pytania3 - 19 Jajorodność i żyworodność

advertisement
pytania3.doc
(141 KB) Pobierz
25.Jajorodność, żyworodność
Jajorodność
Jajorodność (oviparia) - najbardziej rozpowszechniona forma rozrodu płciowego zwierząt,
polegająca na rozwoju zarodkowym w jaju wydalonym z organizmu matki przed zapłodnieniem
(u wielu bezkręgowców, ryb) lub tuż po zapłodnieniu (u gadów, ptaków) . Jaja zwierząt
jajorodnych zawierają substancje odżywcze. Zwierzęta, których potomstwo wykluwa się z jaj
poza organizmem matki nazywamy jajorodnymi.
Jajo
Budowa jaja ptaka: 1 - skorupka wapienna, 2 - zewnętrzna błona podskorupowa (pergaminowa), 3 komora powietrzna, 4 - wewnętrzna błona podskorupowa, 5 - sznury białkowe - chalazy, 6 - białko gęste,
7 - osłona żółtka, 8 - wewnętrzna warstwa białka płynnego, 9 - żółtko białe, 10 - żółtko żółte, 11 - tarczka
zarodkowa
Typy jaj
W zależności od ilości materiałów zapasowych nagromadzonych w jaju możemy wyróżnić następujące
typy jaj:
- jaja alecytalne - bezżółtkowe - np. robaki płaskie;
- jaja oligolecytalne - skąpożółtkowe - np. jeżowiec, ssaki;
- jaja mezolecytalne - średniożółtkowe - np. płazy, owady;
- jaja polilecytalne - bogatożółtkowe - np. gady, ptaki;
Ze względu na rozmieszczenie żółtka (deutoplazmy) możemy natomiast wyróżnić :
- jaja izolecytalne - równomierne rozmieszczenie - np. jeżowiec;
- jaja anizolecytalne - nierównomiernie rozmieszczone
W obrębie tych ostatnich wyróżniamy:
- jaja telolecytalne - skupienie żółtka na biegunie - np. ptaki;
- jaja centrolecytalne - żółtko w środku - np. owady.
W jajach anizolecytalnych zaznacza się biegunowość - część jaja bez żółtka to biegun animalny,
natomiast z żółtkiem - to biegun wegetatywny.
Budowa jaja ptasiego i gadziego
Żeńska komórka rozrodcza zostaje otoczona w jajowodzie kolejnymi osłonkami. Po zniesieniu
przez samicę, jaja są w większości przypadków przez nią wysiadywane, choć notowane są
przypadki wysiadywania przez samce oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury w inny
sposób (np. zagrzebanie jaja) lub podrzucenie jaja innemu gatunkowi do wysiadywania.
Właściwa komórka jajowa składa się z żółtka stanowiącego materiał odżywczy dla rozwijającego
się zarodka oraz tarczki zarodkowej zawierającej jądro. Po zapłodnieniu z tej właśnie tarczy
rozwija się zarodek. Kulę żółtkową otacza błona żółtkowa którą otacza gruba warstwa białka
(składającego się z wody i albuminy). Żółtko może się jedynie obracać wzdłuż osi długiej jaja,
gdyż pozostałe ruchy uniemożliwiają mu dwie chalazy. Białko otoczone jest przez błonę
pergaminową złożoną z dwóch ściśle do siebie przylegających blaszek, które rozchodzą się
jedynie przy tępym biegunie otaczając komorę powietrzną. Z zewnątrz całe jajo otacza gruba
skorupka, która może być sztywna dzięki wysyceniu wapniem (ptaki) lub skórzasta (niektóre
gady). Skorupka posiada dużo tzw. porów, przez które do wnętrza jaja przenika tlen
atmosferyczny i wydostaje się na zewnątrz dwutlenek węgla, powstały podczas przebiegu
procesów życiowych zarodka, i para wodna.
