Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego

advertisement
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
WZORCOWE AUDYTY ENERGETYCZNE
Zeszyt 1
Audyt energetyczny budynku jednorodzinnego
Audyt energetyczny budynku
dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 18.12.1998
Rzeczna
Adres budynku
ul. Zakole 1
woj. pomorskie
imię i nazwisko : Waldemar Grabiński
Wykonawca audytu
tytuł zawodowy : mgr inż.
nr opracowania : 23/2000
Warszawa, 2000
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
1
Strona tytułowa audytu energetycznego budynku
1. Dane identyfikacyjne budynku
1.1 Rodzaj
Mieszkalny jednorodzinny
budynku
1.3 Właściciel
Markowski Marek
lub zarządca
(nazwa lub
Zakole nr 1
imię i
nazwisko,
adres)
1.2 Rok
rozpoczęcia budowy 1982
1.4 Adres
budynku
2. Nazwa i adres firmy wykonującej audyt: -
Zakole nr 1, gmina Rzeczna
Zakład Usług Budowlanych
mgr inż. W. Grabiński
3. Imię i nazwisko oraz adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:
Mgr inż. Waldemar Grabiński
99-300 KUTNO ul. Północna
35
Studium Podyplomowe „Ciepłownictwo i ogrzewnictwo z audytingiem energetycznym”
Upr. bud. nr. Kn-136\71
. Miejscowość:
KUTNO
Autoryzacja
KAPE nr
0094
data wykonania opracowania
30.05.2000
6. Spis treści
1.Strony tytułowe...........................................................................................................
str. 1..........................
2. Karta audytu energetycznego .............................................................................. str. 2..........................
3. Materiały i dane do audytu ................................................................................
str. 3..........................
4. Ocena stanu technicznego budynku .................................................................. str. 4..........................
5. Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych .............. str. 5.........................
6. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego .............................................................................................. str. 6..........................
7. Opis optymalnego wariantu ..................................................................................
str. 19........................
8. Załączniki .......................................................................................................................
str. 21
1
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
2
Karta audytu energetycznego budynku
7. Dane ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Konstrukcja/technologia budynku
Liczba kondygnacji
Kubatura części ogrzewanej
Powierzchnia netto budynku =pow.ogrzewana
Powierzchnia użytkowa budynku
Liczba mieszkań
Liczba osób użytkujących budynek
Sposób przygotowania ciepłej wody
Rodzaj systemu ogrzewania budynku
10.
Współczynnik kształtu A/V
[m 3]
[m 2]
[m 2]
249
1
4
Podgrzewacze elektryczne
centralne z kotłowni
wbudowanej
[1/m]
8. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tradycyjna
2
948
W/(m2K)
Ściany zewnętrzne
Dach/stropodach
Strop piwnicy
Okna
Drzwi/bramy
Inne
0,44
Stan przed
termomodernizacją
Stan po
termomodernizacji
0,94
1,56
0,78
2,6
5,1
0,23
0,21
0,31
2,6
5,1
0,50
0,95
0,874
0,95
1
1
0,88
0,98
0,95
0,95
1
0,95
120
120
21,5
10,2
514
125
9. Sprawności składowe systemu ogrzewania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sprawność wytwarzania
Sprawność przesyłania
Sprawność regulacji
Sprawność wykorzystania
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby
10. Strumień powietrza wentylacyjnego
[m 3/h]
11. Charakterystyka energetyczna budynku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania
[kW]
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu
[kW]
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku [GJ/a]
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu [GJ/a]
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki
sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji
przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/a]
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania
budynku w standardowym sezonie grzewczym
[kWh/(m3a)]
[kWh/(m2a)]
151
574
37
140
12. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cena 1GJ za ogrzewanie
Opłata 1 MW mocy zamówionej za ogrzewanie na miesiąc
Opłata za podgrzanie 1m3 wody użytkowej
Opłata ! MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na miesiąc
Opłata za ogrzanie 1m2 powierzchni użytkowej miesięcznie
Inne
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
21,52
28
5,76
1,82
13. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnnego
Planowana suma kredytu
[zł]
Oprocentowanie kredytu
[%]
Okres kredytowania
[lata]
Miesięczna rata kredytu [zł/mc]
25 916
16,5
7
518
NPV
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię
Roczna oszczędność kosztów energii
2
[zł]
[%]
[zł/a]
38645
74,8
6479
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
Materiały i dane do audytu
3
1.
