodziowych, które podczas zalewu
nanoszą i osadzają żyzny muł.
Najbardziej typową glebą dla lasów
łęgowych jest holoceńska mada
rzeczna. Siedliska niemal wszystkich
łęgów związane są z wodami
płynącymi. Lasy te narażone są na
wyniszczenia spowodowane m.in.
pracami związanymi z regulacją koryt
rzecznych oraz melioracjami wodnymi.
W drzewostanie łęgów występują m.in.:
Olcha
Topola
Wierzba
Wiąz
Jesion
ZWIĄZEK WISŁY
Z WARSZAWĄ
HYMN POLSKI „MAZUREK DĄBROWSKIEGO”
Pierwotnie hymn nazywany Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech
został napisany przez Józefa Wybickiego 19 lipca 1797 roku .
W drugiej zwrotce hymnu autor wyraził przekonanie, iż z pomocą
Bonapartego żołnierze podążając z zachodu poprzez rzekę Wartę
i południa poprzez Wisłę byliby w stanie przywrócić niepodległą Polskę
SYRENKA WARSZAWSKA
Najstarszy istniejący wizerunek herbu
Warszawy z syreną występuje na
pieczęciach dokumentów rady miejskiej
Warszawy z 7 kwietnia 1400 roku. Pomnik
Syrenki znajduje się przy stacji metra
Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą.
CUD NAD WISŁĄ
Bitwa Warszawska (pot. Cud nad Wisłą)] – bitwa stoczona
w dniach 13–25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej
Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę
i przekreśliła plany rozprzestrzenienia rewolucji na Europę
Zachodnią. Zdaniem Edgara D’Abernon była to 18 z przełomowych
bitew w historii świata. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska
Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez
Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad
Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił
bolszewickich na przedpolach Warszawy.
TUNEL METRA
Tarcza „Krystyna” 12 sierpnia 2013r zakończyła drążenie pod
dnem Wisły pierwszego tunelu centralnego odcinka II linii
warszawskiego metra. Drugi tunel pod dnem rzeki ma zostać
wydrążony na przełomie sierpnia i września. Tarcza przeszła na
głębokości od 8 do 10 m pod dnem Wisły, łącząc stację Stadion
Narodowy na Pradze ze stacją Centrum Nauki Kopernik, na
lewym brzegu Wisły . Tarcza wydrążyła ok. 600 m tunelu pod
rzeką oraz odcinek pod bulwarami (tunel pomiędzy stacją Stadion
Narodowy a Centrum Nauki Kopernik ma ok. 900 m); w ciągu
doby przesuwała się o 25-30 m.
SKARBY WISŁY
Ptaki
• Gągoł
Ptaki
• Rybitwa białoczelna
Ptaki
• Kormoran
Ptaki
•
•
•
•
Czapla siwa
Krzyżówka
Nurogęś
Zimorodek
Zwierzęta
•
•
•
•
Gronostaj
Bóbr
Tchórz
Wydra
Turystyka nad Wisłą
Tramwaj wodny
Na pokładzie statku „Wars”, podczas
trwającego około półtorej godziny rejsu,
można zapomnieć o problemach w pracy
i przyjrzeć się z bliska Grubej Kaśce oraz
warszawskim mostom: Łazienkowskiemu,
Poniatowskiego czy Świętokrzyskiemu.
Z perspektywy Wisły zupełnie inaczej
wyglądają najbardziej charakterystyczne
warszawskie budynki: Zamek Królewski,
Centrum Nauki Kopernik, czy Stadion
Narodowy na zielonym, praskim brzegu.
Plaża pod Mostem
Poniatowskiego
Na plaży pod Mostem Poniatowskiego
można pokopać lub poodbijać piłkę na
specjalnych boiskach. Jest też
wypożyczalnia leżaków i bardzo popularne
wśród warszawiaków wyznaczone miejsca
na grilla lub ognisko.
Most nadaje plaży niesamowitego,
przemysłowego charakteru.
Rajdy rowerowe
W roku 2014 miał miejsce jubileuszowy, bo
XV Rodzinny Rajd Rowerowy.
