Siwz - Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(Siwz)
Nazwa zamówienia
Transport symulatora lotniczego KTS Jak-40
Postępowanie DA.24-11/12
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
I. Informacje o Zamawiającym.
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Al. Jana Pawła II 39,
31 - 864 Kraków 28,
skr. pocztowa nr 79
NIP 675-10-00-452
Telefon/fax 12/642-87-01; 642-40-71
http:// www.muzeumlotnictwa.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dzienniki Ustaw: z 2010r: Nr 113, poz. 759;nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r: Nr 5, poz.13; Nr 28,
poz. 143 i Nr 87), zwaną dalej ustawą , w trybie przetargu nieograniczonego. Znak zamówienia DA.24 – 11/12.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1.
2.
3.
4.
Przedmiotem zamówienia jest transport symulatora lotniczego KTS Jak-40 do Muzeum Lotnictwa Polskiego w
Krakowie (CPV 60181000 – 0), składający się z kabiny treningowej o wymiarach: dł. 4 m, szer. 2,45 m, wys.
2,60m, dwóch komputerów o wymiarach: dł. 3 m, szer. 1m, wys. 2m każdy, oraz pulpitu z ekranem o
wymiarach dł. 0,5m, szer. 0,5m, wys. 1m. Załadunek oraz rozładunek zapewnia Zleceniodawca. Załadunek
boczny lub górny. Masa całego zestawu 2 tony.
Miejsce załadunku: 1. Baza Lotnictwa Transportowego, ul. Żwirki i Wigury 1c, 00-909 Warszawa, w dniach
roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00.
Miejsce rozładunku: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, w
dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00.
Termin awizacji transportu min. 3 dni.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23 listopada 2012 r.
V. Składanie ofert częściowych.VI. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
prawo zamówień publicznych.
VII. Składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ustawy PZP oraz spełniający warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia, w oparciu
o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera pkt. IX niniejszej SIWZ. Zamawiający nie wyznacza
szczegółowych warunków, za spełnienie uzna złożenie pisemnego oświadczenia z art. 22 ust. 1, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do siwz .oraz art. 24 ust.1, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do siwz.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 i 141 ustawy
PZP, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (wraz z ofertą należy złożyć dokument, z którego wynika
pełnomocnictwo). W takim przypadku żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 1-9 ustawy PZP, natomiast warunki określone w punkcie IX.2 SIWZ muszą spełniać łącznie.
3.1 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik pozostałych.
3.2 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie.
3.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
1.
IX. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1
2.2
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
Dla potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP wykonawcy powinni
złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wg wzoru określonego w załączniku nr 2
do SIWZ.
Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ust 1 ustawy PZP,
Załącznik nr 3 do siwz.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy prawo zamówień publicznych. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do siwz.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
Oświadczenie określone w punkcie IX.1.1. musi być złożone w imieniu wszystkich wykonawców.
Dokumenty określone w pkt IX.1.2. lub odpowiadające im dokumenty określone w pkt. 3 powinny być złożone
przez każdego Wykonawcę.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się takich dokumentów to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez wykonawcę.
X. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Wyjaśnienia treści i ewentualne zmiany SIWZ będą dokonywane zgodnie z treścią art. 38 ustawy PZP.
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (adres email Zamawiającego:
[email protected]). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia otrzymania informacji
przesłanej w formie innej niż pisemna.
Dokumenty lub informacje przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną będą przesyłane na adres poczty
elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w ofercie lub we wcześniejszej korespondencji, a jeżeli Wykonawca
nie wskaże żadnego adresu – na główny adres Wykonawcy podany w jego dokumentach firmowych lub na jego
stronie internetowej.
Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pan Maciej Madej tel.
Nr 12/640 99 60 wew. 122 a w sprawie procedury Pan Zygmunt Powierski tel nr 12/640 99 60 wew. 109.
XI. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
XII. Termin związania ofertą.
1.
2.
3.
4.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców , którzy złożyli
oferty.
XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty oraz składanych wraz z
nią dokumentów i oświadczeń musi być sporządzona zgodnie z treścią SIWZ i powinna być podpisana przez
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
4
Cena oferty, musi być podana w złotych polskich i tylko w takiej walucie będą prowadzone wszelkie rozliczenia
związane z realizacją niniejszego zamówienia.
5
Oferta musi być sporządzona zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.
6
Wraz z ofertą powinny być złożone:
7.1 Dokumenty i oświadczenia określone w pkt IX SIWZ.
7.2 Pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z dokumentu złożonego wraz z ofertą .
7.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
7
Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego
wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” powinny być
umieszczone w odrębnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
8
Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:
a) wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, należy spiąć lub zeszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,
b) oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
c) poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
d) wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,
e) ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie nieprzeźroczystej. Na kopercie lub
opakowaniu należy zamieścić informacje:
2
3
Nazwa i adres wykonawcy
Nazwa i adres zamawiającego, na który należy składać oferty
Oferta na:
„Transport symulatora lotniczego KTS Jak-40”
Nie otwierać przed dniem 29 października 2012 r. godz. 12:30 DA.24-11/12.
9
10
Wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od wyniku postępowania
przetargowego.
Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
ofertę. Oświadczenie o zmianach lub wycofaniu oferty powinno być doręczone Zamawiającemu w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia takie powinny być
opakowane tak jak oferta i powinny być oznaczone dodatkowo wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
2.
3.
4.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, w sekretariacie
Dyrektora, do dnia 29 października 2012 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert odbędzie się w obecności wykonawców w siedzibie zamawiającego, Al. Jana Pawła II 39, 30-969
Kraków, w terminie składania ofert o godz. 12:30
Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom
bez ich otwierania.
Przebieg otwarcia ofert odbędzie się na zasadach określonych w art. 86 ustawy.
XV. Sposób obliczenia ceny.
1.
Cena oferty zostanie wyliczona zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, w oparciu o formularz
oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
2.
3.
Cena oferty dla każdej części przedmiotu zamówienia powinna obejmować całkowity koszt wykonania tej części,
w tym również wszelkie koszty dodatkowe związane z jego realizacją. Wykonawcy zobowiązani są do starannego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć
wpływ na cenę zamówienia.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XVI. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.
1.
2.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty osobno dla każdej części przedmiotu zamówienia, w
oparciu o jedyne kryterium – ceny.
Sposób obliczenia punktów w kryterium - Cena brutto – 100%
Pc= ( Cmin/ Cbad)x100
przy czym 1% = 1 pkt
gdzie :
Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu
Cbad - zaoferowana cena brutto za wykonanie danej części
Pc - ilość punktów przyznanych ofercie badanej.
Maksymalną ilość punktów – 100 otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie danej części
przedmiotu zamówienia.
3.
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia
towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
1.
2.
3.
4.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty,
na zasadach określonych w art. 92 ustawy PZP.
Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. Nastąpi to w terminie
zgodnym z terminami określonymi w art. 94 ustawy PZP.
W przypadku gdy wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedstawią Zamawiającemu umowę stwierdzającą solidarną
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie zamówienia oraz zawierającą upoważnienie jednego
spośród Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich
Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, zgodnie z treścią art. 94
ust. 3 ustawy PZP.
XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
W postępowaniu nie jest przewidziane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
XIX. Istotne dla stron postanowienia treści umowy.
Z wybranym wykonawcą zamawiający podpisze umowę na wykonanie danej części przedmiotu zamówienia na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1.
2.
3.
4.
5.
Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do
sądu.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a/ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
b/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
c/ odrzucenia oferty odwołującego.
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
6.
7.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy PZP w art. 179-198g.
XXI. Załączniki
1.
2.
3.
4.
5.
Formularz oferty – załącznik nr 1
Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
Formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania – załącznik nr 3
Formularz oświadczenia załącznik nr 4
Wzór umowy – załącznik nr 5
Kraków 19 października 2012 r.