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku stanowiąca załącznik do audytu.
Aneks nr 1 – Określenie sprawności systemu grzewczego
Aneks nr 2 – Obliczenie zapotrzebowania ciepła programem
3.0
2.
Audytor OZC
Poza inwentaryzacją audytor korzystał z następujących źródeł danych i informacji:
- dokumentacja projektowa:
typowa adaptowana przez T,Z.U.P.-Nakło
- inne dokumenty:
- informacje udzielane przez:
Właściciela pana Markowski Marka
- wizja lokalna dnia:
w miesiącu lutym 2000 r
3.
W audycie uwzględniono także:


- wytyczne i życzenia inwestora:
zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku
wykorzystanie pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie z
18.12.98.
- inne wytyczne i ograniczenia:
Renowacja elewacji budynku
Uwagi ogólne dot. danych do audytu:
3
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
4
Ocena stanu technicznego budynku
l.p.
1
1.
2.
Charakterystyka stanu istniejącego
2
Możliwości i sposób poprawy
3
Przegrody zewnętrzne
Przegrody mają niezadowalające
współczynniki U
-ściany zewnętrzne mieszkań 0,94
- stropodach
1,56
- stropodach nad piwnicą
0,78
co powoduje nadmierne straty
ciepła.
Należy docieplić przegrody
zewnętrzne. Pożądane wartości U
nie wyższe niż
- dla ścian
0,25
- dla stropodachu
0,23
- dla stropu nad piwnicą
0,50
Okna
Okna w stanie dobrym
U = 2,6
a = 1,5
3.
Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna.
Celowe zwiększenie szczelności
Nie stwierdza się za małego
okien – uszczelnienie w ramach
przewietrzania.
prac konserwacyjnych
W okresie zimowym nadmierny napływ
zimnego powietrza.
Wysokie zużycie ciepła na
ogrzewanie powietrza
wentylacyjnego
4.
Instalacja ciepłej wody użytkowej
Podgrzewacze elektryczne
Nie wymaga zmiany
5.
Instalacja grzewcza
Instalacja typu tradycyjnego o
niskiej sprawności regulacji.
Zasilanie z kotłowni wbudowanej.
Kocioł opalany węglem.
Możliwe uzyskanie oszczędności
zużycia ciepła przez wymianę kotła
węglowego na kocioł gazowy oraz
montaż zaworów grzejnikowych
termostatycznych i podniesienie
sprawności regulacji.
4
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
Wykaz
5
rodzajów
usprawnień
i
przedsięwzięć
termomodernizacyjnych
wybranych na podstawie oceny stanu technicznego
l.p.
1
Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć
2
Sposób realizacji
3
1.
Zmniejszenie strat przez
przenikanie przez ściany
zewnętrzne.
Ocieplenie ścian – metoda lekka mokra
(styropian).
2.
j.w. przez stropodach
Ocieplenie stropodachu – wełna
mineralna .
3.
j.w. przez strop piwnicy
Ocieplenie stropu piwnicy styropianem
4.
Podwyższenie sprawności
instalacji c.o.
Kompleksowa modernizacja obejmująca:
wymianę kotła, montaż zaworów
termostatycznych i regulacja
instalacji c.o.
Uwagi:
5
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
6
6.1
l.p.
1
Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło
Grupa usprawnień
2
Rodzaje usprawnień
3
Usprawnienia dot. zmniejszenia
strat przez przenikanie przez
przegrody:
1.
Ocieplenie ścian zewnętrznych .
2.
Ocieplenie stropodachu.
3.
Ocieplenie stropu piwnic.
Uwagi
6
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.2
Wybór optymalnych usprawnień dot. zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło
W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się:
a) określenia optymalnego oporu cieplnego dla każdego usprawnienia wymienionego w
p.6.1 dot. zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne,
b) wybór optymalnych usprawnień wymienionych w p.6.1 dot. zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego i na
przygotowanie ciepłej wody użytkowej,
c) zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości prostego czasu
zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie.
