spis treści wstęp

advertisement
SPIS TREŚCI
WSTĘP .......................................................................................................................... 5
ROZDZIAŁ 1. ŹRÓDŁA ETKI ................................................................................. 7
1.1.
Religijne źródła etyki .......................................................................................... 8
1.1.1. Judaizm ...................................................................................................... 8
1.1.2. Chrześcijaństwo ......................................................................................... 9
1.1.3. Islam ........................................................................................................ 10
1.1.4. Buddyzm .................................................................................................. 11
1.1.5. Hinduizm ................................................................................................. 13
1.2.
Świeckie źródła etyki ........................................................................................ 14
1.2.1. Starożytne systemy etyczne ..................................................................... 14
1.2.2. Filozofia nowożytna ................................................................................. 16
1.3.
Podsumowanie ................................................................................................... 17
ROZDZIAŁ 2. ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM ....................................... 18
2.1.
Etyczne wyzwania naszych czasów ................................................................... 18
2.2.
Od etyki ogólnej do etyk szczegółowych .......................................................... 20
2.3.
Etyka a prawo .................................................................................................... 23
2.4.
Etyka gospodarcza .............................................................................................. 26
2.4.1. Miejsce etyki gospodarczej wśród innych etyk szczegółowych .............. 26
2.4.2. Rola, znacznie i sens etyki biznesu .......................................................... 29
2.4.3. Poziomy etyki gospodarczej .................................................................... 31
2.5.
Podsumowanie .................................................................................................... 33
ROZDZIAŁ 3. MIĘDZYNARODOWY WYMIAR OGÓLNYCH KODEKSÓW
ETYCZNYCH ............................................................................................................. 34
3.1.
Kodeksy etyczne ................................................................................................. 34
3.2.
Inicjatywy międzynarodowe .............................................................................. 35
3.2.1. Manifest z Davos ...................................................................................... 35
3
3.2.2. Globalne zasady Sullivana ...................................................................... 37
3.2.3. Zasady Okrągłego Stołu z Caux .............................................................. 38
3.2.4. Global Compact ....................................................................................... 45
3.3.
Kodeksy etyki zawodowej ................................................................................. 47
3.4.
Podsumowanie ................................................................................................... 48
ROZDZIAŁ 4. ETYKA W ORGANIZACJI JAKO POCHODNA OGÓLNYCH
STANDARÓW POSTĘPOWANIA W ŚWIECIE BIZNESU................................. 54
4.1.
Społeczna odpowiedzialność biznesu ................................................................ 54
4.2.
Etyka w przedsiębiorstwie i jej elementy .......................................................... 52
4.3.
Stopnie rozwoju etycznego organizacji ............................................................. 54
4.4.
Korzyści z etyki ................................................................................................. 58
4.5.
Wpływ państwa na rozwój etyki organizacyjnej ............................................... 55
4.6.
Ocena etycznego przygotowania przedsiębiorstwa ........................................... 60
4.7.
Podsumowanie ................................................................................................... 62
ZAKOŃCZENIE ........................................................................................................ 63
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 65
4
WSTĘP
Tematem niniejszej pracy, która poświęcona została zagadnieniom związanym
z
etyką
gospodarczą,
są
ogólne
kodeksy
etyczne,
ukazana
jako
wyraz
międzynarodowych standardów postępowania z sferze działalności gospodarczej. O
jego wyborze nie zadecydowała obserwowana ostatnio zwiększona popularność tej
dziedziny, lecz moje faktyczne zainteresowanie tym obszarem, oraz interdyscyplinarne
przygotowanie, będące pochodną ekonomicznego i humanistycznego wykształcenia.
Jednoczesne studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, pozwoliły mi uzyskać niezwykle interesującą
perspektywę widzenia owej problematyki. Dla ekonomistów bowiem, zysk bywa
często główną przesłanką działania, i przez jego pryzmat pojmują oni większość
procesów zachodzących w otaczającym ich świecie; studenci filozofii są z kolei
skłonni do nadmiernego teoretyzowania; brakuje im praktycznej wiedzy na temat sfery
gospodarczej aktywności człowieka. Kierują się ponadto innymi wartościami i są
wyposażeni w różne kompetencje, tak samo jednak potrzebne do właściwego badania
problematyki etyki gospodarczej.
Postaram się wykazać istnienie uniwersalnych wartości, które stały się
podstawą formowania międzynarodowych inicjatyw etycznych. Zapisy owych
dokumentów mają globalny charakter i dopiero na ich bazie tworzone są etyki
zawodowe oraz elementy kultury etycznej poszczególnych przedsiębiorstw. Wskażę
również na faktyczne zapotrzebowanie na etykę biznesu, która nie jest tylko modą, czy
narzędziem kreowania wizerunku organizacji.
Za metodę badawczą przyjęłam analizę porównawczą dokumentów oraz
tekstów krytycznych poświęconych owym zagadnieniom. W poszukiwaniu źródeł
etyki, inspiracją były dzieła wielkich filozofów i myślicieli. Bardzo pomocne okazały
się również serwisy internetowe poświęcone tematyce społecznej odpowiedzialności
biznesu, gdzie prezentowano najnowsze postępy w tej dziedzinie oraz aktualne dane.
Pragnę zaznaczyć, iż ze względu na ograniczony charakter pracy, pewne
kwestie zostały jedynie zasygnalizowane, choć ich wnikliwa analiza mogłaby z
pewności stać się tematem osobnej rozprawy. I tak w rozdziale pierwszym
5
dokonałam
krótkiego
przeglądu źródeł etyki,
przyglądając
się
założeniom
największych religii świata oraz stanowiskom wybranych myślicieli. Celem było
ukazania pewnych wspólnych im elementów, które wyrażają się w uniwersalnych
wartościach bliskich wszystkim ludziom, bez względu na ich wyznanie, kulturowe,
społeczne czy polityczne pochodzenie.
Rozdział drugi ma charakter wprowadzający w ogólnie rozumianą tematykę
etyki biznesu. Systematyzuje pewne pojęcia, tłumaczy duże zainteresowanie tą
dziedziną, ale także objaśnia tendencje jakie towarzyszą gospodarczej aktywności
człowieka w ostatnich latach. Przede wszystkim jednak omawia przedmiot etyki
biznesu oraz zakresy jej realizowania.
Najważniejszą cześć pracy stanowi rozdział trzeci, który bezpośrednio dotyka
problematyki ogólnych kodeksów etycznych, ich pochodzenia, funkcji oraz
globalnego charakteru. Znajduje się tu analiza dokumentów powstałych w wyniku
międzynarodowych inicjatyw. Za najważniejsze uznałam zapisy jakie znalazły się w
Manifeście z Davos, te wyrażone w Globalnych zasadach Sullivana, Zasady
Okrągłego Stołu z Caux oraz priorytety Global Compact. To one właśnie kształtują
etyczny charakter międzynarodowego obrotu gospodarczego. Są punktem odniesienia
dla tworzenia kodeksów szczegółowych oraz innych elementów etyki organizacyjnej.
W rozdziale czwartym, który jest pewnym podsumowaniem wcześniejszych
rozważań, zilustrowałam praktyczne rozwiązania etyczne w organizacjach, ich rodzaje
i cel implementacji. Wskazałam także korzyści jakie niesie etyczne zorientowanie
przedsiębiorstwa i jego społeczna odpowiedzialność.
Pokładam nadzieję, iż niniejsza praca przybliży nieco tematykę etyki
gospodarczej oraz pokaże niedocenianą, i w literaturze przedmiotu często pomijaną,
rolę ogólnych kodeksów etycznych i ich międzynarodowego wymiaru.
6
ROZDZIAŁ 1
ŹRÓDŁA ETYKI
Będąca dziełem starożytnych Greków, filozofia, oznaczająca dosłownie
miłowanie mądrości, stanowiła początkowo przejście pomiędzy religią a nauką;
łączyła magie i misterium z wiedzą o otaczającym świecie i praktycznymi
umiejętnościami. Z czasem stała się punktem odniesienia do poszukiwań dróg
poznania i odpowiedzi na pytania nurtujące człowieka. Czym jest prawda? Co istnieje?
Czym jest piękno? Czym jest dobro? Co wyróżnia człowieka spośród innych bytów?
Rozważaniami nad poszczególnymi kwestiami zajmują się działy filozofii:
epistemologia, ontologia, estetyka, etyka czy antropologia filozoficzna. 1
O ewolucji pojęcia i przedmiocie filozofii tak pisze W. Tatarkiewicz:
„Pierwotnie, we wczesnych czasach greckich, za Pitagorasa i jeszcze w następnych
pokoleniach, rozumiano ją jako »powszechną naukę«. Wyraz »filozofia« znaczył tyle
co nauka. I określano ją ogólnie jako »poznanie rzeczy boskich i ludzkich«. Do
poznania nie zaliczano prostego ustalenia faktów, wiedzy opisowej i historycznej; ani
także praktycznych, technicznych umiejętności. Bo od poznania wymagano, by było
ogólne i połączone ze zrozumieniem. Natomiast wszystko co tym warunkom czyniło
zadość, zaliczano do jedynej, wszechobejmującej nauki, która nazywano filozofią: a
więc rozważania o naturze ciał i przemian, o pierwszej przyczynie bytu, ale także o
żywiołach budowie ziemi i nieba, o klimacie, o przyczynie burz i tęcz, wiatrów i
trzęsień ziemi, o naturze zwierząt i roślin. Jednym słowem, zaliczano do filozofii także i
to, co dzisiaj nazwiemy fizyką, geografią, meteorologią, czy biologią.” 2
Etyka, podobnie jak estetyka, jest działem filozofii praktycznej i koncentruje się
na badaniu moralności, poszukiwaniu tego co jest dobra, a co złe; próbie wskazania
jak i dlaczego człowiek powinien postępować. Nie należy jej mylić z samą
1
Por. W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski: Historia filozofii i etyki. Źródła i komentarze. Toruń 1997, s.
9 – 18.
2
W. Tatarkiewicz: Droga do filozofii w: W. Tatarkiewicz: Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne. Pisma
zebrane. Warszawa 1997, s. 47.
7
moralnością, czyli zbiorem norm postępowaniach funkcjonujących w danej epoce i
społeczeństwie.
Celem
etyki
jest
badanie
pochodzenia
zasad
moralnych,
wartościowanie oraz poszukiwanie przesłanek, na podstawie których można tworzyć
zbiory reguł postępowania. Źródeł etyki powinno się poszukiwać w dwóch obszarach:
religijnym i świeckim. Należy jednaka pamiętać, iż etyka jako dziedzina nauki
posługuje się racjonalną argumentacją, co odróżnia ją od potocznego poznania,
ideologii czy też religijnego dogmatyzmu.
1.1.
Religijne źródła etyki
Według zwolenników wywodzenia etyki ze źródeł religijnych (z tzw. wielkich
religii świata 3) bazuje ona na normach moralnych danych przez boga, które stanowią
prawo naturalne wyrażone w świętych księgach.
1.1.1. Judaizm.
Jest jedną z najstarszych, a zarazem ciągle żywych religii świata. Opiera się na
dwóch założeniach: monoteizmie, czyli wierze w jednego Boga, Stwórcę i Pana
Wszechświata oraz na przekonaniu o posłannictwie Żydów z racji przymierza, jakie
Bóg zawarł z nimi, jako narodem wybranym. Źródłami doktryny jest Biblia Hebrajska
(chrześcijański Stary Testament) oraz Talmud (zawiera nauki rabinów). Uniwersalny
wymiar judaizmu wyraża się w możliwości przyjęcia tej wiary przez każdego
człowieka. Zasady postępowania w życiu codziennym Żydów są regulowane przez
613 talmudycznych przykazań (248 nakazów i 365 zakazów), wśród których znajdują
się obowiązki rytualne: modlitwa, obchodzenie świąt oraz najważniejsze normy
etyczne: miłość bliźniego, sprawiedliwość, uczciwość, pracowitość i solidarność. 4
Istotne miejsce w judaizmie zajmuje praca. Bogactwo i przedsiębiorczość jest
oznaką błogosławieństwa, a bezczynność uważana jest za grzech. Taki stosunek do
aktywności gospodarczej i jej powiązanie z religią powoduje nałożenie pewnych norm
3
4
Przez wielkie religie świata rozumie się: judaizm, chrześcijaństwo, islam, buddyzm i hinduizm.
Por. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3918448/judaizm.html
8
etycznych na działania w tym zakresie. I tak wyznawcom judaizmu zakazuj się
marnotrawienia dóbr, kradzieży, dawania i brania łapówek, oszukiwania, nieuczciwej
konkurencji, sprzedaży produktów złej jakości, fałszowania miar i wag, wyzysku i
przemocy. Religia nakłada na swoich wyznawców obowiązek dotrzymywani umów,
terminowej spłaty długów, płacenia podatków ale również pomocy najbiedniejszym.
Aktywność gospodarcza jest uważna za ważny element życia społecznego, a
naruszenie zasad sprawiedliwości i uczciwości na tym polu obraża Boga tak samo jak
naruszenie zasad moralnych w innym zakresie. 5
1.1.2. Chrześcijaństwo
Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną i uniwersalistyczną; uznaje
istnienie Boga jedynego w trzech osobach (czyli w Trójcy Świętej: Boga Ojca, Syna
Bożego i Ducha Świętego), który jest stwórcą świata widzialnego i niewidzialnego.
Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Istotą chrześcijaństwa jest
wiara w Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który przybrał ludzką postać i zszedł na
ziemię by swą ofiarą odkupić grzechy człowieka, dokonać zbawiania świata poprzez
śmierć męczeńską i zmartwychwstanie. 6
Chrześcijański Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. Celem ludzkiego życie jest
osiągnięcia zbawienia po śmierci, czemu ma służyć przestrzeganie określonych zasad
jakie można wywieźć ze Starego i Nowego Testamentu. Ich trzon stanowi Dziesięć
Przykazań Bożych, które wraz z naukami Jezusa Chrystusa tworzą kanon etyki
chrześcijańskiej, najogólniej wyrażający się w: czynieniu dobra (nieczynienie zła nie
wystarcza) oraz bezinteresownej miłości i życzliwość nawet wobec nieprzyjaciół.
Zasady etyki chrześcijańskiej oraz wartość przypisywana osobie ludzkiej leżą u
podstaw współcześnie rozumianej (w kręgu kulturowym którego dotyczą) godności,
wolności i sprawiedliwości. Według słów Jezusa Chrystusa Chrześcijanin powinien
postępować zgodnie z zasadą: „wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie
czynili, i wy im czyńcie.”
5
6
Por. M. U. Tworuschka: Religie świata: historia, doktryna, współczesność. Warszawa 2010, hasło: judaizm
Por. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3886180/chrzescijanstwo.html
9
Dziesięć Przykazań Bożych:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Nie będziesz miał Bogów cudzych przede maną.
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Czcij ojca swego i matkę swoją.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Nie pożądaj żony bliźniego swego.
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Tabela nr 1. Dziesięć Przykazań Bożych.
Źródło: Księga Wyjścia, Stary Testament.
W ramach religii chrześcijańskiej wyróżnić można odrębne Kościoły, które
wydzieliły się w procesie historycznym. Największe z nich to: Kościół Katolicki,
Prawosławny i Protestancki. Istnieją pomiędzy mini pewne doktrynalne, dogmatyczne
i obrzędowe różnice, nie jest to jednak przedmiotem niniejszej analizy. W zakresie
norm etycznych są one podobne co do najważniejszych założeń. Katolicyzm uchodzi
za moralnie najbardziej rygorystyczny, z kolei protestantyzm i kalwinizm, podobnie
jak judaizm, kładzie silny nacisk na etykę pracy, leżącą u podstaw rozwoju
kapitalizmu. Prawosławna nauka społeczno – etyczna jest mniej zawansowana od
katolickiej. 7
1.1.3. Islam
Islam jest monoteistyczną religią (obowiązuje ikonoklazm), której podstawowy
dogmat to wiara w jednego Boga — Allaha. Została ona objawiona arabskiemu
prorokowi
Mahometowi w Mekce
i zawarta
w świętej księdze,
Koranie,
celem poprawienia zmian wprowadzonych do religii przez Żydów i Chrześcijan.
Muzułmanów obowiązuje wiara w anioły, księgi objawione (Koran, Stary i Nowy
7
Por. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3921214/katolicyzm.html,
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3961927/prawoslawie.html,
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3962869/protestantyzm.html
10
Testament), proroków (Adama, Abrahama, Jezusa, Mahometa) oraz w życie
pozagrobowe. Obowiązkiem każdego wyznawcy jest przestrzeganie pięciu arkan
wiary: szahada: wyznanie wiary w jedynego Boga, salat: modlitwa odmawiana
pięciokrotne w ciągu dnia, saum: post w miesiącu ramadan, zakat: jałmużna lub
podatek na rzecz gminy muzułmańskiej, hadżdż: pielgrzymka do Mekki przynajmniej
raz w życiu. 8
Wyznawców islamu obowiązują takie normy etyczne jak: uczciwość,
życzliwość, gościnność, prawdomówność, solidarność czy męstwo. Wysoko ceniona
jest także aktywność gospodarcza. Kontrowersje rodzi natomiast surowe prawo
muzułmańskie (szariat), które reguluje nie tylko obowiązki religijne ale też sfery życia
społecznego
(handel, sprawy cywilnej,
majątkowe)
i politycznego (system
sprawowania władzy, administracja państwowa). Poświęca dużo uwagi prawom
kobiety — w odróżnieniu od prawa plemiennego zapewnia im prawną ochronę w
zakresie dziedziczenia majątku, określa pozycji wobec męża i dzieci oraz miejsce
w społeczeństwie (u boku mężczyzny). Prawo w państwach islamskich jest
podporządkowane religii; szariat przewiduje okrutne kary takie jak fizyczne
okaleczeni ciała np. przez odcięcie kończyn czy kara śmierci. 9
1.1.4. Buddyzm
Buddyzm jest uważany za jedną z wielkich religii uniwersalnych; jest także
systemem filozoficzno – etycznym stworzonym przez Buddę. Choć nie pozostawił on
żadnych pism, jego nauki, podstawy systemu i sposób rozumowania przetrwały do
czasów współczesnych. Idee buddyzmu bazują w pewnym stopniu na pojęciach i
wierzeniach hinduistycznych (braminizm) i filozofii indyjskiej sprzed okresu
działalności jego twórcy; choć przejęto z nich wiele elementów, nadał im nowy sens.