Jest to impreza cykliczna z dużymi
tradycjami. Odbywa się zazwyczaj
w czerwcu, a organizatorami są:
Wiślańskie Koło Cyklistów „Góral”,
działające przy wiślańskim oddziale PTTK
oraz Miasto Wisła, które wspiera całą
imprezę finansowo i organizacyjnie. Trasa
rajdu co roku jest inna i ma na celu
ukazanie różnorodności i piękna miasta.
Bulwar Wiślany
Bulwary położone na lewym brzegu rzeki to miejska
alternatywa spędzania czasu nad rzeką, która
uzupełnia bogatą ofertę nadwiślańskich plaż
i naturalnej ścieżki położnej po praskiej stronie Wisły.
Pierwsza część bulwarów wiślanych zaczyna się od
ul. Boleść i ciągnie się aż do mostu ŚląskoDąbrowskiego. Na deptaku znajdują się miejsca
rozrywkowe, bary, kawiarnie, a także przystań.
Wzdłuż bulwarów można przejechać się ścieżką
rowerową. Druga część bulwarów będzie oddawana
w kolejnych latach.
Przewietrzanie Warszawy dzięki Wiśle
Kierunek osi doliny Wisły w Warszawie oraz jej
rozmiary (wysokość zboczy doliny, jej
szerokość, w tym szerokość koryta rzeki) mają
wpływ na to, z jakiego kierunku może
„wpływać” do miasta powietrze oraz w jakim
tempie się ono przemieszcza. Dzięki dolinie
warszawskiej Wisły, która jest swoistym
korytarzem, stolica, a przynajmniej jej obszary
leżące bliżej Wisły, są dobrze „przewietrzane”,
nie tworzą się tu zastoiska zanieczyszczonego
powietrza. Jest ona dobrodziejstwem, bez
którego klimat lokalny Warszawy byłby zupełnie
inny, a negatywne tego skutki odczuwalibyśmy
na co dzień. Pomyśl zatem o Wiśle i jej dolinie
PROBLEMY WISŁY
Obecność Wisły w przestrzeni miasta generuje
wiele problemów w jego funkcjonowaniu. Przez
dziesięciolecia rzeka postrzegana była głównie
jako bariera geograficzna stanowiąca zagrożenie
w czasie wezbrań. Zaniedbania ostatnich dekad
doprowadziły do zaniku rekreacyjnego jej
wykorzystania. Nasiliły się procesy degradacji
koryta i najbliższego otoczenia. Mówiło się
o „odwróceniu miasta od rzeki „.
Zagrożenie powodziowe
W Warszawie powodzie zdarzały się zawsze. Dawniej
otrzymały nawet nazwy, związane z okresem, w którym się
pojawiały. Kiedyś najgroźniejsza była Marcówka,
występująca w dorzeczu Wisły wraz topniejącymi lodami
śniegiem. Świętojanka zwana czasami Janówką
przychodziła pod koniec czerwca, kiedy topniał śnieg
w górach. Jakubówka natomiast, związana była
z deszczami nawalnymi i gwałtownymi ulewami
występującymi często w lipcu .
Obecnie obserwujemy nasilenie ekstremalnych zjawisk
w pogodzie (długotrwałe susze, ulewne deszcze), przez co
w Wiśle częściej występują wysokie stany wody. Jeśli
woda przekroczy linie obwałowań, zalana może zostać
znaczna część Warszawy.
ZAPOBIEGANIE POWODZIOM
-budowa specjalnych wałów wzdłuż koryt
rzecznych,
- wykorzystanie zbiorników retencyjnych
do gromadzenia nadmiaru wody,
- pogłębianie koryta rzeki,
- budowa ostróg ,
- tamy podłużne,
- właściwe utrzymanie wałów i koryta rzeki
poprzez usuwanie krzewów, drzew i innych
przeszkód utrudniających spływ wody.