W obliczeniach przyjęto następujące dane:
tW0
+20
0
C
tZ0
-20
0
C
Sd
3924
dzień*K*a
Oz=
21,52
zł/GJ
21,52
zł/GJ
7,296
zł*K/W*a
Ce  Oz 
Om  tW 0  t Z 0 

7,2  Sd
WE  0,000012  Om  tW 0  t Z 0   7,2  Sd  Oz 
Oz -zgodnie z obliczeniem p.7 inwentaryzacji
Przyjęto Om=0, gdyż nie występują opłaty stałe przez 12 miesięcy.
koszt obsługi w czasie sezonu grzewczego ujęto w koszcie 1 GJ (patrz str. 25)
7
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.2.1 Określenie optymalnego oporu cieplnego przegrody
zewnętrznej budynku

Stan istniejący: U= 0,94 W / m 2  K

1
1
2
3
4
Grubość dodatkowej
R
warstwy izolacji
2
(m
*K)/W
termicznej w cm
2
3
10
2.38
12
2,86
14
3,33
18
4,25
U  U  1/1/ U  R = U0 – U1
U
W/(m2*K)
4
0,29
0,25
0,23
0,19
U
W/(m2*K)
5
0,65
0,69
0,71
0,75
Wartości Nu przyjęto na podstawie:
Kosztorys
inwestorski wg
SEKOCENBUD
Koszt realizacji wybranego usprawnienia
180m2 x 112zł/m2
ściany zewnętrzne
SPBT=  u / U  WE 
Dod. izolacja:   0,042 m  K / W
(materiał: styropian)
L.p.
Przegroda:
= 20 160zł
8
u
zł/m2
SPBT
6
106
109
112
119
7
22,4
21,7
21,6
21,7
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.2.1. Określenie optymalnego oporu cieplnego przegrody
zewnętrznej budynku

Stan istniejący: U0= 1,56 W / m 2  K

Przegroda:
Strop poddasza
SPBT=  u / U  WE 
U  U 0  1/1/ U 0  R  U 0  U 1
Dod. izolacja:   0,050 m  K / W
(materiał: wełna mineralna)
U=0,21
L.p.
1
1
2
3
4
Grubość dodatkowej
warstwy izolacji
termicznej w cm
2
5
10
15
20
R
(m2*K)/W
3
1
2
3
4
U
W/(m2*K)
4
0.61
0,38
0,27
0,21
U
W/(m2*K)
5
0,95
1,18
1,29
1,35
u
zł/m2
SPBT
6
10
15
20
25
7
1,44
1,74
2,12
2,53
Zgodnie z Dz.U.nr.79poz.900 przyjęto grubość izolacji=20cm (wymagane R>4,0)
Wartości Nu przyjęto na podstawie:
Oferta firmy DaniTerm Sp. z o.o.z.o.o.
Koszt realizacji wybranego usprawnienia
107 m2 x 25zł/m2
= 2 675zł
9
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.2.1. Określenie optymalnego oporu cieplnego przegrody
zewnętrznej budynku

Stan istniejący: U= 0,78 W / m 2  K

1
1
2
3
Grubość dodatkowej
warstwy izolacji
termicznej w cm
2
5
8
12
R
(m2*K)/W
3
1,19
1,90
2,86
inwestorski wg
U
W/(m2*K)
4
0,40
0,31
0,25
= 2 760zł
10
u
zł/m2
U
2
W/(m *K)
5
0,38
0,47
0,53
SEKOCENBUD
Koszt realizacji wybranego usprawnienia
69 m2 x 40zł/m2
nad
piwnicą
U  U 0  1/1/ U 0  R  U 0  U 1
Wartości Nu przyjęto na podstawie:
Kosztorys
Strop
SPBT=  u / U  WE 
Dod. izolacja:   0,042 m  K / W
(materiał: styropian}
L.p.
Przegroda:
SPBT
6
35
40
45
7
12,7
11,7
11,8
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.2.5. Zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości SPBT
L.p.
