Tekst do ogłoszenia - Gmina Czerwińsk nad Wisłą

advertisement
„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwińsku nad Wisłą”
Projekt realizowany przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą w miejscowości Czerwińsk
nad
Wisłą
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013 oś Priorytet IV Środowisko, zapobieganie
zagrożeniom i energetyka z Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka, którego
celem
głównym
jest
poprawa
stanu
środowiska
naturalnego
województwa
mazowieckiego.
W ramach rzeczowej realizacji projektu zostały przeprowadzone prace budowlanoinstalacyjne, w wyniku których utworzono nową infrastrukturę techniczną obiektu
medycznego. Zakres prac obejmował:

wykonanie
instalacji
solarnej
służącej
przygotowaniu
ciepłej
wody
zintegrowanej z instalacją podgrzewania wody z kotła c.o.,

docieplenie ścian zewnętrznych w budynku przychodni na powierzchni
372,29 m2, oraz docieplenie stropodachu na powierzchni 259,84 m2,

wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,

modernizacja systemu wentylacji w pomieszczeniu agregatu,

modernizacja klimatyzacji,

montaż agregatu prądotwórczego w budynku przychodni.
Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie emisji ciepła oraz zanieczyszczeń w
wyniku zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na ogrzewanie budynku. Obejmuje
ona usprawnienia w strukturze budowlanej oraz zastosowanie odnawialnych źródeł
energii prowadzące do realnego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w stosunku
do stanu istniejącego. Usprawnienia termomodernizacyjne dotyczą budynku
Ośrodka Zdrowia, gdzie koszt ogrzewania jest kilkakrotnie wyższy niż dla budynku
o tej samej powierzchni wybudowanego zgodnie z aktualnymi przepisami. Dlatego
poprzez termomodernizację osiągnięte zostaną dobre właściwości energetyczne.
Zastosowanie nowych technologii budowlanych, dobrych materiałów izolacyjnych
pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów. Głównym celem termomodernizacji jest
zmniejszenie kosztów ogrzewania, podniesienia komfortu urzytkowników oraz
ochrony środowiska naturalnego.
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwińsku nad Wisłą wraz z
instalacją kolektorów słonecznych wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa
energetycznego poprzez różnicowanie i efektywne wykorzystanie energii, zwiększenie
wykorzystania
energii
ze
źródeł
odnawialnych
oraz
minimalizację
emisji
zanieczyszczeń przedostających się do powietrza.
Miejmy nadzieje, iż niniejsza inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku
Ośrodka Zdrowia w Czerwińsku nad Wisłą stanie się znakomitym przykładem
wykorzystania alternatywnych źródeł energii i wykorzystywania nowoczesnych
technologii mówi Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą - Michał Walerysiak.
Całkowita wartość projektu wynosi 193 065,36 zł brutto. Całkowite wydatki kwalifikowane
wynoszą: 185 336,47 zł. Kwota dofinansowania wynosi 129 735,53 zł, co stanowi 70%
kosztów kwalifikowanych. Wkład własny pochodzi ze środków własnych Wnioskodawcy,
który wynosi 55 600,94 zł, co stanowi 30% kosztów kwalifikowanych. Na podstawie
partnerskiej współpracy przy realizacji projektu wzięło udział dwóch partnerów, firmy Torex
i Vitamed.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
W ogłoszeniu muszą znaleźć się koniecznie zgodnie ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich w
Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 :

logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 w formie znaku programu regionalnego, zamieszczone
z lewej strony zestawienia znaków,(poniżej)

emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umieszczone po prawej stronie zestawienia znaków,
,(poniżej)

logotyp marki Mazowsze umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE, ,(poniżej)

informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego (jeżeli dotyczy),
Download