Buddyzm bywa określany religią ateistyczną, gdyż nie ma w nim postaci osobowego
boga, rozumianego tak jak w judaizmie, chrześcijaństwie czy islamie. Centralne
miejsce zajmuje w buddyzmie problem cierpienia, ujęty w Czterech Szlachetnych
8
9
Por. M. U. Tworuschka: Religie świata: historia, doktryna, współczesność. Warszawa 2010, hasło: islam.
Por. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3944804/muzulmanskie-prawo.html
11
Prawdach o Cierpieniu, które Budda objawił w swym pierwszym kazaniu. Głoszą one
że: cierpienie stoi u początku życia ludzkiego; jego przyczyną są pragnienia, które
prowadzą do powtórnych narodzin; cierpienie można usunąć przez wykorzenienie
pożądania; wiedzie
do
tego
ośmioraka
ścieżka:
należyta
wiara,
należyte
postanowienie, należyta mowa, należyty czyn, należyte życie, należyte dążenie,
należyte pamiętanie, należyte zagłębianie się. 10
Cztery Szlachetne Prawy o Cierpieniu:
1. Pierwsza Szlachetna Prawda o Cierpieniu:
„Oto, o mnisi, Szlachetna Prawda o dukkha (cierpieniu): Narodziny są dukkha, starzenie się jest
dukkha, śmierć jest dukkha; rozpacz, lament, ból i napięcie są dukkha; powiązanie z niechcianym jest
dukkhą; rozłąka z upragnionym jest dukkha; nie osiągnięcie pożądanego jest dukkha. Pokrótce, pięć
znikających zespołów jest dukkha.”
2. Druga Szlachetna Prawda o Przyczynie Cierpienia:
„Oto, mnisi, jest Szlachetna Prawda o Powstawaniu Cierpienia: Pragnienie, które tworzy dalsze
stawanie się – któremu towarzyszy namiętność i zachwyt, znajdujące rozkosz to tu, to tam –
pragnienie zmysłowej przyjemności, pragnienie stawania się, pragnienie niszczenia się.”
3. Trzecia Szlachetna Prawda o Ustaniu Cierpienia:
"Oto, mnisi, jest Szlachetna Prawda o Wygaśnięciu Cierpienia: To całkowite zaniknięcie i ustanie,
wyrzeczenie się, zaniechanie, wyzwolenie, puszczenie pragnienia."
4. Czwarta Szlachetna Prawda o Ścieżce Prowadzącej do Ustania Cierpienia:
"Oto, mnisi, jest Szlachetna Prawda o sposobie praktyki wiodącej do wygaśnięcia cierpienia:
Dokładnie ta Szlachetna Ośmioaspektowa Ścieżka – właściwy pogląd, właściwe postanowienie,
właściwa mowa, właściwe działanie, właściwy żywot, właściwe dążenie, właściwe skupienie,
właściwa medytacja."
Tabele nr 2. Cztery Szlachetne Prawy o Cierpieniu.
Źródło: Nauki Buddy.
10
Por. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3881584/buddyzm.html
12
Celem życia jednostki jest zatem samodoskonalenie i wyzwolenie z kręgu
cierpienia czyli kolejnych wcieleń, które to można osiągnąć w nirwanie. Buddyści
wierzą w reinkarnację i to, że etyczna wartość uczynków wpływa na rodzaj
następnego wcielenia, które może być lepsze lub gorsze. Ponowne odrodzenie w
formie człowieka jest trudne, istnieje możliwość reinkarnacji w postaci zwierzęcia czy
rośliny, ale także istoty demonicznej. Kolejne byty łączące osobowość ludzką
zmieniają się pod wpływem prawa przyczynowości, które konsekwentnie wymierza
zapłatę za dobre i złe czyny. Trzy podstawowe cnoty, pozwalające na lepsze wcielenie
oraz osiągnięcie stanu nirwany to: maitri — przyjaźń do wszystkich stworzeń (co
wiąże się z ideą odrodzenia w innej postaci), ahinsa — nieszkodzeniu nikomu, karuna
— miłosierdzie. Ważną rolę odgrywają technikach medytacyjnych; obowiązuje
również panowanie nad zmysłami i abstynencja seksualna. 11
Zasady etyczne jakie można wywieść z zaleceń właściwej postawy buddysty
będą więc koncentrowały się na nieczynieniu zła, współczuciu i miłosierdziu dla
wszystkich
istot
żywych,
poszanowaniu
środowiska
naturalnego
i
nieantropocentrycznej orientacji. Praca ma służyć dobru wszystkich ludzi, a nie
realizować egoistyczne cele jednostki; zarządzanie i kierowanie ludźmi powinno być
realizowane w duchu wzajemnej życzliwości i szacunku.
1.1.5. Hinduizm
Termin hinduizm odnosi się do grupy wierzeń i tradycji obecnych w systemie
kastowym subkontynentalnego obszaru indyjskiego. Mający spójne podstawy
ideologicznie, hinduizm sprzyjał utrzymaniu i sankcjonowaniu wspólnotowego ustroju
społecznego, w którym podstawą była kasta hinduska i rodzina. Podłożem jego
formowania się był system wierzeń animistycznych związanych z rdzennymi ludami
Indii, praktyki szamanistyczne i kult płodności. Hinduizm nazywany bywa
pseudopoliteizmem, gdyż pod powierzchowna warstwą wielobóstwa kryje się
monoteistyczna wiara w jednego boga – Brahmę, który może przybierać różne
wcielenia. Podstawę religii stanowi jednak przekonanie o moralnym ładzie świata
11
Por. M. U. Tworuschka: Religie świata: historia, doktryna, współczesność. Warszawa 2010, hasło: buddyzm.
13
i obowiązku kastowym (dharma), odpłacie za czyny (karman) i kole egzystencji
(sansara). Podobnie jak buddyzm, hinduizm zakłada reinkarnację oraz wędrówkę
duszy, którą mają nie tylko ludzie, ale także zwierzęta, rośliny a nawet przedmioty.
Celem życie jest wyzwolenie z kręgu narodzin i śmierci, do którego prowadzą trzy
drogi: bhakitijoga – bezinteresowna miłość i oddanie Bogu, który może występować w
różnych rolach, dźńanajoga – duchowa mądrość i poznanie, karmajoga –
bezinteresowne czynienie dobra. 12
Ingerencja doktryny religijnej w sferę stosunków społeczno – ekonomicznych
i rytualizacja większości elementów życia wiąże się również z nadrzędnym
traktowaniem takich wartości jak: miłosierdzie, prawdomówność, odpowiedzialność,
nie czynienie zła (w szczególności odnosi się to do nie zabijania ludzi i zwierząt;
hinduiści są wegetarianami).
1.2.
Świeckie źródła etyki
Zwolennicy świeckiego pochodzenia etyki upatrują jej źródeł w filozofii oraz
innych naukach, szczególnie społeczno – politycznych, a za podstawę uznają cechy
człowieka w rozumieniu humanizmu: jego godność i najwyższą wartość. Postulują
rozstrzyganie dylematów etycznych poprzez odwoływanie się do pojęć uniwersalnych,
wspólnych wszystkim ludziom. Źródeł moralności poszukują w samym człowieku i
jego dążeniu do szczęścia, a normy etyczne uzasadniają rozumowo.
1.2.1. Starożytne systemy etyczne
Dorobku starożytnych filozofów i ich wkładu w rozwój myśli etycznej nie da
się przecenić. Ich podstawowe rozważania w tym zakresie koncentrowały się wokół
poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czym jest dobro?
Sofistów łączyło przekonanie o tym, że to nie prawa boskie czy prawa
przyrody, lecz umowa społeczna przesądza o tym co jest etyczne. Kładli nacisk na
antropocentryczną orientację świata, wyrażającą się doskonale w sentencji
12
Por. M. U. Tworuschka: Religie świata: historia, doktryna, współczesność. Warszawa 2010, hasło:hinduizm.
14
Protagorasa: „człowiek jest miarą wszechrzeczy.” Choć problemom moralnym
poświęcili wiele uwagi, nie wskazali zasady z której się one wywodzą, jako że to
wymaga
określenia
istoty
człowieka.
Tymczasem
Protagoras
widział
go
relatywizującego wrażenia zmysłowe, dla Gorgiasza był podmiotem zmiennych
emocji, inni odwoływali się z kolei do jego biologicznej i zwierzęcej natury. 13
Zainteresowania Sokratesa skupiły się wokół sensu ludzkiego istnienia i
odpowiedzi na pytanie: jak żyć? Za najwyższy cel egzystencji uznał osiągnięcie
szczęścia, czyli dobra trwałego, którego nikt nie może człowiekowi odebrać.
Szczególnie ważnym elementem jego refleksji etycznej było dążenie do doskonałości
polegające na rozwijaniu cnót, które różnią ludzi od zwierząt. Najwyższe dobro można
osiągnąć jedynie dzięki wiedzy, człowiek jest bowiem z natury dobry, moralność jest
mu niejako dana; zło bierze się z niewiedzy i ignorancji, gdyż nikt nie czyni go
dobrowolnie. 14
Sedno platońskiej etyki tkwiło w jego idealistycznym poglądzie na świat. Jak
byt tak i dobro podzielił na dwa światy: idealny i realny. Rozwinął koncepcję cnoty
jako ładu i harmonii duszy; wyróżnił cztery cnoty kardynalne: mądrości, męstwa,
umiarkowania oraz sprawiedliwości.
Arystoteles odrzucił platońską ideę dobra, jako, że jego zdaniem, dobro obecne
jest w rzeczywistych sytuacjach, konkretnych uczynkach. Nie ma innego dobra niż
realne. W sprawach etyki człowiek nie może osiągnąć wiedzy absolutnej, może jednak
wyprowadzić zasady etyczne do swego postępowania. Cele ludzkości są wyższe i
niższe. Cele niższe są środkiem do uzyskania wyższych. Najwyższy, który już nie jest
środkiem do niczego to eudajmonia – doskonałość jednostki rozumiana jako szczęście.
Arystoteles dzielił cnoty na praktyczne – cnoty etyczne i teoretyczne – cnoty
intelektualne. Cnoty praktyczną definiował w kategoriach racjonalnego wyboru
pomiędzy dwiema skrajnościami (cnota męstwa: pomiędzy tchórzostwem a brawurą,
cnota powściągliwości: pomiędzy asceza z rozpustą). Postępowanie zgodne z tymi
zasadami nazwał dzielnością etyczną.
13
14
Por. G. Reale: Historia filozofii starożytnej. T. I. Lublin 2005, s. 294 – 296.
Por. tamże, s. 329 – 335.
15
1.2.2. Filozofia nowożytna
Według utylitarystów najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub
społeczeństwa, a celem wszelkiego działania powinno być największe szczęście
największej liczby ludzi. Podkreśla się tu wagę efektów postępowania - intencja czynu
nie ma większego znaczenia etycznego - ważne jest tylko, czy daje on więcej efektów
korzystnych czy szkodliwych. Najbardziej wyrazistą postać utylitaryzmu, w której
szczęście zostało utożsamione z przyjemnością, lub w późniejszej formie ze
zmniejszaniem przykrości, stworzyli J. Bentham i J.S. Mill. Mill głosił, iż dokonania
człowieka mają być użyteczne społecznie. Moralny jest więc ten kto postępuje z myślą
o społeczeństwie i dla jego dobra. 15
I. Kanta uważa się za twórcę etyki obowiązku; jest on autorem imperatywu
kategorycznego, wedle którego każdy człowiek powinien postępować zgodnie z taką
zasadą jaką chciałby uczynić powszechnym prawem. Wszelkie normy moralne można
wywieść z imperatywu kategorycznego. Uzasadnienia słuszności czynów należy
szukać w samym sobie. Czynnikiem kształtującym wybory moralne jest rozum, który
jest taki sam u każdego człowieka, zatem wybory racjonalne są wyborami moralnymi.
Imperatyw obowiązku zakłada natomiast, że moralne jest to, co jest czynione z
powinności, to zaś, co się robi z własnej ochoty, jest albo obojętne moralnie (jeżeli nie
stoi w sprzeczności z powinnością), albo naganne (jeśli jest z obowiązkiem
sprzeczne). 16
Nietzscheańska analiza etyczna wyróżnia dwa typy moralności. Moralność
panów w której dobre jest wszystko to, co służy jednostce, wzmacnia ją i daje
poczucie siły. W tym rozumieniu dobry będzie wróg, bo trzeba z nim walczyć, ból,
który należy znosić itp. Zło jest pojęciem wtórnym i oznacza jedynie to, co wolę mocy
osłabia. Moralność niewolnicza bazuje z kolei na pojęciu zła jako pierwotnym, które
rozumiane jest jako cierpienie i wysiłek. Złe jest to, co zadaje ból, zmusza do wysiłku i
walki. Dobro jest ulgą w cierpieniu, spokojem. Cechą charakterystyczną moralności
niewolniczej jest resentyment – uraza wobec świata, żal do życia, które nie spełnia
15
16
Por. Wykłady z przedmiotu: Historia etyki. dr P. Machura, Uniwersytety Śląski w Katowicach, 2010.
Por. tamże.
16
oczekiwań. Moralność człowieka jest zawsze wypadkową obu tych typów, nie ma
typów czystych, a różnice występują jedynie w przewadze jednego nad drugim. 17
1.3.
Podsumowanie
Choć źródeł etyki można poszukiwać tak w wielkich religiach świata,
wierzeniach o mniejszym zasięgu, w filozofii czy myśli społeczno – politycznej,
wszystkie one posiadają pewne punkty styczne. W naszym kręgu kulturowym etyka
starogrecka łącz się z chrześcijańską. Także w innych doktrynach religijnych, choć
kształtowały się one w różnym czasie i często na odległych terenach, odnaleźć można
takie wartości jak współczucie, szacunek, sprawiedliwości. Czynienie dobra, a
przynajmniej nie czynienie zła, jest podstawowym zleceniem wynikającym z
poszczególnych systemów religijnych. Stad też można wywieść wniosek, iż istnieją
uniwersalne wartość, które są uznawane i pożądane przez wszystkich ludzi,
niezależnie od ich przekonań religijnych, kręgu kultury w jakim żyją czy systemu
politycznego i ekonomicznego regulujących ich codzienność.
17
Por. V. J. Bourke: Historia etyki. Toruń 1994, s. 300 – 301.
17
ROZDZIAŁ 2
ETYKA W ŻYCIU GOSPODARCZYM
„Społeczeństwo pozbawione etyki, która kształtowałaby międzyludzką solidarność i
odgrywała rolę drogowskazu, nie jest zdolne do długotrwałego istnienia. Bez
wyraźnych reguł, bez tradycji i bez minimum consensusu, określającego normy
zachowań, pewnego dnia współżycie społeczne załamie się tak samo, jak stało się to z
systemem socjalistycznym.”
Marion Gräfin Dönhoff
2.1.
Etyczne wyzwania naszych czasów
Świat otaczający współczesnego człowieka jest zupełnie inny niż ten sprzed
kilkudziesięciu czy kilkuset lat. Z perspektywy historycznej widać, że każde stulecie
przynosi coraz więcej zmian, zachodzących w coraz krótszym czasie. Dzieje ludzkości
wyznaczane są kolejnymi rewolucjami. Poczynając od przejścia z koczowniczego
trybu życia związanego ze zbieractwem i łowiectwem do osadnictwa i związanej z nim
uprawy roli i hodowli zwierzą – rewolucja neolityczna 18– przez rozwój skupisk
ludzkich i powstanie pierwszych, dużych miast – rewolucja urbanistyczna – a
następnie rewolucję przemysłową 19,
która dała początek produkcji fabrycznej na
masową skalę, dotarliśmy do miejsca, gdzie na naszych oczach dokonują się
rewolucyjne przemiany naukowo – techniczne i teleinformatyczne. Dawniej ludzie
zdobywali pożywienie polując, zajmując się zbieractwem, uprawą ziemię i hodowlą
zwierzęta. Sami zaspokajali swoje podstawowe potrzeby bytowe, opierając się na
produkcji manufakturowej bądź rzemieślniczej i słabo rozwiniętej wymianie
handlowej. Pojęcie własności prywatnej początkowo było im obce, podobnie jak praca
najemna. Z czasem nauczyli się coraz lepiej panować nad przyrodą i wykorzystywać
18
Por. http://www.edupedia.pl/words/index/show/497253_slownik_historii_powszechnejrewolucja_neolityczna.html
19
Por. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3967502/rewolucja-przemyslowa.html
18
jej zasoby, co doprowadziło do udoskonalenia form gospodarowania, a obecnie
przyjęło formę gospodarek opartych na wiedzy, innowacyjności i rozwoju nowych
technologii.
Nauka, technika i rozwój gospodarczy prowadzą do silnej unifikacji globalnego
społeczeństwa, ale rodzą także potrzebę wzajemnej odpowiedzialności. I nie chodzi tu
tylko o odpowiedzialność wobec najbliższego otoczenia, ale także ludzi, czy całych
grup społecznych w odległych zakątkach świata. Międzynarodowe powiązania
gospodarek powodują, że często nie jesteśmy świadomi realnych skutków swoich
działań. Technologiczne konsekwencje ogólnie rozumiane postępu mają uniwersalny
zasięg; dlatego właśnie wymagają odnowy etycznych standardów na poziomie
międzynarodowym. Żaden bowiem wąski system normatywny, dotyczący jedynie
wybranej społeczności, czy nawet kraju, nie jest w stanie rozwiązać rozległych
problemów globalizacji. 20
Nowoczesna nauka, technologie, ale także rozwój medycyny nierzadko budzą
lęk, powodują bowiem wzrost możliwości człowieka, który stał się podmiotem i
przedmiotem swoich działań. Przejawia on także niebezpieczną tendencję do
eksperymentów i innowacji, których celem jest pokonanie wszelkich barier,
osiągnięcie niemożliwego. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystania zasobów naturalnych
i eksploatacji środowiska naturalnego, jako efektu ubocznego działań, których sens
łatwo zakwestionować. Szczególnie niepokojące są jednak ingerencje człowieka we
własne wnętrze, fizyczne i psychiczne. Chodzi tu o postępujący rozwój medycyny,
która pozwala kontrolować procesy, niegdyś od człowieka niezależne. Rozwój
technologii i nauki, a w szczególności nauk medycznych przekłada się oczywiście na
ogromną poprawę jakości i zwiększenie długości życia, z drugiej jednaka strony rodzi
niespotykane dotąd problemy etyczne. 21
Zmiany zachodzące we współczesnym świcie ulokowały człowieka w centrum
obrotu gospodarczego. Właściwie każdy jest dziś jego uczestnikiem, odgrywając różne
role: konsumenta, pracownika, pracodawcy. Jak pisze P. Pratley „podstawowym
zajęciem współczesnej ludzkości jest produkcja oraz wymiana towarów i usług
20
21
Por. J. Russ: Współczesna myśl etyczna. Warszawa 2006, s. 5 – 7.