1
Rodzaj i zakres usprawnienia
termomodernizacyjnego
2
Planowane
koszty robót
3
1
Ocieplenie stropu poddasza
2675
2
Ocieplenie stropu piwnic
2760
11,7
3
Ocieplenie
20160
21,6
ścian zewnętrznych
Uwagi:
11
SPBT
lat
4
2,53
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.3 Wybór optymalnego wariantu usprawnień termomodernizacyjnych poprawiających
sprawność systemu grzewczego
Niniejszy rozdział obejmuje:
a) wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych, poprawiających sprawność
systemu ogrzewania,
b) zestawienie wariantów
usprawnień,
przedsięwzięć
termomodernizacyjnych
ze
wskazanych
c) wybór optymalnego wariantu poprawiającego sprawność systemu grzewczego.
W stanie istniejącym współczynniki sprawności wynoszą:
w = 0,5
p = 0,95
r = 0,874
e = 0,90
wt = 1
wd = 1
 0   w   p   r   e = 0,394
Ceny jednostkowe ciepła i mocy:
Om= 0 zł/(MW*mc)
Oz= 21,52 zł/GJ
12
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.3.1
L.p.
1
1
Zestawienie usprawnień systemu grzewczego ich kosztów i efektów
Rodzaj usprawnienia
2
Montaż kotła c.o.
Opalanego gazem
Z pełną automatyką
Oraz montaż zaworów
Termostatycznych i
regulacja instalacji
c.o.
Podstawa
wyceny
Liczba
jednostek
Cena zł za
jednostkę
Koszt
zł
Zmienione
współczynniki
sprawności
3
4
5
6
7
komplet
6800
6800
Wycena
własna
w =
r =
p =
e =
0,88
0,95
0,98
0,95
wd = 0,95
Uwagi:
Koszt modernizacji instalacji grzewczej =
13
6800 zł.
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.3.2 Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego
sprawność cieplną systemu ogrzewania
Qoco= 202,6
qo=
GJ/rok
21,5
MW
15
o= 0,778
wt0 = 1
L.p.
1


NPV   1 / 1  i   Orco  N  9,403*Wrco-N
t
1
wd0 = 0,95
Opis wariantu
/wykaz usprawnień/
2
1
1
w1
w2
3
q1
MW
4
Q1
0,394
21,5
514
21,5
247
0
Stan istniejący
1
Montaż kotła gazowego,
Wysokosprawnego,
z pełną automatyką
i montaż zaworów
termostatycznych oraz
regulacja wstępna c.o.
r = 0,95
1
0,778
wdl
0,95
5
Orco
zł/rok
6
Nco
zł
7
NPV
zł
8
4145
6800
32175
Uwagi:
Q=514GJx21,52zł/GJ-247GJx28zł/GJ=4145zł.
Koszt realizacji wybranego optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
-demontaż kotła
400 zł.
-nowy kocioł
4 500 zł.
-montaż kotła oraz modernizacja instalacji 1 300 zł.
-zawory termostatyczne 12szt.*50zł/szt.
600 zł.
RAZEM
6 800 zł.
14
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.3.3 Zestawienie usprawnień składających się na optymalny wariant przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu ogrzewania
Zmiana wartości
współczynników sprawności
L.p.
1
Rodzaj usprawnienia
1
Wytwarzanie ciepła
Instalacja kotła gazowego a pełną automatyką
w= 0,5-0,88
Przesyłanie ciepła
Izolacja poziomów
p= 0,95-0,98
2
3
4
5
6
2
3
Regulacja systemu ogrzewania
a) usprawnienia w instalacji c.o. montaż zaworów
termostatycznych
r= 0,874  0,95
Wykorzystanie ciepła
bez zmian
e= 0,95
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia
bez przerw
wt = 1
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby
Automatyzacja kotła –
Obniżenie temperatury w nocy -jak przerwa 8 godz.
