Odpowiedzi na pytania

advertisement
Pytania dot. P/1/04/12 - dostawa sterylnych rękawic chirurgicznych
Pytanie 1. (Dot. Pakietu 1 poz. 2-13) Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach rękawic o
poziomie AQL 1,0 lub mniej?
Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga rękawic chirurgicznych z poziomem AQL ≤ 1,5. Po zapakowaniu Zamawiajacy
dopuszcza rękawice chirurgiczne o szczelności AQL = 1,0, lecz nie wymaga.
Pytanie 2. (Dot. Pakietu 1 poz. 2-13) Stosowanie rękawic medycznych ma na celu zabezpieczenie personelu
medycznego oraz pacjenta przed ryzykiem zakażenia drobnoustrojami przenoszonymi drogą kontaktu zatem
prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z normą ASTM F 1671 Zamawiający oczekuje rękawic odpornych na
przenikanie drobnoustrojów krwiopochodnych oraz chroniących przed zakażeniami wirusami zapalenia wątroby
(typ B i C) oraz wirusem HIV i zastrzega sobie w razie wątpliwości prawo do wezwania Wykonawców do złożenia
badań z wiarygodnych jednostek niezależnych od producenta potwierdzających spełnianie ww. warunków?
Stosowanie odpowiednich rękawic jest podstawowym warunkiem ochrony pacjentów i pracowników przez
zakażeniem.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3. (Dot. Pakietu 1 poz. 2-13) Stosowanie rękawic medycznych ma często na celu zabezpieczenie
personelu medycznego przed działaniem środków chemicznych, np. myjących oraz dezynfekcyjnych zatem
prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z normą EN 374-3 Zamawiający oczekuje rękawic odpornych na przenikanie
substancji chemicznych potencjalnie niebezpiecznych i zastrzega sobie w razie wątpliwości prawo do wezwania
Wykonawców do złożenia badań z wiarygodnych jednostek niezależnych od producenta potwierdzających
spełnianie ww. warunków?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4. (Dot. Pakietu 3 poz. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic polimerowanych
obustronnie?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5. (Dot. Pakietu 3 poz. 1) Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z mankietem
rolowanym bez opaski przylepnej?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 6. (Dot. Pakietu 3 poz. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic polimerowanych
posiadających lekko chlorowaną wewnętrzną powierzchnię rękawic?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7. (Dot. Pakietu 3 poz. 2) Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic polimerowanych
obustronnie?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8. (Dot. Pakietu 3 poz. 2) Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic z mankietem
rolowanym bez opaski przylepnej?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 9. (Dot. Pakietu 3 poz. 2) Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej
odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a
Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych.
Pytanie 10. (Dot. Pakietu 1 poz. 1-13) Czy Zamawiający w pakiecie 1 wymaga rękawic chirurgicznych z poziomem
AQL ≤ 1,5?
Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga rękawic chirurgicznych z poziomem AQL ≤ 1,5.
Pytanie 11. (Dot. Pakietu 1 poz. 1) Czy Zamawiajacy w pozycji 1 pakietu 1 dopuści rękawice porodowe długie
chirurgiczne, sterylne z lateksu, bezpudrowe, w rozmiarze 8,5?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.
Pytanie 12. (Dot. Pakietu 1 poz. 2-13) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 2-13 rękawice
chirurgiczne o szczelności AQL na wyższym poziomie, tj. 1,0 po zapakowaniu?
Odpowiedź: Po zapakowaniu Zamawiajacy dopuszcza rękawice chirurgiczne o szczelności AQL= 1,0, lecz nie
wymaga.
Pytanie 13. (Dot. Pakietu nr 1 poz. 1) Prosimy o wyłączenie z pakietu pozycji 1, zawierającej rękawice porodowe.
W ten sposób Zamawiajacy będzie mógł uzyskać korzystniejszą cenowo ofertę na pozostałe rękawice
wyszczególnione w pakiecie (Zamawiajacemu powinno na tym zależeć, gdyż to właśnie pozostałe rękawice
stanowią o wartości pakietu). Rekawice porodowe nie są standardowymi rękawicami medycznymi - nie każdy
producent oraz dystrybutor ma je w ofercie.
Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycję 1 z Pakietu nr 1 i przenosi ją do Pakietu nr 3, w którym istnieje
możliwość składania ofert cząstkowcyh.
Pytanie 14. (Dot. Pakietu 1 poz. 1) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic do porodu długich
sterylnych bezpudrowych w rozmiarze literowym, gdzie "L" odpowiada (8-8,5)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga.
___________________________________________________________________________________________
Pytania dotyczące umowy:
Pytanie 1. Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5 dni - krótki termin dostaw faworyzuje lokalnych
dostawcow, co stoi w sprzeczności z zasadą równego traktowania wszystkich wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2. Prosimy o rozważenie dopuszczenia proporcjonalnej zmiany cen brutto, w każdym przypadku zmiany
stawki VAT (aby zachowana została równowaga stron umowy).
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ
Pytanie 3. Prosimy o rozważenie dopuszczenia proporcjonalnej (albo o wskaźnik inflacji GUS) zmiany cen
obowiązujących strony umowy w przypadku: 1) zmiany kursu walut; 2) zmiany stawek celnych; 3)
udokumentowanej i uzasadnionej zmiany cen producenta.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4. (Dot. §2 ust.3) Prosimy o wydłużenie czasu dostawy z 3 dni do 4 dni roboczych. Często jesteśmy
uzależnieni od tzw. "siły wyższej" w kooperacjach z naszymi kontrahentami oraz ze względu na wymogi
logistyczne wnioskowany termin pozwoli z należytą starannością i na najwyższym poziomie realizować
postanowienia umowne.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5. (Dot. §4 ust.1 i 2) Biorąc pod uwagę dobre obyczaje kupieckie oraz zasady współżycia społecznego
prosimy o następującą modyfikację:
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamację z tytułu niewłaściwej ilości i jakości dostarczonego towaru Zamawiający winien składać Wykonawcy
w terminie:
do 5 dni - reklamacja ilościowa - od dnia dostawy towaru
do 10 dni - reklamacja jakościowa - od dnia stwierdzenia wad
Podstawą rozpatrzenia w/w reklamacji stanowić będzie protokół wewnętrzny Apteki SPZOZ Giżycko sporządzony
na tę okoliczność.
