dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru

advertisement
Bełchatów, dnia 01-10-2015 r.
Do wszystkich Uczestników postępowania
GZP/3800/42/2015
GZP/0707/585/2015
Dot.: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych
(Znak sprawy: GZP/3800/42/2015)
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, działając zgodnie z art. 38
ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zmianami) przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego.
Pytanie nr 1:
Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek podtrzymujących dzianych
z poliestrowych, pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 2:
Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pielucho majtek dla dorosłych L
o chłonności 3018 g, pozostałe parametry spełnione.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 3:
Poz. 1 - Czy można zaoferować opaskę dzianą wykonaną z poliestru, spełniającą wymagania siwz?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 4:
Czy w razie wątpliwości co do zgodności zaoferowanego wyrobu z wymagania siwz Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do złożenia dodatkowych opisów oraz próbek
zaoferowanego asortymentu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wprowadza do SIWZ wymóg załączenia do oferty opisów technicznych oferowanych
w przetargu wyrobów na podstawie materiałów pochodzących od producenta (np. katalog, prospekt,
folder, itp.) dla wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia oraz bezzwrotne próbki dla Pozycji nr 1 i 6
przedmiotu zamówienia w celu dokonania weryfikacji zgodności zaoferowanych wyrobów z opisem
przedmiotu zamówienia. Ilość wymaganych próbek określa Załącznik nr 5 do SIWZ
Pytanie nr 5:
Dot. umowy: W związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż wyszczególnione w SIWZ,
po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień
publicznych, prosimy o wprowadzenie w §1 ust. 2 zapisu określającego minimalny i maksymalny zakres
realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy w części dot. §1 ust. 2. Jednocześnie
Zamawiający zwraca uwagę na zapis § 10 ust. 3 pkt 3 wzoru umowy, który dopuszcza możliwość zmiany
umowy w przypadku przedłużenia okresu, na który została zawarta umowa, w celu zrealizowania
niewykorzystanych ilości zakontraktowanego asortymentu w terminie wykraczającym poza okres
obowiązywania niniejszej umowy, na wniosek Zamawiającego lub za jego zgodą.
Pytanie nr 6:
Dot. umowy: Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 3 ust. 1 oraz w § 4 ust. 3 słowo „opóźnienia”
zastąpione zostało słowem „zwłoki”?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy bez wprowadzania proponowanych
zmian.
Pytanie nr 7:
Dot. umowy: Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 3 ust. 1 wysokość kary naliczana była od wartości
niezrealizowanego zamówienia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy bez wprowadzania proponowanych
zmian.
Pytanie nr 8:
Dot. umowy: Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 3 ust. 2 wysokość kary naliczana była od wartości
netto niezrealizowanego zamówienia, o której mowa w § 1 pkt. 3 umowy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy bez wprowadzania proponowanych
zmian.
Pytanie nr 9:
Dot. umowy: Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 4 ust. 3 wysokość kary naliczana była od wartości
niezrealizowanego zamówienia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy bez wprowadzania proponowanych
zmian.
Pytanie nr 10:
Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej
3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz
w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez
Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy bez wprowadzania proponowanych
zmian.
Pytanie nr 11:
Dot. umowy: Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów
zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach
i w takiej samej cenie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 12:
Pakiet 11 Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy z pianki poliuretanowej z jonami srebra
i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny
i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia
ran zakażonych z dużym wysiękiem; nieprzylepny; 15cm x 15cm x 10 szt. – 35 opak./ 21 m-cy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 13:
Pakiet 12
Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy z pianki poliuretanowej z jonami srebra
i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny
i półprzepuszczalny dla pary wodnej, wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeznaczony do leczenia
ran zakażonych z dużym wysiękiem; nieprzylepny; 20cm x 20cm x 10 szt. – 35 opak./ 21 m-cy;
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 14:
Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy składający się z wodoodpornej, poliuretanowej
bariery, chroniącej przed bakteriami i wirusami oraz z chłonnych dwóch warstw (pianki poliuretanowej
i super chłonnej warstwy chłonnej zatrzymującej wysięk), warstwy maskującej oraz perfofrowanej
silikonowej warstwy kontaktowej, przylepny, 15,4cm x 15,4cm x 10 szt. – 44 opak./21 m-cy;
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 15:
Pakiet 8 Czy Zamawiający dopuści opatrunek jałowy składający się z wodoodpornej, poliuretanowej
bariery, chroniącej przed bakteriami i wirusami oraz z chłonnej warstwy pianki poliuretanowej
i perforowanej warstwy kontaktowej, nieprzylepny, 17,5cm x 17,5cm x 10 szt. – 44 opak./ 21 m-cy;
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 16:
dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym
towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 17:
dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego
o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 18:
dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały
się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”
posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 19:
dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy
ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie
możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 20:
dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały
się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”
posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 21:
dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały
się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają
dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala
producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 22:
dotyczy SIWZ Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia
produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej
wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby
Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w
zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych
przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych
producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 23:
dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego
rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia
zgodności towaru z zamówieniem?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ. Umowa nakłada na dostawcę obowiązek dostarczenia zamówionego towaru do Apteki
Szpitalnej. Tym samym nie ma możliwości aby przewoźnik odmówił rozładunku towaru i jego wniesienia
do pomieszczeń apteki.