wd =0,95
Sprawność całkowita systemu w*p*r*e=
0,394  0,778
Uwagi:
Koszt usprawnienia wyniesie 6 800zł
15
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.4
Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Niniejszy rozdział obejmuje:
a) określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych
b) obliczenie zdyskontowanych wartości netto inwestycji NPV dla
przedsięwzięć termodernizacyjnych,
wariantów
c) ocenę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod względem spełnienia
wymagań ustawowych
d) wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
6.4.1
Określenie wariantów przedsięwzięć termodernizacyjnych
W niniejszym rozdziale stosuje się następujące skrótowe określenia usprawnień
zestawionych w p. 6.2.5 oraz 6.3.3
- stropodach = ocieplenie stropodachu
- ściany = ocieplenie ścian
- strop piwnic = ocieplenie stropu nad piwnicą
- instalacja c.o. = usprawnienie instalacji ogrzewania
Rozpatruje się następujące warianty:
Nr wariantu
ZAKRES
1
2
3
stropodach
x
x
x
Strop piwnic
x
x
Ściany zewntrzne
x
Instalacja c.o.
x
x
x
16
4
x
5
6
7
8
9
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.4.2 Zdyskontowana wartość netto inwestycji NPV dla wariantów przedsięwzięć
termodernizacyjnych
zł/(MW x mc)
zł/GJ
GJ
GJ
kW
kW
Oz= 21,52
Qoco= 202,6
Qocw=
qoco=21,5
qocw=
o= 0,394
Wto = 1
Wdo = 1
15
NPV   1  i   Or  N = 9,403*Or – N
t
1
Qo= (wto+wdo)Qoco/o = 514 GJ
qo=21,5 kW
Qr= Qo * Oz = 514*21,52=11061 zł/a
1
wt1,wd1
Q1cw
GJ
q1cw
kW
Q1
GJ
MW
O1r
zł
Or
zł
N
zl
NPV
zł
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
102,5
10,2
0,778
125,2
3506
7555
32395
38645
2
135,7
14,3
1,0
165,7
14,3
4640
6421
12235
48141
3
148,5
14,9
0,95
181,3
14,9
5076
5985
9475
46802
4
202,6
21,5
247,0
21,5
6916
4145
6800
32175
Nr
wari
antu
1
Q1co
GJ
q1co
2
1
q1
10,2
Uwaga:
Zakłada się, że wykonawca robót sporządza projekt w ramach ceny robót.
17
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.4.3
Ocena wariantowych przedsięwzięć termomdernizacyjnych
L.p.
Oszczędność
kosztów
zł/a
Koszt
Modernizacji
Zł
1
Oszczędność
zapotrzebowania
ciepła
NPV
Wysokość
środków własnych
Kredyt
%
zł
zł
Różnica między 1/12
rocznej oszczędności
kosztów ciepła a
miesięczną ratą
kredytu + odsetki
zł/mc
3
4
5
6
1
7555
32395
74,8
38645
6479
25916
112+
2
6421
12235
65,2
48141
2447
9788
339+
3
5985
9475
46802
1895
7580
152+
4
4145
6800
32175
1360
5440
236+
*
61,9
2022,5,0
48,6
17,8
10,2
Uwagi:
dla r=16,5%
A=0,02S
18
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
6.4.4
Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodrnizacyjnego
Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się wariant nr 1
obejmujący następujące usprawnienia:
-
ocieplenie stropu poddasza, docieplenie ścian zewnętrznych ,ocieplenie
stropu piwnic.
kompleksowa modernizacja systemu grzewczego.
Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe:
1) Oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 74,8%, czyli powyżej 25%.
2) Wartość NPV wynosi 38645zł (jest dodatnia).
3) Środki
własne
całkowitych.
inwestora
wyniosą
6479zł,
czyli
20%
kosztów
4) Różnica
pomiędzy
1/12
rocznej
oszczędności
kosztów
ciepła
a
miesięczna ratą kredytu i odsetek wynosi 112zł, czyli możliwa jest
spłata kredytu i odsetek z bieżących oszczędności kosztów ciepła.
7. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji
7.1. Opis robót
W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia
należy wykonać następujące prace:
1) Ocieplenie stropu poddasza - 20cm warstwą
termomodernizacyjnego
wełny mineralnej .
Do wykonania 107m2 ocieplenia za sumę 2675zł.
2} Docieplenie ścian zewnętrznych
grubości
styropianem
14cm.Do wykonania 180m2 za sumę 20160zł.
3} docieplenie stropu piwnic styropianem grubości 8cm.
Wartość robót 2760 zł.