Por. tamże, s. 16 – 18.
19
prowadzona w celach zarobkowych, a pieniądze uzyskane w ten sposób przeznacza się
na zakup innych towarów i usług”. 22 Należałoby w tym miejscu podnieść niezwykle
ważny temat nadmiernej konsumpcji i jej skutków, jednak nie to jest tematem
niniejszej pracy. Konieczne jest jednak uświadomienie sobie, że w dzisiejszych
czasach aktywność gospodarcza jest istotnym elementem życia każdej jednostki, co z
kolei rodzi potrzebę większego zainteresowania się zasadami funkcjonowania sfery
biznesu, także w zakresie takiej dyscypliny jak etyka.
2.2.
Od etyki ogólnej do etyk szczegółowych
Termin etyka wywodzi się z grackiego słowa ethikos. Nawiązuje do pojęcia
ethos, które w zależności od pisowni może oznaczać: zwyczaj i przyzwyczajenie, oraz
to co dzięki nim powstaje lub: zwyczaj w stałym miejscu zamieszkania.23 Zostało ono
wprowadzony przez Arystotelesa, dla oznaczenia części tzw. filozofii praktycznej i
filozofii spraw ludzkich. Łaciński odpowiednik, moralis, oznacza natomiast: zwyczaj,
obyczaj i postępowanie, majce na celu dobro, stały i utrwalony sposób postępowania
określonych wspólnot ludzkich.24 Stąd też w filozofii obszaru łacińskiego moralność
stała się synonimem etyki.
I współcześnie pojęcie etyki nie jest jednoznaczne. Częstokroć utożsamia się ją
z moralnością właśnie lub prawem. Moralność oznacza jednak ogół norm, ocen i
zachowań funkcjonujących w danym społeczeństwie w określonej kulturze i
czasach.25Jest zjawiskiem realnym, społecznym. Prawo natomiast to system
normatywny, o zupełnie innym pochodzeniu, cechach i funkcjach. (Będzie o tym
mowa w dalszej części.) W niniejszej pracy, etyka będzie rozumiana jako dyscyplina
filozoficzna, dział filozofii praktycznej zajmujący się dobrem i złem; poszukiwaniem
moralnych powinności; tego co jest akceptowalne, a co nie. 26 Etyka jest, w tym
znaczeniu, teorią moralności. Oto kilka przykładowych definicji etyki:
22
P. Pratley: Etyka w biznesie, Warszawa 2000, s. XIII
M. Sułek, J. Świniarski: Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego. Warszawa 2001, s. 32.
24
Tamże, s.32.
25
Por. Wykłady z przedmiotu: Etyka biznesu i zarządzania, prof. nadzw. dr hab. T. Oleksyn, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, 2011.
26
Por. tamże.
23
20
„Najogólniej można etykę określić jako dyscyplinę filozoficzną, obejmującą zespół
zagadnień związanych z określeniem istoty powinności moralnej (dobra lub zła
moralnego), z determinacją jej szczegółowej treści (słuszności), ostatecznym
wyjaśnieniem faktu powinności moralnej działania (metafizyka moralności) oraz
genezą zła (upadku) moralnego i sposobami jego przezwyciężenia (soteriologia
etyczna).”27
„Etyka dokonuje dekonstrukcji zasad postępowania, niszczy ich struktury i rozbiera
ich budowę, próbując zejść aż do ukrytych fundamentów obowiązku. W odróżnieniu od
moralności, dąży więc do dekonstrukcji i obnażenia fundamentów, wypowiedzenia
zasad czy ostatecznych postaw. Z racji swego bardziej teoretycznego wymiaru, woli
cofnięcia się aż do samych źródeł, etyka odróżnia się od moralności i ma nad nią
wyższość.” 28
„Etyka to dział filozofii; nauka o moralności uzależniona od przyjętej filozoficznej
koncepcji rzeczywistości; zbiór zasad i norm moralnych, wyznaczający granice dla
ludzkich zachowań, postępowań poprzez definiowanie pojęć: dobro, sprawiedliwość,
cnota, itp.; wyróżnia się trzy rodzaje etyki: normatywna (zawiera cele, obowiązki
moralne i postępowanie człowieka, wskazując na to, co może wieść go ku szczęściu lub
cierpieniu), opisowa (przedstawia zachowania ludzkie z różnych punktów widzenia),
krytyczna (zajmuje się teoriami etycznymi, pojęciami, badając ich prawdziwość,
trafność); w rozumieniu Bergsona to ogół zasad etycznych podporządkowujących
zachowanie człowieka, mających dwa źródła: społeczne i indywidualne, źródło
społeczne wytwarza nakazy i zakazy moralne, pilnując następnie ich przestrzegania,
by utrzymać funkcjonowanie społeczeństwa w określonych ramach, co powoduje
stwarzanie ograniczeń dla jednostek, czujących z tego powodu dyskomfort; źródło
indywidualne wytwarza normy moralne, biorąc za wzór jednostki najlepsze:
bohaterów, świętych, itp., by następnie je upowszechniać.” 29
27
T. Styczeń: ABC etyki. Lublin 1983, s.5.
J. Russ: Współczesna myśl etyczna. Warszawa 2006, s. 8.
29
http://www.edupedia.pl/words/index/show/493369_slownik_filozoficzny-etyka.html
28
21
Ze względu na sposób podejścia do przedmiotu etyki, można wyróżnić trzy jej
działy: etykę normatywną, etykę opisową i metaetykę.
 Etyka normatywna zajmuje się ustaleniem norm moralnych, określa co
jest dobre a co złe. Wartościuje,
postuluje i argumentuje jak być
powinno.30 Dzieli się na:
o Aksjologię
–
teorię
wartości,
dóbr
moralnych
i dobra
najwyższego, 31
o Deontologię – etykę obowiązku, która określa obowiązki
moralne, ich granice, a także to co decyduje o wartości moralnej
czynu (intencja, skutki). 32
 Etyka opisowa (etologia) skupia się na analizie i wyjaśnieniu tego co
danym społeczeństwie i epoce historycznej było uważane za moralnie
poprawne i dlaczego. Zajmuje się także badaniem ewolucji etyki.
Uwzględnia aspekt socjologiczny, psychologiczny i historyczny 33.
 Metaetyka jest natomiast metodologią nauk etycznych, zajmuje się
analizą języka etyki, znaczeniem pojęć takich jak „dobro”, „zło”. 34
Dział etyki
Przedmiot zainteresowań
Kluczowe pytanie
METAETYKA
Bada język etyki i znaczenie
poszczególnych pojęć.
Co to znaczy?
ETYKA
OPISOWA
Opisuje i wyjaśnia przeszły i obecny
stan rzeczy, nie wartościuje.
Jak było lub jak jest?
ETYKA
NORMATYWNA
Poszukuje zasad i reguł
postępowania, wartościuje i ocenia.
Jak powinno być?
Tabele nr 3: Działy etyki i przedmiot ich zainteresowania.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Sułek, J. Świniarski: Etyka jako filozofia dobrego
działania zawodowego. Warszawa 2001, s. 34 – 36.
30
Por. Wykłady z przedmiotu: Etyka biznesu i zarządzania, prof. nadzw. dr hab. T. Oleksyn, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, 2011
31
Por. tamże.
32
Por. tamże.
33
Por. tamże.
34
Por. tamże.
22
Możliwy jest jeszcze inny podział etyki; na ogólną i szczegółową, który
uwzględnia z kolei zasięg jej unormowań.
 Etyka ogólna jest filozoficzną refleksją nad tym co jest dobre, a co złe,
stawia pytanie o naturę dobra i zła, cel i sens życia. Poszukuje źródeł
etycznego poznania, 35
 Etyka szczegółowa udziela praktycznych wskazówek w odniesieniu do
konkretnych sytuacji; dzieli się ja na:36
o Etykę indywidualną – określa co jest celem jednostki;
uwzględnić tu należy postawy takie jak hedonizm, perfekcjonizm
czy altruizm. 37
o Etykę społeczną – jej adresatem jest określona grupa społeczna,
wskazuje jak realizowane powinno być dobro ogółu (utylitaryzm,
marksizm). 38
2.3.
Etyka a prawo
Ochrona interesów społeczeństwa jako całości, a także poszczególnych jego
grup jak i osób indywidualnych leży u podstaw tworzenia systemów normatywnych, z
których każdy w mniej lub bardziej szczegółowy sposób określa normy postępowania.
Takim systemem normatywnym jest m.in. religia, moralność, obyczaj czy prawo (w
ujęciu
przedmiotowym,
ujęcie
podmiotowe
prawa
rozumie
się
jako
„prawo/uprawnienie do czegoś).39 Każdy z nich różni się w sposób znaczący od
pozostałych funkcją społeczną, przedmiotem, zakresem, rodzajem sankcji a także
sposobem unormowania. Systemy normatywne odróżnia także ich pochodzenie, cel
jakiemu służą oraz sposób w jaki są chronione. Relacje pomiędzy prawem a etyką są
złożone, bowiem oba systemy regulują i wyraźnie określają normy postępowania; nie
są jednak tożsame.
35
Por. Wykłady z przedmiotu: Etyki zawodowe, prof. UŚ dr hab. D. Ślęczek – Czakon, Uniwersytety Śląski w
Katowicach, 2010.
36
Por. tamże.
37
Por. tamże.
38
Por. tamże.
39
Por. J. Lewandowski: Encyklopedia prawa w zarysie. Warszawa 2004, s. 9.
23
Prawo reguluje tylko tą część stosunków społecznych, jaka została uznana
przez państwo za wymagającą tego rodzaju ochrony. Jego normy mają ściśle określoną
treść, w szczegółowy sposób regulują wzajemne relacje tak osób indywidualnych jak i
instytucji. Zasady etyczne odnoszą się do całości stosunków międzyludzkich, są swego
rodzaju filozofią postępowania w każdej sytuacji, bez względu na to czy jest ona
prawnie uregulowana. W dziedzinie etyki nie ma przepisów, które należałoby
literalnie stosować; mamy do czynienia raczej z zaleceniami, wskazówkami. Normy
prawa zazwyczaj są stanowione przez upoważnione do tego organy państwowe w
specjalnie określonym trybie; są oparte na aktach prawnych lub wywodzą się z innych
źródeł prawa 40. Tymczasem zasady etyczne mają swe źródła w religii, filozofii czy
określonym systemie myślowym, nie ma nadrzędnych organów, któryby je stanowiły
lub kodyfikowały. Prawo ma charakter powszechny, co oznacza, że dotyczy
wszystkich ludzi (np. obywateli dengo państwa bądź wspólnoty międzynarodowej).W
przypadku norm etycznych możemy mieć do czynienia z regulacjami dotyczącymi
określonej grupy społecznej (np. zawodowej) lub konkretnej organizacji (np.
przedsiębiorstwa). Co jednak ważniejsze normy prawa są poparte określonymi
sankcjami; ich przestrzeganie państwo egzekwuje siłą przymusu. Nieprzestrzeganie
prawa rodzi poważne konsekwencje – powoduje interwencję odpowiednich organów
państwowych
(sądów,
organów
ścigania,
komorników),
które
stosują
tryb
postępowania adekwatny do charakteru naruszenia, a zmierzający do zapewnienia
poszanowania prawa. Złamanie zasad etycznych także rodzi skutki, jednak zupełnie
inne niż w przypadku prawa; mogą mieć one charakter potępienia moralnego. 41
Prawo, jako system o bardzo sformalizowanym charakterze, me również pewne
ograniczenia czasowe. Zakłada przedawnienie winy czy zatarcie kary. Dla osądu
moralnego upływ czasu nie ma znaczenia. Prawo nie tylko nie działa wstecz, ale nie
dotyczy również spraw przyszłych. W przypadku etyki, troska o przyszłe pokolenia,
czy wręcz branie za nie odpowiedzialności nie jest niczym niezwykłym.
Etyka nie jest regulowana prawem; jest przed nim, w tym sensie, że można
jeszcze nie naruszać praw a już postępować nieetycznie. Działania na granicy prawa
40
41
Por. J. Lewandowski: Encyklopedia prawa w zarysie. Warszawa 2004, s. 50 – 63.
Por. tamże, s. 9 – 22.
24
lub z wykorzystaniem jego luk zazwyczaj bywają nieetyczne. Szczególnie w
odniesieniu do niektórych zawodów, psychologa, lekarza, sędziego czy strażaka,
normy prawa są niewystarczające. Od ich wykonawców oczekuje się zachowań
supererogacyjnych, wykraczających poza obowiązek a niejednokrotnie wiążących się
z narażeniem własnego zdrowia i życia.
Mogą zaistnieć jednak sytuacje zgoła odmienne, w których motywy etyczne
powinny skłonić do złamania prawa. Po pierwsze, stanie się tak w przypadku
obowiązywania prawa
niemoralnego,
a
mówiąc
językiem specjalistycznym,
niepraworządnego. O praworządności może być mowa, tylko gdy prawo zapewnia
równości praw wszystkich obywateli, przy zagwarantowaniu, że podstawowe
dziedziny stosunków społecznych są normowane jego przepisami. Musi ono
zapewniać podstawowe prawa człowieka i obywatela. 42 Gdyby bowiem polegać
jedynie na formalnym przestrzeganiu prawa, działalność np. III Rzeszy Niemieckiej
należałoby uznać za prawną. Po drugie, w okolicznościach, w których wartości
etyczne zostaną uznane za ważniejsze od norm prawa, np. kradzież leków lub jedzenie
dla ratowania życia. (Nie rozważamy tutaj kwestii związanych z normami religijnymi,
zgodnie z którymi kradzież będzie zawsze nagana).
Należy w tym miejscu podkreślić, iż uważane zazwyczaj za bezduszne i
niewidzące człowieka przepisy prawa, wywodzą się ze źródeł, których celem jest
właśnie ochrona interesu jednostki, poszanowanie sprawiedliwości i zasad współżycia
społecznego.
Wśród
źródeł prawa
międzynarodowego
publicznego (umowy
międzynarodowe, zwyczaj międzynarodowy, ogólne zasady prawa, orzecznictwo
sądów międzynarodowych, doktrynę, akty jednostronne czy uchwały organizacji
międzynarodowych. 43 ) szczególnie w zwyczaju międzynarodowy i ogólnych zasadach
prawa uwzględnione są etyczne normy postępowania i tak np.: ogólne zasady prawa
uznane przez narody cywilizowane, zakładają m.in. zasadę dobrej wiary cz
naprawienia wyrządzonej szkody.
44
Podobnie jest w przypadku prawa krajowego.
Troskę o etyczny wymiar zasad współżycia społecznego wyrażono w Konstytucji
42
Por. J. Lewandowski: Encyklopedia prawa w zarysie. Warszawa 2004, s. 15 – 16.
Por. R. Bierzanek, J. Symonides: Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa 2005, s.75 – 116
44
Por. tamże, s.109.
43
25
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kodeksie Cywilnym. Szerzej będzie o tym mowa w
rozdziale czwartym.
Jak wcześniej wspomniano, etyka i prawo nie są tożsame; etyka nie jest też
nakazana prawem, chociaż o właściwym porządku prawa można mówić jedynie gdy
ten charakteryzuje się praworządnością. Ponadto, co wynika w historycznego
pochodzenia źródeł prawa, jego norm opierają się na pewnych fundamentalnych
zasadach jak równość i sprawiedliwość. O ile etyka nie jest prawnie unormowana, o
tyle przedmiotem prawnych regulacji coraz częściej stają się normy postępowania
wyrażające etyczne standardy, zwłaszcza w sferze działalności gospodarczej.
Szczególnie widoczne jest to w Unii Europejskiej. W ostatnich latach daje się
zauważyć coraz większe zainteresowanie takimi projektami, które dotyczą budowania
nowej równowagi pomiędzy wymiarem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym
funkcjonowania przedsiębiorstwa. 45
2.4.
Etyka gospodarcza
Etyka gospodarcza zajmuje się określeniem norm postępowania w zakresie
ekonomicznej aktywności człowieka. Jako, że obrót gospodarczy nie jest możliwy w
oderwaniu od innych dziedzin życia, podobnie etyk gospodarcza nie może
funkcjonować niezależnie od innych etyk szczegółowych.
2.4.1. Miejsce etyki gospodarczej wśród innych etyk szczegółowych
Jak wykazano w poprzednich częściach pracy, współczesność stawia
człowiekowi liczne wyzwania etyczne w różnych dziedzinach życia. Stąd też
pojawienie się etyk szczegółowych, podejmujących próbę regulacji niektórych z nich.
Najczęściej dziś spotykane, wyodrębnione działy, zajmują się etycznymi aspektami:
medycyny – bioetyka, działalności środków masowego przekazu – etyka mediów,
45
Por. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski: Europejskie i światowe standardy etyki
oraz społecznej odpowiedzialności w działaniu gospodarczym. Warszawa 2008.
26
ochrony środowiska naturalnego – etyka środowiska, działalności politycznej – etyka
polityki oraz poszczególnych zawodów – etyka zawodowa.