Pytanie nr 24:
dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami
transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność
należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami
medycznymi
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 25:
dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie
z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby,
które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami
niemedycznymi
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 26:
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 6): złożenie oferty na pieluchomajtki
dla dorosłych wykonane z delikatnego materiału w 100% oddychającego w bocznych partiach produktu
oraz po wewnętrznej stronie części chłonnej, która to zabezpieczona jest laminatem od zewnątrz,
posiadające przylepce wielokrotnego użytku w rozmiarze L o chłonności 2383g, rekomendowane dla
osób o obwodzie bioder 92-144 cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 27:
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 6): złożenie oferty na pieluchomajtki
dla dorosłych wykonane z delikatnego materiału w 100% oddychającego w bocznych partiach produktu
oraz po wewnętrznej stronie części chłonnej, która to zabezpieczona jest laminatem od zewnątrz,
posiadające przylepce wielokrotnego użytku w rozmiarze L o chłonności 2837g, rekomendowane dla
osób o obwodzie bioder 92-144 cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie, zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 28:
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia przedłożenie kart katalogowych, wystawionych
przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną
się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ. Należy nadmienić, że karta katalogowa stwierdza
obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie
chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 4.
Pytanie nr 29:
Część 8
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska, ponieważ według
naszej wiedzy tego rodzaju opatrunek w rozmiarze 17,5cmx17,5cm w wersji nieprzylepnej nie jest
dostępny. Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze: 15cmx15cm opak. 5szt. lub 10cmx10cm
opak. 10 szt. lub 20cmx20cm opak.5 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 15cmx15cm.
Pytanie nr 30:
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycja 6): pieluchomajtek dla dorosłych
w rozmiarze Large (możliwy zakres od 90/100 do 140/150), oddychających na całej powierzchni
produkty, wyposażonych w barierki boczne zapobiegające wyciekom, posiadających minimum jeden
ściągcz taliowy oraz wskaźnik zużycia produktu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.
Pytanie nr 31:
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 6): złożenie oferty na pieluchomajtki
dla dorosłych w rozmiarze L o chłonności 3071 ml?
Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 ml,
a chłonnością oferowanego produktu tj. 3071 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz
funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy
również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie
niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie
zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z
metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest
różnica: 129 ml.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 32:
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia przedłożenie kart katalogowych, wystawionych
przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną
się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ. Należy nadmienić, że karta katalogowa stwierdza
obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie
chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
Zamawiający z uwagi na wprowadzone zmiany przedłuża termin składania ofert ustalając nowe
terminy dla następujących czynności:
składanie ofert do dnia 07-10-2015 r. do godz. 11:00
otwarcie ofert w dniu 07-10-2015 r. o godz. 12:00
Zamawiający zmienia treść SIWZ w części dotyczącej:
1. ROZDZIAŁ III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) – pkt 4 na:
„4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) opis techniczny oferowanych w przetargu wyrobów na podstawie materiałów
pochodzących od producenta (np. katalog, prospekt, folder, itp.),
2) bezzwrotne próbki dla Pozycji nr 1 i 6 przedmiotu zamówienia w celu dokonania
weryfikacji zgodności zaoferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Ilość
wymaganych próbek określa Załącznik nr 5 do SIWZ.
3) dokumenty potwierdzające, że oferowany w przetargu asortyment jest dopuszczony
do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.):
- Certyfikat CE lub Deklarację zgodności.
Wykonawca zaznacza na załączonych dokumentach, których pozycji one dotyczą.
2. ROZDZIAŁ X (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT) - pkt 7 na:
„7. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami i wymaganymi dokumentami w celu zapewnienia jej
tajności do chwili otwarcia ofert należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie. Z uwagi
na dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualnym uszkodzeniem w transporcie Zamawiający
sugeruje umieścić ofertę w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna oznaczona adresem i nazwą
Zamawiającego oraz Wykonawcy opatrzona napisem „Przetarg nieograniczony – „Dostawa
materiałów opatrunkowych” nie otwierać do dnia 07-10-2015 r. przed godz. 12:00.
Koperta wewnętrzna oznaczona nazwą oraz adresem siedziby Wykonawcy. Oznaczenie
zewnętrznej koperty nazwą i adresem Wykonawcy ma na celu umożliwienie Zamawiającemu
odesłanie oferty bez jej otwierania, jeżeli zostanie złożona po upływie wskazanego w ogłoszeniu
i niniejszej SIWZ terminu składania ofert. Próbki i ofertę Wykonawca składa
w oddzielnych opakowaniach, a w przypadku kartonu zawierającego ofertę wraz
z próbkami Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na opakowaniu jednoznaczny
opis wskazujący na pełną jego zawartość (oferta + próbki). Wszystkie wymagane
próbki winny być zapakowane w sposób zapewniający ich nienaruszalność.
Opakowanie z próbkami Wykonawca oznacza nazwą i adresem Zamawiającego,
nazwą własną oraz napisem „Przetarg nieograniczony – „Dostawa materiałów
opatrunkowych”- PRÓBKI (ewentualnie: OFERTA + PRÓBKI)” - nie otwierać do dnia
07-10-2015 r. do godz. 12:00.”.
3. ROZDZIAŁ XI (MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) - pkt 1 i 2 na:
„1. Oferty należy składać do dnia 07-10-2015 r. do godz. 11:00 w sekretariacie p.o. Dyrektora
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów (pok. 18).
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 07-10-2015 r. o godz. 12:00 w Sali
Konferencyjnej Szpitala.”
4. Zamawiający wprowadza Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz próbek. Druk „Wykaz próbek” w załączeniu
do niniejszego pisma.
W załączeniu:
- załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz próbek
Z up. Dyrektora
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie
lek. med. Jerzy Ogłuszka
Do wiadomości:
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ
strona internetowa Zamawiającego (w miejscu publikacji SIWZ)
Download