Pobierz spis treści

advertisement
Spis treści
Wstęp ...................................................................................................................... 6
1. Przegląd literatury ............................................................................................. 8
1.1. Teoretyczne i praktyczne aspekty oczyszczania ścieków
i przeróbki osadów w oczyszczalniach ścieków mleczarskich ................... 8
1.2. Charakterystyka odcieków powstających w komunalnych
i przemysłowych oczyszczalniach ścieków .............................................. 17
1.3. Metody oczyszczania odcieków ............................................................... 23
1.4. Charakterystyka i zastosowanie metody hydrofitowej
do oczyszczania ścieków ......................................................................... 27
2. Cel i koncepcja badań ......................................................................................
2.1. Tezy pracy ................................................................................................
2.2. Harmonogram badań ................................................................................
2.3. Zakres i metodyka badań .........................................................................
2.4. Przedmiot badań i jego charakterystyka – ścieki, odcieki i osady
w oczyszczalniach mleczarskich ..............................................................
2.4.1. Charakterystyka obiektów badawczych ........................................
2.4.2. Ilość i skład ścieków, odcieków i osadów
w oczyszczalniach mleczarskich ...................................................
2.4.3. Właściwości fizyczno-chemiczne ścieków mleczarskich ..............
2.4.4. Właściwości fizyczno-chemiczne odcieków .................................
2.4.5. Udział ładunku zanieczyszczeń odcieków
w ładunku zanieczyszczeń w ściekach mleczarskich ....................
2.4.6. Stężenie wybranych metali w ściekach i odciekach ......................
2.4.7. Zawartość metali oraz pierwiastków nawozowych
w osadach ściekowych ...................................................................
35
36
37
38
42
42
50
54
63
78
84
92
1
2.5. Instalacje badawcze do oczyszczania odcieków
w systemach hydrofitowych .................................................................... 95
2.5.1. Instalacja laboratoryjna .................................................................. 95
2.5.2. Instalacje w oczyszczalniach w Wysokim Mazowieckiem
i Bielsku Podlaskim ....................................................................... 96
2.5.3. Instalacja wdrożeniowa ................................................................ 103
3. Wyniki badań oczyszczania odcieków .......................................................... 106
3.1. Podstawowe stężenia zanieczyszczeń w odciekach oczyszczanych
w instalacji laboratoryjnej ...................................................................... 106
3.2. Podstawowe stężenia zanieczyszczeń w odciekach oczyszczanych
w złożach hydrofitowych – badania zasadnicze .................................... 111
3.2.1. Wyniki badań w Wysokiem Mazowieckiem
– złoża o przepływie pionowym A i B ........................................ 112
3.2.2. Wyniki badań w Bielsku Podlaskim
– złoże o przepływie pionowym C .............................................. 121
3.2.3. Wyniki badań w Wysokiem Mazowieckiem
– instalacja hybrydowa ................................................................ 131
3.2.4. Wyniki badań w Bielsku Podlaskim – instalacja wdrożeniowa .. 139
3.2.5. Efektywność usuwania jednostkowych ładunków zanieczyszczeń
– badania zasadnicze ................................................................... 143
3.2.6. Efektywność usuwania jednostkowych ładunków zanieczyszczeń
– instalacja hybrydowa ................................................................ 151
3.2.7. Efektywność usuwania jednostkowych ładunków zanieczyszczeń
– instalacja wdrożeniowa ............................................................. 154
3.2.8. Usuwanie wybranych metali w złożach pionowych .................... 157
3.2.9. Akumulacja związków biogennych oraz wybranych metali
w biomasie roślin ......................................................................... 159
4. Modelowanie pracy złóż hydrofitowych o przepływie pionowym ............... 162
5. Dyskusja wyników badań ..............................................................................
5.1. Charakterystyka ścieków, osadów i odcieków
z oczyszczalni mleczarskich ...................................................................
5.2. Udział ładunku zanieczyszczeń odcieków z przeróbki osadów
w ładunku zanieczyszczeń w ściekach mleczarskich ............................
5.3. Stężenie wybranych metali w ściekach i odciekach oraz ich zawartość
w osadach ...............................................................................................
5.4. Efektywność oczyszczania odcieków w złożach
o przepływie pionowym .........................................................................
5.5. Efektywność oczyszczania odcieków w systemie hybrydowym ...........
2
180
180
182
183
184
191
5.6. Usuwanie wybranych metali oraz akumulacja pierwiastków biogennych
i metali w materiale roślinnym .............................................................. 193
6. Wytyczne do projektowania złóż hydrofitowych do oczyszczania odcieków 196
Wnioski ................................................................................................................ 205
Bibliografia ......................................................................................................... 209
Streszczenie ........................................................................................................ 228
Abstract ............................................................................................................... 230
Załączniki ........................................................................................................... 232
3
Download