2. Reklamacja powinna być załatwiona przez Wykonawcę w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia /
wymagana faktura korygująca – oryginał + kopia + wersja elektroniczna na nośnikach w formacie KT-0 do KT-4 /,
a w przypadku sporu o zasadność reklamacji jeżeli wadliwość ta będzie potwierdzona ekspertyzą niezależnej
odpowiedniej upoważnionej instytucji lub upoważnionego rzeczoznawcy w terminie 3 dni roboczych od chwili
otrzymania ekspertyzy. Jeżeli Wykonawca w wymienionym terminie, nie powiadomi Zamawiającego o sposobie
załatwienia zgłoszonej reklamacji (ilościowej lub jakościowej) uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w
całości.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6. (Dot. §5) Zgodnie z art. 353.1 k.c. zasady współzycia społecznego ograniczają swobodę kontraktową,
zaś art. 58§2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowie
wysokość odsetek jest rażąco wysoka, a nieostrość zapisow pozwala na arbitralne decyzje Zamawiającego, to już
tylko z tych powodów są to postanowienia sprzeczne z zasadami współzycia społecznego, a w konsekwencji w
tym zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną. Nadto naliczanie tak wysokiej kary umownej
wypełnia przesłankę zakreśloną w art. 484§2 k.c. (jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane,
dłużnik może żądać zmienijszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco
wygorowana). Powyższe uprawnia nas do wniosku o modyfikację przedmiotowego zapisu na następujący:
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 3% wartości brutto towaru niedostarczonego do dnia odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z winy Wykonawcy,
b) w wysokości 0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
2. Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 7. (Dot. §6) Ponieważ postępowanie dotyczy wyrobów medycznych prosimy o np modyfikację ust.1 i
wykreślenie ust.2:
Ustalenia dodatkowe
1. Wykonawca nie może powstrzymać się z dostarczeniem wyrobów medycznych w przypadku opóźnienia się
Zamawiającego w zapłacie z zastrzeżeniem art. 491 k.c.
Zgodnie z art. 491§1 k.c. jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy
wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w
razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.
Art. 58§1 i 2 k.c. wyznacza granice dopuszczalnej treści czynności prawnej. Jeżeli zastrzeżona w umowe czynność
prawna jest sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy powoduje, że w konsekwencji w tym
zakresie ta część umowy może być uznana za nieważną.
Odpowiedź: W przypadku §6 pkt 1 Zamawiający poprawia oczywistą pomyłkę i zamieszcza na swojej stronie
poprawiony Załącznik nr 5 - Projekt umowy. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że treść §6 umowy nie wyłącza
stosowania art. 491 KC.
Pytanie 8. (Dot. §7 ust.1 lit.b i ust.2) Zapis w obecnym kształcie budzi kontrowersje interpretacyjne i mogą
prowadzić do arbitralnych decyzji Zamawiającego. Naszym zdaniem zapisy te naruszają dobre obyczaje kupieckie i
sprzeczne są z klauzulą generalna Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) - zasadą wyrażającą się
tym, że strona, która zawarła w sposób ważny umowę musią ja wykonać co nakłada na strony szczególną dbałość
o zachowanie trwałego obrotu gospodarczego. Możliwość rozwiązania umów o zamówienie publiczne w
sytuacjach nieostro określonych w SIWZ zasadę tę narusza. Prosimy o np modyfikację:
b) w przypadku wystąpienia dwukrotnej następującej po sobie nieterminowej realizacji dostaw, wynoszącej
każdorazowo co najmniej 3 dni ponad ustalony termin, lub w przypadku dwukrotnych następujących po sobie
dostaw o nienależytej jakości (uznanie reklamacji).
2. Ewentualne sprawy mogące stanowić przedmiot rozstrzygnięć sądowych, strony będą starały się rozstrzygnąć
polubownie. O ile w ciągu 30 dni od wezwania do dobrowolnego uregulowania zobowiązania - nie dojdzie do
jego uregulowania, strony poddają rozstrzygnięcie sprawy sądowi właściwego miejscowo według siedziby
Zamawiającego.
Odpowiedź: Wzór umowy jest częścią SIWZ, w związku z tym SIWZ przewiduje odstąpienie od umowy w razie
nieterminowych dostaw. W przypadku pozostałych propozycji Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 9. (Dot. §7 ust.4) Ponieważ Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy w formie aneksu
na bliżej nieokreślony czas prosimy o modyfikacje wzoru umowy w taki sposób by była w przedmiotowym czasie
również możliwość waloryzacji cen.
"Strony dopuszczają możliwość zmiany wartości (ceny) wyłącznie w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT obejmującej Sprzęt, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto
pozostaje bez zmian,
b) rażąca smiana cen przedmiotu zamówienia,
c) zmian stawek opłat celnych wynikających z przepisów prawa, obejmujących towar importowany,
d) zastosowania waloryzacji cen z tym, że waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 12
miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy,
e) waloryzacja cen przedmiotu zamówienia może zostać dokonana o wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni kwartał,
f) w przypadku przekraczającej zmiany o 3% średniego kursu NBP walut Euro lub USD w stosunku do średniego
kursu NBP walut Euro lub USD z dnia zawarcia umowy".
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Download