Zatwierdzam
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik nr 1
Oferta na:
Wykonanie „Transportu symulatora lotniczego KTS Jak-40”.DA.24-11/12
1. Zamawiający:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Al. Jana Pawła II 39, 31 - 864 Kraków
2. Wykonawca/Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………
Telefon ……………………………………..…… Email …………………………………………….
3.
Ja niżej podpisany oświadczam, że:
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie niniejszego zamówienia składam
niniejszą ofertę na wykonanie transportu symulatora lotniczego KTS Jak-40. Zapoznałem się z treścią SIWZ
niniejszego zamówienia, akceptuję bez zastrzeżeń czy ograniczeń postanowienia SIWZ wraz z załącznikami dla
przedmiotowego zamówienia, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
2) Akceptuję wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej zobowiązujemy się zawrzeć z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w SIWZ, we
wzorze umowy i w Naszej ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3) Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ i jej modyfikacji,
4) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
brutto:............................zł
(Słownie:..............................zł
……/100),
w
tym
VAT:...........................................zł., cena netto:............................................zł.
5) Oferowana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
6) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni licząc od dnia składania ofert, z zastrzeżeniem pkt X SIWZ,
7) Przedmiotowe zamówienie wykonam w terminie zgodnym z SIWZ,
8) Zamówienie zrealizuję samodzielnie / przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:
……………………………………………………………………………………………………
4. Załącznikami do oferty są:
..............................................
..............................................
1)
__________ dnia __ __ ___-____
…………………………………………………………
* niewłaściwe skreślić
podpis/podpisy osób uprawnionych do podpisania oferty
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz.
759) w imieniu firmy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( nazwa i adres )
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak DA.24-11/12 w trybie
przetargu nieograniczonego na „Transport symulatora lotniczego KTS Jak-40”
Oświadczamy że:
Nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1.
……………………………….dnia……………………
………………………………………...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
Oraz pieczątka /pieczątki
Uwaga: oświadczenie niniejsze podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w
imieniu swojej firmy.
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
……………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu DA.24-11/12
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Transport symulatora lotniczego KTS Jak-40”
stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oświadczamy, że:
1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
2) Posiadamy wiedzę i doświadczenie
3) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia opisanego w siwz.
__________ dnia __ __ 2012_ roku
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
* - Niewłaściwe skreślić
…………………………………………………………
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
Załącznik nr 4
DA.24 -11/12
OŚWIADCZENIE
( OSOBY FIZYCZNE)
Z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko, adres)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Transport symulatora lotniczego KTS Jak-40”.
Oświadczam że:
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1
pkt 2.
………………………………,dnia………………………………
……………………………………………………………………
(czytelny podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
Woli)
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
Załącznik nr 5
Wzór umowy
UMOWA O WYKONANIE USŁUGI PRZEWOZOWEJ
zawarta w Krakowie w dniu ,…....... 2012 r.
pomiędzy
Muzeum Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39, posiadającym NIP: 675-1000-452 - zwanym dalej „Muzeum”, reprezentowanym przez:
Pana Krzysztofa Radwana - Dyrektora Muzeum
a
……………………………………………………………. z siedzibą w ……………. przy ul.
……………………….., posiadającym NIP: ……………………….. wpisanym do ewidencji działalności
gospodarczej/KRS pod nr ................................... - zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
§1
Muzeum zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przewozową w zakresie i na zasadach
określonych niniejszą umową.
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych polegających na transporcie symulatora
lotniczego KTS Jak-40 z miejsca załadunku do siedziby Muzeum.
W przypadku, gdy do wykonania przewozu konieczne jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub
uzgodnień, na Wykonawcy ciąży obowiązek ich uzyskania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu
nieograniczonego (art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa Zamówień Publicznych - Dz.
U.z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) DA.24-11/12
§2
W imieniu Muzeum osobą odpowiedzialną za dokonywanie wszelkich uzgodnień w zakresie
dotyczącym przedmiotu umowy jest …………………………….