5} Modernizacja instalacji c.o. obejmującą:instalację kotła gazowego,
montaż zaworów termostatyczntch, regulacja instalacji .
Koszt robót 6800zł.
7.2. Charakterystyka finansowa
Kalkulowany koszt robót wyniesie
Udział środków własnych inwestora
Kredyt bankowy
Przewidywana premia termomodernizacyjna
Wielkość raty miesięcznej (przy r=16,5%)
Czas zwrotu nakładów SPBT =
NPV =
19
32
6
25
6
395
479
916
479
518
4,3
38 645
zł.
zł (20%)
zł (80%)
zł
zł
lat
zł
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, Gmina Rzeczna
7.3
Dalsze działania inwestora
Dalsze działania inwestora obejmują:
1) Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej
2) Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót
3) Realizację robót i odbiór techniczny
4) Zmiana umowy z
dostawcą ciepła
zapotrzebowaniem ciepła i mocy
w
związku
ze
zmniejszonym
5) Ocena rezultatów przedsięwzięcia
6) Spłata 75% kredytu i wystąpienie o premię termmodernizacyjną
20
Audyt energetyczny budynku: Zakole 1, gmina Rzeczna
Załączniki do audytu
(str 1 + 5)
1. Inwentaryzacja techniczno-budowalna budynku
str. 22-24
2. Aneks nr 1
Określenie sprawności systemu grzewczego
str.25
3. Aneks nr 2
Wyniki obliczeń zapotrzebowania ciepła i mocy
dla systemu grzewczego
str. 26
4. Wydruki obliczeń komputerowych
5. Rysunki (rzuty, przekrój, elewacja)
Uwaga : Załączniki 4 i,5 nie zostały zamieszczone w wydaniu Wzorcowych Audytów, jednak
powinny być dołączone do rzeczywistych opracowań audytorskich.
21
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
1. Ogólne dane o budynku
8
˜prywatna
 mieszkalny
Identyfikator budynku
Własność
Przeznaczenie budynku
Osiedle
Adres
spółdzielcza
 komunalna
 mieszkalno-usługowy
Zakole 1, gmina
 inny:
Rzeczna
 wolno stojący
 bliźniak
blok mieszkalny wielorodzinny
Budynek
 segment w zabudowie szeregowej
Rok budowy
1982
Rok zasiedlenia
Technologia budynku
 UW-2Ż - Cegła Żerańska
 RWB
 BSK
 RBM-73
 RWP-75
 PBU-59
 PBU-62
 UW 2-J
 WUF-62
 WUF-T
OWT-67
 OWT-75
 “Szczecin”
 W-70
Wk-70
 SBM-75
 ZSBO
 “Stolica”
 monolit
 tradycyjna
 szkieletowa
 ramowa
 inna - określić:
1. Powierzchnia zabudowana
2. Kubatura budynku
1982
2)
1)
[m2]
3
[m ]
3. Kubatura ogrzewanej części budynku
powiększona o kubaturę ogrzewanych
pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub
w piwnicy i pomniejszona o kubaturę
wydzielonych klatek schodowych, szybów,
wind, otwartych wnęk, logii i galerii [m3]
134
11. Liczba klatek schodowych
1
948
12. Liczba kondygnacji
2
400
13. Wysokość kondygnacji w świetle [m]
160
4. Powierzchnia użytkowa mieszkań 1) [m2]
13
5. Powierzchnia korytarzy [m2]
6. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na
poddaszu użytkowym [m2]
2,5
14. Liczba mieszkańców
4
15. Liczba mieszkań
1
-
16. Liczba mieszkań o powierzchni < 50 m2
-
17. Liczba mieszkań o powierzchni 50100 m2
(podaj przeznaczenie pomieszczeń)
7. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych
w piwnicy [m2]
(podaj przeznaczenie pomieszczeń)
8. Powierzchnia usługowa pomieszczeń
ogrzewanych - garaż (usługi, sklepy, itp.)
[m2]
76
9. Powierzchnia użytkowa ogrzewanej części
budynku [m2] (4+5+6+7+8)
160
10. Budynek podpiwniczony
1)
2)
tak
18. Liczba mieszkań o powierzchni > 100 m2
1
19. Liczba mieszkań z WC w łazience
 nie
20. Liczba mieszkań z WC osobno
wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru.
wg PN-69/B-02360 Kubatura budynków. Zasady obliczania.