Bioetyka jest nauką interdyscyplinarną. Jej początki sięgają przełomu lat 50 i
60 XX w. Przedmiotem jej zainteresowanie są etyczne aspekty nauk biologicznych i
opieki zdrowotnej. Ustala normy moralne dotyczące działalności, ingerencji człowieka
w granicznych sytuacjach związanych z zapoczątkowaniem życia (biogeneza), jego
trwaniem (bioterapia), umieraniem i śmiercią (tanatologia). Do podstawowych
zagadnień bioetyki należą etyczne aspekty inżynierii genetycznej, eugeniki,
klonowania, sztucznego zapłodnienia, aborcji, diagnostyki i leczenia płodu oraz terapii
medycznej w zakresie relacji personelu medycznego i pacjenta, granic chirurgii
plastycznej, eksperymentów na ludziach, jak i oceny działań łagodzących ból,
eutanazji, kary śmierci, samobójstwa. Bioetyka zajmuje się również kwestiami
społeczno – politycznymi, takimi jak: sposób organizacji służby zdrowi, systemu
emerytalnego,
dostępu
do
opieki
zdrowotnej
czy
masowych
zagrożeń
epidemiologicznych. 46
Etyka mediów określa moralne aspekty działalności dziennikarskiej oraz
sposobu przekazywania informacji przez masmedia. Przedmiotem jej zainteresowani
jest przed wszystkim wpływ środków masowego przekazu na świadomość odbiorcy,
jego poglądy i przekonania oraz sposób bycia. Kluczowe stają się tu kwestie
uczciwości i rzetelności dziennikarskiej. Zjawiska takie jak manipulacja informacją,
rozpowszechnianie treści brutalnych czy nadmierna sensacyjność, znajdują się w
zakresie regulacji etyki mediów, podobnie jak etyczne aspekty reklamy, zabiegi
socjotechniczne, wykorzystanie dzieci i zwierząt w przekazie reklamowym czy
wreszcie polityczna zależność mediów. 47
Przedmiotem zainteresowanie etyki polityki są, najogólniej mówiąc, normy
postępowania w sferze działalności publicznej. Dotyczą one zarówno polityków, jak i
urzędników państwowych, jednak ich określeni zależy od obranej politycznej
koncepcji organizacji państwa, preferowanego ustroju polityczno – gospodarczego,
wyznawanej koncepcji sprawiedliwości oraz określenie głównego przedmiotu polityki.
46
Por. Wykłady z przedmiotu: Bioetyka , prof. UŚ dr hab. D. Ślęczek – Czakon, Uniwersytety Śląski w
Katowicach, 2009.
47
Por. S. Dziamski: Kultura i etyka życia społeczno – zawodowego. Poznań 2005, s. 169 – 210.
27
Dla etyki politycznej kluczowy jest sposób rozumienia takich pojęć jak: równość
(ludzi wobec prawa), wolność (jednostki w ramach społeczeństwa), lojalność (wobec
ojczyzny).48
Etyka środowiska, zwana też ekofilozofią, zajmuje się określeniem miejsca
człowieka pośród innych istot żywych i etycznymi aspektami jego ingerencji w
środowisko naturalne. Leży na pograniczy nauk przyrodniczy i humanistycznych.
Przedmiotem jej zainteresowania jest etyczny wymiar eksploatacji zasobów
naturalnych, wzrostu ludności i produkcji żywności, ekologicznych konsekwencji
rozwoju gospodarczego, katastrof ekologicznych, ograniczenie bioróżnorodności,
szowinizmu gatunkowego czy antropocentrycznych przemian w środowisku
naturalnym. Szczególne miejsc zajmuje tu koncepcja zrównoważonego rozwoju,
ochrona praw zwierząt oraz środowiska naturalnego.
49
Obok wyżej wymienionych etyk stosowanych wyodrębnia się także etyki
zawodowe, odnoszące się do poszczególnych fachów i regulujące zasady
postępowania w poszczególnych branżach. Pojawia się tu jednak problem ich
formalnego wydzielenia. Czy bowiem etykę lekarską traktować jako zawodową czy
może już element bioetyki? A jak zaklasyfikować kodeks działania polityka, urzędnika
czy dziennikarza? Podobnie w przypadku przedsiębiorcy – czy należy mówić o etyce
zawodowej czy już gospodarczej? Po dłuższym zastanowieniu łatwo dojść do
wniosku, że i same etyki szczegółowe się przenikają. Mówiąc bowiem o działalności
mediów nie sposób oddzielić treści ich przekazów od polityki. Ekologiczne skutki
działalności koncernów przemysłowych i korporacji nieodzownie wiążą się z
obszarem zainteresowań etyki środowiskowej. Podobnie jak praca zawodowa
personelu medycznego i działalność szpitali czy koncernów farmaceutycznych,
szczególnie w sektorze prywatnym, jest częścią obrotu gospodarczego. Dzieje się tak z
powodu postępującego rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i zwiększania ich
interdyscyplinarnego charakteru, oraz wzajemnego wykorzystania przełomowych
osiągnięć. Podobnie wielowymiarowy charakter zyskuje współcześnie działalność
człowieka, której skutki trudno ograniczyć do jednej dziedziny.
48
Por. S. Dziamski: Kultura i etyka życia społeczno – zawodowego. Poznań 2005, s. 116 – 168.
Por. Wykłady z przedmiotu: Etyka środowiska, prof. UŚ dr hab. D. Ślęczek – Czakon, Uniwersytety Śląski w
Katowicach, 2009.
49
28
2.4.2. Rola, znacznie i sens etyki biznesu
Biznes, (z j. angielskiego business)50, oznacza działalność gospodarczą, a
zespół norm rzetelnego postępowania w tej sferze oraz uczciwych relacji ze
wszystkimi interesariuszami nazwiemy właśnie etyka biznesu bądź etyka
gospodarczą. Pojęcia te często pojawiają obok siebie w różnych kontekstach, moim
zdaniem są jednak tożsame, chociaż chętniej posługiwać się będą terminem etyka
gospodarcza, ze względu na jego polskie pochodzenie oraz węższe znaczenie i
negatywne konotacje samego słowa „biznes”. („Biznes” oznacza bowiem także
dokonywanie określonej transakcji handlowej, lub realizację partykularnego interesu,
tymczasem sfera działalności gospodarczej jest znacznie rozleglejsza). Obok
funkcjonują również pojęcia takie jak: etyka zarządzania, etyka marketingu, etyka
menedżerska czy etyka organizacyjna. Wszystkie te terminy dotyczą jednak
pomniejszych i bardziej szczegółowych elementów całego obszaru gospodarczej
aktywności człowieka.
Nie sposób nie zadać sobie w tym miejscu pytania, czy etyka w biznesie w
ogóle jest możliwa? Już A. Smith, szkocki myśliciel i filozof, uważany za ojca
ekonomi klasycznej, w swym wielkim dziele Badania nad naturą i przyczynami
bogactwa narodów określił naturę człowieka, jako wolnej i egoistycznej jednostki,
która poprzez koncentrację na własnym interesie przyczynia się do dobra ogólnego.51
Paradygmat człowieka racjonalnego homo economicus, został później przedstawiony
przez J. M Milla, który określił go jako działająca racjonalnie, dążącego zawsze do
maksymalizacji osiąganych zysków i dokonywania wyborów ze względu na
ekonomiczną wartość ich rezultatów.
52
Jednak z faktu dążenia do realizacji własnych
interesów, nie wynika bezwzględność wobec innych. Działalność w gospodarce
rynkowej realizowana jest w interakcjach personalnych, przybierających formę:
transakcji, współpracy lub konkurencji. 53 Uczestnicy transakcji, chociaż zaspokajają
własne interesy, są świadomi obustronności tego działania, współpraca jest zazwyczaj
50
http://www.ling.pl/business
Por. R. Bartkowiak: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa 2008, s. 83 – 96.
52
Por. tamże, s. 128 – 134.
53
Por. B. Klimczak: Etyka gospodarcza. Warszawa 1996, s. 8 – 16.
51
29
dla osiągnięcia rezultatów lepszych niż w przypadku pracy samodzielnej (efekt
synergii) i jest korzystna dla obu stron. Konkurencja, chociaż jest sytuacją
konfliktową, niekoniecznie oznaczać musi, że zaspokojenie potrzeb jednego
uczestnika, odbędzie się z pogwałceniem zasad uczciwości.
54
Obecnie obserwuje się zwiększoną refleksję etyczną dotyczącą świata biznesu.
Jej wyrazem się liczne publikacje na ten temat, konferencje naukowe, programy
nauczania na wyższych uczelniach, a także kursy i szkolenia. Świadczy to o
faktycznym zainteresowaniu tą problematyką, a przyczyn takiego stanu rzeczy jest
kilka i wynikają one nijako z dwóch źródeł. Etycznych regulacji prowadzenia
działalności gospodarczej z jednej strony domaga się społeczeństwo, z drugiej zaś taką
potrzebę zgłasza sam świat biznesu. 55
W dzisiejszych czasach biznes bardzo silnie oddziałuje na życie człowieka każdy jest weń uwikłany chociażby poprzez pracę zawodową. Powoduje to społeczna
potrzebę regulacji etycznych w tym zakresie. Ponadto nastąpiła pewnego rodzaju
komercjalizacja większości sfer życia (właściwie wszystko można dziś kupić;
wszystko też jest na sprzedaż – także prywatność). Wysoce rozwinięta konsumpcja i
możliwość swobodnego zaspokajania swoich potrzeb na rynku, również przyczynia się
do powiązania jednostek we na wspólnym polu – aktywności gospodarczej. Ten stan
rzeczy doskonale opisuje poniższy cytat: „Wystarczy wyjść na ulicę nowoczesnego
miasta i zastanowić się, co ludzie robią najczęściej. Nie ulega wątpliwości, że dwie
rzeczy: pracują i kupują. Po drodze jeszcze zachodzą do banków, biur maklerskich,
kantorów. Większość ich życia upływa w kręgu ekonomii, na produkcji i konsumpcji.
Wątkiem głównym – przedmiotem aspiracji, tematem konwersacji, obiektem interakcji
transakcji – są towary i pieniądze. Oczywiście nie było tak zawsze. W społeczeństwach
tradycyjnych dominowały inne wątki: życie rodzinne, życie religijne, życie wojownicze
czy rycerskie. Tak mocny akcent na ekonomię jest niewątpliwą osobliwością
społeczeństwa nowoczesnego.” 56
54
Por. B. Klimczak: Etyka gospodarcza. Warszawa 1996, s. 8 – 16.
Por. A Strzelecki: Moda na etykę. Współczesna refleksja etyczna w biznesie i fenomen jej popularności. Studia
i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2005, s. 22
56
P. Sztompka: Socjologia. Kraków, 2003, s.564.
55
30
Poza aspektem socjologicznym, należy także zwrócić uwagę na pewną
samoistną potrzebę poza prawnych regulacji działalności gospodarczej. Prawo jest
oczywiście konicznym minimum, jednak jego przestrzeganie nie zawsze oznacza
zachowania etyczne. Tymczasem do prowadzenia biznesu konieczne jest minimum
zaufania do partnerów, klientów czy producentów. Widać tutaj zatem zainteresowanie
etyką inicjowane nie tylko przez podmioty zewnętrzne (spółeceńtwo), ale także
odśrodkowa wolę etycznych praktyk. Wskazuje się ponadto, że świat biznesu
potrzebuje regulacji jeszcze z jednego powodu – ponieważ współcześnie gospodarka
rywalizuje z polityką o znaczenie w sferze publicznej. O ile odwieczna walka o władzę
została okiełznana system demokratyczny, o tyle gospodarka nie ma mechanizmów,
które pozwoliłyby społeczeństwu wpływać na jej kształt. Tymczasem władza opiera
się dziś na dostępności środków i możliwości ich użycia; współczesne organizacje są
ważnymi graczami politycznymi a globalizacja przyśpiesza tę tendencję. Stąd potrzeba
wewnętrznych regulacji. 57
2.4.3. Poziomy etyki gospodarczej
Etyka gospodarcza może i powinna być uprawiana na kilku poziomach
(globalnym, systemowym, organizacyjnym i indywidualnym) 58.
Poziom globalny obejmuje całokształt światowego obrotu gospodarczego i
wszystkie działania w tym zakresie. Opiera się na pewnych międzynarodowych
standardach postępowania wypracowanych w drodze porozumienia i wzajemnego
poszanowania różnic religijnych i kulturowych. Ich wyrazem są ogólne kodeksy
etyczne będące rezultatem ponadnarodowych inicjatyw. Etyka w wymiarze globalnym
jest szczególnie istotna w obliczu postępującej globalizacji i internacjonalizacji
przedsiębiorstw.
57
Por. A Strzelecki: Moda na etykę. Współczesna refleksja etyczna w biznesie i fenomen jej popularności. Studia
i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2005, s. 23
58
Por. Wykłady z przedmiotu: Etyki zawodowe, prof. UŚ dr hab. D. Ślęczek – Czakon, Uniwersytety Śląski w
Katowicach, 2010.
31
Etyka na poziomie systemowym dotyczy decyzji podejmowanych przez
polityków i ekonomistów w ramach krajowych gospodarek rynkowych oraz systemów
instytucjonalnych. Powinna służyć dobru wspólnemu i społecznej sprawiedliwości.
Etyka organizacyjna odnosi się do poziomu poszczególnych instytucji.
Współcześnie działalność gospodarcza odbywa się głównie za pośrednictwem
organizacji i to tutaj właśnie regulowane są etyczne zachowania poszczególnych
podmiotów, tak indywidualnych jak i grupowych. Zadaniem etyki organizacyjnej jest
określenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, metody i narzędzi temu
służących oraz etycznych regulacji wewnątrzorganizacyjnych.
Etyka indywidualna dotyczy poszczególnych osób, wyznawanych przez nich
norm i wartości oraz ich uczestnictwa w rynku. Choć ma ona najmniejszy zasięg, jest
kluczowa gdyż leży u podstaw szerzej określonych poziomów etyki. Stanowi pewnego
rodzaju fundament, bez którego niemożliwa jest realizacja jakichkolwiek dalszych
inicjatyw etycznych.
Etyka globalna
Etyka systemowa
Etyka organizacyjna
Etyka indywidualna
Rysunek nr 1. Poziomy etyki
Źródło: Wykłady z przedmiotu: Etyki zawodowe, prof. UŚ dr hab. D. Ślęczek – Czakon, Uniwersytety
Śląski w Katowicach, 2010.
32
2.5.
Podsumowanie
Kształt współczesnego świat, jego złożoności i ciągła zmienność, bez wątpienia
stanowią wyzwanie dla każdego systemu normatywnego. Niezwykle szybo
postępujący rozwój nauki, techniki oraz gospodarki, powoduje powstawanie sytuacji
zupełni nowych, rodzi problemy, które nigdy dotąd nie musiały być rozwiązane. Jak
się zachować w tych okolicznościach? Czym kierować w podejmowaniu decyzji?
Odpowiedzi na te i inne pytania poszukuje etyka, przybierając formę etyk
szczegółowych, poświęconych poszczególnym dziedzinom ludzkiej działalności.
Etyka biznesu zajmuje się etycznymi aspektami działalności ekonomicznej. Z
jednej strony uwikłanie człowieka w sferę aktywności gospodarczej jest tak duże i
dynamicznie postępujące, iż przeszliśmy nad nim do porządku dziennego, uznając za
konieczny element współczesnego życia i następstwo naszych czasów. Z drugiej zaś
złożoność procesów w jakie jesteśmy zaangażowani, ich międzynarodowy wymiar i
brak
możliwości
kontroli
wywołuje
silną
potrzebę
pewnych
unormowań,
niekoniecznie prawnych. Prawo jak wiadomo nie wystarcza do regulowania norm
współżycia
ludzkiego,
takich
jak
uczciwość,
rzetelność,
sprawiedliwość,
odpowiedzialność czy wzajemny szacunek. Tym zajmuje się etyka. Zapotrzebowanie
na etykę w sferze działalności gospodarczej nie jest więc modą, czy nowym sposobem
konkurowania i kreowania wizerunku przedsiębiorstw (choć może do tego służyć),
lecz odpowiedzią na realne potrzeby ludzi, widzących w etyce nadrzędną wartość.
33
ROZDZIAŁ 3
MIĘDZYNARODOWY WYMIAR OGÓLNYCH KODESKÓW ETYCZNYCH
3.1.
Kodeksy etyczne
Kodeksy etyczne są zbiorami norm postępowania i wzorów zachowania
podmiotów działających w sferze szeroko rozumianego biznesu. W zależności od
zakresu działalności gospodarczej jakiej dotyczą, oraz poziomu szczegółowości,
można wyróżnić dwa rodzaje kodeksów etycznych. Kodeksy ogólne, które to
adresowane są do wszystkich, dotyczą szerokiego grona podmiotów gospodarczych
(indywidualnych i grupowych), i są najczęściej wyrazem pewnych powszechnych
norm zachowania opartych na uniwersalnych wartościach; mogą odnosić się też to
określonych grup zawodowych. Kodeksy szczegółowe normujące działanie ściśle
określonej grupy, np. pracowników danego przedsiębiorstwa lub członków
organizacji. 59
Kodeksy, tak ogólne jak i szczegółowe, mają określona strukturę; są podobnie
zbudowane. Cześć wstępna określa zazwyczaj podstawowe zasady jakimi organizacja
się kieruje, zawiera preambułę lub bezpośredni przekaz od najwyższego kierownictwa;
tutaj sformułowana jest wizja, misja i cele. Właściwa część kodeksu składa się z
rozdziałów i podrozdziałów poświęconym konkretnym zagadnieniem. W zależności
od przyjętego stylu, mogą one by uporządkowane wg zagadnień (np.: poufność,
realizacja zmówień, praktyki monopolistyczne, dyskryminacja i molestowanie,
ochrona
środowiska,
przyjmowanie
prezentów
i
upominków,
zdrowie
i
bezpieczeństwo pracy, testowanie na zwierzętach, konflikt interesów itd.), wg grupy
interesariuszy (pracownicy, kierownictwo, dostawcy, podwykonawcy, klienci,
konkurencja, społeczeństwo itd.) lub przybrać formę mieszaną. 60
59
60
Por. W. Gasparski: Wykłady z etyki biznesu. Warszawa 2007, s. 276.
Por. tamże, s. 281 – 284.
34
3.2.
Inicjatywy międzynarodowe
Ogólne kodeksy etyczne mogą mieć dwojaki charakter. Z jednej strony są
wyrazem
pewnych
międzynarodowych
standardów
postępowania
w
sferze
działalności gospodarczej wypracowanych na światowych forach przedstawicieli
świata biznesu, z drugiej zaś mogą określać etykę zawodową danej grupy branżowej,
np. lekarzy czy prawników, co również ma ponadnarodowy charakter.