Jajo ptaka jest komórką jajową produkowaną przez lewy jajnik(prawy jest silnie zredukowany).
Jajo gada jest owalne, przeważnie białawe. Jajo typu polilecytalnego – zawierają duże ilości
żółtka w osłonkach pergaminowych, a u żółwi i krokodyli w wapiennych skorupkach.
Jajo płaza - właściwe jajo płaza jest zazwyczaj kuliste, na zewnątrz otoczone przeważnie kulistą
lub owalnie wydłużoną galaretowatą, wilgotną otoczką, często przezroczystą, o różnej grubości.
Ssaki jajorodne- stekowce.
Jajożyworodność (ovoviviparia) - odmiana jajorodności. Jest konsekwencją zapłodnienia
wewnętrznego, gdzie podczas składania przez samicę jaj młode są w pełni rozwinięte i gotowe
do samodzielnego życia. Uwalniają się z osłon jajowych bezpośrednio przed złożeniem jaj, w
trakcie lub zaraz po złożeniu.
Spotykana jest u niektórych owadów, ryb i gadów.
Żyworodność
Żyworodność (łac. viviparia, od vivus - żyć oraz parire - urodzenie) – rodzaj rozmnażania
cechujący ssaki (poza rzędem stekowców).
U ssaków, powstały w wyniku zapłodnienia wewnętrznego, zarodek rozwija się w układzie
rozrodczym matki, substancje odżywcze czerpiąc za pośrednictwem krwi z jej organizmu. Dzięki
temu rozwój płodu przebiega niezależnie od czynników zewnętrznych, co zwierzętom
żyworodnym umożliwia zasiedlenie wielu środowisk. Z wyjątkiem stekowców ssaki rozwijają się
bez osłonek jajowych i rodzą w pełni
rozwinięte.
Jajorodnych jest
Czy jajo-żyworodne?
również część spodoustych ryb. Dzięki temu rekiny i płaszczki zaczynają swoje życie jako
stosunkowo duże zwierzęta. Jest to ważne dla gatunków drapieżnych, gdyż umożliwia
prowadzenie od młodości trybu życia jak rodzice. U spodoustych początkowo zarodek wymaga
ochrony przed zetknięciem się z wodą morską albo przez ciało matki albo grube osłonki jaja.
Dodałbym coś o podziale na owodniowce i bezowodniowce.
26. Sposoby ograniczania konkurencji międzygatunkowej
Konkurencja międzygatunkowa - typ konkurencji ekologicznej - zależność polegająca na
ubieganiu się co najmniej dwóch gatunków o czynniki niezbędne do życia, które występują w
ograniczonej ilości.
Konkurencja międzygatunkowa zwykle prowadzi do różnicowania nisz ekologicznych
konkurentów (w ten sposób konkurencja się zmniejsza, dochodzi do jej ograniczenia) . Jeżeli
nisze ekologiczne pokrywają się, silniejszy konkurent może doprowadzić do wyeliminowania
słabszego. Już Darwin stwierdził, że konkurencja prowadzi do ekologicznej dywergencji w
użytkowaniu zasobów i widział w niej czynnik doboru prowadzący do specjacji różnicowania się
gatunków. Ekolodzy wykazali, że sympatryczne gatunki zwierząt użytkują na ogół odmienne
zasoby. Uważają że różnice te wykształciły się w toku ewolucji dla uniknięcia konkurencji.
Dodatkowo sposobem ograniczenia konkurencji międzygatunkowej mogą być różne pory dnia
aktywności danych gatunków, różny czas rozrodu, różne okresy najwyższej aktywności (np.
chrabąszcze majowy i czerwcowy).
Fenotypowe różnice między osobnikami (takie jak wielkość dzioba u ptaków odżywiających się
nasionami) prowadzą do różnic w użytkowaniu zasobów(nasion różnej wielkości).