* - dwa WC + dwie łazienki z WC
22
1*
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
2. Dane dotyczące przegród budowlanych
L.p
Opis
Położenie
Pow.
całk.
m2
Pow.do
U.
obl. strat
W/(m2*K.)
ciepła
Pow.
okna
m2
W/(m2*K.)
U.
okna
Pow.
drzwi
m2
W/(m2*K.)
U.
drzwi
1
Ściana zewnętrzna
N
30,5
27,7
0,94
6,6
2,6
2
Ściana zewnętrzna
W
49,0
45,0
0,94
10,8
2,6
3
Ściana zewnętrzna
E
49,0
45,0
0,94
6,1
2,6
2,0
5,1
4
Ściana zewnętrzna
s
59,5
55,5
0,94
4,7
2,6
1,8
5,1
5
Strop nad piwnicą
69,0
77,0
0,78
6
Posadzka na gruncie
37,2
7
Dach nad budynkiem
107,0
120,0
1,56
8
Ściana piwnicy ponad
terenem
47,5
43,2
1,0
5,2
2,6
5,0
5,1
9
Ściana wewnętrzna
22,1
24,7
1,71
10
Ściana piwnicy przy gruncie
15,7
18,0
1,0
11
Podłoga na gruncie
71,5
77,0
1,32
41,6
0,82
Uwaga:
Powierzchnia całkowita przegród (4 kolumna) jest obliczona wg wymiarów zewnętrznych. Są to
wartości służące do obliczenia ilości robót (ocieplenia). Powierzchnia do obliczeń strat ciepła
(5 kolumna) obliczana jest wg wymiarów w osiach przegród.
23
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
3. Dane dotyczące węzła ciepłowniczego
kotłownia wbudowana
kocioł węglowy stalowy
4. Dane dotyczące c.o.
Instalacja c.o.: dwururowa z rozdziałem dolnym, parametry
90/700C., grzejniki żeliwne typu TAS-1, piony prowadzone po
wierzchu. . Przewody stalowe. Stan izolacji pionów i przewodów
–bez izolacji.
5. Dane dotyczące instalacji c.w.u.
Inwestor
zamierza
w
przyszłości
wykonać
instalację c.w.u
6. Dane dotyczące wentylacji
Wentylacja grawitacyjna, naturalna.
7. Dane dotyczące cen i taryf
Qoco=202,6GJ/a
o=0,43
Qo=202,6:0,43=465,4GJ/a
Cena węgla-0,35zł./kg.
Wartość opałowa węgla-25MJ/kg
Koszt obsługi-375zł/m-c*8m-cy=3000zł.
Koszt transportu-500zł.
Kz=202,6GJ/a:0,43:0,025GJ/kg*0,35zł/kg=6515zł+3000zł+
+500zł=10015zł
Oz=10015zł:465,4GJ/a=21,52zł/GJ
24
ANEKS 1
Aneks nr 1: Określenie sprawności systemu grzewczego w stanie istniejącym
1. Sprawność wytwarzania
w = 0,5
Ciepło dostarczone z kotłowni wbudowanej
Piec węglowy
2. Sprawność przesyłania
p. = 0,95
Przewody nie izolowane w dobrym stanie
3. Sprawność regulacji
r  1  1  co   2 GLR
co = 0,80
GRL = 25MJ/224MJ = 0,33
r = 0,874
4. Sprawność wykorzystania
e = 0,95
Grzejniki umieszczone prawidłowo
5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia
wt = 1,0
nie występuje
6. Przerwa na ogrzewanie w ciągu doby
wd = 1,0
nie występuje
Data:
kwiecień
2000
Imię i nazwisko:
mgr inż. W.Grabiński
25
ANEKS 2
ANEKS NR 2 : WYNIKI OBLICZEŃ KOMPUTEROWYCH PROGRAMEM AUDYTOR OZC 3.0
Wariant
Zapotrzebowanie
mocy cieplnej, kW
ciepła QH, GJ/a
1
10,2
102,5
2
14,3
135,7
3
14,9
148,5
4
21,5
202,6
26
Download