3.2.1. Manifest z Davos
Jednym z pierwszych dokumentów, mającym charakter kodeksu etycznego był
Manifest z Davos, który został opracowany podczas trzeciego Europejskiego
Sympozjum Zarządzania w 1973 r.
tylko
przynoszenie
zysku,
ale
61
Stwierdzono wówczas, że rolą biznesu jest nie
także
odpowiedzialność
wobec
wszystkich
interesariuszy i społeczeństwa, a zawarte z nim postanowienia skierowano do
menedżerów i ogólnie rozumianego kierownictwa firm jako grupy zawodowej
odpowiedzialnej za realizacja powyższych założeń.
Manifest z Davos:
A. Zawodowym zadaniem kierownictwa przedsiębiorstwa jest służyć klientom, współpracownikom,
kapitałodawcom i społeczeństwu oraz równoważyć ich sporne interesy.
B. 1. Kierownictwo przedsiębiorstwa ma służyć klientom. Powinno ono zadowalać potrzeby klientów
w możliwie najlepszy sposób. Należy dążyć do czystej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami,
która zapewnia największą wiarygodność cen, jakość i różnorodność produktów. Kierownictwo
przedsiębiorstwa powinno próbować przekształcać nowe idee i postęp technologiczny w rynkowe
produkty i usługi.
B. 2. Kierownictwo przedsiębiorstwa ma służyć współpracownikom, ponieważ kierownictwo jest w
wolnym społeczeństwie akceptowane przez współpracowników tylko wtedy, gdy równocześnie broni
ich interesów. Kierownictwo przedsiębiorstwa powinno dbać o zapewnienie miejsc pracy, regulację
61
Por: H. Steinmann, G. Schreyogg: Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem : koncepcje, funkcje,
przykłady. Wrocław 2001, s. 78-79.
35
dochodów realnych i przyczyniać się do humanizacji pracy.
B.3. Kierownictwo przedsiębiorstwa ma służyć kapitałodawcom. Powinno im zapewnić dywidendy,
które są wyższe niż stopa procentowa pożyczek państwowych. To wyższe oprocentowanie jest
konieczne, ponieważ musi być w nim zawarta premia za wyższe ryzyko. Kierownictwo
przedsiębiorstwa jest powiernikiem dawcy kapitału
B.4. Kierownictwo przedsiębiorstwa ma służyć społeczeństwu. Kierownictwo przedsiębiorstwa
powinno zapewnić przyszłym generacjom warte życia środowisko. Kierownictwo przedsiębiorstwa
powinno wykorzystać wiedzę i środki, jakie są mu powierzone dla dobra społeczeństwa. Musi ono
udostępnić naukowemu kierownictwu przedsiębiorstwa nowości poznawcze i popierać postęp
techniczny. Ma ono, poprzez kierowniczą rolę przedsiębiorstwa, umożliwić wspólnocie wypełnianie
jej zadań. Zarządzanie powinno swoją wiedzę i doświadczenie postawić w służbę społeczeństwu.
C. Świadczenie usług kierownictwa przedsiębiorstwa wobec klientów, współpracowników,
kapitałodawców i społeczeństwa jest tylko wtedy możliwe, gdy egzystencja przedsiębiorstwa jest
długoterminowo zapewniona. Konieczne są tu wystarczające zyski przedsiębiorstwa. Zysk
przedsiębiorstwa jest zatem koniecznym środkiem, a nie ostatecznym celem kierownictwa
przedsiębiorstwa.
Tabela nr 4. Manifest z Davos.
Źródło: H. Steinmann, G. Schreyogg: Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem :
koncepcje, funkcje, przykłady. Wrocław 2001, s. 78-79.
Powyższy dokument określa zadania kadry kierowniczej jako służbę. Klientom
poprzez zaspokajanie ich potrzeb i dążenie do czystej konkurencji, która wraz z
postępem technologicznym spowoduje podniesienie jakości usług i produktów.
Współpracownikom i podwładnym w zakresie zapewnienia miejsc pracy i realnego
dochodu oraz poprawy warunków pracy. Kapitałodawcom poprzez generowanie
dochodu i zapewnie dywidendy jako premii za poniesieni one ryzyko inwestycyjne.
Służba wobec społeczeństwa przejawia się w dbałości o środowisko naturalne dla
dobra
przeszłych
generacji. 62Taki
zapis
jest
wyrazem
zachowania
zasady
sprawiedliwości międzypokoleniowej która realizowana jest poprzez zrównoważony
rozwoju. Ostateczna konkluzja jaka wynika z zaleceń Manifestu z Davos, to wyraźne
62
H. Steinmann, G. Schreyogg: Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem : koncepcje, funkcje,
przykłady. Wrocław 2001, s. 78-79.
36
określenie roli zysku jako środka do realizacji powyższych celów, a nie celu samego w
sobie.
3.2.2. Globalne zasady Sullivana
Innym ważnym zbiorem reguł postępowania w sferze działalności gospodarczej
są Globalne zasady Sullivana (The Global Sullivan Principles of Social
Responsibility). Spisane po raz pierwszy w 1977 r. wiązały się głównie z walką z
apartheidem oraz z wyzyskiem pracowników w Afryce przez amerykańskie
korporacje. Inspiratorem i pomysłodawcą był L. H. Sullivan, który następnie,
zachęcony przez organizacje walczące o prawa człowieka, rządy, a także samo
środowisko biznesowe opracował ulepszoną wersję zasad. Została ona ogłoszona jako
Globalne Zasady Sullivana na specjalnym zgromadzeniu ONZ w 1999 r. 63
Zasady te oparte są na uniwersalnych prawach człowieka, wyrażają się w
prawach i godności pracowników. Zalecają zapewnienie równych szans zatrudnionym
na wszystkich szczeblach oraz poszanowanie pracowników ze względu na kolor ich
skóry, rasę, płeć, wiek, pochodzenie etniczne oraz przekonania religijne. Stanowczo
zakazuje się takich praktyk jak wyzysk dzieci, kara fizyczna, wykorzystywanie kobiet,
niewolnictwo oraz wszelkie formy pracy przymusowej. Zasady te zapewniają
pracownikom swobodę zrzeszania się i przynależności do różnych organizacji.
Zalecają zapewnienie pracownikom możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb
oraz rozwijania swoich umiejętności, a także zagwarantowania bezpieczeństwa w
miejscu pracy. Opowiadają się za promowaniem uczciwej konkurencji oraz
przeciwdziałaniu korupcji. Podkreślają znaczenie społecznej odpowiedzialności
biznesu i nakazują działanie na rzecz lokalnej społeczności poprzez wspieranie
edukacji i kultury oraz dbałości o socjalne bezpieczeństwo pracowników. Promują
także ideę zrównoważonego rozwoju i zachowania środowiska naturalnego dla
przyszłych pokoleń. 64
63
64
Por. http://www.csrinfo.org/pl/component/content/article/1672-na-czym-polegaj-globalne-zasady-sullivana
Por. The Global Sullivan Principles of Social Responsibility w: http://www.thesullivanfoundation.org/
As a company which endorses the Global Sullivan Principles we will respect the law, and as a responsible
member of society we will apply these Principles with integrity consistent with the legitimate role of business.
37
Przyjęcie Globalnych Zasad Sullivana przez daną korporację obliguje do ich
przestrzegania we wszystkich należących do niej oddziałach i fabrykach. Jest to
niezwykle ważne w obliczu postępującej globalizacji przejawiającej się częstym
lokowaniem zakładów produkcyjnych w krajach o niższych kosztach pracy i kosztach
operacyjnych
Aby przyłączyć się do społeczności przestrzegającej Globalnych Zasad
Sullivana należy zgłosić się do Fundacji Sullivana, 65 która stoi na straży ich
transparentności. Na stronie internetowej Fundacji dostępna jest także lista obecnych
sygnatariuszy.
3.2.3. Zasady Okrągłego Stołu z Caux
Ważną inicjatywą wypływająca z potrzeby promowania etycznego kapitalizmu
są tzw. Zasady Okrągłego Stołu z Caux (Caux Round Table Priniciples for Buisiness),
powstałe w 1986 r. Projektodawcami byli liderzy świata biznesu z Europy, Japonii
i Stanów Zjednoczonych. Owe zasady opierają się na dwóch ideach: kyosei i godności
ludzkiej. Japońska koncepcja kyosei oznacza życie i pracę dla wspólnego dobra, tak
aby kooperacja i wzajemna pomyślność mogła współistnieć ze zdrową i uczciwą
We will develop and implement company policies, procedures, training and internal reporting structures to
ensure commitment to these Principles throughout our organization. We believe the application of these
Principles will achieve greater tolerance and better understanding among peoples, and advance the culture of
peace.
Accordingly, we will:
Express our support for universal human rights and, particularly, those of our employees, the communities
within which we operate, and parties with whom we do business.
Promote equal opportunity for our employees at all levels of the company with respect to issues such as color,
race, gender, age, ethnicity or religious beliefs, and operate without unacceptable worker treatment such as the
exploitation of children, physical punishment, female abuse, involuntary servitude, or other forms of abuse.
Respect our employees' voluntary freedom of association.
Compensate our employees to enable them to meet at least their basic needs and provide the opportunity to
improve their skill and capability in order to raise their social and economic opportunities.
Provide a safe and healthy workplace; protect human health and the environment; and promote sustainable
development.
Promote fair competition including respect for intellectual and other property rights, and not offer, pay or
accept bribes.
Work with governments and communities in which we do business to improve the quality of life in those
communities-- their educational, cultural, economic and social well being--and seek to provide training and
opportunities for workers from disadvantaged backgrounds.
Promote the application of these Principles by those with whom we do business.
We will be transparent in our implementation of these Principles and provide information which demonstrates
publicly our commitment to them.
65
Adres strony internetowej fundacji: http://www.thesullivanfoundation.org/
38
konkurencją. Ludzka godność jest natomiast jedną z podstawowych, przyrodzonych
wartości jednostki i nie może być traktowana jako narzędzie do osiągnięcia zamiarów
innych lub spełnienia nacisków większości. 66
Uczestnicy Okrągłego Stołu z
Caux
podkreślili znaczenie
globalnej
odpowiedzialności kół biznesu za zmniejszanie gospodarczych i społecznych
nierówności oraz zagrożeń dla pokoju na świecie. Uznali także, że wspólne
przywództwo jest konieczne dla osiągnięcia pewnej ponadnarodowej harmonii.
Zwrócono szczególną uwagę na rozwój trwałej przyjaźni, zrozumienia i współpracy,
opartych na wspólnym szacunku dla najwyższych wartości moralnych, i na
odpowiedzialnym działaniu jednostek w ich własnych sferach wpływu.
Dokument składa się z części wstępnej i preambuły oraz Zasad Ogólnych i
Zasad postępowania wobec interesariuszy, zawierających bardziej szczegółowe
zalecenia. Zasady ogólne zakładają odpowiedzialne prowadzenie działalności
gospodarczej, przez co rozumie się dostarczanie na rynek produktów i usług o jakości
adekwatnej do ich ceny, utrzymanie ekonomicznie dobrej kondycji przedsiębiorstwa z
uwzględnieniem jego społecznej odpowiedzialności wobec członków społeczności
lokalnych, narodowych, regionalnych i globalnych. Ponadto podkreśla się rolę
innowacyjności i transparentności oraz konieczność poszanowania prawa i dbałości o
środowisko naturalne. Ważne znaczenia przypisano również działaniom zmierzającym
ku liberalizacji handlu światowego, tworzeniu nowych miejsc pracy i zwiększaniu siły
nabywczej obywateli, co przyczyniać ma się do społecznego postępu. 67
Zasady ogólne, Okrągły Stół z Caux:
Zasada 1. Odpowiedzialność biznesu: od odpowiedzialności wobec akcjonariuszy ku koncepcji
odpowiedzialności wobec interesariuszy.
O społecznej wartości biznesu decyduje poziom zamożności i zatrudnienia, jakie zapewnia, jak
również produkty i usługi dostarczane na rynek za rozsądną cenę odpowiadającą ich jakości. By
wytworzyć takie wartości, biznes musi utrzymać swoją kondycję ekonomiczną, jednakże samo
przetrwanie nie jest jego ostatecznym celem.
66
67
Por. http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=8
Por. tamże.
39
Biznes powinien również odgrywać rolę w poprawie warunków życia wszystkich klientów,
pracowników oraz akcjonariuszy, poprzez dzielenie się z nimi dobrami przez siebie wytworzonymi.
Dostawcy i konkurenci powinni oczekiwać, że biznes będzie honorował swoje zobowiązania w duchu
uczciwości i rzetelności. Biznes, jako odpowiedzialny obywatel lokalnych, narodowych, regionalnych
i globalnych społeczności, ma swoją rolę w kształtowaniu ich przyszłości.
Zasada 2. Ekonomiczne i społeczne oddziaływanie biznesu: ku innowacjom, sprawiedliwości i
wspólnocie światowej
Firmy zakładane za granicą w celu podejmowania działalności produkcyjnej lub handlowej, również
tam powinny - poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększanie siły nabywczej obywateli przyczyniać się do postępu społecznego. Biznes powinien także wspierać przestrzeganie praw
człowieka, rozwój edukacji, wzrost zamożności i ożywienie gospodarcze krajów, w których działa.
Biznes powinien przyczyniać się do ekonomicznego i społecznego rozwoju nie tylko w krajach, w
których działa, ale również do rozwoju całej społeczności światowej, poprzez efektywne i rozważne
wykorzystywanie zasobów naturalnych, stosowanie się do zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz
położenie nacisku na wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, innowacji w metodach
produkcji, marketingu i komunikacji.
Zasada 3. Zachowanie biznesowe: wyjście poza literę prawa ku duchowi zaufania
Akceptując słuszność uregulowań prawnych dotyczących tajemnicy handlowej, biznes powinien
uznać, że szczerość, otwartość, prawdomówność, dotrzymywanie obietnic i przejrzystość jego działań
przyczyniają się nie tylko do zwiększenia jego wiarygodności i stabilności, lecz również do łagodzenia
napięć między firmami i do usprawniania zawieranych przez nie transakcji, szczególnie na poziomie
międzynarodowym.
Zasada 4. Poszanowanie dla reguł prawnych
W celu uniknięcia napięć oraz by promować swobodę handlu, równe warunki konkurencji, a także
uczciwe i bezstronne traktowanie wszystkich uczestników, biznes powinien respektować zarówno
prawo międzynarodowe, jak i lokalne. Ponadto biznes powinien być świadomy faktu, że niektóre jego
działania, choć legalne, mogą przynosić niekorzystne rezultaty.
Zasada 5. Wsparcie wielostronnej wymiany handlowej
Biznes powinien wspierać wielostronne układy handlowe zawarte przez GATT/Światową Organizację
Handlu i podobne porozumienia międzynarodowe. Powinien również współuczestniczyć w
promowaniu postępowej i rozsądnej liberalizacji handlu oraz, respektując cele polityki narodowej,
zmniejszać wewnętrzne bariery, które przeszkadzają globalnemu handlowi.
Zasada 6. Poszanowanie środowiska
Biznes powinien chronić, a gdzie jest to możliwe, przyczyniać się do poprawy stanu środowiska,
promować zrównoważony rozwój i przeciwdziałać marnotrawieniu zasobów naturalnych.
40
Zasada 7. Unikanie działań sprzecznych z prawem
Biznes nie powinien dopuszczać do łapówkarstwa, prania brudnych pieniędzy ani innych praktyk
korupcyjnych. Powinien współpracując z innymi przyczyniać się do eliminowania takich praktyk. Nie
powinien uczestniczyć w handlu bronią i innymi materiałami używanymi przez terrorystów, w handlu
narkotykami i kontaktach ze zorganizowaną przestępczością.
Tabela nr 5. Zasady ogólne, Okrągły Stół z Caux.
Źródło: http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=8, na podstawie tłumaczenia B. Roka,
1994.
Z kolei Zasady postępowania wobec interesariuszy określają relacją z
klientami,
pracownikami,
inwestorami,
dostawcami,
konkurentami
oraz
społecznościami lokalnymi. I tak wobec klientów nakazuje się uczciwe traktowanie i
dostarczenia produktów i usług najwyższej jakości; takich by nie narażały one ich
życie i zdrowia, ale podnosiły zadowolenie i były nieszkodliwe dla środowiska
naturalnego. Zatrudnionym należy zapewnić odpowiednie warunki pracy i godne
wynagrodzenie; prowadzić politykę jawności, uczciwości i dać możliwość wyrażania
swoich opinii i sugestii; niedyskryminować, zachęcać do rozwoju zawodowego a w
razie konfliktu podejmować negocjacje w dobrej wierze. Wobec inwestorów należy
odpowiedzialnie zarządzać w dbałości o powierzony kapitał i generować zysk, a także
uwzględniać i szanować ich sugestie, żądania i decyzje formalne. W stosunku do
konkurentów należy przestrzegać zasad uczciwej konkurencji, szanować prawo
własności (w tym intelektualnej) oraz odmawiać przyjęcia korzyści z działań
nieetycznych, takich jak np.: wywiad gospodarczy. Wobec społeczności lokalnych
należy w pierwszej kolejności szanować prawa i wolności człowieka a także
kulturową odmienność i jej wartość. Zwraca się także uwagę na obowiązek popierania
polityki publicznej służącej poprawie jakości życia, oraz promowania, niejednokrotnie
finansowego wspierania, inicjatyw charytatywnych i przedsięwzięć służących
podnoszeniu poziomu zdrowia, edukacji, zamożności oraz bezpieczeństwa w miejscu
pracy.68
68
Por. http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=8
41
Zasady postępowania wobec interesariuszy, Okrągły Stół z Caux:
Klienci. Jesteśmy zwolennikami traktowania wszystkich klientów z należnym szacunkiem, niezależnie
od tego, czy nabywają towary i usługi bezpośrednio od nas, czy też kupują je na rynku. Dlatego też
jesteśmy odpowiedzialni za:
• oferowanie naszym klientom produktów i usług o najwyższej jakości zgodnych z ich wymaganiami;
• uczciwe traktowanie naszych klientów we wszystkich aspektach zawieranych z nimi transakcji,
włączając w to wysoki poziom usług i zadośćuczynienie w wypadku braku satysfakcji z ich strony;
• dołożenie wszelkich starań, aby nasze produkty i usługi przyczyniały się do zachowania lub
polepszenia zdrowia i bezpieczeństwa naszych klientów, a także jakości środowiska, w którym żyją;
• zapewnienie poszanowania godności ludzkiej w oferowanych produktach, działaniach
marketingowych i reklamie;
• poszanowanie integralności kulturowej naszych klientów.