Ptaki dwóch gatunków są zróżnicowane pod tym względem wewnątrz gatunku
Rozkłady częstości występowania różnych rozmiarów dzioba u obu gatunków mocno na
siebie zachodzą

W związku z tym większość ptaków obu gatunków musi znosić konkurencję ze strony
drugie gatunku jak i swojego

W sytuacji gdy w środowisku występują nasiona różnych rozmiarów osobniki o
najbardziej skrajnych rozmiarach dzioba będą najmniej narażone na konkurencję

Skrajne genotypy będą miały najwyższe dostosowanie
 Taki zależny od częstości dobór różnicujący doprowadzi z czasem do słabszego
nakładania się gatunków pod względem użytkowania zasobów co ograniczy konkurencję

Dywergencję w odpowiedzi na konkurencję nazywa się sympatrycznym
rozszczepieniem cech (można to traktować jako koewolucję)
Zasoby o szerokim spektrum zmienności mogą nie być wykorzystywane w pełni przez jeden czy
dwa gatunki. W takim przypadku do zgrupowania mogą próbować dołączyć dodatkowe gatunki.
Wtedy zarówno nowy gatunek, jak i rezydenci będą podlegać dalszej ewolucji prowadzącej do
różnic w użytkowaniu zasobów i minimalizacji konkurencji. Gatunki mogą się także różnicować
pod względem innych cech np. zmniejszenie konkurencji może nastąpić w wyniku użytkowania
różnych środowisk. Np. wśród trzmieli niektóre różnią się długością rurki ssącej, a inne gatunki,
niezróżnicowane pod tym względem różnią się zajmowanymi siedliskami, żyjąc np. na różnych
wysokościach nad poziomem morza.
Reasumująć: Unika się konkurencji przez specjalizację, zawężanie niszy, przesunięcie
występowania w czasie lub przestrzeni. Zmiany te mogą być ewolucyjne (dziedziczne) lub
behawioralne
Jeszcze jakiś przykład:

Żyjące na Galapagos żerujące na ziemi zięby Darwina Geospiza fortis i G. fuliginosa
znacznie bardziej różnią się długością dzioba gdy żyją razem w jednym miejscu, niż gdy
występują oddzielnie.

Jedyny gatunek zięby Darwina występujący na wyspie Cocos odznacza się znacznie
szerszym spektrum diety niż ten sam gatunek występujący wraz z innymi w innych
miejscach.
Pytanie 28. Nietoperze Polski – zagrożenia i ochrona.
Ogólne informacje o nietoperzach:
Nietoperze (Chiroptera) wraz z ptakami są jedynymi współcześnie żyjącymi na Ziemi
kręgowcami, które opanowały zdolność aktywnego lotu. Ich kończyny przednie przekształcone
są w błoniaste skrzydła, zaś tylne zaopatrzone w pazurki, służą do poruszania się po podłożu
oraz do zawieszania się na spoczynek.
Liczba gatunków na świecie to ok. 970, w Polsce dotychczas stwierdzono 25 gatunków.
Występują na całej kuli ziemskiej, a najliczniej w tropikach.
Odżywianie się: większość jest owadożerna ( w Polsce ), inne gatunki światowe są rybożerne,
owocożerne, a trzy południowo-amerykańskie gatunki wampirów żywią się krwią ptaków i
ssaków.
Nasze polskie nietoperze nie budują schronień, korzystają z naturalnych kryjówek takich jak
dziuple drzew, jaskinie, ale również z tych utworzonych sztucznie: strychy, piwnice, studnie i
wszelkiego rodzaju podziemia.
Niezwykłą cechą tych ssaków jest zdolność do echolokacji. Polega ona na wysyłaniu przez nie
ultradźwięków, które odbite od przeszkód czy zdobyczy wracają jako echo do ucha nietoperza
informując go o otoczeniu.