ZANIECZYSZCZENIA
Okresowo dochodzi do skażenia wód
Wisły ściekami o trudnych do
ustalenia parametrach. Zawierają one
zarówno zanieczyszczenia bytowogospodarcze, jak również metale
ciężkie, węglowodory i inne
zanieczyszczenia związane ze
spływem powierzchniowym z ulic.
Śmieci
Pozostawione na bulwarze czy plażach śmieci to
problem, z którym borykają się nie tylko służby
miejskie, lecz także właściciele działających tu coraz
liczniej klubokawiarni. Problem śmieci, których liczba
wzrasta wprost proporcjonalnie do zainteresowania
Wisłą, dotyczy bowiem wszystkich, którzy lubią tu
spędzać czas. Tymczasem tylko w ubiegłym roku
służby sprzątające wywiozły z tej okolicy śmieci,
którymi można by wypełnić dwa baseny olimpijskie
(i kilka brodzików), czyli 3.5 tys. m3 odpadów
z nielegalnych wysypisk w międzywalu i drugie tyle
z nabrzeża.
INFRASTRUKTURA
Gruba Kaśka
„Gruba Kaśka” to okrągła studnia, która
pompuje wodę z systemu 11
poddennych drenów. Dreny położone
są na głębokości 4-8 m, a łączna ich
długość wynosi 1472 m. Metodę
pobierania wody z dna rzeki opracował
jako pierwszy na świecie polski inż.
Włodzimierz Skoraczewski. Dziś ta
metoda jest znana na świecie pod
nazwą „ujęcie warszawskie”.
Aby metoda mogła skutecznie
funkcjonować, wokół „Grubej Kaśki”
muszą nieustannie pływać 1-2 statki:
„Chudy Wojtek II” i nowoczesny „Chudy
Wojtek III”. Nazwa statków pochodzi od
ich projektanta, inż. J. Wojtkowskiego.
Są to tzw. „spulchniacze”. Znajdujące
się na statku pompy pod dużym
ciśnieniem strumienia wody spłukują
najbardziej zanieczyszczone warstwy
pokładowe i rozluźniają piasek
położony nad poddennymi drenami.
Wodociągi
W XIV i XV wieku warszawiacy czerpali wodę
bezpośrednio z Wisły. Trzeba było ją jednak
wozić po wysokim zboczu. Kopano zatem
głębokie studnie, które jednak dostarczały
bardzo mało wody. Studnie staromiejskie były
wobec tego daleko niewystarczające. Poza tym
Wisła w tym miejscu była zamulona, co
powodowało deficyt wody. Stare Miasto
zaopatrywane było w wodę z ujęć znajdujących
się w miejscowości Działyńskie – to obecnie
obszar na zbiegu al. Solidarności i ul. Andersa.
Tam budowano tzw. rząpie, specjalne zbiorniki,
w których gromadzono wodę. Stamtąd
dostarczano ją dwoma wodociągami, z których
pierwszy, wzmiankowany w 1561 roku, biegł na
Stare Miasto, drugi (od roku 1600) na Nowe
Miasto. W latach 1606-1607 zbudowano też
wodociąg zamkowy połączony z wodociągiem
miejskim. Na Starym Mieście znajdowały się
murowane zbiorniki, z których (jako że były
głębokie) czerpano wodę w kubły za pomocą
kołowrotów.
Elektrociepłownia „ Żerań”
Elektrociepłownia „Żerań”
wytwarza energię elektryczną
i ciepło. Podstawowym paliwem
w elektrociepłowni jest węgiel
kamienny. Najnowocześniejszym
rozwiązaniem technologicznym
w tej elektrociepłowni są dwa
kotły fluidalne, które redukują
znacznie emisję pyłów tlenków
siarki i azotu. Ponadto
w zakładzie jest
zainstalowanych 5 kotłów
parowych, 4 kotły wodne i 9
turbozespołów ciepłowniczych.
A tak kończy się Wisła!
Projekt edukacyjny przygotowali
uczniowie kl. IIa
1. Natalia Wawrzonkowska
2. Jakub Nader
3. Jakub Fołtyn
4. Hubert Chyc
5. Patryk Sieradzan
Opiekun projektu: mgr Ewelina Miziołek
Download