Pracownicy. Jesteśmy zwolennikami poszanowania godności każdego pracownika i traktowania
interesów pracowników z należytą powagą. Dlatego też jesteśmy odpowiedzialni za:
• zapewnienie miejsca pracy i wynagrodzenia, które pozwala na poprawę warunków życia
pracownika;
• zapewnienie warunków pracy, które szanują zdrowie i godność pracownika;
• uczciwość w kontaktach z pracownikami i prowadzenie otwartej polityki informacyjnej,
ograniczonej jedynie wymaganiami prawa oraz konkurencji;
• słuchanie oraz, gdziekolwiek jest to możliwe, działanie zgodnie z sugestiami, pomysłami,
postulatami i zażaleniami pracowników;
• zaangażowanie w prowadzenie negocjacji w dobrej wierze, gdy tylko pojawiają się konflikty;
• unikanie praktyk dyskryminacyjnych i zagwarantowanie równego traktowania oraz równych szans
niezależnie od płci, wieku, rasy czy religii;
• promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na stanowiskach, na których mogą być
autentycznie przydatne;
• ochronę pracowników przed możliwymi do uniknięcia obrażeniami i chorobami w miejscu pracy;
• zachętę i pomoc w zdobywaniu przez pracowników przydatnych i dających się wykorzystać także w
innych zawodach umiejętności i wiedzy;
• wyczulenie na poważne problemy dotyczące bezrobocia, często związane z decyzjami
podejmowanymi przez biznes, poszukiwanie współpracy z rządami, przedstawicielami pracowników
oraz innymi agendami w celu rozwiązywania tych kwestii.
Właściciele/inwestorzy. Cenimy zaufanie, jakie pokładają w nas inwestorzy. Dlatego też jesteśmy
odpowiedzialni za:
42
• profesjonalne i rzetelne zarządzanie w celu zapewnienia uczciwych i konkurencyjnych zysków z
poczynionych inwestycji;
• przekazywanie właścicielom/inwestorom istotnych informacji, ograniczonych jedynie przepisami
prawa i zasadami konkurencji;
• ochranianie i powiększanie aktywów właścicieli/inwestorów;
• respektowanie wymagań, sugestii, skarg i formalnych postanowień właścicieli/inwestorów.
Dostawcy. Nasze stosunki z dostawcami i podwykonawcami muszą być oparte na zasadach
wzajemnego poszanowania. Dlatego też jesteśmy odpowiedzialni za:
• dążenie do uczciwości i prawdomówności we wszystkich naszych działaniach, włączając w to
politykę cenową, udzielanie licencji oraz praw do sprzedaży;
• zapewnienie wolności naszych działań od przymusu i niepotrzebnych sporów prawnych;
• rozwijanie długoterminowej stabilizacji w relacjach z dostawcami w zamian za wartość, jakość,
konkurencyjność i pewność ich dostaw;
• udostępnianie informacji dostawcom oraz włączanie ich w procesy planowania;
• terminową zapłatę zgodnie z warunkami umów;
• poszukiwanie, zachęcanie i preferowanie takich dostawców i podwykonawców, którzy zatrudniając
pracowników przestrzegają zasad poszanowania ludzkiej godności.
Konkurenci. Uczciwa konkurencja jest jednym z podstawowych warunków wzrostu bogactwa
narodów oraz czynnikiem umożliwiającym sprawiedliwy podział dóbr i usług. Dlatego też jesteśmy
odpowiedzialni za:
• wspieranie wolnego rynku handlu i inwestycji;
• promowanie zachowań konkurencyjnych, które przynosiłyby korzyści społeczeństwu i środowisku
oraz byłyby wyrazem wzajemnego szacunku między konkurentami;
• powstrzymanie się od udzielania i partycypowania w udzielaniu nieuczciwych korzyści majątkowych
oraz przywilejów w celu zapewnienia sobie przewagi nad konkurencją;
• respektowanie praw własności materialnej i intelektualnej;
• przeciwstawianie się zdobywaniu informacji gospodarczych w sposób nieuczciwy i nieetyczny, jak
np. szpiegostwo przemysłowe.
Wspólnoty lokalne. Jako obywatele globalnej wspólnoty możemy przyczynić się do wzmocnienia
organizacji działających na rzecz reform i praw człowieka w tych wspólnotach, w których działamy.
Dlatego też jesteśmy odpowiedzialni w tych wspólnotach za:
• respektowanie i promowanie praw człowieka i instytucji demokratycznych tam gdzie jest to
możliwe;
• uznawanie zobowiązań rządów względem społeczeństwa i wspieranie polityki oraz działań
mających na celu promowanie rozwoju człowieka poprzez harmonijne stosunki pomiędzy gospodarką
43
i innymi obszarami życia społecznego;
• współpracę z organizacjami dążącymi do podnoszenia poziomu zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa
w miejscu pracy i wzrostu dobrobytu;
• promowanie i stymulowanie zrównoważonego rozwoju oraz odgrywanie wiodącej roli w
działaniach na rzecz ochrony i poprawy środowiska oraz zachowania zasobów naturalnych Ziemi;
• wspieranie pokoju, bezpieczeństwa, różnorodności i integracji społecznej;
• poszanowanie integralności kultur lokalnych;
• bycie dobrym obywatelem poprzez donacje na cele charytatywne, edukację i kulturę oraz dzięki
udziałowi pracowników w życiu społecznym i inicjatywach obywatelskich.
Tabela nr 6. Zasady postępowania wobec interesariuszy, Okrągły Stóu z Caux.
Źródło: http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=8, na podstawie tłumaczenia B. Roka,
1994.
Międzynarodowa inicjatywa jaką jest Caux Round Table Priniciples for
Buisiness słusznie zakłada, że postępowanie w biznesie może wpływać na
międzyludzkie relacje oraz stosunki pomiędzy narodami. Przestrzeganie etycznych
zasad postępowania, zwykłej uczciwości i wzajemnego szacunku przyczynia się więc
to budowania owych relacji w oparciu o globalne zaufanie, które wpłynąć może na
poprawę społecznych i ekonomicznych warunków życia wszystkich ludzi.
Warto w tym miejscu nadmienić, iż pierwotna inicjatywa odnosząca się jedynie
do wypracowania zasad etycznych dotyczących sfery gospodarczej została później
rozszerzona. Obecnie Caux Round Table Priniciples dotyczą także sektora
publicznego i życia politycznego (Principles for Government
pozarządowych (Principles for NGOs
Responsible Globalization
70
69
), organizacji
), procesu globalizacji (Principles for
71
), a także odpowiedzialnej konsumpcji (Principles for
Ownership of Wealth 72).
69
Szerzej w: http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=55
Szerzej w: http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=101
71
Szerzej w: http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=103
72
Szerzej w: http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=102
70
44
3.2.4. Global Compact
Innym ważnym przedsięwzięciem o międzynarodowym charakterze jest
inicjatywa Global Compact która została przedstawiona przez Kofi Annana,
Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, w przemówieniu
wygłoszonym podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos 31 stycznia 1999
r. Stworzono wówczas 9 zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy oraz
środowiska naturalnego i zaapelowano do przedstawicieli świata biznesu na całym
świecie, by je poparli, przyjęli, i stosowali we wszystkich sferach ich działalności.
Podczas szczytu liderów w czerwcu 2004 roku, ogłoszono nową, dziesiątą zasadę
Global Compact. Dotyczy ona przeciwdziałania korupcji i jest odpowiedzią na
społeczne zapotrzebowanie na regulacje w tym zakresie.
10 zasad Global Compact (GC):
Prawa człowieka:
Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
Standardy pracy:
Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.
Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
Środowisko naturalne:
Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności
ekologicznej.
Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
Przeciwdziałanie korupcji:
Zasada 10.Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.
Tabela nr 7. 10 zasad Global Compact.
Źródło: http://www.globalcompact.org.pl/pol/Global-Compact/10-Zasad-GC
45
Powyższe zasady wynikają z fundamentalnych dokumentów takich jak:
Powszechna deklaracja praw człowieka (The Universal Declaration of Human
Rights), Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych
Zasadach i Prawach w Pracy (The International Labour Organization's Declaration
on Fundamental Principles and Rights at Work) , Deklaracji z Rio o Środowisku
Naturalnym i Rozwoju, Agenda 21 (The Rio Declaration on Environment and
Development), Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (United
Nations Convention against Corruption).
Global
Compact
to
jednak
nie
tylko
kodeks
postępowania,
ale
międzynarodowa sieć, której członkami są obecnie: władze rządowe wielu państw,
określające zasady na których bazują inicjatywy; firmy, od których oczekuje się
określonych działań; pracodawcy, skupiający w swoich rękach konkretne procesy
produkcji globalnej; organizacje pozarządowe reprezentujące rozległą społeczność
interesariuszy; oraz ONZ. Rdzeniem Global Compact jest Biuro GC i sześciu agend
ONZ: Międzynarodowej Organizacji Pracy, Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw
Człowieka, Programu Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska, Programu
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i Organizacji Rozwoju Przemysłu ONZ oraz
Biura ONZ ds. Kontroli Narkotyków i Zapobiegania Przestępczości. 73
Rysunek. 2. Zasięg sieci Global Compact w 2009 r.
Źródło: http://www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/index.html
73
Por. http://www.globalcompact.org.pl/pol/Global-Compact/Podstawowe-informacje
46
Dla realizacji przyjętych zadań Global Compact oferuje pomoc poprzez
mechanizmy takie jak: Dialog Społeczny, Centrum Wiedzy i Projekty. Powyższy
kodeks nie jest instrumentem regulacji w rozumieniu prawa, ani też organem kontroli.
Jest dobrowolną inicjatywą i opiera się na społecznej odpowiedzialności i
transparentności działania poszczególnych firm i instytucji. Według danych
zamieszczonych na stronie Global Compact Network Poland, ponad 2000 firm ze
wszystkich regionów świata, międzynarodowe środowiska pracy i organizacje
pozarządowe są zaangażowane w tą inicjatywę. 74
3.3.
Kodeksy etyki zawodowej
Obok
przedstawionych
powyżej globalnych
inicjatyw,
kodeksy etyki
zawodowej również określają pewne międzynarodowe normy postępowania, skupiając
się jednak na poszczególnych grupach branżowych. Ich sens opiera się na funkcjach
samej etyki zawodowej, która przede wszystkim reguluje wewnętrzne stosunki w
danej profesji, ale także relacje przedstawicieli grupy zawodowej z otoczeniem i
samym przedmiotem ich zainteresowań. Szczególnie istotne jest tu wyraźne wskazania
nadrzędnego celu działania oraz kręgu ludzi dla dobra których wykonuj się dany
zawód. Kodeksy etyki zawodowej określają zasady rzetelności i sumienności;
stanowią pewnego rodzaju wzór doskonałości profesjonalnej. Ponadto mogą pełnić
funkcje ostrzegawczą, ukazując zagrożenia nadużyć moralnych w danych zawodzie,
oraz edukacyjną – poprzez kształtowanie właściwych postaw. Normują zachowanie
przedstawicieli danej branży poza sferą zawodową oraz wzajemne relacje
przedstawicieli tej samej profesji (zasady pomocy koleżeńskiej, lojalności,
zawodowej, poufności). 75
Pojęcie kodeksu etyki zawodowej niejednokrotnie wywołuje pejoratywne
skojarzenia z względu na samo rozumienia słowa „kodeks”. Chodzi tu o problem
właściwej kodyfikacji, a więc zebrani i spisania wszelkich zasad jaki powinny zostać
uwzględnione w odniesieniu do danej profesji. Obawy te wydają się niebezpodstawne,
74
Por. http://www.globalcompact.org.pl/pol/Global-Compact/Podstawowe-informacje
Por. Wykłady z przedmiotu: Etyki zawodowe, prof. UŚ dr hab. D. Ślęczk – Czakon, Uniwersytety Śląski w
Katowicach, 2011.
75
47
istnieją bowiem liczne zagrożenia niewłaściwego skonstruowania kodeksu, takie jak
chociażby nadmierna ogólnikowość lub szczegółowość. Należy wystrzegać się
skłonności do zbyt literalnego rozumienia zawartych w kodeksie zapisów. Z
pewnością uznanie za moralnie właściwe jedynie takich działań, które zostały
dokładnie określone w kodeksie nie będzie słuszne. Podobnie jak przekonanie o
kompletności norm i wzorów postępowania zawartych w kodeksie, dla każdej sytuacji
jaka może zaistnieć w życiu zawodowym. Czy zatem kodeks etyki zawodowej może
niejako przejmować odpowiedzialność za podejmowane wybory i decyzje oraz ich
sutki? Czy powinien pozostawiać miejsc na własną interpretację stron?
Warto także zwrócić uwagę na zjawisko atomizacji społeczności zawodowych i
tworzenie norm odnoszących się jedynie do danej branży. Kodeksy etyki zawodowej
nie mogą funkcjonować w warunkach bezkontekstowych czy też być sprzeczne z
ogólnymi zasadami moralnymi. Przedstawione w nich zapisy stanowią tylko pewnego
rodzaju minimum jakie należy spełniać, czy też granicę, której nie można przekroczyć.
3.4.
Podsumowanie
O etyce biznesu mówi się dziś bardzo dużo, szczególnie w aspekcie społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR: corporate social responsibility)76 czy
koncepcji zrównoważonego rozwoju. Często zapomina się jednak, że etyczne
rozwiązania realizowane na poziomie organizacji są pochodną pewnych szczerszych
działań, inicjatyw międzynarodowych, czy wręcz globalnych.
Jak wskazano w pierwszym rozdziale niniejszej pracy, bez względu na różnice
kulturowe, religijne czy cywilizacyjne, ludzie uznają pewne uniwersalne wartości i na
ich podstawie formułują normy postępowania, którymi chcę się kierować także w
życiu gospodarczym, tym bardziej, że aktywność w tej sferze nabrała współcześnie
nowego znaczenia. Ucieleśnieniem tych pragnień są właśnie ogólne kodeksy etyczne,
powstałe na międzynarodowych forach, będące owocem współpracy przedstawicieli
świata biznesu z różnych kręgów. Zawarte w nich postulaty wyrażają nadrzędność
dobra, w rozumieniu całej ludzkości, nad partykularnymi interesami jednostki czy
76
http://www.ling.pl/corporate%20social%20responsibility%20%28csr%29
48
grupy; nieuczciwość i bezwzględna chęć zysku nie mogę być siłą napędowym wzrostu
gospodarczego. Postęp, rozwój nowych technologii, wytwarzanie lepszych produktów
i usług ma służyć ludziom. Podejmowanie aktywności gospodarczej powinno w
pierwszej kolejności odpowiadać potrzebom społecznym, a nie chęci wzbogacenia się.
Szczególnie istotnym elementem, pojawiającym się niemal we wszystkich
przedstawionych wyżej dokumentach, na który chciałabym zwrócić uwagę, jest
dbałość o środowisko naturalne i zachowanie bioróżnorodności. Bez względu na to
czy w ramach etyki środowiskowej zajmujemy stanowisko antropocentryczne,
biocentryczne czy holistyczne, 77 musimy dostrzegać negatywne konsekwencje
zbytniej ekspansji i ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze. W ekonomi
istnieją wszakże dwa przeciwstawne paradygmaty: ekologizacji ekonomi i
ekonomizacji ekologii78. Jestem zwolennikiem zrównoważonego rozwoju i ekonomii
77
Antropocentryzm zakłada, że człowiek może swobodnie korzystać ze środowiska naturalnego i
podporządkowywać je swoim potrzebom, jednak z zachowaniem umiaru; postuluje ochronę przyrody, jednak jej
zachowanie dla przyszłych pokoleń nie jest priorytetem. Stawia człowieka w centrum systemu biologicznego.
Biocentryzm nie wynosi człowieka ponad inne elementy natury, traktuje ją całościowo. Zakłada, że każda istota
żywa ma swoją autonomię i wartość, które człowiek powinien uznawać. Odrzuca homocentryzm, jako, że życie
ludzkie jest zależne od integracji z biosferą.
Holizm ujmuje naturę całościowo, włączając do niej także nieożywione elementy. Człowiek nie powinien
udomowiać zwierząt ani roślin, ani też wykorzystywać środowiska naturalnego w żaden inny sposób.
78
Paradygmat ekonomizacja ekologii opiera się na założeniach ekonomii klasycznej w tym ekonomii
środowiska oraz teorii efektów zewnętrznych; wykorzystuje narzędzia mikroekonomiczne i rachunek
optymalizacyjny. Bada się w jaki sposób gospodarować ograniczonymi zasobami: w aspekcie statycznym
dotyczy to oszczędności środków lub maksymalizacji wydajności, a aspekcie dynamicznym analizy
wykorzystania odnawialnych i nieodnawialnych zasobów w czasie, wprowadzenie ich na rynek i ustalenia ceny,
wpływu na rozwój i wzrost gospodarczy, związku pomiędzy dobrobytem materialnym i środowiskiem
naturalnym oraz ekonomicznych skutków zanieczyszczeń i ochrony środowiska. Ekonomia środowiska
wskazuję, iż problem ograniczonych zasobów może być rozwiązany poprzez ich substytucję oraz mechanizmy
rynkowe (dostosowanie ceny do popytu i podaży). Zakłada perspektywę mikroekonomiczną: efektywność z
punktu widzenia przedsiębiorstwa. Posługuje się takimi narzędziami jak podatki i opłaty ekologiczne oraz
uprawnienia zbywalne (prawo do emisji zanieczyszczeń). Krytycy zarzucają tej teorii zbytni optymizm w
zakresie substytucji oraz wiarę w niezawodność rynku (ustalenie zbyt wysokiej ceny, może spowodować, iż nie
wszystkich będzie stać na zakup danego dobra: np. wody pitnej). Ponadto ignoruje naturalną zdolność
środowiska do regeneracji i nie uwzględnia korelacji pomiędzy tempem zużycia zasobów a postępowaniem
zanieczyszczeń. Zakłada jedynie krótkookresową perspektywę.