Przedstawicielem Wykonawcy w okresie prowadzenia prac objętych niniejszą umową jest
…………………………...................
§3
Wykonawca oświadcza, że posiada potencjał techniczny, doświadczenie oraz wszystkie wymagane
prawem licencje i zezwolenie niezbędne do wykonania umowy.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, postanowieniami SIWZ, niniejszej umowy, złożoną ofertą oraz wytycznymi przekazanymi
przez Muzeum.
Muzeum zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie, jaki okaże się być niezbędny
do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.
§4
Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje ustalony do dnia 23 listopada 2012 r.
Wykonawca przystąpi do realizacji umowy niezwłocznie po jej podpisaniu.
Wykonanie umowy i odbiór przewożonych elementów techniki lotniczej Muzeum potwierdzi
protokołem zdawczo –odbiorczym.
§5
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie określonym w par. 4 niniejszej
umowy.
Wykonawca ponosi w czasie przewozu odpowiedzialność za przewożony ładunek i jego części
składowe, a w szczególności za ich zniszczenie, uszkodzenie lub utratę.
Muzeum ma prawo sprawdzenia stanu technicznego przewożonych elementów techniki lotniczej
niezwłocznie po dokonaniu przewozu.
§6
W przypadku stwierdzenia naruszenia ustalonego terminu przewozu Muzeum wzywa pisemnie
Wykonawcę do niezwłocznego wykonania umowy pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przewozu w taki sposób, że wykonanie umowy w
terminie określonym w par. 4 ust. 1 niniejszej umowy nie jest możliwe, Muzeum może odstąpić od
umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia uszkodzenia lub utraty przewożonych elementów lub ich części
składowych, Muzeum informuje niezwłocznie Wykonawcę na piśmie o stwierdzonej szkodzie i
wzywa do jej naprawienia w wyznaczonym terminie.
Jeżeli Wykonawca nie naprawi wyrządzonej szkody lub jej naprawienie nie będzie możliwe, Muzeum
może:
1)
obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o koszt naprawienia wyrządzonej szkody lub
2)
odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do odszkodowania i kary umownej za odstąpienie
od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
§7
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ….......... zł netto
(słownie: ………………………………………….. 00/100), które zostanie powiększone o podatek od
towarów i usług (VAT), w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. 23%.
Wynagrodzenie obejmuje również poniesione przez Wykonawcę koszty uzyskania ewentualnych
zezwoleń, dodatkowych opłat drogowych, administracyjnych i innych opłat, których uiszczenie jest
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w par. 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Wykonawca wystawi fakturę VAT za wykonane przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od
wykonania umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po otrzymaniu faktury w terminie do
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
§8
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Muzeum następujących kar umownych:
za nie przywiezienie planowanego ładunku w uzgodnionym terminie – 0,5% wartości netto
planowanej usługi za każdy dzień zwłoki,
2)
nie zgłoszenie się po odbiór ładunku w uzgodnionym terminie – 10% wartości netto
planowanej usługi,
3)
za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 20 %
wynagrodzenia netto.
Łączna wysokość kar umownych określonych w ust. 2 pkt 1, do których zapłaty może być
zobowiązany Wykonawca, nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 30 %
wynagrodzenia.
W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, wynikających z niniejszej umowy, Strony
zobowiązane są do zapłaty odsetek ustawowych.
1)
3.
4.
§9
1.
2.
Muzeum może odstąpić od umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
W przypadku odstąpienia od umowy, Muzeum zastrzega sobie prawo do odszkodowania w
przypadkach określonych w niniejszej umowie.
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
1.
2.
3.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Strony poddają zaistniałe spory rozstrzygnięciu, Sądu właściwego dla siedziby Muzeum.
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
...........................................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Muzeum
.............................................................
Podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń
w imieniu Wykonawcy
......................................................................
Pieczęć Muzeum
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków skr. poczt.79
tel/fax 012 642 87 00, 012 642 87 01
http://www.muzeumlotnictwa.pl
email: [email protected]
Download