Strona popytu na rynku

advertisement
STRONA POPYTU
NA RYNKU
Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska
Pojęcie popytu
Popyt - oznacza te ilości danego
dobra, jakie kupujący są gotowi i
zdolni kupić przy różnych cenach,
w określonym czasie, przy
założeniu, że inne czynniki
wpływające na popyt nie ulegną
zmianie („ceteris paribus”)
Czynniki wpływające na popyt
Cena danego dobra
Ceny innych dóbr
(komplementarnych, substytucyjnych)
Dochody konsumentów
Liczba i struktura kupujących
Gusty, moda, preferencje itp.
Efekt naśladownictwa
Przewidywanie cen relatywnych
Efekt demonstracji
(snobizm, efekt Veblena)
PRAWO POPYTU
Odzwierciedla trwały związek
ceny dobra i wielkości popytu.
Wraz ze wzrostem ceny
zmniejsza się wielkość popytu;
natomiast wraz ze spadkiem ceny
– wielkość popytu rośnie.
Popyt można przedstawić za pomocą
tabeli :
Cena j ednost k ow a dobr a I l ość nabyw ana (w i el k ość popyt u)
np. 1 por cj i l odów (w zł)
np. l i czba por cj i l odów (w szt .)
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
200
189
171
161
150
138
129
118
105
95
83
71
59
48
37
30
Popyt można przedstawić za pomocą
funkcji matematycznej –krzywej
popytu
ce na dobr a
(w zł)
2,50
2,00
1,50
Krzywa
popytu
D
1,00
0,50
0,00
0
50
100
150
200
w ie lk oś ć popytu (w s zt.)
250
KRZYWA POPYTU
Pokazuje ilości dobra lub usługi,
jakie ludzie chcą kupić (wielkość
popytu) przy każdym poziomie
ceny w danym okresie, przy
założeniu „ceteris paribus”
ZMIANY POPYTU
A ZMIANY
WIELKOŚCI
POPYTU
ZAŁOŻENIA :
Popyt
zmienia się
zawsze wtedy,
gdy ulega zmianie
którykolwiek
czynnik
determinujący
popyt (poza ceną
danego dobra)
Wielkość
popytu
zmienia się
zawsze wtedy,
gdy ulega
zmianie
wyłącznie cena
danego dobra
WZROST POPYTU
WYWOŁANY JEST :
wzrostem dochodów konsumentów,
wzrostem cen dóbr substytucyjnych
lub zmianą jakiegokolwiek innego czynnika
zwiększającą zainteresowanie danym dobrem;
powodując, że wielkość popytu na to dobro
rośnie przy każdej cenie.
Graficznie przedstawiany jest jako
przesunięcie krzywej popytu na prawo.
Wzrost popytu
Cena
dobra
(w zł)
A1
1,50
A
D1
D
83
175
Wielkość
popytu na
dobro
(w szt.)
SPADEK POPYTU
WYWOŁANY JEST :
spadkiem dochodów konsumentów,
spadkiem cen dóbr substytucyjnych
lub zmianą jakiegokolwiek innego czynnika
zmniejszającą zainteresowanie danym
dobrem; powodując, że wielkość popytu na
to dobro spada przy każdej cenie.
Graficznie przedstawiany jest jako
przesunięcie krzywej popytu na lewo.
Spadek popytu
Cena
dobra
(w zł)
B
1,50
B1
D
D1
83
175
Wielkość
popytu na
dobro
(w szt.)
WZROST WIELKOŚCI POPYTU
WYWOŁANY JEST SPADKIEM
CENY DOBRA,
zaś
SPADEK WIELKOŚCI POPYTU
WYWOŁANY JEST WZROSTEM
CENY DOBRA
Wzrost wielkości popytu
Cena
dobra
(w zł)
1,50
A
B
0,70
D
83
171
Wielkość
popytu na
dobro
(w szt.)
Spadek wielkości popytu
Cena
dobra
(w zł)
1,50
B
A
0,70
D
83
171
Wielkość
popytu na
dobro
(w szt.)
Download