Paradygmat ekologizacji ekonomii wywodzi się z etyki środowiskowej i ekonomii ekologicznej, bazuje na
założeniach ekonomii keynesowskiej (niestabilność gospodarcza, zawodność rynku i zmiany koniunktury
powinny być regulowane przez interwencje państwa). Przedmiotem zainteresowania ekonomii ekologicznej jest
odnawialny i nieodnawialny kapitał naturalny oraz jego wpływ na stabilność ekosystemów, zdolność
przetrwania środowiska przyrodniczego, równoważony rozwój oraz „czyste technologie”. Postuluje
dopasowanie procesów gospodarowania do ograniczonych zasobów, widzi granice rozwoju i konieczność
zachowania środowiska dla przyszłych pokoleń. Wykorzystuje takie narzędzia jak subsydia ekologiczne czy
kaucje zwrotne; zakłada ekologiczną reformę podatkową, czyli obniżenie kosztów pracy i zmniejszenie
podatków dochodów, a podniesienie opodatkowania zanieczyszczeń, szkód ekologicznych i zużycia kapitału
naturalnego. Ekonomia ekologiczna przyjmuje długookresową, makroekonomiczną perspektywę, ma
interdyscyplinarny charakter.
49
ekologicznej; społeczność międzynarodowa również coraz częściej popiera takie
właśnie stanowisko, czego wyrazem są zapisy w ogólnych kodeksach etycznych jak i
polityka instytucji publicznych i przedsiębiorstw.
Najczęściej podnoszone kwestie w omawianych kodeksach to dbałość o
wszystkich
interesariuszy,
a
więc
klientów,
dostawców,
podwykonawców,
konkurentów, inwestorów oraz pracowników. Prawom pracowniczym właściwie w
całości zostały poświęcone Globalne Zasady Sullivana,
które opierają się na
podstawowych prawach i godności. Zapewnienie godziwych i bezpiecznych
warunków zatrudnienia, godnej płacy, możliwości rozwoju zawodowego, a przede
wszystkim wolność podejmowania zatrudnienia i niedyskryminacja są niezwykle
ważne w obliczu postępującej globalizacji i mobilności siły roboczej. W tym miejscu
należy także podnieść kwestię teorii zarządzania i kapitału ludzkiego; bez względy na
psychologiczne i ekonomiczne podstawy na jakich się one opierają, ich autorzy i
realizatorzy nie mogą zapominać, iż wzajemny szacunek i nieprzedmiotowe
traktowania jest podstawą budowania etycznych relacji międzyludzkich.
Po dokonaniu przeglądu dokumentów i bliższemu przyjrzeniu się przyczynom
podjęcia globalnych inicjatyw w zakresie etyki biznesu, można niewątpliwie
stwierdzić, iż ogólne kodeksy etyczne są wyrazem międzynarodowych standardów
postępowania w sferze działalności gospodarczej.
50
ROZDZIAŁ 4
ETYKA W ORGANIZACJI JAKO POCHODNA OGÓLNYCH STANDARÓW
POSTĘPOWANIA
„Skoro wszyscy mają być odpowiedzialnie za to, co robią, nie ma powodów aby
przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy stanowili tu wyjątek. Przedsiębiorstwo więcej od
społeczeństwo bierze, niż mu daje. Korzysta z ludzi, których w bólach rodziły ich
matki, kształconych potem poza przedsiębiorstwem przez kilkanaście lat; korzysta z
czystej wody i czystego powietrza zrzucając ścieki i spaliny; korzysta z energii i
surowców, na ogół nieodnawialnych; korzysta z postępu naukowo – technicznego
dokonującego się poza nim; korzysta z ogólnej infrastruktur. Powinno więc poczuwać
się do tego, aby dobrze gospodarować zasobami, które bierze, przynosić zysk i płacić
podatki, chronić środowisko naturalne i angażować się w realizację ważnych celów
społecznych, zwłaszcza na rzecz społeczności lokalnych.
Konosuke Matsushita
4.1.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (z j. angielskiego CSR – Corporate
Social
Responsibility)
jest
coraz
częściej
elementem
budowania
strategii
przedsiębiorstwa z uwzględnieniem interesu społecznego, ochrony środowiska
naturalnego (zrównoważony rozwój) oraz etycznych relacji z interesariuszami. 79
Podejście to oznacza, bycie odpowiedzialnym, co realizuje się nie tylko przez
spełniania przedsiębiorstwo wszystkich wymogów formalnych i prawnych; realizacja
założeń CSR jest bowiem zupełnie dobrowolna i nie normowana przepisami prawa.
Dostępnych jest wiele narzędzi poprzez które można wprowadzać w życie
postulaty społecznej odpowiedzialności biznesu. Mogą to być: kampanie społeczne
79
Por. http://www.csrinfo.org/pl
51
czyli działanie ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy;
ekooznakowania na
opakowaniach
lub etykietach produktów, zawierające
dodatkowych informacji z zakresu ich ekologicznego pochodzenia czy procesu
produkcji; inwestycje społecznie odpowiedzialne, uwzględniające nie tylko finansowy
zysk przedsiębiorstwa, ale również iż wynik społeczny i ekologicznych; zagazowanie
w akcje charytatywne. 80
4.2.
Etyka w przedsiębiorstwie i jej elementy
Jak już wcześniej wspomniano, etyka organizacyjna realizowana jest na
poziomie poszczególnych instytucji; dzieje się to poprzez implementację określonych
rozwiązań. Przedsiębiorcy są jednak świadomi, iż etyka to nie niezbędne minimum,
ale także ważny element tworzący kulturę każdej organizacji. Na jej etyczny kształt
składają się przede wszystkim: wizja, misja i cele. 81
Wizja służy określeniu kierunku rozwoju firmy i jej przyszłego kształtu, przy
uwzględnieniu uwarunkowań gospodarczych i przewidywanych trendów oraz
technicznych możliwości i wymagań jakie stawia firmie społeczeństwo. Misja jako
deklaracja celów, określa najogólniejsze aspiracje firmy wskazujące to, jaką firmą
pragnie się ona stać, jakie miejsce ma zajmować na rynku, jak ma zaspokajać potrzeby
klientów. Ponadto misja ujmuje to, z czym mogą się utożsamiać wszyscy pracownicy
przedsiębiorstwa i z czego mogą być dumni. Uzasadnia ona istnienie firmy, integruje
zespół określając cele wspólne dla wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Czasem te
trzy elementy występują zamiennie. Wskazują obszar działalności i odpowiedzialności
firmy, mierniki sukcesu, kluczowe kompetencje, strukturę organizacji. Dalsze
elementy etyczne obecne w organizacji to:
•
wartości – czyli cnoty i idee uznane za szczególnie ważne; wskazują one
to, co najważniejsze dla firmy, a więc czym należy się kierować podejmując
decyzje na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
80
81
Por. http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/o-csr/co-to-jest-csr.html
Por. W. Gasparski: Wykłady z etyki biznesu. Warszawa 2007, s. 258 – 262.
52
•
kodeks etyczny / kodeksy dobrych praktyk – instytucjonalizują wizję,
misję, wartości i zasady postępowania stanowiąc ponadto zbiory praw i
obowiązków, a ponadto określają wspólne dla wszystkich zatrudnionych
normy działania oraz standardy uwzględniające specyfikę firmy,
•
przewodnik etyczny – poradnik ze studium przypadku, pokazują
najogólniejsze reguły i procedury charakterystyczne dla danej organizacji.
Pozwalają na dokonywanie wyboru strategii gospodarczych zgodnych z
wymogami etyki. Dostarczają także wskazówek jak przezwyciężać sytuacje
kryzysowe,
•
dział etyki – zatrudnia specjalistów etyków, może być przewidziana funkcja
dyrektor ds. etyki
•
komisja etyczna – niezależna, jest organ doradczym,
•
seminaria, dyskusje, fora, infolinie itp. – tam pracownicy mogą składać
skargi, zasięgać rad i opinii,
•
bilans etyczny – tworzy się go dla zestawienia negatywnych i pozytywnych
społecznie wyników firmy,
•
audyt etyczny – mierzy dystans pomiędzy teorią a praktyką realizacji
etycznych założeń. 82
Te ostatnie (szkolenia, procedury rozpatrywania indywidualnych zarzutów,
monitoring, audyt, bilans) mają za zadanie kontrolę realizacji zamierzeń zawartych w
prezentowanych dokumentach firm. Obserwować można dwie postawy przyjmowane
przez firmy. Z jednej strony stosują one poszczególne rozwiązania etyczne wychodząc
z założenia, że można je realizować bez uszczerbku dla swej zdolności
konkurencyjnej; z drugiej zaś czynią to z bycia postrzeganą jako przedsiębiorstwo
etyczne, gdyż jest to dobrze widziane, lub umożliwia ekspansję na rynki wymagające
przez partnerów posiadania rozbudowanej kultury organizacyjnej (etyka służy tu jako
narzędzie dla public relations).
82
Por. Wykłady z przedmiotu: Etyki zawodowe, prof. UŚ dr hab. D. Ślęczek – Czakon, Uniwersytety Śląski w
Katowicach, 2010.
53
4.3.
Stopnie rozwoju etycznego organizacji
Istnieją różne stopnie rozwoju etycznego przedsiębiorstwa. W The Journal of
Business Ethics dwóch autorów, Reidenbach & Robin dokonało klasyfikacji
przedsiębiorstw ze względu na poziom etyki. I tak wyróżnili: 83
 organizację amoralną, gdzie obowiązuje tzw. prawo dżungli, wszystko
jest dozwolone póki nie wyjdzie na jaw; pozaprawna kultura,
nieprzestrzeganie przepisów, nastawienie wyłącznie na zysk, brak
kodeksów etycznych,
 organizację formalno – prawną, w której prawo jest przestrzegane, ale
często szuka się w nim luk aby zmaksymalizować zysk ekonomiczny;
jeśli pojawi się problem społeczny należy zastosować narzędzia public
relations, w ramach motywacji stosuje się system nagród i kar; jeśli
istnieje kodeks etyczny, to jest on dokumentem zalecającym działania
dla dobrego interesu przedsiębiorstwa,
 organizację społecznie odpowiedzialną, w której istnieje świadomość
wagi podejścia odpowiedzialnego, jednak elementy etyki pojawiają tylko
dlatego, że się to opłaca; pojawia się zainteresowanie interesariuszami,
etyka jest ona nieco fasadowa i skierowana do zewnątrz;
 powstającą organizację etyczna, gdzie wartości etyczne są elementem
kultury organizacyjnej, kadra zarządzająca widzi głębszy sens etyki i ma
wolę jej implementowania; tendencja do ugodowego rozwiązywania
problemów wewnętrznych i zewnętrznych; kodeksy etyczną są ważnymi
dokumentami,
 organizację etyczną, w której istnieje równowaga ważności wyników
etycznych i ekonomicznych; analiza etyczna jest elementem planu
strategicznego przedsiębiorstwa; docenia się wartość etyki samej w
sobie.
83
Por. Wykłady z przedmiotu: Etyki zawodowe, prof. UŚ dr hab. D. Ślęczek – Czakon, Uniwersytety Śląski w
Katowicach, 2010.
54
Oczywiści wdrażanie etyki nie jest rzeczą prostą. Potrzebna jest tu nie tylko
wiedza ekspercka, ale także dobra wola kadry zarządzającej i świadomość, że
rozwiązania te nie są jedynie elementem kreowania wizerunku przedsiębiorstwa.
Niezbędny jest odpowiedni program etyczny, przy współtworzenie którego powinni
uczestniczyć sami zainteresowani, tzn. pracownicy i członkowie organizacji.
4.4.
Korzyści z etyki
Etyka jest oczywiście wartością sama w sobie, jednak przestrzeganie pewnych
zasad może się po prostu opłacać. Wpływa ono oczywiście na dobry wizerunek, jest
elementem marketingu i poprawia stosunki z otoczeniem, co przekłada się na
dodatkowe zyski; przyciąga kontrahentów i partnerów. Chętniej bowiem robi się
biznes z kimś godnym zaufania. Ponadto etyczny charakter organizacji podnosi jej
konkurencyjność. Jest to dzisiaj szczególnie istotne, gdy wyczerpują się tradycyjne
sposoby
konkurowania
na
rynku.
Etyczne
otocznie
podnosi
wydajność
pracowników. 84 Mają oni poczucie stabilności, zaufanie do pracodawcy i godne
warunki pracy. Stosowanie etycznych rozwiązań może także obniżać koszty
prowadzenia działalności gospodarczej; dotyczy to różnego rodzaju dotacji, ulg i
rozwiązania systemowe, które mogą skutecznie zachęcać. Warto w tym miejscu
wspomnieć o tym, że bycie nieetycznym jest bardzo kosztowne. Chodzi tu o
ponoszenie kosztów procesów sądowych, wypłacanie różnego rodzaju odszkodowań
ale też utratę potencjalnych partnerów.
4.5.
Wpływ państwa na rozwój etyki organizacyjnej
Wsparcie ze strony państwa dla przedsiębiorców wdrażających etyczne
rozwiązania jest bardzo istotne. Rozwój etyki w Polsce dopiero się jednak rozpoczyna,
a jej znacznie będzie rosło w następnych latach. Jednym z podstawowych działań
państwa
są
kampanie
społeczne
i
akcje
84
informacyjne,
które
spowodują
Por. Wykłady z przedmiotu: Etyka biznesu i zarządzania, prof. nzw. dr hab. T. Oleksyn, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, 2011.
55
zainteresowanie kwestiami etyki i podniosą świadomość społeczeństwa w tym
zakresie, tak aby konsument kierował się podczas wyboru również i tym aspektem.
Właściwe jest także dawanie dobrego przykładu, czyli w tym wypadku wdrażanie
etyki w instytucjach publicznych. Najważniejszym działaniem ze strony państwa jest
jednak zapewnienie opłacalności etycznych zachowań przedsiębiorców, szczególnie w
zakresie ochrony środowiska naturalnego. Chodzi tu a takie rozwiązani, aby na
poziomie mikroekonomicznym przedsiębiorca był zachęcony finansowo do etycznych
działań.
Duże znaczenie w propagowaniu etycznych zachowań, mają unormowania
prawne. Jak wspomniano w rozdziale drugim, prawo i etyka są odmiennymi
systemami normatywnymi, jednak zapisy zawarte w niektórych dokumentach
wskazują na etyczny kierunek działania, nie tylko w sferze działalności gospodarczej.
W Ustawie o Swobodzie Działalności Gospodarczej 85, której art. 17 i 18
doskonale oddają ducha etycznego biznesu:
Art. 17. Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej
konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.
Art. 18. Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki
wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed
zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska.
Także Kodeks Cywilny86 posiada zapis odwołujący się do etycznego wymiaru
zasad współżycia społecznego:
Art. 5. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społecznogospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie
działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie
korzysta z ochrony
85
86
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
56
Również art. 5. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 87 odnosi się do
etycznych aspektów postępowania w zakresie aktywności gospodarczej; traktuje o
zasadzie zrównoważonego rozwoju.
Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Ponadto istnieją takie dokumenty jak: Kodeks Etyki Dla Przedsiębiorców
rekomendowany przez Krajową Izbę Gospodarczą, Kanon Etyczny Przedsiębiorcy,
zalecany przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, czy Kanon
Dobrych
Praktyk
Rynku
Finansowego
utworzony przez
Komisję
Nadzoru
Finansowego,88 które promują wśród przedsiębiorców etyczne zasady postępowania.
Kanon Etyczny Przedsiębiorcy:
1. Jako przedsiębiorcy jesteśmy przekonani, że nasza odpowiedzialność polega przede wszystkim
na:
-
dostarczaniu klientom i konsumentom produktów (wyrobów lub usług) właściwej jakości
-
czynieniu tego w długim horyzoncie czasowym
-
zapewnianiu należytych relacji z głównymi interesariuszami firmy
-
postępowaniu zgodnie z prawem i normami moralnymi.
2. Dążymy do tego, by prowadzone przez nas firmy cieszyły się zaufaniem interesariuszy (tj.
klientów i konsumentów, pracowników, akcjonariuszy, menedżerów, dostawców i odbiorców)
oraz konkurentów i społeczeństwa.
3. Opinie i sugestie interesariuszy naszych firm są rozpatrywane z należytą starannością i brane
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
4. Kultura organizacyjna naszych firm przejawia się w odpowiedzialności za pracowników oraz ich
odpowiedzialności za powierzone im zadania.
5. Każdy zatrudniony pracownik - kobieta i mężczyzna – nie jest dyskryminowany, jego godność
87
88
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
Por: http://www.csrinfo.org/pl
57
6.
jako osoby jest uszanowana, jego praca jest godziwie i terminowo wynagradzana, a środowisko
pracy jest bezpieczne i zdrowe.
7. Kierowanie firmą na wszystkich szczeblach pełnione jest umiejętnie i z dbałością o przestrzeganie
norm moralnych, służąc tym samym za wzór postępowania.
8. Wymaga to od nas aktywnego, bezpiecznego, a zarazem przejrzystego prowadzenia działalności
produkcyjnej i handlowej oraz operacji finansowych, a także gotowości do ponoszenia
konsekwencji w przypadku pomyłek.
9. Czyniąc to jesteśmy solidnymi partnerami w działalności polegającej na tworzeniu dóbr oraz
pomnażaniu wartości, a uczciwy zysk i rzetelna konkurencja świadczą o naszej zdolności do
twórczego reagowania na zmiany zachodzące w środowisku społecznym, w jakim działamy.
10. W trosce o dobro wspólne, w tym o środowisko naturalne, podejmujemy ważne społecznie
inicjatywy oraz sprawujemy mecenat na miarę posiadanych możliwości.
11. O naszej integralności świadczy zgodność naszych słów i naszych czynów.
Komentarz:
Przedsiębiorcą jest każdy, kto podejmuje działalność gospodarczą samodzielnie jako
właściciel oraz każdy, kto kieruje przedsiębiorstwem lub przedsięwzięciem w imieniu właściciela.