O naszych krajowych nietoperzach:
- odżywianie- podstawowym pokarmem naszych nietoperzy są owady, zdarzają się też pająki,
drobne bezkręgowce
Inne niż owady?
u gat. żerujących nad wodą. Polują nocą. Często jest tak, że ich głównym składnikiem
pożywienia są te owady, które występują najliczniej na obszarze żerowania danego nietoperza
(łatwe wyśledzenie i schwytanie) – w ten sposób nietoperze są ważnymi regulatorami
liczebności owadów wykazujących tendencje do masowych pojawów. W ciągu nocy 1 nietoperz
może zjeść owady o masie równej 30% masy ich własnego ciała.
- zasiedlanie- duża plastyczność w zasiedlaniu poszczególnych terenów. Np. rozród może
odbywać się w głębi kompleksu leśnego, a zimowanie tego samego gatunku na obszarze
zurbanizowanym. W czasie żerowania wykazują jednak związek z terenami zalesionymi lub ze
skupiskami drzew niż z terenami otwartymi (ze względu na małą dostępność pokarmu i brak
punktów odniesienia ułatwiających orientację w terenie).
- hibernacja- w klimacie umiarkowanym zasoby pokarmowe, z których korzystają nietoperze są
dostępne sezonowo, więc okres zimy- prawie zupełnego braku pożywienia spędzają w stanie
hibernacji. Wtedy wszystkie procesy życiowe ulegają spowolnieniu, a temperatura ciała zostaje
obniżona do temp. otoczenia. To umożliwia przetrwanie kilku miesięcy bez pobierania
pokarmu, jedynie przy wykorzystaniu zmagazynowanych pod skórą zapasów tłuszczu.
Odpowiednie miejsca dla nietoperzy na hibernację są dobrze izolowane termicznie, chłodne,
wilgotne i zaciszne, naturalne: jaskinie, głębokie szczeliny skalne, dziuple grubych drzew,
antropogeniczne: sztolnie, piwnice, studnie, stare fortyfikacje, schrony, tunele, kanały, strychy,
szczeliny w murach.
- rozród- przystępują do rozrodu wiosną po opuszczeniu zimowych kryjówek. Należy pamiętać,
że kopulacja miała miejsce poprzedniej jesieni, a plemniki były cały czas przechowywane w
drogach rodnych samic. Do zapłodnienia dochodzi właśnie po opuszczeniu zimowisk wiosną.
Ciąża trwa ok. 2 miesiące, a młode przychodzą na świat w tzw. koloniach rozrodczych ( czyli
skupiskach samic, które wspólnie
„wspólnie” sugeruje jakąś kooperację, a tu chodzi tylko o jedność miejsca i - w jakimś stopniu - czasu
rodzą i wychowują potomstwo ). Samica rodzi jedno (rzadziej dwa) nagie i ślepe młode. Młode
przez pierwsze tygodnie karmione jest mlekiem matki i pozostaje pod jej opieką do uzyskania
samodzielności (4-6 tygodni). Długość życia kilka- kilka naście lat ( teoretycznie mogą dożyć
nawet 30 lat- rekordzista to nocek Brandta odłowiony 38 lat po zaobrączkowaniu). Miejscami
kolonii rozrodczych mogą być dziuple starych drzew, szpary pod odstającą korą, jaskinie, a także
szopy, szałasy, ambony myśliwskie, strychy, ptasie budki. Jeśli chodzi o samce, to większość
roku spędzają samotnie, ich kryjówki letnie są podobne do tych z koloniami rozrodczymi.
Jesienią rozpoczyna się okres godowy i ich aktywność wzrasta. Samce np. borowców i karlików
w okresie godów zajmują swoje terytoria i emitują specjalny rodzaj sygnałów socjalnych
nawołując samice.
Wśród nietoperzy możemy wyróżnić gatunki migrujące i osiadłe ( jeśli chodzi o poszukiwanie
schronień). Podkowce małe i gacki zazwyczaj korzystają ze schronień zimowych oddalonych od
letnich zaledwie o kilka- kilkanaście km, natomiast borowce i karliki większe podejmują dalekie
wędrówki przekraczające nawet dystans tysiąca km.
