Zmiany frakcji ChZT w procesie oczyszczania ścieków komunalnych

advertisement
mgr inż. Joanna Struk-Sokołowska
Temat rozprawy doktorskiej
„Zmiany frakcji ChZT w procesie oczyszczania
ścieków komunalnych i mleczarskich
w oczyszczalni typu SBR”
Streszczenie
Analiza dotychczasowego stanu wiedzy wykazała, że brakuje danych dotyczących
zmian parametrów ilościowo – jakościowych ścieków komunalnych z określonym
udziałem
ścieków
mleczarskich
podczas
faz
oczyszczania
w
komorze
SBR.
Brak jest również wyników dotyczących frakcjonowania związków organicznych
za pomocą ChZT w tego rodzaju ściekach oraz zmian poszczególnych frakcji,
umożliwiających szczegółową kontrolę procesu oczyszczania w celu uzyskania wysokiej
efektywności usuwania związków organicznych i biogennych.
Przeprowadzenie badań poprzedziła analiza procesu współoczyszczania ścieków
komunalnych i mleczarskich w północno – wschodniej Polsce. Określono charakterystykę
produkcji
zakładów
przetwórstwa
mleka,
odprowadzających
ścieki
mleczarskie
do oczyszczalni komunalnych oraz ilości i ładunki ścieków mleczarskich i komunalnych.
Celem naukowym było określenie zmian ilościowych i jakościowych związków
organicznych w ściekach komunalnych z różnym udziałem ścieków mleczarskich w czasie
procesu oczyszczania w reaktorach sekwencyjnych. Do oceny zmian wykorzystano frakcje
ChZT uwzględniające biodegradowalność zanieczyszczeń (SS, XS) oraz zanieczyszczenia
nie ulegające biologicznemu rozkładowi (SI, XI). Pozwoliło to ustalić parametry
prowadzenia procesu oczyszczania tego rodzaju ścieków.
Badania realizowane były w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu badań
(w latach 2008 – 2011) określono parametry ścieków po kolejnych stopniach oczyszczania
w trzech oczyszczalniach stosujących technologię SBR, z rzeczywistym udziałem ścieków
mleczarskich.
Dodatkowo
wybrano
oczyszczalnię
o
tej
samej
technologii,
do której nie dopływają ścieki z przemysłu spożywczego, która była obiektem kontrolnym.
Określono efektywność (całkowitą i częściową) usuwania związków organicznych
i biogennych ze ścieków, zależności pomiędzy wskaźnikami zanieczyszczeń w ściekach
surowych i po poszczególnych etapach oczyszczania oraz wartości i udziały procentowe
frakcji ChZT. Drugi etap badań (w latach 2012 – 2013) dotyczył współoczyszczania
ścieków komunalnych i mleczarskich w laboratoryjnym modelu komór SBR,
gdzie udział ścieków mleczarskich był ściśle kontrolowany. Wzięto pod uwagę,
nie tylko udział ścieków mleczarskich w ściekach komunalnych, ale także określono
wpływ wstępnego napowietrzania ścieków mleczarskich przed doprowadzeniem
do oczyszczalni komunalnej, na procesy oczyszczania.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że udział procentowy ścieków mleczarskich
w strumieniu ścieków dopływających do oczyszczalni komunalnych (obiekty rzeczywiste)
był zróżnicowany, w zakresie od 10 do 17%. Na podstawie uzyskanych wyników
stwierdzono, że ścieki komunalne z udziałem ścieków mleczarskich są podatne
na biologiczny rozkład, czego dowodem jest iloraz ChZT/BZT5 < 1,9. Wyniki drugiego
etapu
badań
składu
ścieków
komunalnych
z
udziałem
ścieków
mleczarskich
(w zakresie od 5 do 100%), obejmujące podstawowe wskaźniki fizyczno – chemiczne,
jak i frakcje ChZT dowodzą, że wstępne napowietrzanie ścieków mleczarskich
przed doprowadzeniem do oczyszczalni komunalnej nie wpływa na efektywność procesu
oczyszczania,
natomiast
wpływa
na
udziały
poszczególnych
frakcji
ChZT.
Na podstawie badań efektywności oczyszczania ścieków komunalnych w zależności
od udziału ścieków mleczarskich określono optymalny udział ścieków mleczarskich
w ściekach komunalnych, zapewniający stabilność procesów biologicznego oczyszczania,
wynoszący 30%. Obliczono szybkości zmian poszczególnych substancji w ściekach
podczas faz procesowych SBR. Wynika z tego, że szybkość usuwania frakcji
biodegradowalnych (SS i XS) w czasie fazy napełniania reaktora była największa,
zarówno w odniesieniu do czasu trwania fazy jak i do stężenia osadu czynnego w komorze.
W ciągu pierwszych 150 minut fazy napowietrzania usuwane były związki organiczne
wyrażone przez frakcje biodegradowalne (najintensywniej frakcja SS). W czasie kolejnych
150 minut tej fazy usuwane były jedynie rozpuszczone substancje organiczne łatwo
biodegradowalne (SS), dochodziło jednak do wzrostu udziału frakcji substancji
nierozpuszczalnych
(XS
i
XI).
Szybkość
usuwania
substancji
organicznych
charakteryzowanych przez poszczególne frakcje ChZT w czasie fazy sedymentacji
była
zdecydowanie
mniejsza
niż
podczas
faz
mieszania
i
napowietrzania,
natomiast podczas dekantacji ścieków była znacznie mniejsza. W ściekach oczyszczonych
udziały frakcji nierozpuszczalnych substancji organicznych wolno biodegradowalnych XS
zależały od udziału ścieków mleczarskich w ściekach komunalnych. Zależności tej
nie odnotowano w przypadku frakcji rozpuszczalnych substancji organicznych łatwo
biodegradowalnych SS.
Wyniki badań nad efektywnością oczyszczania ścieków komunalnych z udziałem
ścieków mleczarskich w reaktorach sekwencyjnych oraz wyznaczone parametry procesu
można wykorzystać przy modyfikacji procesu oczyszczania tych ścieków, a także podczas
modernizacji podczyszczalni oraz oczyszczalni ścieków mleczarskich i odprowadzaniu
ścieków mleczarskich do oczyszczalni komunalnych.
Download