Przedsiębiorstwo i/albo przedsięwzięcie jest firmą; firma zaś (z włoskiego) to nazwisko,
podpis (od łacińskiego ‘firmus’ = mocny), co wiąże się z reputacją, dobrą sławą, renomą, a tym
samym z godnością („Pani/Pana godność?” pytamy, gdy pragniemy poznać czyjeś nazwisko).
Odpowiedzialność w działalności gospodarczej polega na gotowości bezwarunkowego
spełniania tego, co zostało przez przedsiębiorcę zadeklarowane, gdy w tej roli społecznej występuje
oraz tego, co stanowi domniemane przez innych konsekwencje złożonej deklaracji.
Odpowiedzialność polega ponadto na gotowości do ponoszenia konsekwencji za
podejmowane działania. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Ponoszeniu
odpowiedzialności sprzyja kultura organizacyjna firmy oparta na wspólnych wartościach, czyli na
tym, co cenione bardziej niż wszystko inne przez wszystkich, którzy tworzą firmę.
Artykuł pierwszy Kanonu stanowi deklarację ogólną wskazującą cel nadrzędny firmy oraz
środki realizacji tego celu.
Celem firmy jest oferowanie i dostarczanie klientom i konsumentom produktów, tj. wyrobów
i/albo świadczenie usług, spełniających normy jakościowe przewidziane dla produktów danego
rodzaju (bezpieczeństwo, trwałość, przydatność do spożycia, wygląd, pełna informacja itd.).
Klientami firmy są inne firmy lub osoby pośredniczące w łańcuchu dostaw, zaś konsumentami są te
osoby, które w tym łańcuchu stanowią ostatnie ogniwo.
58
Ważnym składnikiem celu firmy jest nie ulotność, jednorazowa transakcja, lecz trwałość –
długi horyzont - co wymagająca dbałości o rozwój firmy, przeto zwracania uwagi na konsekwencje
działań („las rośnie przez lata, a płonie przez godziny”); prowadzi to do wzrostu ekonomicznej
wartości firmy.
Realizacja celu firmy wymaga współdziałania ludzi angażujących swój czas, wiedzę,
umiejętności, wysiłek psychiczny i fizyczny oraz środki materialne, czyli wnoszenia swego rodzaju
„stawek”. Po angielsku ‘stawka’, to ‘stake’, dlatego wszyscy zaangażowaniu w działalność firmy
nazywani są ‘stakeholders’, czemu odpowiada polskie słowo: interesariusz.
Interesariuszami wewnętrznymi są: właściciele/akcjonariusze, członkowie zarządu/rady
nadzorcej, menedżerowie oraz pracownicy.
Interesariuszami zewnetrznymi są: klienci i konsumenci, dostawcy odbiorcy, społeczność
lokalna, oraz wszyscy, z którymi firma współdziała. Swego rodzaju interesariuszem zewnętrznym jest
środowisko naturalne reprezentowane przez organizacje i instytucje pełniące funkcje swego rodzaju
rzecznika ochrony środowiska.
Ważne jest zaufanie jest ono kluczowe dla współdziałania interesariuszy firmy na jej rzecz.
Jest ono przekonaniem, że partnerzy zachowywać się będą w sposób wzajemnie wiarygodny. Zaufanie
klientów/konsumentów jest przekonaniem o rzetelności i kompetencji producentów, w związku z czym
oferowane przez nich produkty (wyroby i/albo usługi) są niezawodne, są należytej jakości i wartości
użytkowej.
Troska o zgodność z prawem i standardami etycznymi stanowi warunek konieczny
poprawności funkcjonowania firmy. Legalność postępowania związana jest z przestrzeganiem norm
prawnych normujących jedynie pewne rodzaje zachowań w działalności gospodarczej. Podstawowe
normy prawne dotyczące działalności gospodarczej zawarte są w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca powinien pełnić rolę przywódczą będąc pozytywnym wzorem postępowania
dla pracowników firmy oraz pozostałych jej interesariuszy. Wszelkie naganne praktyki są
bezzwłocznie eliminowane i piętnowane, jednakże bez naruszania godności sprawców, a dobra
praktyka cieszy się należytym uznaniem.
Tabele nr 8. Kanon Etyczny Przedsiębiorcy wraz z Komentarzem, zalecane przez PKPP Lewiatan.
Źródło: http://pkpplewiatan.pl/
59
4.6.
Ocena etycznego przygotowania przedsiębiorstwa
Istnieją możliwości oceny etycznego przygotowania przedsiębiorstwa, której
przygotowaniem najczęściej zajmują się pozarządowe organizacje zrzeszające
przedstawicieli społeczności międzynarodowej. Jedną z nich jest Ethisphere
Institute.89 Skupia swą działalność na kreowaniu, rozwijaniu i popieraniu najlepszych
rozwiązań etycznych w sferze biznesu oraz ich fatyczne wprowadzanie w życie.
Zrzesza członków środowisk korporacyjnych, uniwersyteckich oraz instytucjonalnych
(menedżerów i liderów organizacji, prawników, profesorów, etyków, pracowników
państwowych). Obszary zainteresowania organizacji stanowią najlepsze praktyki
etyczne w biznesie, zapobieganie korupcji, społeczna odpowiedzialność biznesu,
stabilny rozwój. W ramach swej działalności Ethisphere Institute co rok publikuje
ranking najbardziej etycznych firm świata: The World’s Most Ethical Companies.
Przedsiębiorstwa same nadsyłają aplikacje, na podstawie których tworzona jest lista
półfinalistów, którzy są później wnikliwe analizowani. Ostatecznie powstaje lista 100
najbardziej etycznych firm w danym roku. Kryteria oceny są następujące:
•
analiza kodeksów etycznych,
•
historia naruszenia prawa,
•
innowacyjność i jej wkład w dobro publiczne
•
postawa kadry kierowniczej,
•
wewnętrzna integracja firmy,
•
współpraca z interesariuszami (dostawcy, klienci, grupy konsumenckie) oraz
konkurentami
The World’s Most Ethical Companies 2011
Aerospace:
Indra Sistemas
Rockwell Collins Inc.
The Aerospace Corporation
89
Electronics and
Semiconductors:
Freescale Semiconductor
Premier Farnell
Texas Instruments
Więcej informacji na: http://ethisphere.com/
60
Industrial Manufacturing:
Caterpillar
Deere & Company
Eaton Corporation
Milliken & Company
Schneider Electric
Apparel:
Adidas
Comme Il Faut
Gap
Patagonia
Timberland
Auctions:
eBay
Automotive:
Cummins
Denso
Ford Motor Company
Johnson Controls
Banking:
Australia and New Zealand
Banking Group:
National Australia Bank
Rabobank
Standard Chartered Bank
The Westpac Group
Business Services:
Accenture
Dun & Bradstreet
Noblis
Chemicals:
Ecolab
JM Huber
Computer Hardware:
Hitachi Data Systems
Computer Software:
Adobe Systems
Microsoft
Salesforce.com
Symantec Corporation
Teradata Corporation
Construction and Engineering:
CRH
Granite
Construction:
Parsons Corporation
Consumer Electronics:
Electrolux
Ricoh
Xerox
Consumer Products:
Colgate-Palmolive Company
Henkel AG
Kao Corporation
Energy and Utilities:
Encana
Statoil
NextEra Energy, Inc.
Northumbrian Water
Vestas Wind
Wisconsin Energy
Engineering and Design:
AECOM Technology
Corporation:
CH2M Hill
Fluor Corporation
Environmental Services:
Waste Management
Financial Services:
American Express
Housing Development
Finance Corp:
NYSE Euronext
The Hartford Financial
Food and Beverage:
General Mills
PepsiCo
Solae
Stonyfield Farm
Food Stores:
Kesko
The Co-Operative Group
Wegmans
Whole Food Market
Forestry, Paper and Packaging:
International Paper
Stora Enso Oyj
SCA
Health and Beauty:
Natura Cosmeticos
Healthcare Services:
Baptist Health South Florida
Hospital Corporation of
America
Premier
Hotels, Travel and Hospitality:
Kimpton Hotels
Marriott International
The Rezidor Hotel Group
Wyndham Worldwide
Insurance:
Aflac Incorporated
Sompo Japan Insurance
Swiss Re
Wisconsin Physicians
Internet:
Zappos
Media, Publishing and
Entertainment:
Thomson
Medical Devices:
Becton Dickinson
Royal Phillips
Metals:
Umicore
Real Estate:
British Land plc
Jones Lang
LaSalle:
Unibail-Rodamco
Restaurants and Cafes:
Starbucks Coffee Company
Specialty Pharma:
Medicis
Specialty Retail:
Best Buy Co.
Hennes & Mauritz
Sonae
Target
Ten Thousand Villages
Staffing:
Manpower
Telecom Hardware:
Avaya Inc.
Cisco Systems
Juniper Networks
Telecom Services:
Singapore Telecom
Swisscom
T-Mobile USA
Transportation and Logistics:
Autoridad del Canal de Panama
East Japan Railway Company
Nippon Yusen Kabushi Kaisha
UPS
Diversified Industries:
General Electric Co
Tabele nr: Najbardziej etyczne firmy 2011 roku z podziałem na branże, wg Ethisphere Institute.
Źródło: http://ethisphere.com/wme2011/
61
4.7. Podsumowanie
Istnieje wiele elementów, poprzez które można wprowadzać etykę do
organizacji. Najistotniejsze to wizja, misja, cele oraz kodeksy etyczne. Ważne, by za
ich tworzenie odpowiedzialni byli właściwi specjaliści, oraz by elementy te nie miły
jedynie fasadowego charakteru. W zależności od stopnia ich faktyczne realizacji,
można określić etyczny poziom rozwoju przedsiębiorstwa, a dzięki międzynarodowym
rankingom, porównać do innych organizacji. Warto pamiętać, że etyczne rozwiązania
mają wymierne korzyści dla wszystkich interesariuszy.
Społeczna odpowiedzialność i przestrzeganie reguł etycznych coraz częściej
staje się strategią działania przedsiębiorstw (niezależnie od tego, czy podejmowana z
autentycznym zaangażowaniem, czy instrumentalnie). Prowadzi to uregulowania
wzajemnych relacji na poziomie organizacyjnym i przekłada się na sprawniejsze
funkcjonowanie całej sfery działalności gospodarczej. Należy jednak zaznaczyć, iż
wprowadzenie etycznych rozwiązań do przedsiębiorstw jest pochodną pewnych
szczerszych unormowań – ogólnych kodeksów etycznych, które z kolei powstały w
wyniku społecznego zapotrzebowania na tego rodzaju inicjatywy i wywodzą się z
uniwersalnych wartości wspólnych wszystkim ludziom.
62
ZAKOŃCZENIE
W
powyższej
pracy
podjęłam
próbę
pokazania
znaczącej
roli
międzynarodowych standardów postępowania w sferze gospodarczej, wyrażonych w
ogólnych kodeksach etycznych. Stanowią one, jak sądzę, fundament budowania
współczesnych relacji biznesowych; są punktem odniesienia dla wszelkiego rodzaju
pomniejszych inicjatyw i prób kodyfikacji norm etycznych w tym zakresie. W nich
bowiem określone zostały najważniejsze reguły postępowania w ponadnarodowym
obrocie gospodarczym.
Najważniejsze wnioski pracy można sformułować w następujący sposób:
 źródła pochodzenia etyki są różne; mogą być religijne lub świeckie,
 istnieją pewne uniwersalne wartości wspólne wszystkim ludziom,
 istnieje faktyczna potrzeba etycznych regulacji sfery biznesu,
 etyka leży w kręgu zainteresowania społeczności międzynarodowej,
 ogólne kodeksy etyczne są wyrazem norm postępowania w obrocie
gospodarczym,
 ogólne kodeksy etyczne pełnią nadrzędną rolę wobec kodeksów
szczegółowych,
 elementy
etyki
organizacyjnej
są
pochodną
międzynarodowych
standardów postępowania,
 stosowanie etyki na poziomie przedsiębiorstwa przynosi wymierne
korzyści.
W pierwszej kolejności dokonałam przeglądu źródeł etyki, w poszukiwaniu
wartości, które byłyby ponadczasowe, uniwersalne i wspólne wszystkim ludziom.
Udało się ustalić, iż: miłosierdzie, czynienie dobra, szacunek, uczciwość czy
sprawiedliwość są uznawane w wielkich religiach świata jak i w systemach
filozoficznych i społeczno – politycznych. Pozwala to więc potwierdzić tezę o
istnieniu wspólnych dla całej ludzkości pryncypiów moralnych.
63
Następnie zastanowiłam się nad przemianami jakie zaszły w historii ludzkości,
doprowadzając współczesnego człowieka do miejsca, w którym działalność
gospodarcza stała się jedną z jego podstawowych aktywności. Taki stan rzeczy
wywołuje silną potrzebę regulacji i ochrony wzajemnych interesów uczestników tego
obrotu. Prawo wydaje się niewystarczające, stąd zainteresowanie etyką która
wskazałaby reguły właściwego postępowania. Postępujący proces globalizacji
wymusił z kolei umiędzynarodowienie tego problemu, lokując etykę w centrum
zainteresowania globalnej społeczności. W efekcie podjęte zostały liczne inicjatywy
zmierzające do opracowania kanonu wartości i zbioru zasad postępowania w sferze
działalności gospodarczej. Wyrazem tych starań są ogólne kodeksy etyczne.
W dalszej części pracy spróbowałam znaleźć zależność pomiędzy ogólnymi
kodeksami
etycznymi
a
praktycznymi
rozwiązaniami
stosowanymi
przez
przedsiębiorców. Zarówno etyczne kodeksy szczegółowe jaki i inne elementy etyki
organizacyjnej są pochodną ustaleń wypracowanych na międzynarodowym forum.
Analizując poziom etyki organizacyjnej, podkreśliłam korzyści płynące z niej dla
wszystkich interesariuszy, oraz realizowaną przez coraz więcej przedsiębiorstw i
instytucji ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Na szczególną uwagę zasługuje
tutaj koncepcja zrównoważony rozwój, opierająca się na uznaniu potrzeby ochrony
środowiska naturalnego.
Przyglądając się zagadnieniom związanym z etyką gospodarczą, nie sposób
oprzeć się wrażeniu, iż temat ten nie utarci na aktualności w ciągu najbliższych lat.
Wręcz przeciwnie, w procesie postępującej globalizacji, potrzeba przestrzegania norm
etycznych w świeci biznesu będzie coraz silniejsza. Rozwój tej dziedziny bez
wątpienia przyniesie pozytywne skutki, jakie odczuć będzie mógł każdy z nas.
Osobiści pokładam nadzieję, iż idee i podstawowe zagadnienia z nią związane będą
popularyzowane wśród szerokiego grona odbiorców.
64
BIBLIOGRAFIA
Materiały źródłowe i dokumenty:
 Caux Round Table Priniciples for Buisiness
o Zasady ogólne
o Zasady postępowania wobec interesariuszy,
 Global Compact
 Kanon Etyczny Przedsiębiorcy wraz z Komentarzem
 Kodeks Cywilny
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 Manifest z Davos
 Nauki Buddy
 Nowy Testament
 The Global Sullivan Principles of Social Responsibility
 The World’s Most Ethical Companies 2011
 Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej
Monografie i opracowania:
 R. Bartkowiak: Historia myśli ekonomicznej. Warszawa 2008.
 R. Bierzanek, J. Symonides: Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa
2005.
 V. J. Bourke: Historia etyki. Toruń 1994.
 S. Dziamski: Kultura i etyka życia społeczno – zawodowego. Poznań 2005.
 B. Klimczak: Etyka gospodarcza. Warszawa 1996.
 J. Lewandowski: Encyklopedia prawa w zarysie. Warszawa 2004.
 P. Pratley: Etyka w biznesie, Warszawa 2000,
 G. Reale: Historia filozofii starożytnej. T. I. Lublin 2005.
65
 J. Russ: Współczesna myśl etyczna. Warszawa 2006.
 H.
Steinmann,
G.
Schreyogg:
Zarządzanie:
podstawy
kierowania
przedsiębiorstwem : koncepcje, funkcje, przykłady. Wrocław 2001.
 T. Styczeń: ABC etyki. Lublin 1983.
 M. Sułek, J. Świniarski: Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego.
Warszawa 2001.
 P. Sztompka: Socjologia, Kraków 2003.
 W. Tatarkiewicz: Droga do filozofii w: W. Tatarkiewicz: Droga do filozofii i
inne rozprawy filozoficzne. Pisma zebrane. Warszawa 1997
 M. U. Tworuschka: Religie świata: historia, doktryna, współczesność.
Warszawa 2010.
 W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski: Historia filozofii i etyki. Źródła i
komentarze. Toruń 1997.
Artykuły i studia:
 W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski: Europejskie i
światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działaniu
gospodarczym. Warszawa 2008.
 A Strzelecki: Moda na etykę. Współczesna refleksja etyczna w biznesie i
fenomen jej popularności, Studia i materiały Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2005.
Źródła internetowe:
 http://encyklopedia.pwn.pl/
 http://ethisphere.com/
 http://isip.sejm.gov.pl/
 http://odpowiedzialnybiznes.pl/
 http://pkpplewiatan.pl/
66
 http://www.cauxroundtable.org/index.cfm?&menuid=8
 http://www.csrinfo.org/pl/
 http://www.edupedia.pl/
 http://www.globalcompact.org.pl/
 http://www.ling.pl/
 http://www.thesullivanfoundation.org/
Inne źródła:
 Wykłady z przedmiotu: Bioetyka, prof. UŚ dr hab. D. Ślęczek – Czakon,
Uniwersytety Śląski w Katowicach, 2009.
 Wykłady z przedmiotu: Etyka biznesu i zarządzania, prof. nadzw. dr hab. T.
Oleksyn, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011.
 Wykłady z przedmiotu: Etyka środowiska, prof. UŚ dr hab. D. Ślęczek –
Czakon, Uniwersytety Śląski w Katowicach, 2009.
 Wykłady z przedmiotu: Etyki zawodowe, prof. UŚ dr hab. D. Ślęczek – Czakon,
Uniwersytety Śląski w Katowicach, 2010.
 Wykłady z przedmiotu: Historia etyki. dr P. Machura, Uniwersytety Śląski w
Katowicach, 2010.
Słowniki, encyklopedie, leksykony:
 Encyklopedia Powszechna PWN
 Słownik poprawnej polszczyzny PWN
 Słownik wyrazów obcych PWN
67
Download