Śmiertelność, dł. życia i zagrożenia:
- śmiertelność młodych przed uzyskaniem zdolności do lotu jest bardzo mała ( jedynie wtedy
duża, gdy samica porzuca młode ze wzgl. na brak pożywienia)
- w okresie usamodzielniania się młodych jest większa śmiertelność ( przez drapieżnictwo,
wypadnięcie z kryjówki, złą pogodę, wypadki podczas nauki latania)
- po pierwszym roku życia śmiertelność maleje
- długość życia w warunkach naturalnych przeciętnie 4-5 lat ( ale mogą dożywać 20-30 lat)
Czynniki ograniczające i zagrożenia:
- naturalne: mała rozrodczość (1-2 młode/rok), niewielka liczebność i zagęszczenie uzależnione
od dostępności kryjówek zimowych i letnich, wysoka pozycja w piramidzie pokarmowej (są
konsum. 2. i 3. rzędu) wpływająca na dostępność pokarmu, ale także na możliwość gromadzenia
się w ich ciele subst. toksycznych. Jeśli chodzi o drapieżnictwo, to na nietoperze polują głównie
sowy, ale jest to bardzo niski procent ich zdobywanego pokarmu ( nietoperze są trudne do
schwytania ), zdarzają się polowania kuny domowej, lisów na duże kolonie, zimowiska. Ostatnio
dużym zagrożeniem dla nietoperzy są też koty domowe, które polują , ale nie zjadają nietoperzy
ze względu na ich zapach. Odnośnie wścieklizny wśród nietoperzy to szacuje się jej
występowanie w ułamku procenta u naszych krajowych gatunków i stwierdzono ją tylko u
mroczka późnego, ponadto ma ona inny genotyp niż wścieklizna np. psia i objawia się brakiem
agresji, stanem apatii, paraliżem i brakiem zdolności do lotu.
- antropogeniczne:
1) niszczenie letnich i zimowych kryjówek, usuwanie martwych, obumierających, dziuplastych
drzew z lasów, niszczenie obiektów podziemnych ( sztucznych i naturalnych) głównie przez
palenie ognisk i składowanie w nich śmieci, wyburzanie/ zasypywanie starych studni, piwnic
2) uszczuplanie bazy pokarmowej i zmniejszanie liczby żerowisk nietoperzy ( osuszanie terenów
podmokłych i zbiorników wodnych wpływa na zagęszczenie owadów ), usuwanie śródpolnych
zadrzewień w celu zwiększenia powierzchni pól uprawnych ( zmniejsza liczbę żerowisk, ale
również tras przelotowych), zaniechanie tradycyjnego wypasu bydła i owiec ( zmniejszenie
populacji żywiących się odchodami dużych chrząszczy i muchówek ), zmiany w sadownictwie
(likwidacja starych sadów i wprowadzenie szybko rosnących, małych drzewek)
3) chemiczne skażenie środkami owadobójczymi (DDT, Chlordane kumulowały się w tk.
tłuszczowych nietoperzy ), w ciałach tych ssaków gromadzą się również metale ciężkie
pochodzące z emisji przemysłowych, niekorzystnie wpływają też chemiczne środki ochrony
drewna zabezpieczające konstrukcje budynków, niekontrolowana penetracja jaskiń i fortyfikacji
przez turystów, grotołazów, lokalną ludność skutkuje budzeniem i płoszeniem hibernujących
nietoperzy ( śmierć z powodu przedwczesnego wyczerpania rezerw energetycznych ), giną też
na skutek umyślnego zabijania rzez ( niedoinformowanych, przesądnych) ludzi.
Możliwości ochrony:
- ochrona prawna- w Polsce wszystkie nietoperze są objęte ścisłą ochroną ( zabronione jest więc
zabijanie, płoszenie i niepokojenie nietoperzy, a także umyślne niszczenie ich siedlisk ). Z chwilą
przystąpienia polski do UE zaczęła obowiązywać unijna Dyrektywa siedliskowa dotycząca
ochrony gatunków i ekosystemów ważnych z punktu widzenia całej wspólnoty. W załączniku 2.
tej dyrektywy umieszczono 7 gatunków krajowych nietoperzy: podkowca dużego i małego,
nocki: dużego, Bechsteina, orzęsionego i łydkowłosego oraz mopka. Dla tych gatunków kraje
członkowskie Unii są zobowiązane tworzyć tzw. Specjalne Obszary Ochrony stanowiące
podstawę europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Załącznik 4. tej dyrektywy obejmuje
natomiast gatunki wymagające ścisłej ochrony – w tym pozostałe gatunki nietoperzy
występujące w Polsce.
- ochrona i tworzenie kryjówek letnich – zabezpieczanie istniejących kolonii rozrodczych w
budynkach ( zachowanie otworów wylotowych ze strychów lub przestrzeni między warstwami
dachu ), eliminacja toksycznych środków ochrony drewna i zastępowanie ich nietoksycznymi dla
ssaków (np. Basilit, Xylodecor ), ograniczenie prac remontowych do okresów kiedy nietoperzy
nie ma w kryjówkach, w lasach pozostawienie dziuplastych drzew lub umieszczenie skrzynek na
drzewach ( co 50 metrów).
- ochrona i tworzenie kryjówek zimowych – zabezpieczenie podziemnych kryjówek przed
ludźmi, wstawianie krat w wejścia do piwnic itp., wewnątrz stosowanie cegły „dziurawki” lub
innych przedmiotów imitujących szczeliny
- edukacja i informacja społeczeństwa ( m.in. dlaczego nietoperze nie wkręcają się we włosy i
nie wysysają krwi z ludzi :D ), tutaj zalicza się także rehabilitacja osobników chorych, rannych,
wypłoszonych z kryjówek w trakcie hibernacji lub uwięzionych w różnych pułapkach
antropogenicznych
- ochrona nietoperzy w lasach – jej skuteczność zależy od zapewnienia tym zwierzętom
kryjówek, miejsc żerowania i wodopojów oraz edukacji służb leśnych ( gatunki zakładające
kolonie w dziuplach: nocek Bechsteina, nocek Natterera, borowiaczek, mopek ). Dla ochrony
nietoperzy w lasach wielkie znaczenie ma rozwijanie sieci wielu położonych blisko siebie
schronień naturalnych. Najważniejsza jest ochrona istniejących drzew z dziuplami. W lasach
ubogich w wodę zakłada się coraz częściej małe zbiorniki retencyjne i przeciwpożarowe. Należy
też ograniczyć stosowanie środków chem. do zwalczania owadów w lasach.
Źródła: „ Nietoperze Polski” K.Sachanowicz, M.Ciechanowski, www.nietoperze.pl
www.julia.ug.gda.pl/~mroczek/index.php -->strona naszego koła chiropterologicznego
Pytanie 30. Płazy krajowe – zagrożenia i ochrona.
W Polsce występuje 18 gatunków płazów (Amphibia):
- ogoniaste – 5 gatunków
- bezogonowe – 13 gatunków
Rząd: Urodela- płazy ogoniaste
Salamandra plamista (Salamandra salamandra) – długość ciała do 23 cm, nasz największy płaz
ogoniasty, ubarwienie czarne w pomarańczowo-żółte plamy, jest zwierzęciem wyłącznie
lądowym, zamieszkuje wilgotne lasy na pogórzu oraz w reglu dolnym, poluje w nocy, żywi się
dżdżownicami, nagimi ślimakami, gąsienicami, rzadziej dorosłymi owadami lub pająkami, za
kryjówki służą jej wykroty, kępy mchu, nory ziemne, rzadko szczeliny skalne, gody salamander
odbywają się na jesieni, głównie we wrześniu, młode przychodzą na świat w kilku miotach,
dojrzałość płciową uzyskują po trzech lub czterech latach, dorosłe salamandry unikają wody i są
bardzo złymi pływakami, w Polsce salamandra żyje w Karpatach i Sudetach, w Tatrach jest
rzadka.
Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)
Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris )
Traszka karpacka ( Triturus montandoni )
Traszka górska ( Triturus alpestris )
Rząd: Anura – płazy bezogonowe
Rodzina: grzebiuszkowate
Grzebiuszka ziemna (Pleobates fuscus ) - do 8 cm długości, oczy wypukłe mają pionową źrenicę,
u nasady pierwszego palca tylnych nóg występuje u tego gatunku bardzo duża, silna,
sierpowata, rogowa narośl, służąca do zagrzebywania się w ziemi, zamieszkuje tereny o lekkiej,
piaszczystej glebie, prowadzi ukryty tryb życia w norach, które sama wygrzebuje w miękkiej
ziemi, na łowy wychodzi nocą, żywi się dżdżownicami i stawonogami, spłoszona zagrzebuje się
szybko w ziemi w przeciągu kilku minut; w okresie godowym, trzyma się dna zbiorników i
wypływa jedynie dla zaczerpnięcia powietrza, wybierając na ten cel ich bardziej zarośnięte
części, samiec wydaje charakterystyczny, głęboki, bulgoczący glos, przypominający stłumione
pohukiwania dochodzące z dna zbiornika wodnego, a słyszane z bardzo bliskiej odległości; u
przedstawicieli tego gatunku głos wydają również samice, co jest zjawiskiem wyjątkowym
wśród naszych płazów. Pora godowa przypada na okres od marca do maja i wiąże się zwykle
z nasileniem opadów atmosferycznych. Samica składa skrzek w postaci nieregularnych, krótkich
sznurów, które przyczepia do liści roślin. Bardzo charakterystyczne są ogromne kijanki
omawianego gatunku. Dochodzą one do 17 cm długości, przekraczając znacznie rozmiary
dorosłych, przeobrażonych osobników. Rozwój kijanek trwa stosunkowo długi okres czasu, bo
od trzech do pięciu miesięcy, przedłużając się niekiedy na rok następny. Młode kijanki
odżywiają się filtratem zawiesiny organicznej, duże są drapieżne i polują na larwy owadów,
skorupiaki, a nawet kijanki innych żab. W Polsce żyje grzebiuszka na całym niżu. W okolicach
pagórkowatych jest rzadsza, wyjątkowo dochodzi do wysokości 400 m npm.
Rodzina: rzekotkowate
Rzekotka drzewna ( Hyla arboreta )
Rodzina: ropuszkowate
Kumak nizinny ( Bombina bombina ) - przypomina wyglądem niewielką ropuchę, lecz o
delikatniejszej budowie ciała. Skóra jego jest chropowata, pokryta okrągłymi, drobnymi
brodawkami. Ubarwienie grzbietu jest ciemne, brunatne, oliwkowe, rzadko z odcieniem
zielonym, pokryte ciemnymi plamami. Spód ciała jest niebieskawy, niekiedy prawie granatowy,
upstrzony dużymi nieregularnymi, jaskrawymi plamami. Długość dorosłych osobników dochodzi
do 5 cm. Palce tylnych nóg spięte są błoną pływną. Samiec w porze godowej ma na
przedramieniu przednich nóg wyraźne modzele godowe. Poza tym jest on nadzwyczaj podobny
do samicy. Glos kumaków jest bardzo donośny. Wydawany jest on przez cały okres aktywnego
życia, szczególnie często na wiosnę w okresie godowym.
Kumaki są silnie związane z wodą. Spotyka się je w dużych stawach rybnych, jak i niewielkich
gliniankach. Na wiosnę pojawiają się w końcu marca lub1 kwietnia, w zależności od
temperatury. Na początek godów duży wpływ mają opady atmosferyczne. Skrzek składają
samice kumaków w postaci małych kłębów, zawierających do kilkudziesięciu jaj, umieszczając je
na roślinach lub na dnie zbiornika wodnego. Okres przeobrażania kijanek trwa około 90 dni.
Kumaki dobrze pływają, unikają jednak wody bieżącej - jak większość płazów bezogonowych.
Spłoszone kryją się na dnie, wśród roślin i szlamu. Na lądzie rozpłaszczają tułów i wyginając się
łukowato, odsłaniają odstraszające barwy brzucha. Przy silnym podrażnieniu, komórki
gruczołów skórnych wydzielają substancję trującą o bardzo dużej toksyczności, dzięki której
większość zwierząt pozostawia je w spokoju. Pokarm kumaków stanowi drobna fauna wodna
oraz na lądzie owady a także ślimaki i pierścienice. Sen zimowy spędzają na lądzie gromadnie, w
towarzystwie innych płazów.
Kumak górski ( Bombina variegata )
Rodzina: ropuchowate
Ropucha szara ( Bufo bufo )
Ropucha zielona ( Bufo viridis )
Ropucha paskówka ( Bufo calamita )
Rodzina: żabowate
żaby zielone:
Żaba jeziorowa ( Rana lessonae )
Żaba śmieszka ( Rana ridibunda )
Żaba wodna ( Rana esculenta )
żaby brunatne:
Żaba trawna ( Rana temporaria )
Żaba moczarowa ( Rana arvalis )
Żaba dalmatyńska ( Rana dalmatina )
Charakterystyka płazów:
Płazy (gromada Amphibia) stanowią formę pośrednią pomiędzy kręgowcami morskimi i
lądowymi. Są to pierwsze kręgowce, które przystosowały się do życia na lądzie. Zwierzęta
należące do tej grupy odznaczają się wielką różnorodnością postaci.
Jeżeli weźmie się pod uwagę ogólny wygląd form wymarłych, można wykazać, że zasadniczy
kształt ciała zwierząt zaliczanych do tej gromady wywodzi się od kształtu ciała płazów
ogoniastych (Urodela). Płazy beznogie ( Apoda) oraz płazy bezogonowe (Anura) pochodzą od tej
właśnie grupy zwierząt.
Płazy są pierwszymi kręgowcami, u których wykształciły się parzyste kończyny zdolne do ruchu
na twardym podłożu, pierwszymi zwierzętami, u których występują kostki słuchowe oraz ucho
środkowe, pierwszymi, które w toku ewolucji wytworzyły narząd czuciowy zwany "narządem
Jacobsona" mieszczący się w jamie gębowej na podniebieniu. W grupie tej też po raz pierwszy
spotykamy powieki ochraniające oczy, a także gruczoły i przewody łzowe.
Płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi (ektotermicznymi) co oznacza, że temperatura ich ciała
zmienia się wraz z temperaturą otoczenia ( i od niej zależy). Mają miękką, wilgotną, bogato
unaczynioną skórę, która odgrywa ogromną rolę w ich oddychaniu. Skóra jest gładka i pokryta
jedynie cienką warstwą zrogowaciałą warstwą złuszczającą się okresowo. W skórze również
znajduj...
Plik z chomika:
marta.jarosinska
Inne pliki z tego folderu:


21, 25, 26.doc (66 KB)
pytania3.doc (141 KB)
 19.odt (28 KB)
 19.docx (13 KB)
Inne foldery tego chomika:
13 Systemy rozrodcze u kręgowców
 14 Przyczyny i konsekwencje migracji różnych grup kręgowców
 15 Strategie życiowe r i K
 16 Przekształcanie biotopu przez zwierzęta
17 Anatomiczne i morfologiczne adaptacje różnych grup kręgowców do lotu


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download